Goudsche Courant, vrijdag 20 oktober 1871

ir liiu tlsl a are t ook prin Najioleon luproelUe om opstand te maken JernKt scliijnt men celiter niet ti zijn over den jiriiis er is nanu lijk gesproken in d uzelfileu ministerraad om Iroepeu Ie zeiidiii naar irs ka en een doortisleiuli ii prelVel voor welke betrekking Cli Ferry wordt genoenul In elk gev d zal het verzoek vnn den prins ii gevolge kebbeii lat de llegeering eenige niaatn gelen neenil wmiruit blijkt boe zij over de lionaparlloten denkt en wat zij er mee zal iinnvraigen wanneer zij zich niet rnstig honileii Sondier is de toon van de Tempn lu t blad dat lu t betere deel vaii Vrankrijk verteg niwoordigt waar zij een artikel wijdt aan de verkiezingen ten platte lande Aan anderen laat de Tnnps over de overwinning uit te meten van deze of gen pntij of tVaetie ha ir Ireft te zeer de diepe oi kniide diT ki zers die ook thans weder bearbeid wenlen door allerlei agenlen maar die in Ike regeering zieh bedrogen hebben gevonden en thans niet nuer welen wien of wat zij moeten kiezen Iven ding staat vast egt de Temps in on en tijd ia een mtie van onwetenden in het bezit van het algemeen stemnicht veroordeeld ten ondergang door de anarchie of daur nederlagen ïe Parijs en in de groote steden vindt men de kmnkzinnige droomen van het soci alisnu in het Zuiden on elders de wonderen van Loonies om de ziekten te genezen van lichaam en gee t en weike van deze afdwalingen getuigt meer van zedelijke onmacht CU intellectuee le tekortkoming Maar één middel is er om om Frankrijk te bt lioeden voor de stormen van binnen en van buiten etii geheeie omwenteling te brengen in de volksopvoeding W mt het kuustigst ingerichte constitiitionalisme en inzonderheid het Terkiczingswerk hebben mannen noodig om in beweging gebracht te worden en helaius aan mannen hebben wij overal gebrek ENGELAND De Engelsche regeering sedert de openstelling van het Suezkanaal het nut van dien nieuwen weg voor het vervoer van troepen tnssehen Indie en Va geland voor het overbrengen van goederen der regeering en voor andere doeleinden van dien aard ondervoiulen hebbende is tot het besluit gekomen om magazijnen werkplaatsen kortom eeue nrichting ten dienste dor Uritsche marine aan het Sae kanaal te Tostigen daarvoor heeft zij getracht zich dour aankoop iu bet bezit Ie stellen van eene uitgestrektheid gronds te l ort Saïd aan den noordelijken ingang van het kanaal gih gen en bchoorende tot de daarlangs loopende strook gruiuls welke door de Kgyplisclic regeering aan de kniMalmaatsehappij bij het verleenen der concessie iu eigenlom is afgeslaan Thans wordt uit Kngeland gemeld dat de on lerliandeling dienaangaande door het hoofdbestiuir der Krilsche marine met den gelastig le der Sue k uiaal maatschappij te Loiulen aan geknunpt tot de beoogde uitkomst geleid heeft en ilat het bedoelile terrein voor eene belangrijke koopsom het eigendom van de Britsche regeeriug is geworden DUITSCHLAND 11e keizer heeft de zitting van den rijksdag geopend met eene troonrede In de eerste plaats wordt in dit stuk herinnerd dat de rijksdag zieh in deze zitting hoofdzakelijk val moeten bezig houden nut die vraagstukken welke rechtstreeks het gevolg z ii v m Pn l c dands nieiiwcu toestand In de eeiste plaats yu len dus aangelegenheden van huis io ulelijken aard aan de orde Zijn De kei i had gehoopt den r iksdag ook een Et nvt te kunnen voorleggen van de iiiigavea die ten behoeve der Duitsche arnue luig defmilief moetim worden vastgesteld Wegens den tijdelijk grooteren oinvanu dien de werk a mdu den bij alle afileelingen van bestaer t ngevolge vaa den oorlog hebben verkregen oiwiil ais weg Mis de militaire reorganisatie die uit den nieuwen toesland zijn vo rtgevloeid is het niet mogelijk geweest den genoemden staat intijds op te maken I e keizer bevindt zich dus iu de noodzjikelijkheid den rijksdag in overweging te geven den overgangsttrniijn voor ile uitgaven ten dienste van het krijgswezen die den il Dec dezes jaars gei indigd i voor di ii tijd van één jaar te verlengen He rekening over I87ij sinit n ettegenstaandc den nadecligen invloed van den oorlog nu t eeii batig saldo omtrent widks gebruik de nwodigc voorstellen zullen worden gedann Voorts worden aangekondigil wetsontwerpen betrelfende de uitvoering eeiier Duitsehe iniuit eene spoorwtigvertiindiiig nut llalii rloor wilserland enz In luit vertrouwea op eeue voorlgaande vredi lieveiule ontwikkeling vaa Frankrijk inwendigeM toe staiiil heeft de kei er geuu eiid rreils nu een begiti te kiiiiaen doen maken met de oiilniiiiiing van zes leparleuuait ai waarop bij de v t li hii g lier vreTIesvoorwaarden eerst teL iai Mei des volgenden jaars geia kend was In plaats van de bezelling drzrr departementen zijn echter andere waarborgen vaslgeftehl en wel kraeht ais eene overi iaikom l vaii lil dezer die aan den rijksdag zal worden niedrgedi rid Ti gelijk daarmeile zal bij den rijksdag wunleu iiigezoiulen eene conventie waardoor aan het handelsverkeer in den Elzas en liotharingeu verseliilleiulc faeiliteiUai zullen worden verleend Op het gebied der bniteiilaiulsehe politiek zag de regeering zich in staat gesteld hare aandacht onverdeeld aan de werken d s vredes te wijden Zij kmi dit te nii ia wegens Itai e vriendsehiqiptdijke betrekkingen ni t en Ie oiuba voiideii wederkeerige wadwilh udlie d vau alie vreemde mogiaullieleu l e keizer zal steals Inicliteu het vertrouwen te bevi stigen dat het nieuwe l niise ae rijk voortdurend tot lenullnivin van den vrede wil werkzaam zijn In dit opzicht IS hel voor den Kcizi r eene gewielitige tevens hoogst aangename taak met IHitsehlands niia te naburen met de ginivernemeiilen d r lu e htige rijktai die Iu t vaa de Oust i e tot aan het nieia v an l oiislaaz begren en in zoodanige vrieiidseliappeüjke betrekking te staan dat de openbare opinie in alle andere lan len van bare innigheid overtuigd is Steeds zal het voor ilen keizer eene aangename voUloeiiing zijn dat de samenkomsten die hij in den afgeloopeii zomer met ile Monarchen dezer beide rijken heeft gehad zullen bijdragen tot versterking van het algemeen vertrouwen op een toestand van vrede een toestand dien de keizer voor Kuropa s toekomst zal helpen verwezenlijken liet Duitsehe rijk en de Oostenrijk lloiigaarsehc Monarchie zijn door geographiselie ligging en historische herinneringen in zoo veelvuldig opzicht tut vriendsehappelijk samenzijn geroepen dat de geheele Dnilsche natie met eene oprechte belangstelling den gang v m zaken zal gadeslaan waardoor bij Oostenrijk de droevige herinnering aan de dagen van vroegeren strijd wordt uit gewiseht Dat de groote meerderheid der Duitsche natie zich over de vredelievende richting verheugt en haar beschouwt als te zijn iu het belang van de algemeenc ontwikke ing des rijkn daarv m heeft Z M nog onlangs persoonlijk de benijzeii ontvangen bij zijne aankomst in al e geiv sten van het groot gemeenscliappelijk vaderland Die bewijzen zcide Z M aan het slot zijner i de strekken mij tot innige blijdschap ma ir v ior alles stemmen zij mijn gemoed tot dnukbiarheid jege is Jod voor den zegen dien hij ons ges iuonkeii i l en bij gemeenschappelijk streven na ir het goede ok in de toekomst niet outhüiuleii zal De ziiisnnle betreiïe ide de ver enendc gezindheid jegens üasteiirijk werd Uij oii Ier loegejuicht BINNENLAND lioi iiA ly Oi Tomui iisteren werd aan de lloogisehool te Leiden tot docter in de reehten bevorderd de heer V J Fortuijn Drooglecver Jr Het plan bestaat om bij voldoende deelneming cciie oiieravüorstelling te geven iu de zaal Kunstmin De keuze is gevallen op Martha uit te voeren door hel lioogdu lselie ojiera gezelsehap vau Hotti a dam Het is te verwaeliten dat dit plan veel succes zal hebben opdat het verlangen van velen om an tijd tot tijd adiier ook 0 icra s te zien opvoeren een salirede uidcr tot ile werkelijkheid worde gebracht IJet I uikrlttiid doet nudedeeling van de namen der seen tarissen van de vereenigingen voor volksïoordracliteu in iVedcrland Voor onze gemeente wordt opgegeven de heer U C N van Auieroui Dins lagavoiid kwam een kleine jongen aan de woning eener alhier ivoneade dame met eeno kwitantie van mej B groot ƒ ü Hoewel gewoonlijk door de dienstbode dergelijke kleine süinmeii onmiddellijk worden voldaan deed zij dit echter nu niet omdat in den winkel van mej V nimmer door haar iets op crediet werd gehaald maar ging met de kwitaute naar binnen en toen zij later weder aan de deur kwam om te zeggen dat hare jufvrouw niets schuldig was aan incj B was de jongen verdwenen Daar die jongen die t t heden onbekend is gebleven misschien trachten zal op die wijze anderen O te lichten Zoo kan dit bericht dienen tot waarschuwing voor dergelijke kwade praetijken Uit Zevenhuizen ineldi men Olschoon de aardnppeleubouw later dan gewoonlijk is binnengehaald leu gevolge van het gure nnlle weiha dat wij eenige dagen gehad hebben is het beschot ilaarvan niet legeiigevalleii daar nu ii van ile ziekte in lir lat s iorlen einigbespeurd heelt Van i i varkens ziekle welke een geruiineii lijd in de e gemeenle geheer schl leeft lumrt meii weiniir of nii tj meer zoodat die gelikkig tot staan is gekomen Dezer dagen heel l zieli wedei n den stal van den landbouwer J vau oevordcn all Ier een geval van longziekte voorgedaan Door de Commissie voor het lager onderwijs in Znidllollaiid zijn Dinsdag o a als hootdonderwijzers toegelaten de heereii 1 van der Hoeve en 1 van der Laarse te Sehoonlioveu en M Overeijuder te Kriaipen a d l lsel I a werden S eaiididaten afge vezen De heer i Boer pred te Ouderkerk n d l Jsel heeft ceu beroep onl vangen naar Ottoland IJN Uu Bedankt voor het beroep naar liodegraieii door den lieer v Brink redikanL bij de v f vmecnlc gemeente te Neuzen Maandag werd te liuiirlo eene vergadering gelionilen van deelnianers iii de voorloopige lecniii v lor den geprojeeteerden Nederlniidseh Westfaalselieu spoorweg Zntfen Winterswijk l rni ische gren en 111 aausiniting aan den gcconcedeerden Onsterspoorweg Amsterdam Hilversum Zutl en in welke vergadei iiu enkele caidinale punten tut die ondernciuiug hetrek kiiig hcbbeiule moesten worden ter sprake gebracht In vroegere vergaderingen te dezer zake had de heer J B Snc len uit Moordrecht een der ontwerpers de leiding op zieh genomen Véér de opening dezer bijeenkomst gaf deze heer als zijn gevoelen tii kennen dat voor ditmaal het voorzitterschap meer eigenaardig aan den president der commissie vau advies toekwam waarop d ze baron van Nagel vim Lüchem zich bereid verklaarde de versraderiiu te leiden Nu deJdc de vooi zitter mede dat volgens advies van de ontwerpers en de ingiaiieurs die met de opmetiiigen zijn beast geweest bit doelmatig zou zijn in zooverre eene wijziging in het oorspronkelijke plan te brengen dat de aansluiting in Pruisen niet te llaltern nuiar te Buchiim zou worden tot stand gebracht Bchalre dat de spoorlijn daanloor in belangrijkheid nog zou winnen bleek het bovendien dat op die wij e voor het tot stand brengen en explüiteerin de medewerking van invloedrijke maatschappijen in Pruisen zou worden verzekerd De voorzitter verzocht tot genoemde wijziging de goedkeuring der vergadering wi lke met eenparige stemmen werd verleend Alsnu voerde de heer Snellen breedvoerig het woord over spoorweg oudernemingeu in t algemeen en meer in t bijzoiuler over het belang van uen Ned VVestfaalschen weg en de kansen op welslagen die deze onderneming aanbiedt Hij wees er op dat een gezet overzicht van de rent abiliteit der hairopeesche npoorwegeu tot resultaat had dat de gemiddelde opbrengst circa i pCt bedraagt en deed nog nader de gunstige omstandigheibai voor den Ned V est fnalscheu spoorweg zijne iu t oog loopende minkoatbaarhcid uitkomen Nadat naar aanlei ling van het gesprokene nog van onderscheidene zijden ophelderingen waren gevraagd en verleend gaf de voorzitter te kennen dat volgeus hem het ooginblik vau buidelen thans gekomen was en de deliiüticve inschrijving kon geopend worden hij wensehte deze vergadering dienstb iar te maken tot het nemen van een initiatief Voora de heer llenny uit Zutt en drong op krachtig handelen aan Door do commissie van advies werd in overleg met de voorloopige conccssionaris scn aan de deelnemers in de voorloopige leening de voorrang tut inschrijving verleend tot l November a s na welken datum dt e voor het publiek zal worden opengesteld Staande de vrgadering die door een dertigtal uit de saamgeroepcuen werd bijgewoond werd dit bedrag tot eirca i Lonnen gouils opgevoerd Staton Generaal Twekdi Kamkr Zittingen van 17 en IS Uetobcr In deze zitting is de behandeling der begrooting voor Nederlandsch Iiulii voor Mili voortgezet en afgeloopcn De lieeren de Kuiter Zylker en van Lyiulen van Sandeiibnrg heblien zitting genomen liet hoofdstuk ui an H in rfi e is aangenomen met ill tegen 5 stemmen de uitgaven in Nederland en beide wetten op de middelen werden iigcnomen met algemeene stemmen Daarna kwam in behandeling de onteigeningswet voor den spoorweg van Boxtel naar de l rnisisclic grenzen deze werd a ingenoinen met t a tl gen 21 sti mmi n Op voorstel van den heer Kerkwijk is besloten dat onmiddellijk na de vustrijking van het reces de inkomsteii beiasting in de afdcelingen zal onderzocht worden De kamer is daarna op reees gescheiden N lar nieu VI lll l m is d e rst kamei 1 r stat Ml g d au e aa II liij ililiul IU IMi 1 teg 11 W 1 liSll lg Il 11 a