Goudsche Courant, vrijdag 20 oktober 1871

J i vering eollege8 iets dat V iirgerplielit tot hiertoe niet heell tuegelalen daar het ile iiiet kiezers alleen tooliit tut de disciiisie en tut alle steinniiiigeii belial i die over canilidatiii Naar inuii verneemt zal de nieuwe vereeni ing l uiitlerdag II dez r detiuitief worden geeoiiBtilueerd in eene bijeenkomst naartoe aan alle bolaugstellenden vrijen toegang wordt verleend Het luliuaatscliap is opeiigestcld voor allo meerderjarige ingezeteiien des rijks Naar uien U niu uil al hel reei der twecnli kamer dnrcn tut Dinsdag den 7 Nov a s In dien lussehentijd zullen de verslaneii der eoniinissien aii rapportenis en de antwoorden der regieniig in er ile ontwerpen der Slaalsbegruoting voor IKJ i in f erreilheid worden gebraelil Volgens oiilvangen telegram bij de Slooaivanrt Mantseli ipiiij Nederland dato Batavia If de er is het stoiiinieliip V h van Oraiije op dien ilatuni naar Nederland vertrokken met een voile lading en een aantal passagiers OOST INDIË ij oen besluit van den gouv gen i gele liet stoomschip l rina Ileitdrik van de stoomvaartniaatscliappij Nederland z il iu de eerste helft der r a N ven v i N u v ep ii i l vertrekken nheid ge ope i uo F i c i e al Cj lageie gouvernemeuts i school te U eren Zeer juist is de opnifcrViiig van de Jui Hliuile dat de Kiigelsclie taal hier veel meer te pas kumt Wij zijn toch omringd door landenwaar liet Kiigeieh een hoofdtaai is Te Uodoug is den il Juli de pasearloods opklaarlichten dag in brand gestoken ei heeft een bendegauwdieven aa de verwarring gebruik gemaakt omte stelen j er zijn een achttiental gevat Door de regeering is ecu som van 17000 toegestaan voor het uitdiepen van de Padaiigriver wier ondiepte de geiueeiisehap van Tadang uiet derecde belemmert Onlangs is een inlander die preventief gevangen zat in plaats van een naamgenoot die veroordeeld was tot dwangarbeid naar de Larapongs gezonden na maanilen van daar teruggeroepen werdweder een derde naamgenoot bij vergissing in zijneplaats teruggezonden In de Javasc u Courant is melding gemaakt vaneen s hrijvcn van den eerc voor itter deu stoomvaartmaatschappij Nederland L 11 K l riiis Hendrik aanden güuverneurgeiieraal waarin aangedrongen wordlop de verbetering der reede vau Batavia Ken doordeu l rins iuge ondeu plan is door den gouverneurgeneraal ter beoordeeling toegezonden aan de kaïuirsvan koophandel te liatavia en te Saii arang De iiigeuieiir Krajenbrink liecft iu het liat llat dtUU een reeds inIbül door hem ontworpen haveuplau voor de estad publiek gemankt l c directeur au liinneulaudsch bestuur heelt eencirculaire aan tie r eliilleiide residenten gezoiuleuover de aanstaande lueu ie n jjeliug au de laiulreiite De algemeeue strekking der iiiemve regeling i deze Laudrente wordt geheven van alle beplante gronden ook van woonerseii die grouter iju dUii het vierde sm een buip vau lOÜ liijiilanilsehe roeden Het beilriig der laiulreutu is een vijlde van de gemiddelde brnto opbrengst met inbegrip der tweede gewassen van een buiiw lauds verkregen gedurende 18liy lS 0 en K TI tut geld herleid door dogemiddelde briitu opbrengst aau p idi te vermeuigvuldigeu met den gemidde den laagsteu prijs weikeu in die drie jaren de pikol p di gedaan heeft plus de w iard verstande dat van niet meer dan ƒ lUO en van niet minder dan 10 geuuddelde jnarlijksehe biuto opbreagst een vijfde als laudrente genomen word Tiisschen die twee grenzen liggen 8 klassen zoodat er 111 het geheel IU zijn telkens met ƒ l i opkümuieude en iii eeue van welke dus iedere de isa geplaatst moet worden Het gcidi hier dus in de eerste plaats die twee factoren te vinden Bruto opbrengst van een bouw met padi beplant of met ti ie ge assen of tuinvrucliten prijzen dier producten au dat bedrag nu hetwelk iedere dessa te betalen zal hebbeu wordt kenuisgejfeven mm het dorpshoofd welke alsuu in fene bijeenkomst met de imdsten eu de landbouiers der de 9a de som individueel omslaat voor de richtigheid v n welke repartitie en dit is een der voorimamsle punten der nieuwe regeling le controleurs en de districtshoofden waken De aanslag is voor 5 jaar duch wordt jaarlijks nagezien f bijgehouden Het doel dier cu oulaire is reeds de voorbereidingen te maken tot het verkrijgen der Toor de nieuwe laudrenteheihug uoodige gegevens Te Tondano in de Minshusse v n Meuado heeft in verband met de tractemeusverlioogiiig der Iiilaudsche gunrerueineutsonderwijzers een vergelijkend examen voor die betrekking plaats had waaraan met goed gevolg deelgenomen i door aclit van lulandsche hoofden kneekeliugen der nosche school WEST INDIÊ De Sur Courant gouverncments Advertenticblad behelst iu haar niet ollicieel gedeelte eenige vcrtoogeii getiteld De minister van behing van Suriname waarin de wet alle waarborgen zijn uedergelegd voor eeue goede behandeling van imuiigrauten in Suriname Men sta ift dit door feiten Men van kurt over iclit te Sedert eenige avonden werden te s Iraveiihage we ler evenals vroeger wel eens plaats had optueliten gehouden van jongelingen der Teekeii aendemie Deze liepen z iiigende rond en veroor aakten luidriich tigheid en gejoel Zooals bij soortcilijke gevallen gemeenlijk wordt gezien groeit de menigte aan en andere personen voegen zich bij de jongelingen om den optocht mede te maken Dit geeft natuurlijk aaiileidiiig tot bnldadigliedeii en beweging van verschillenden aard Urie knapen werden Maandag avond door de pol tie gearresteerd wegens deelneming aan die optochten die zelfs geleid hdibeu tot het insmijten vau glasruiten in zeer aanzienlijke woningen De verontwaardiging over belbedrijf en de vermoedelijke ophitsing van leegluoper is algemeen Omtrent de e wanordelijkheden deelt het a claud mede da Maandag avond nadat eenige kwaadwilligen op liet puilie lnireaii er len gebracht de geheele bende zich vuor het buieiiii ver amelde schieenweiide en j eeiido en de jia sige belemmerende Ka terwijl dat Isits vond had i eli in een ander deel der stad aan de Mai ilskade en iu de l ark lrant weder een bende gevormd die daar nan ziehzelve overgelaten de b ild iiligheid zoover dreef van hier en daar onder anderen bij den minisier vau liosae en den heer Doddaert glasruiten in te werpen Naar aanleiding van een en ander heeft de Burgemeester heriiiiieit a ii de bepalingen der algemeeiie politie verordeniiig waarbij aiueuscliolingen enz verboden zijn en gestralt worden Dinsdag avond is luetig afgcloopen Wel waren hier en daar opcenhoopingen van volk m iar de ordi is niet in t minst gestoord dank zij de goede voorzorgsmaatregelen van wege de politie genomen Zaterda iavniid is te Amsterdam de eerste wintervergadering gehouden der riitiiiigiug tut hestrijcilni van ut pniijierisme De voorzitter wees in zijn openingswoord op de weiiscl ilijklieid dat de ze vereeniging zich racer dan vroeger bezig zou houden met de literatuur van het onderwerp door met elkander de geschriften te lezen welke daarover vooral in het buitenland verschenen de daad bij het woord voegende vestigde hij de aandaelit op het in Londen verschenen geschrift Hhï s Jiiiliy dat de sociale cpiu stie niet oploste maar deze op po Hil iireu trant poneerde Voorts wilde de spreker de leden der vereeuiging meer handeleiul zien optreden door einiuètes eu onderzeeken in loeo welke de taak der gezondheidscommissiën zonden kniinen vestigen door enkele feiten onder de algemeeue laudaeht te brengen hij kondigde dan ook voor een volgende vergadering zijn voorsiel aan tot benoeming eener itoppen en gaiigpiicom missie Nadat besloten was de oiiderhaiidi liiigen welke met een diaconie te dezer stede aren aangeknoopt uver den bouw van woningen voor bedeelden tut een einde te brengen kwamen de wetkinriehtingeu aan de orde en werden enkele bij zouderheden mede gedeeld over het wirkhiiis dat een zeer hybridisch karakter heefi Het uur was te ver gevorcb d om over de eigenlijke werkinrichtingen eu haar verhouding tot de vrije nijverheid tr spreken ilit punt zal dan ook in de volgende vergadering deu II November aan de orde gesteld worden Te Auisterdam zal weder een poging worden aangewend tot opwekking van het iu de hollf d til l zoo err outbrikeude publieke le eii liet al ditmaal gehi liieden door de opr elitiug eener kiesvereenigiug van luetkie ers ilie zieli ten duel stelt niet alleen invloed te oefenen op de verkie ingen maar tevens het politiek leven in de houfiUtad krachtig op te te wekken Als hare beginselen heeft zij iu hilar programma opgenomen uitbreiding vau het kiesreelit hervorming an belastingen her iening onzer wetgenentra il openbaar oinlerwijs ciieidiuf tus elien koloniaal beheer Wat hare bc homomeu met elselli tvuur il iluell leul ving kerk en staat liervoriiiiiig van het op den groiiiMag van vrijen arbeid giu elrii betreft is zij dus nagenoeg de kiesvereeiiigiiig llnrgerplielit namelijk liirriu d t ij int kiezer men bij Int a iiirtijzeu aii laiidiilalen vuur il ri l t ll It lUl ll Ucillijr i li t stnnii is geil in den t il Mill den iluer een f eviil van aipfcr onderwijs in lis boofdondcrwijzers Hoeve en 1 vim der M C vereijiider te 111 S e induliiten nf Oiderkerk n d 1 1 sol i ir Üttüliind I ir liudejjrftien doo Mj le Christelijk Uere 11 ver a lerinK n e iDiirloopige leening Yi Mitifeeh Westfiudseheu riii iiche gren ii Meerlen Oosterspoonveg il ivtlice vergadering olderncmiiy hetrek t J sprake gebracht I te d zer zake had de ireclt een der ont ier t o ucn Vóór de opening K T ils zijn evüelen tii t vcorzitterscliap uieer bt der coinmiss e van baon van Niigel an e B verg idcring te lie tnl volgens advies iii jr = die met de 1 l docilinatig zou in het oorspronkelijke iitirj in Pruisen niet ou orden tot stand irli n daariloor in bebleik liet bovendien sta ld brengen en exhi iiivli drijkc maatschapver ekcrd Va voorizigng de goedkeuring upa ige stemmen werd elle breedvoerig het ininjBn in t algemeen t bilang van den Xed en ijp welslagen die I ij V es er op dat een litei der Europee iehe d dat lie gemiddelde op nog I en deed nog niuler voor len Ned V esti oog loopende minkost het gpsprokene nog van liiige waren gevraagd te leunen dat volgens Idrleii t ans gekomen was kon geopend worden j dieistbiar te maken i itief Vooral de heer krac itig handelen aan les wird in overleg met en a in de ileclneiners voormiig tot inschriji ra 9 na welken datum 11 opei gestold Staande dertptal uit de saamui weid dit bedrag tot rd M BU Kamkb Zittin ir is linit lell zil ideliilg der begrootiiig i voortu ezet en Zvlker en van lig genomen til e ij aangenomen met I ii aveniin Nedeiiaiid en I en wefdeii aangenomen Mama tuain in behanileileii iboruig van lioxtel de e i erd aangenomen Kerk lik is besloleii ijkiiig i aii liet reee de lileeluif tu ll ondei zoelit 1 ee i r ieiden I i li kanifi der t iteiiI i i i d iir den 1 Koloniën vertrek der immioranten uit i nriimme P iarult blijkt dat op il Dec I S70 op de versehillende plantii Kljes iu de kolonie te aiiuen 22 6 immigranten op vast coutr iet werkzaam waren de overige Chineezen hebben andere beroepen aau de hand genomen of arbeiilen zouder contract Dan wordt in die vertoogeu nagegaan de si of niet slechte behandeling der inimigranteu meer bepiiald de Chineesche op wie de redevoering vau den minisier van koloniën uitsluitend betrekking heeft Uit de ttatistiok der immigratio blijkt dat van de in 1858 ingevoerde landverhuizers na het verstrijken van hun aangegaan contract ruim 00 pt t in Suriname bleven en verreweg do meesien nieuwe overeenkomsten hebben gesloten terwijl van de in I8IU vertrokkenen 3 in 1860 zijn l o Neemt meu daarbij in aanincrking dat de later ingevoerde hineezen niet lust en ijver aiin den arbeid zijn gebleven zonder aan terugtocht naar hunne geboorteplaats te deuken dan ontvangt men reeds in de eerste plaats den indruk eener beweging die algemeeue goedkeuring Verdient en doet zich in de twi ede daals de gevolgtrekking op dat Ie ondervonden behandeling in Suriname do tevredenheid dier immigrauteu in hoogo mate mort verworven hebben Men leidt hieruit af dat de aantijging alsof er in Suriname w iarborgen tut bevrediging van het Britsche gouvernement voor let toelaten van immigrauteu na ir onze kolonie zonden ontbreken ten ecncnmale valsch is Men doet z eu dat die Chineesche immigranten bij Uitnemendheid niet slechts over goede behaudeliug in Suriname zich verheugen maar ook kuniieii bogen op verkregen geldelijk vermogen verworven recliten te bi nrt gevallen zedelijke verheffing Meu geeft dus zijne bevreeiudiug te kennen dat de miuistor van kuluiiien zich niet ontzien heeft om in de laailzaal vau s rijks vertegenwoordiging vaische voji stelhngi U van zaken te geven ilie geeue andere strekking kunnen hebben dan de kolonie in haar levensader te treilen Wij achten ons derhalve in ons ncht zou besluiten de e vertoogen om voorde bevolking van Suriname van dien betrokken uiinister te veiwachten Intrekking van hetgeen Z Exe ten nadeele der kolonie heeft gezegd en als een bewijs v in zijue oprechtheid krnelitige bevordering v ui immigratie naar onze kolonie Auic irijt Wij hopen dit de ïin voor iiniuigritie bij deu miuist r vau kuloniin aaugeprikkeid zal worden als wij in herinnering brengen dat leii voige der diensten van iininigrai ten in het distr el Niüki Tie de productie alilaai suids de laatste jaren ammerkelijk is toegeiionieu zoodat i ene vergelijking van den uitvoer v ni 181 3 met dien vau l 70 eeue verilubbeling i ler eders aainvijst Laatste Berichten London is Oet De heeieu L uu HayeuVautrier zijii gisteren h er aangeku neu om het iruutkrnis van het l egi len v ni lier den Lord mayor aau te der verkregen tweede gewassen on ler dien S bieden Helen avond zal een groot banket in ligyp tian llall ter eere van deu heer Say gegeven worden Kr zijn brieven openbaar gemaakt van den markies Lome de grave i Derby aniavou en den heer jiithorue Hardy waarin het bc veren wordt tegeiigesproken alsof zij zich met de afguvaard igdeu die door deu arbeidersstand werden gekozen hadden verbonden Versailles 18 Got Uit Corsica wordt per telegra if gemeld d it in twee dorpen de kreet levede kei er is aangeheven lij gelegenheid dat Conti gewezen k ibiuetïchef des keizers aldaar op reis doorkwam en zijiie geh c illieid jegens de familie lluua piiile kenb ar maakte De uitslag der verkiezingen in ile departementen op 8 na is dat gekozen ziju iiö legitiraistcu D ü bonapartislen 12U0 liberale e iuservatieven 735 republikeinen en iii radicalen MainZ 18 Oct Ongeveer lüüO arbeiders aan de llessische Ludvvigsspoorweg hebben den arbeid gest iakt Zij vorderen i percent verhooging van loon Het bestuur bood als ultimatum eene verhooging van 1 1 percent zonen Touda 500 Werklicilen der lederfabrieken hebben geweigerd deu arbeid voort te zetteii Zjj tr iohtten gisteren avond door geweld hen die het werk voortzetten tot srbeidstaking te noodzaken De politie trad tussohen beiden en moest van de wapenen gebruik maken De militaire hulp is tot handhaving der orde gereqiiireerd Berlijn 17 Oct In de middag itting van den rijksdag waren 175 leden tegenwoordig Het huis w s niet voltallig genoeg om besluiten te nemen De aTondziiling werd door IS2 leden bijgewoond welk aantal nog niet voldoende was om besluiten te nemen kolomen en het wordt gc egd dat in In de zitting van den bondsraad werd het ontwerp bctrcllendc de medewerking voor den aanbouw van den Si Juthard sp weg um ediend gedor t aan met een reven van den aanvoer iu en het Parijs 1 cl De Coiirriir JJi ihimriHi iii looft dit de heer liiei heden h ratilicitn ii vei dnigen naar Iterlijii endl