Goudsche Courant, woensdag 18 oktober 1871

de verschillen die tusschen de republikeinen on do internationalisten bestaan toch eene volraaiiUi mmi i linge sympathie onder hen heerseht Een di r r zeide dat de internationale leerstellingen wettig en zich over geheel Europa zullen verspreiden vorschillende voorstellen werden b j soelamatie genomen ZlJI l c urd word i il or Vourwcrpeu n Jury bestaat lig der Knurclsehe niiii de Eiigelsche 1S72 zijn ing vsn die telkenjare het juueliersvat en drukwerk rlicid 19 daarop Nederlandsohe te stellen voorbouw te Londen benoemen com en van Binnen October j 1 zooverre het g kan Begeven t ter sprake ng door oontri zouden dragen behoeft betaald enz iudedaad n In zoodanig benoeming vnn ieke tnssehen iiidustrieelen en komst van ten vorige ken geworden Oireeteureii er Nederlandsohe ingen van 1872 daar zij het Nederlandsche it jaar onver wenschen te het ïentoon zuUen moeten het jaar 1872 aard der zaak zoo ohijuen uëel niet zeer te gaan Kullen 5pij ter be alle hulp beschikking te dien einde F W VAN dd 16 Oct wind en weder en de boezems vertoUige w itor weilanden is vaster en er overtreft de verelijk vry wordt ƒ 4 prijs is de men begonnen jaar dan ook in dit jaar het e te meer de bloed iekts vreêr werd H ideiische paarelijk weinig de lijn Pe de paarden en en worden open Frankrijk betaalde men hoogst gcno u van ƒ 110 larl overleden iigerak benoemd plaats vau den wethouder beenaur van den Te Berg Aiiibneht in oiuler de leiding van den lieer 1 Blok als directeur cene zangvereenigiug opgericht hoofdzakelijk tot oefening in hot koraalgezang De provinciale oommibsie van het Inger onderwijs te s Gravcn iage beeft Zaterdag o a de acte van oiidcnvijzer in de Wiskunde toegekend a ir J E Luitjes Ie Schoonhoven Staten Generaal Tweede Kameb Zitting van 17 October Aan de orde is de Begrootmg van Neckrl Indié over 1872 Wanneer men verneemt ünt de algemecne ber uiu elagingen over de begrootiiig reeds zijn nfgeloopen dan zal men moeten erkennen tlat de kamer a tha is dezen keer van den ouden sleur is afgeweken om een groot gedeelte vnn den tijd aan redevoeringen te verknoeien zij echter die nieenen dat nu meer zal worden afgedaan in de afdeelingen dat b v nu het Reglement van Orde eindelijk eens aan de orde zal komen bedriegen zi h De kamer pakt haa kolfcrs 30 Itden zijn reeds vertrokken en vele anderen aau gereed dat voorbeeld ie volgen Meu is ook al een geheele maand bijeen geweest Een aantal punten k am tor sprake zooals het beheer de gedragslijn en de aftreding van den landvoogd Mijer De minister heeft nader toegezegd eene wijziging vnn het bi sluit tot uitvoering der agrarische wet en eene reorganisatie der fiuanciëele adminisiratie Daarop werd het eerrt in behandeling genomen Iloofdst II uitgavdi in Nederl Indii Bij de onderafd ia kosten van een onderzoek raar den tocptund en de verbetering van het financieel beheer BO OüO bestrijdt de heer Nierstrasz den post klaagt over de geldverspilling in Indic en verlangt niet den invoer van ecu maatregel die tot nieuwi geldverspilling zal leiden doch met ü tegen 6 stemmen wordt de post goedgekeurd waarop de zitting eindigt Uit het verslag van den minister van financiën nan den koning over den toestand der ttlegrafen in Nederland over het jaar 1871 blijkt dat door al de rijkstelegraafkantoren te zaïncn zijn overgebracht 1 837 71 2 betaalde telegrammen d c opgebracht hebben ƒ 610 1146 16 Naar de belangrijkheid verzonden ontvangen en ovcrgeuoinen berichten zouden de rijketelegraafkantoren volgens dit verslag in onderstamde orde moeten worden gernnüschikt Amsterdam met 1 428 148 Kotterdam met 686 243 s Jravenhage met 14 i 53 5 Utrecht met 110 141 Groningen met 112 000 Arnhem met 98 541 Leeuwarden met 90 77 5 Roozendaal met 6 5 443 Maastricht met 48 189 Zwolle met 41 113 Nieuwe Diep met 40 484 berichten Al de andere kantoren zijn beneden de 40 000 Naar den omvang der geldelijke verantwoordelijkheid zou de volgorde naar het bedrag van den onzuiveren ontvang aldus zijn Am terdnm met 393 675 71 Botter liim met 187 305 90 s Oravcnlwe met ƒ 40 01 Cl 7 B Groningen met 17 24 02Vs Dordrecht met l 3 231 07Vs Utrecht mct l 2 658 17 Schiedam met ƒ ll 305 Nieuwe Diep met 11 699 40 Vlissingcii met 10 495 87Vs Hnrlingen met 10 048 75 Leeuwarden met 10 006 15 Verder loopt de outyaug beneden de ƒ 10 000 Door de Kerk C ivorden eenige synodale circulaires medegedeeld waarvan de verzending eerstdaags zou plaats hebbni als 1 eene circulaire aan de kerkeraden der heiv gemeen en waarin met het oog op de bekende sociale qua stie wordt uiteengezet de dringende behoefte die er in dezen tijd bestaat aan den in loed dien de vrienden van den godsdienst op hunn i medeburgers kunnen uitoefenen en de bijzondere aanleiding die de leidslieden der gemeenten in de tegenwoordige tijdaonistnndigliedeii vinden om z ch de goddieiistige ver orging vooral van k n ariicidenden stand aan te trekken tevens met a nspor ng aan de kerkermlen der gemeenten om in oi e weging te nemen of zij in hunnen werkkring niet nog bijzondere middelen zouden kunnen aanwenden om de zedelijkgoddienstige belangen bij den arbeidersstand te bevordefeu 2 ecue circulaire aan de kerkeraden voornoemd waarin deze gewe7 en worden op de geringe jaarwedden van de predikanten indeherv kerk die over het algemeen niet beantwoorden aan hunne beho fteu eo aan die van onzon tijd met aansporing in eigen boezem middelen te beramen om daarin vetheteriiig te brengen 3 ene circulaire aan hh kerkvoogden en bestuurders der kerkelijke bezittingen van de herv gemeenten van gi lijke strekking als de voorgaande De heer V N Boer ie Rotterdam heeft een verslag uitgi geven van de Volksgaarkeukens aldaar van 3 Sept 870 lot Sept 1871 het vierdejaar van hnur bestaan Het aantal afgeleverde pottien warme spijl is Sewc t 319 721 dat is slf ht 1808 meer dim in t vorig jaar een vermeerdering die niet groot is waarschijnlij ten gevolge van de in dezen zomer noadig geworden verhooging vau deu prijs van 10 op 15 cta In den bialsteii tijd is rundergehakt 6 ets verkrijgbaar gesteld waarvan dagelijks 100 porties gebruikt worden Zoodra N derla i zegt de heer Boer zoo geluk lig zal zijn dat de accijns op het ruudvleesclurfp premie O den tiifmer is afgeschaft wordt door de meer nahurlijke orde van zaken de gelegenheid van zelve geboren om meer vlcesch voor minderen prijs te irerschaffen In éen der Volksgaarkeukens vordt ook koflle verkociu imai dit gocu Jau zal ook in de andere lokalen koffie verkrijgbaar gesteld worden Dit geschiedt voornamelijk op aandrang van de arbeidende klasse omdat elders over de lerkrijgbare koffie te klagen valt en bovendien dikwerf zulke vreemde bedingen bij die verkrijgbaarheid worden gesteld bedingen die ik liefst hier verzwijg Df conditie waarop kroeghouders koflBe g ven die dat men eerst een borrel moet nemen is genoeg bekend De heer Biier heeft verder in ïijn volksgaarkeukens groote biljetten aangeplakt waarop de verhouding van voedzanmheid der onderscheidene spijzen duidelijk wordt langegeve n Reeds begint raen naar verhouding steeds minder aardappelen te gedruiken In t eerste jaar wiren op iedere 1000 porties 490 anrdappelen en löO erwtensoep thans in t laatste 150 aardappelen en 300 erwtensoep Te Groningen zijn op kosten der gemeente onder toezicht van de vereeniging tot bevordering der volks gezondhtid de woningen der minvermogenden gereinigd In de verschillende wijken der stad zijn 1241 woningen gereinigd 2025 slaapplaatsen van versch stroo voorzien en werd ten behoeve van 1175 woningen kalk cii stroo verstrekt De rechtbank te Utrecht heeft den heer du Mosch aldaar veroordeeld tot eene geldboete van 318 wegens het verknopen van Hamburger en Brunswijker Loten De veroordeelde is in appèl gekomen De y r A Ct zei t dut zij een vers ontving Vleljerij getiteld t welk zij liever niet wil plaatsen in onzin prozaischen tyd m lar het naschrift van het gedicht ra ent het blad te moeten opnemen in verband mit de zjiak van den heer Janssen Het luidt Bovenstaande oichtregelen zijn v n een officier gedekoreerd bij Waterloo en medestrijder in den tiendaagschen Teldtooht In een opgewonden ooger Hk voegde hij buiten diinsltijd zijn majoor eenige h iri e woorden toe en bij wijze van gunst werd hij geuood aakt zijn ontslag uit den dienst te nemen Zijne geecliiedenis zoowel als zijn persoon zijn bekend bij Z Eic den den heer Thorbecke en ook bij den heer Dam lid der tweede kamer Bij de behandeling van de zaak van den ontslagen kapitein Janssen zullen hun die wel voor den geest komen omdat beider za k eenige overeenkomst heeft Nederlandsche ouders vooral gij die niet gefortuneerd zijtl leidt uwe kinderen niet op voor een stand waaruit men ze met de groo ste verdiensten onverwachts broodeloos aan den dijk kan zetten een stand waarin de meerdere den mindere naar het schijnt straffeloos beleedigen kan n waar men met een auonymen gestolen f brief tot grondslag een veroordeelend vonnis vellen mag Laatste Berichten Berlijn 16 Oct Van particuliere zijde wordt uit VVeenen gemeld dal de keizer zijn antwoord op het adres van den Boheemschen landdag heeft uitgesteld totdat hij daaromtrent het ministerie nader zal hebben gehoord Graaf Andrassy de Hongaarsche ministerpresident wordt er heden verwacht Munchen l Oct Krachtens koninklijk besluit is de zitting der kamera voor onbepaalden tijd verdaagd De comraissitin zullen inmiddels hare werkzaamheden voortzetten Marseille Ifi Oct Het bevestigt zich dat er een eskader zal uitzeilen De geruchten blyvenloopen dat er ongf regeldhedcn op Corsica zijn voorgevallen doch met zekerheid is niets bekend Men weet alleen dat de militaire autoriteit gisteren een bataljon jagers te voet van Marseille naar Ajaccio heeft doen vertrekken Madrid 16 Oct Er heeft gistercji eene zeet talrijke republikeinsche bijeenkomst plaats gehad Oreiise presideerde De v rsehillende voorstellen zijn aldus samen to vatten rustclooze oppositie langs wettigen weg tesen elk touvcrnement dat niet het credo der voorstanders in de federatieve republiek aanneemt Er werden verscheiden hevige redevoeringen gehouden Verschillende sprekers verklaarden dut ondanks Gemengde Berichten Een kind van den daglooner B Visker te Farmsum een aanvallig meisje van ongeveer drie jaar is in het vnur gevallen en zoodanig verbrand dat het gezicht bijna met meer te nerkennen wus net is ko i daarna onder de hevigste pijnen overleden De moeder lag iu hetzelfde vertrek ernstig ziek te bed en kon daar er op dat oogenblik niemand meer in de kamer was niets tot de redding van hare lieveling doen De naaste buurvrouw onder het zelfde dak in een ander gedeelte van het hui wonende ontdekte het ongeluk eerst toen het kind reeds vreeselyk verminkt en aan de brandwonden overleden was Voor een der Londensche gerechtshoven is thans een ellendeling gebracht die sedert gernimen tijd zijn levensonderhoud vond door t stichten van brand hij placht ui ziji misdaad volvoerd te hebben de brandweer te ga n Wiiarschuwen en ontving dan de gewone belooiiing lenbedrage van één of twee shillingen t Is gebleken dtt hij op die wgze bij verschillende gelegenheden voor omtrent £ 100 000 schade heeft aangericht Een tweede voorbeeld van zóó verregaand domme misdadigheid zal men moeielijk kunnen aanwijzen De It iliannsche bravo s waren doortrapte schurken en bekomnierdeu zich bitter weinig om t welzijn van deu naaste maar zij lieten zich tenminste goed betülen Bij het 23 regiment Fransehe artillerie heeft men een witten haan in bezit wiens geschiedenis zeer merkwaardig is Hij heeft namelijk den geheelen veldtogt aan den Eijn medegemaakt is te Augsburg krijgsgevangen geweest heeft den hongersnood te Metz doorges aan de soldaten paarden zien slachten om ze op te eten terwijl hij zelf die toch voor een lekker boutje mocht doorgaan altijd is gespaard geworden Tc iravelotte zat hy op den schouder zijns meesters die de 4 batterij hielp bedienen was reeds zoodanig aan het kanongebulder gewoon dat hij er geen acht meer op sloeg Uij het aanbreken van den dag kraaide hy reveille zonder zich om het vijandelijk schroot te bekommeren Op zekeren dag werd aijn meester door een boni gedood doch een ander artillerist nam ham in zijne bescherming en zoo heeft hel dier het leger steeds gevo J Tlians leeft hij vreedzaam met eene hen die hem de c intinière van het regiment voor ge elschup heeft toegevoegd Naar men uit Enschedé meldt worden in die streken Toor hazen en patrijzen ongekend hooge pr z ii besteed de opkoopers nemen alles weg ter veizeii ding naar Engeland Hazen gelden ƒ 1 40 p itrjz u 76 cents het stuk hetgeen den last tot stroopen zeer aanmoedigt Men leest in den Francais Te Metz betrekken rle l niisen nog altijd de wacht ouder de Kraiisohe vlag die van den top der hoofdkerk waait Niemand hunner durft zich tot welken prijs ook verstouten om haar er afteh ilen en het ge icht dezer vaan zjil nog langen tijd de stille hoop der Met eunren levendig houden want zij is van blik terwijl degeen die haar op haar verheven plaats heeft gebracht een te goed vaderlander is om ze er van daan te halen De niiiire trouwt de burgers nog altijd met de driekleurige sjerp als distij ctief en wanneer de Pruissische prefect hem d iarop 0 imerkza im maakt geeft hij hem kort en bondig ten antwoord flat hij eeu jaar tijd heeft om te kiezen tot welke nationaliteit hij behooren wil d it hij tot zoo lang maire der stad zal blijven en dat hij denzelf ien dag wiiarop hij een andere sjerp dan die der natie welke hem t ua ist aan t hart ligt zal moeten omdoen zijn ontslag zal nemen De prefect lailt dan de schouders eens op en zegt maar niet meer Men verzekert dat de geheele bevolking van den Elza en Lotharingen de Fransehe nationaliteit zal kiezen zonder van woonplaats te vera ideren Maar wat zullen de Pruissen dun toch aanvangen met een l ruissisch land waar niets dan Fjausohen zullen wonen P Uit de Duitsche rijksbegrootlng wordt door de national Zeitung een uittreksel medegedeeld waaruit o a blijkt dat het Duitsche rijk in 32 steden gejamschüppen heeft hieronder komen voor vier mb= adeurs en wel te Londen Parijs Petersburg alsmede VVeenen Wat de be oldigiiig der liuitstg noemde Ktularissen betreft deze genieten het volgende trao