Goudsche Courant, vrijdag 20 oktober 1871

1871 Vrijdag 20 Octvber N 1117 GOUDSCHE COURAÜTT Nieuws ee AdverlesliebJad voor Gouda en öinslreken Dj uitgava dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 frauco per post f 1 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel lueer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave A FKi oisrjD ia iiNrQ BURGEMEKSÏKU en WKTHOUDERS der gemeente Güiiuii gezien het besluit van den Heer Commissaris des Konings in de provincie Zuid Uollnnd herinneren ten gevol e vnn hetzelve de ingezetenen de er eineente mm de him bij nrt 42 der Wet op de PEKSONELE BELASTING tbh den 29 Manrt 1838 StaaMad n 4 opgelegde verpligting tot het doen TBH supplctoire aangiften wanneer zij met betrekking tot nieuwe aanschutling of verwisseling van belnstingevoornirpen vallen in de tiruien van Art 27 der voormelde Wet om namentlijk ah nog of üoodra zulks bij hen in het verder gedeelte van het belastbaar jaar het geval mogt worden zich ie adresleren aan den Ontvanger van s Rijks Belaütingcn ten einde een biljet ter invulling te bekomen en laarbij deze uoiiirU te ta bewerkstelligen en zulks ten einde Ijevrijd te blijven van de airafbcpalingcii verval in Art 35 en 3U der voormelde vVet welke voor de belanghebbenden ter Seeietarie dezer Gemeente steeds ter visie is liggende Gouda den 17 October 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secietaris De Burgemeester DUOCOLEEVER FoRTUIJN VAN BeUGEN IJzENDOOIlN BUITENLAND Biiitenlaiidsch Overzicht De enkele verkiezingen in Frankrijk die nog p lats gehad hebben als vervolg op die van de vorige w ek bobben hetzelfde resultaat gehad Slechts twee Bona r isten zijn verkozen enkele lcgitiini ten en voor xst voorstanders der tegenwoordige regeering Naar men van goed onderrichte ijilc Vfineeint is de Fransche minister vim financiën lU hoer PonyerQuertier in de beste steiDniiiig naar l arijs teruggekeerd Do overeenkomst Vrijdag jl tot tand gekomen is zeer voordeclig voor Frankrijk en te gelijkertijd worden de belangen van uitschl iiid daardoor in elk opzicht op de meest voldooiulo wijze gewaarborgd ïen gevolge van de nieuwe bepalingen in bedoelde overeenkomst opgenomen betrelleiide de wijze vnn betaling van het vurile halve milliard wordt Frankrijk gevrijwaard voor een geduchte geldcris s Een ander voordeel dat aan Frankrijk door de nieuwe ovenenkoiust wordt verzekerd is het volgende de schatkist wordt ontheven van een verbazenden last die er op zon gedrukt hebben indien de betaling van het vierilo halve iniUiard had moeten geBohieden op de wijze als was vastgesteld lu het vredestraetnat l e Fransehe regeeniig zou zicli daartoe zware offers hebtien moeten gi truoktcn om de tiiasohenpersoncn de bankiers sehadelüos te stcUen in dit opzicht worden groote sominen bespaanl Wat Duitsehland betreft het heeft bij de nieuwe regeling van zaken afstand gedaan van een materieelen waarborg dien het in lianden had door het ontruimen van i euige departementen vócir hi i vroeger bepaalde tijdstip daarvoor ecliler geniet Diiitwhlniid liet voordeel ecner vervroegde belaiuig van die som Hul sprei kt wel M zelf dat onder de nieuwe bepalingen o a de volgende is opgenomen indien de gestelde voorwaarden niet worden nageleefd zal Uuitscliland 1 et recht hebben de ontruimde departementen weder te bezetten Naar men algemeen onderstelt zullen de voorloopig ontruimde departementen een neutraal terrein vormen Tevens wordt verzekerd dat eeuige onbelangrijke wijzigi igen der vroegere getrokken grenzen hebben plaats geliml j voor hetgeen Duitsehland hierdoor aan terrein verliest is het langs anderen weg Bchadeloos gesteld Het gerucht van Bonapartistisclie woelingen op Corsika wordt bevestigd Verandering van prefect en militaire maatregelen zyn noodig geweest Bij de me ledeeling onder onze rubriek Duitsehland der troonrede waarmede keizer Wilhelm jl Maandag de zitting an den Duitscheu ryksdag heeft geopend hebben wij niets voegen dan dat bijzondere nadruk gelegit is op de hartelijke overeenstemming die nut Oostenrijk is tot itnnd gekomen Verder wijzen wij op hetgeen omtrent den St jothard epoorweg de bctiTkkingen met Frankrijk cu omtrent het muntstelsel wordt ge egd Het laatste ontwerp de munt vindt reeds zooveel tegenkanting onder ds leden dat meu er ernstig op bedacht sehijiit het geheel om te werken Gelijk wij uit mededeelingen uit iMunoben konden opmaken zijn de zittingen van den Belerschen landdag verdaagd zonder dat naar aanleiding van liet antwoord des heereu von Lutz eenig voorstel is gedaan In liberale kringen hoeft dit antwoord algemeen voldaan gelijk wel te denken was Aangaande de stemming der clericalen verneemt men noj geene bijzonderheden De staatkundige beweging in het belang van den werkmansstaiid waartoe eeuige der voorniamale leden van de conservatieve partij en een aantal vertegenwoordigers van den werkmansstand een overeenkomst hebben gesloten en wier programma de er dngen door de ilmclienler Guardian is openbaar gemaakt trekt zeer de aandacht De Gluie doet opmerken dat de wevkliedeii hebben ingezien dat de liberale partij himne weiisehen en behoeften beschouwt als ten eenenmale ondergeschikt aan de eisch i van het partijbelangen zich daarom van de liberalen losmaken om zich bij de conservatieven aan te sluiten De Spectator zegt naar aanleiding dflarvnn dat het er indien de ellende der laagste arbeidende klasse slechts gelenigd wordt weinig toe zal afdoen of zulks geschieden zal door kuiperij of door menschlievendlieid door tories of door liberalen Het blad verivacht vnn dit oogenblik af ter zake van deze aangelegenheid een heilzamen ijver der twee stiatspartijen Het Oeaterr Journal meldt omtrent de bestaande crisis dat het den keizer gelukt is een vorin te vinden waardoor eeue vcrandc ing in het kabinet wordt voorgekomen zoodat von Beiist zoowel als Ilohenwart ei de overige ministers in hunne betrekkingen blijven Alle landdagen op die van Bohemen nu zijn gesloten i J S5 F B A N K R IJ K Mon moet nog altijd het Journal OJiriel bcstudeeren om wat de bijzonderheden betreft op de hoogte te komen van de overeenkomst li de er te Herlijn gesloten Zoo wordt er volstrekt geen melding gemaakt wat er im geworden is van art van de wijziging door de iNationalc Vergadering uitdrukke lijk verzocht De oorspronkelijke vorm vanhettraotaat schijnt hen tcld alleen de termijn van gedeeltelyken vrijdom van invoer van de industrie artikelen vim Elzns Lotharingen verkort De belangrijkste verandering na hrtgeeii over de onderhandelingen reeds was uitgelekt i dat de Duitsche Eegeering heeft afstand gedaan van haar eisch dat de wissels als waarborg ontvangen voor de betaling van het vierde halve milliard niet zullen kunnen worden gedisconteerd j raen heeft te Berlijn integendeel genoegen genomen met de onderteekeuing van de financieele overeenkomst door den heer Thiers en den minister l ouyerQuertier de betaling zal nu plaats hebben volgen de Bien l ublic om de 14 dagen met 80 millioen in specie of geldswaardig papier aanvangende 16 Jan a s De ontruiming van de zes dejartementeu vangt onmiddellijk aan en moet binnen H dagen zijn afgeloopen e goedkeuring van den afstand van grondgebied door de Nationale Vergadering en den Duitschen Rijksdag zal geen bezwaar meer geveu daar die wijziging leeds lang was besproken ep alleen betrekking heeft jp enkele dorpen of gedeelten van dorpen Over de al of uiet toelating van prins Napoleon in Frankrijk zijn in de zitting van de permanente commissie langdurige discussion gehouden Genoemde prins had niet zijn verzoek gericht tot de Fransoho Kegeeiihg zooals een onduidelijk telegram deed vermoeden maar zich gewend tot den l Vansehen consul te Geiiève en deze niet zoozeer gevraagd om een paspoort naar Frankrijk maar hem kort en goed gezegd dat hij met of zonder paspoort naar Corsika zou trekken De heer Thieis meende verplicht te zyn de permanente commi ssic over de z iak te spreken Eeuige leden merkten op dat het niet voorzichtig zou ziju op net oogenblik dat men spreekt van groota flonapaiti stische beweging op Coisl in en de imperialijtischo pers mot den dag onlieaclia imder wordt het land open te stellen voor den neef van den man var Sedan Oe raeurdorlioid van do commissie was echter van oordeel dat het vrij overbodig was den prins het prestige van balling tegevcn daar hij altijd een der meest impopulaire leden geweest was van da eikcizerlijke familie men drong echter aan dat de Regeeniig de maatregelon zou nemen om elke Honapartistische beweging met kracht te onderdrukken Slechts vier loden van de commissie hebben zich verklaard voor de wering van den prin vau Fransch grondgebied Ka afloop van de vergadering der perinanente oommissie IS do ministerraad i p nieuw vergaderd oin nog oeiiB over dezelfde zaak te spreken wedor langdurige discussie Een der minister merkte op dat het met ging nu men de wet op de verbanning der Bourbons had afgeschaft nu de hertog van Auinale benoemd was tot lid van den Algemeeneu Uaail in Oise om een uitzondering te maken tea opziohta van een der iV ipoleons Nii kwamen al de bfschuldigingen te berde tegen de Napoleons vooral iii vorgelijking met de Orleniiseu de Napoleons briieliten de publieke opinie op het dwaalspoor iiitrigueeiden kuipten enz terwijl Ie Orleaiisen gekomen iniren al eenvoudige burgers die uit eigen boweginu het bestaande gouverneraeiit erkenden Met slot van do overwegingen wi eehter dat men den prins zcu tonliiteii omdat men tegenuver de liniidnig welke men I had aaiigouonien met de rleai seii moeilijk iiiileu kou Thiers hield nog len tiepraA mu nun In ilerleii ut hij doen zou i aniieer er noit een Itoiia