Goudsche Courant, woensdag 18 oktober 1871

derdag iu de zaal Nnt en Vermaak op de Onsthavin Ie geveri door het ItotterdamBche gezelschap ouder directie van de hoeren Albregt en van Oliefill fernmide tooneelspel door f ictoriiin Sardoii uit het Fransch vertaald door L K J Mvur uiise en 1 scène vau J Ie Iran nooit alhier vertoond Zie daar vijf aanbevelingen behalve die t ne grooti dio reeds gelogen is in en naam van het gezelschap I e diunes de Vries eu ten Hageu zullen de hoofdrolleu vervidlen wi ut hoewel Fernamle haar naam aan t stuk gaf is de rol van Clotilde vooral niet minder moeilijk De heer eu mevrouw Albregt treden beiden op Wij hebben ouder vele andere ook een zeer gunstig oonh d over deze voorstelling in do Arnhemsche Cl geloïcn Ieder die gewoon is dergelijke artikelen te lezen wwidsAd Ariiki McJie niet gemakkelijk te voldoen is en dat dus hareaan j beveling gerust uij ue l 0v ii cuüe lta i i j gevoegd Wat ons onder t lezen der verschillende verslagen I opviel was dat er eenig verband schijnt te bestaan tusschen Meden en Feruaude Het hoofdidée van beiden schijnt ons oppervlakkig toe hetzelfde te zijn I Is dit zoo dan wordt de voorstelling voor de vrienden van het tooneel dc9 te belangrijker wat Legouvé in een treurspel gaf schenkt Sardou ons in een tooneelspel eu zoo wordt toevallig de voorstelling van verleden week in Kunstmin vastgeknoopt aan de voorstelling van aanstaanden Donderdag iu Nut en Vermaak Naar wij vernemen zal de hooglecraar A H van der Hoon Metch den 25 dezer maand alhier cene voordracht houden in de vergadering der Oondsche afdeeliug der maatschappij van nijve heid waartoe de leden met hunne dames eu verdere genoodigden toegang zullen hebben Dit plnu zal bij velen voorzeker toejuiching en ondersteuuiug vinden Dezelfde datura is voorloopig aangewezen voor het eerste concert van Euphonia wa hopen dat het bc SI uur met t oog op bovei it innde voordrnc nt een anderen avond z id kunnen vinden Met leedwezen veruenieii we dat dit muziekgezelschip tot nog toe w liiig deelneming vindt Als men in aanmerking neemt dat d i contributie i drie gulden per jaar bedraagt eu dezen winter 4 1 strijkconeerien zuilen gegeven worden waarop de leden met eene dunte vrijen toegang hebben dan schijnt het wel dat het tiondsche publiek geen geld over heeft voor een muziekgezelMhup tot welker oprichting de werkende leden gelukkig voor dfi kunst met opolfering vau tijd eu geld zooveel hebben bijgedfngeu Z jn we goed ingericlit dan bestond het plan om in den volgemleu zomer eenige hiirraoiiie concerteii te geven waarop de leden vrlji n toegang zouden hebben doch het s te vreezen dat d t niet zal geschieden wanneer de deelneuiing zjo gering blijft terwijl dan ook het bestaan van linphonia volstrekt niet zeker is Destcincier zouden wij het betreuren d it Kuphonla uil nebrek ftan deelneming bezA ijki ii moest na een kort bestaan uu ook het zangge elsehap t a oilia ontbonden is De uitvoeringen vau dit liijjii alle vereeii giogyii die met welk doel ook alhier wordi il opgericht gaan na een korten tijd vau bloei kwijnen en te niet Hoe komt dat toch Ter voldoening aan het tot ons gerichte verzoek van Directeuren iler Nederlaudsclie maatschappij ter bevordering vau Nijverheid wordt bet volgende gebracht ter kennisse van onze iudustriëele laiidgeuooten Door zijne Exo den Minister v iu Staat en van j Biuiienlandschc Zaken in de maand Juli daartoe j uitgeuoodigd hebben voornoemde Direeteureu een hunuir naar Londen afgevaardigd om voor rekening I der Mutitschappij zich geheel op de hoogte te stellen van al wat belrekking heeft op de TeiitoonstelUngen 1 die in de eerstvolgende negen jaren te Londen zullen I gehouden worden en waarop z ij reeds in hun Tijdnc irljï deel XU 5 en 6 Stuk blad 67 der verschillende mededeeliiigen de aandacht der Nederlandöche luduslrieeleu hadden gevestigd Hun algevaardigde de Hoogleeraar E 11 von Baumhaueu heeft Tan zijue bevindingeu een uitvoerig rslag uitgebracht dat te vinden is iu hetzelfde Tijdschrift Deel XII 7 ca S Stuk bhidz Silü waarbij vele voorschriften zijn medegedeeld door de inzenders in het oog te honden en waarnaar küitheidslmlve bier wordt verwezen Uit dat Verslag aan voornoemden minister oumiddelijk medegedeeld blijkt o a dat te Louden j voor opatelling étalage huur der bezette plaats bewaking schoonhouden enz niets wordt in rekening gebracht eti dat do briioodigde stoom en waterkracht zelfs koBiidoüs worden verstrekt De voorwerpen moeten alleen vraclitvry ter bestemde plaatse bezorgd eu uitgepakt worden Om echter zouder iiwler onderzoek toegelaten te 1 1 Bi haK H il wholcn Toor gewoon laj cr ondci wij zullen er te midden diT wijkoii dnor de werklieilen hewooml oereniiif sc haleii en scIidIcm van ti ehnisi li iiiderwijs lichdoren ii i nelit Ir worden i I e pubiicike dienst zal zich nilstrckkin Int het oprichten van inst Uinaen voir uitspmuiiiif vcrmaalk en ontwikkeling ten dienste van het moreel eu phyaiek welzijn des volks i In iedere stad moeten marktee worden op erieiit waarop de dni elijksoho benui di j dhedeM viin de besie qualileit voor la e prijzen in t klein verkocht worden 7 I e publieke dienst zal vol rens het model der organisatie van het postmezen zeer worden uitgebreid op verschillende terreiiien ten nntte van het volk Uit de niunen die onder dit proitraninia f steld ijn jkt r it et les bel nl e de lieden df Jn ermtionah of socialisten en republikeinen zijn die deze middelen tot vcrbeteriuf van hit lot van den werkman canrieden Integendeel behooren daartoe de steunpilaren der conservatieve purtij niet niiiuler dan vier ministers uit het laatste kabinet Disraeli De maikies van Lome en Lord Henry Lennox zijnde ecnigc liberale parlementsleden van het comité OOSTEN KI JK Na het bekend worden van het vcrp elijk met de Czecheu verkeert de Oosten rij ksche hoofdstad in een koortsachtige opgewondenheid hoort men de gesprekken die er worden gevoerd op alle openbare plaatsen dan twijfelt men er niet aan of Oostenrijks ondergang is besloten wanneer de Czechen hun zin krijgen De studenten hebben het voorbeeld gegeven lot een manifestatie die ivellicht elders zal worden nagevolgd i e reclormagnificus dr Voa Hyl hield Maandag de gebruikelijke redevoering in de academische gehoorzaal AU naar gewoonte werd de ergadering bijgewoond door de ministersj reeda bij het versehijnea van den minister van onderwijs dr Jirecek werden teekencn van afkeuring vernomen Toeu nu de aftredende reetor dr Sabach een overzioht gaf van de belangrijkste gebeurlenissen in het afgeloopen academieja ir en daarbij de benoeming vermeldde van de hoogleeraren Habietinek en Sohiffle tot minister br ik de storm los Men riep dooreen leve Von Bcust weg met Jirecek en dit duurde zoolang totdat Jirecek was opgestaan de pedel hem een weg gebaand had met zijn staf en in zijn rijtuig gebracht ürasif Von Beust was tegelijk met Jirecek opgestaan om de zaal te verlaten maar werd met zooveel leve Von Beust 1 begroet dat hij weder ging zitten elk oogenblik pauze werd verder te baat genomen om dezelfde kreten nog eens te herhalen Men verwacht te Weenen in vele kringen elk oogenblik het bericht te vernemen dat het miiusterie lloheawart is afgetreden dat het Czeohisohe vergelijk geschorst Von Beust belast is met de samenstelling van een nieuw kabinet Tot heden echter is er niets dat niiar zulk een verandering beeuwijst De discussie in den Bobeemschen landdag over het ontwerpadres de memorie van toelichting de wet op de nationaliteiten ea de hervorming der verkiezingen is van korten dunr geweest Uieger en Clam Martinitz waren bijna de eeiii e woordvocrdera De eerste verklaarde dat het den zeehen volkomen onverscliillig was welke organisatie do overige Oostenrijksche landen begeerden het lo deralisme n af den Duitsehers in Oostenrijk gelegenheid den geestelijken band met hnn mofderland Duitschlaud vaster te maken dan de tegenwoordige toestand van Oostenrijk toeliet Is hetgeen de Duitsche bladen uit de redevoering van Bieger raeedeelen juist dan bleek da irnit tevens dat hij niet zoo onvoorwaardelijk is ingenomen met het vergelij met Hongarije De Czecheu dus zon hij zich hebbeu uitgelaten brengen iian de heiligheid van den Keizereed groote ofl ors maar de genieensoliappelijke aan eK genheden waren im eeumaai erkend In den te Weenen vergaderden Beneden Oosteurijksohen landdag is het rapport over de benueuiing van de leden vau den rijksraad uitgebracht door ilen voormaligeu minister tiiskra de slotsom van het rapport is voorzichtig gesteld de landdag verklaart dat hij voornemens is tot de benoeming van lerlen van den rijksraad over te gaan de benoeming geschiedt echter voor geen andere vergadering dan voor den groudwettigcn rijksraad Het Czechiaohe vergelüW was toen reeds bekend en Giskra knoopte aan het eggen van het rapport nog een redevoering vast ov deu aanval op de 1 aitsche natie in Oosienr ik De redevoering werd zoo daverend toegejuicht zoowel door leden van den landdag als door het publiek op de tribune ais nog nooit was beleefd BËSTNENLA NJ ilH IIA W l l IIHlll Itecda voor eenigen lijil heiiiirn ij de nnndacht gevestigd op de luoneelvoorstelliug auu tiuinden DoU worden moeten de voorwerpen gekeurd word i door eeue jury iu het land van afzending Voorwerpen verzonden uit ecu land waar geen jury bestaat zijn ouderworpen aan ecne boooriieelingder Kngelsche jury Verzoeken tot toelating moeten aan de Hngelsclie commissarissen voor den echten Januari 1872 zijn ingediend Zoo als men weet omvat de tentoonstelling van 1872 behalve voorwerpen van kunst die telken jaru worden toegelaten de katoen industrie het juiceliersmk mii iek4nittrumeriten papier kantoor en drukicerk Door de Maatschappij van Nijverheid is daarop aan den Minister voorgesteld dat de Nederlaiidsehe liegeeriug eeue som zou beschikbaar stellen voor de kosten van vervoer der tentoon te stellen voorwerpen van Ilütterduin tot iu het gebouw te Louden en de reis en verlilijfkosten der te benoemen comijubiir ssrn eu JÜ n der i ieiiiiiidache jury Zijne Kxo de Minister van Staat eu van Biunenlaudsehe Zaken heeft daarop den 2 = October j 1 giautwoord dat aan het voorstel voor zooverre het geraamde subsidie betreft geeu gevolg kan gegeven worden doch dat het denkbeeld vroeger ter sprake g bracht dat de indusfriëelon onderling door contriliutie eu vrijwillige bijdragen de kosten zouden dragen bij deze tcntoonstelliuïcn waar niet behoeft betaald te worden voor stuadplauts étalage enz iudedaad dubbel overweging waard schijnt te zijn Inzoodauig geval zou de regeering zoowel door benoeming van commissarissen eu jury als door diplomatieke tnsselienkomst bereid zijn de pogingen der industrieclen zooveel in haar vermogen is te schragen Alhoewel nu ecne onderlinge overeenkomst van industrieclen na al hetgeen deswegens ten vorige jare reeds is verhandeld en besproken geworden voorshands niet te wachten schijnt hebben Directeuren des niettemin gemeend de aandacht der Nederlandsolie nijvereo op de Engelsche Tentoonstellingen van 1873 en volgende jaren te moeten vestigen daar zij het zeer zouden betreuren indien alsdan de Nederlaadsche nijverheid te Londen weder zooals dit jaar onve tegenwoordigd bleef De slotsom is nu dat zij die iets wensohen te zenden zich de transportkosten naar het Tentoonstellings gebonw te Lourleu en terug zullen moeten getroosten De voorwerpen die in het jaar 1872 gei Xposeerd zullen worden uit den aard der zaak niet zeer volumineus noch zwaar zijnde zoo schijnen de kosten voor eiken inzender individui el uiet zeer ovenvegeiid te zullen zijn Zy die tot iiizendiug weuseheu over te gaan eullen het liestuur der Ncdcrlaudsche Maatschappij ter bevordering vau Nijverheid bereid viudi n alle hulp en inlichtingen te geven die te zijner beschikking staan eu worden uitgeuoodigd zich te dion einde to wenden tot den A Igemeonen Secretaris E W VAN EEDEN te Haarlem Uit den Alblasserwaard wordt gna dd 16 Got geschreven Door gunstige omstandigheden vau wind en weder en het lage peil waarop de stoomgemBlen de boezems liouden zijn de polders van het overtollige w ater weder geheel bevryd De toestand der weilanden is daardoor zeer goed de grond wordt vaster en er is overvloed van gras De opbrengst der late aardappelen overtreft de verwachting zoodat de prijzen die aanvankelijk vrg hoog zijn uiet staande zullen blijven Voor p iike jammen en klein geel wordt ƒ i de lieclolitcr gevraagd maar tegeu dien prijs is de kooplust zeer gering Met de levering der suikerbieten is men begonnen en ook dit produkt valt inec Vele landlieden zullen een volgend jaar dan ook nog minder hennep verbouwen dau in dit jaar bet geval was De gezondheid van het vee is voldoeude te meer daar weinig meer van de zoogenaamde bloedziekta gehoord wordt Onder begunstiging van heerlijk wei r werd 11 Donderdag de van ouds bekende Ameldensche paardenmarkt gehouden Er waren betrekkelijk weinig paarden en nog minder veulens aan de lijn fe reden daarvan is dat voortdurend du paarden veulens aan de woningen der landlieden worden opgckoclit en meestal naar Duitschland en Frankrijk gcexpcdieerd llooge prijzen werden besteed zelfs betaalde men voor veulens die voor enkele jaren hoogst genomen ƒ 80 il 90 konden opbrengen van ƒ ItO tot ruim ƒ 140 Iu plaats van wijlen Anthoiiie Goedhart overleden werd tot wethouder der gemeente Langerak benoemd Cornelia Vuijk Te Krimpen n d IJsel is in de plaats van den heer K vau Walsum overleden tot wethouder bonoomd de heer Ilolsteijn uu tot ambtenaar vanden burgerlijken stand de heer L Kooij