Goudsche Courant, woensdag 18 oktober 1871

K i iK IJ t 3 HHi BEKROOND 1865 P o 1 O R T O BÉi Haar aar fn MMM IkAÉtMI HltH M lfl6 B noflllCni1CIII 1 BEKROOND i 1867 I P A R IJ S II VEllEN MEDAILLE g ll N tN MEDAILLE 1 m SSKIgKKaiKM § e r i g t K tt eK MKi K 8IMI B e He voorlreffelvke uitkomsten welke het gebruik der Sohmidtsche Anti Hheumatische Waldwol rt iiiui 25 en 50 et het pak Deunennaaldeu Olie li 40 en 80 et de flesch aan duuenüe lijders i i lioht en Ilheumaliek heeft opgeleverd liettegenstaande alle andere geneesmiddelen te vergeef lii riiild iren de by ondere aanbevelingen vau IIH Jeneeskuudigen geven voldoende bewijzen der ik ui il lijkheid Verkrijgbaar in onderstaande depots alsook de oo alom beroemde W ildwol tieiond iii I I K leedingstnkkeii bekend als behoed en geneesmiddel tegen alle Jicht en Rheumatische aandoeningen Schmidtscho BORSTBONHONS ü 30 et de doos 7ijnde het beste middel voor Slym Hoest Verkoudheid Asthma benaauwde Borst enz KIEFERNADEL POMAHE a 60 et de flacon IS een goedkoop en heilzaam middel tegen ItheniDiitische hoofdpijn zwakheid der hoofd eauwen het uitvallen van het Haar en het vroeg grijs v orden Verders verschillende Waldwol Artikelen volgens prijscourant Hoofd Agent voor Nederland M J C HAvI Utrecht Te GOUDA Mej de Wed BOSMAN Alphm L VAROSSIEAU Z Kotkoop 1 GOUDKAOE llimnelen VV G KURVERS llttzermoude Mej J GAARKEUKEN Mont oort J A JACOBI Oudewater J van LIEFLAND Jioelofwrendveen H NADERMAN Eotltrdam Wed 1 uE KOSTER Schuonhmen Wed WOLFF en ZOON iroerdm üeb PFENNING Jt ouhriigge A I E S ILDE Unehtein i B MOLLE En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPAT bij M J C HAM Utrecht lenient de ainbnxiadclir te Londen trekt 32 000 1 thnleis de I i iiikchi iimbiii aileiir aldaar hoeft Ml itod th en de liii Msolio i 3 ün th dio to l urui iJ Oil i th de l iisjelsoho aliiaar ho l i 74 773 l n de Bussisohe 56 000 Ui te Petersburg 48 i i hii gelsohe G1 3 W ih en de Frauscho 8 0ii ui on te Weenon 3B 00 th de Engelsche 61 333 th oa de Rus i he 35 600 th De gezant te IJrussel geniet 13 000 th ternijl de Ennelsche gezant aldaar 16 666 th heeft do Fr ms ho 81 333 en Ie Russische 20 000 th Op gelijke uy e w de bezoldiging in andere hoofdsteden goregohl algemeen genomen mag gezegd worden dat de Ouitsche gp anten veel geringer bezoldiging genieten dan dl an iidcp roote raogendli deii ï o L I T I E lu h oh eiiti Aan tmp 11 good üvuiul hit Hiiroan vaii Politie ti t bikiiiii n ain aaiido ni 1 II 11 Muddi potluodpcn 11 Gonda ijii in j t 11 stuks W in di e gun B urgerlijke Stand GLboiiiis 13 Oil HeiiJrik oudcis H A Tmii fn t Tiepea 14 lleiiJnk i Juhanna oadcrs C vin ilir Wolt en J VPD der P lm OvH tui 13 Oct Venoef 7 14 J M van el7en ed J l v ilee e OSj 16 P Novd tiMi 3 j ADVERTENTIES Heden beriel voorspoetiig van een Zoon miJn geliefde Echtgenoote S M E LAFEBER Gouda 15 Oct 1871 J H BOERS J Bevallen van eene Docliter L P KIEBÉRT Messemaker Gmcda 16 Uct 1871 f f Eene dame weduwe van een bekend J wetenschappelijk man wonende met hare dochter in een groot huis in een der vooruaaniste voorsteden van Londen is ge iegen de zorg op zich te nemen voor eon of twee jonge meisjes liefst zusters van 10 tot 14 jaren oud Hot huis dat op zich zelf sfaat is gelegen tegen over een boschrijk park De kinderen zullen met moederlijke zorg worden behandeld en haar alle huisselyke gerankken worden verschaft terw l voor een degelijk onderwijs in het Engelsch Fransch Geschiedenis Rekenkunde Aardrijkskunde en Piano zal worden gezorgd De beste informaties kunnen worden verstrekt Vergoeding naar mate van den ouderdom 100 a 150 guineas Adres met franco brieven onder de letters H C 584 nan p Quehl S luttrnationaal Adver tentieBureau te Cleue ËR bestaat onder de Frausche zoowel als onder de Engelsche Fabneknten geene ZEEP zoo de clijk zoo nnngenaaiii versterkend en verfrisscheiul en d inrbij in verhouding zoo goedkoop aU de alom bekende JOHANN HOPFsche BIOUT KRUIDEN ZEEP Eenmaal een oef genomen hebbende zal men gewis niet meer veranderen en de gegrondheid van het boven gezegde moeten erkennen Prijzen 17 o O stuks 05 e 35 c 6 stuks 185 c 50 c en 70 c Maiz Pomade radikiial mulilel legen liet uitvallen iin Haar im u m n lliiau riiei bevorderend i ii hoofd reini i ii I i 70 c eu 1 per II i JDllANN liOKl iii eiitraul l eiH t nmrkt bi dcSitilsteogte h s i iiii ili te verkri gen te limila l i n 1 MlNdEN en Ie Wed A C SCllOI j K i W iHiitfH bi HKNIil 1 VN iM N UliUU Dc Rotterdamsche GaEDiEmmiGiNfi m ONDERLING CREDIET Kantoor TOERIJSTUIN n N 37 ioift fjeldeliike toorachotten en neemt gelden in bewaring a deposito tegen vergoedingvaa rente De Directie I DE REGT L D ROOGLEEVER FORTUYN lichte Petroleum Kooktoestellen en SLOTS VÜURMAKERS verkrijgbaar in het Magazijn van HAARDEN en KAGCHELS enz van C van I3erkel Kleiweg wt TOT NARIGT De Heer H von Gimborn Apotheker te Emmerik Mipi naam UEd zekcrljjk wel bekend zijnde dtiii k iiieermnlen circulaires aanbiedingen ei i l Ed ontving waaronder die behel 11 behoorlijke handelwijze van de Hee 1 N en ÖARDEMANN heb ik mij i liouden met UEd m connectie Nu evenwel mijne vrienden in 1 li uu mij mededeelden dat zij UEd iiihh Xoiit meer dan dat van SARDE vNN verk pen zal het mij aaugenaam zijn m UKd 20 1 40 2 60 4 pakjes te ont iigeu In afwacht UEd Dw Dienaar Zaandtmi K Nieuwenhuis Uit alleen echte onvetvalschto Universeel egeiie ende uitwerking bij alle MAAGKWA I Verkrijbaar in Vi pakken a 60 in a 1 en in i pakjes ii 18 Cts te Gouda bij i 1 11II Gouwe en L Schenk Hoogstraat 11 UI I S over gebruik en Getuigschriften gratis lil di u aankoop van dit artikel lette I ir il op de prijzen alsmede dat zoowel iKli als ook de kleinste pakjes op de ie geteekeud z jn door X ONCtIMBORN i illi Ill h abrik van chera techn Projparaten Emmerik a d Ryn Aanbesteding VAN Levensmiddfilon Den 21 OCTOBER 1871 des morgens ten 10 ure zal door de Voediugs Coramissie van het gedeelte van het 4 Regemeut Infanterie in Garnizoen te Gouda onder nadere goedkeuring van den kommaudcrenden Officier in de Kazerne worden aanbesteed de leverantie van RUNDVLEESCH VET 8PEK gerookt en gezouten KRUIDENIERSWAREN AARDAPPELEN en GROENTEN De voorwaarden liggen van af heden ter lezing bij den Adjudant Onderofficier van DEÜTEKOM in de Kazerne van genoemd Korps Gouda 14 October 1871 Den Heere J G POPP pract Tandmeester Weenen stad Bognergasse n 2 Het is my een aangename pligt overeenkomstig de waarheid te getuigen dat ik ray door het gebruik van het ECHTE ANATHB RINMONDWATER van zijne heilzame weldadige werking op het tandvleesch eu de tanden overtuigd heb Doordrongen van een gevoel van dankbaarheid kan ik niet nalaten dit weldadig middel aan alle lijders uit echte belanglooze overtuiging ten sterkste aan te bevelen Hoogachtend FRANS ISIDOR PROSOHKO Doctor in de regten en in de philosophic K K Staatsmnbtenaar Te verkrijgen te Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat ijk A 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kuiff apoth en A Sehippereijn C bliiau e porceleuiwinkel te s H ige hij J L K C Snabilii apoth te Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij F Alleiia apoth te Amsterdam bij F van Windlifim C verkoophnisj te Oudewater bij T J vun Vreumingen te Schoonhoven bij Wolft CORRESPONDENTIE l nige benthteii vuur t vorig uuinmer bsstemd koodeo nu liTst nph itH wtiiiiui luuiln Diiik vun Unukm u