Goudsche Courant, vrijdag 20 oktober 1871

EiCT5 lih Ti LX De es do iit uionteD die oiitruiuid viürden yuUen neutnidl m rklaard wonleii vol j cn de fiimiu ieclc con vcntie e Fian chc troipen nllcn c nut bezetten voordat het vierde hiiive niillmul liilii ild is 1 tei ichtoii Geiïieii cie De Oostenryksche Vereenigmg voor iiidnstriescliolen voor meisjes heeft tijilens haar vierjarig bdtaan opgericht eene im iiachool peciaal tot opleiding lu de modevakken eene haiidelsehool tut opliiding lil liet boekhouden de correspondentie en andere knntoorzaken i ene hcrhaliiigschool en eene teekeiischool Vi ufbij heeft zij ei i c sud voor ti rnphic geopend die evenals de andere uiiiclitingeii druk beBocht wordt en eer gunstige resultaten oplevirt Daardoor aangemoedigd heeft zij thans haren werkkring uitgebreid met de oprichting van een gymnasium V90r meisjes In België heelt een siworwegongeluk plaats gehad Een pas agierstrem iit Ijen en komende cii uyi goederentrein uit Turnhout hebben elkander op lietzelfde spoor ontmoet Mhoewel beide treinen weinig vaart hadden was ile schok zóó hevig dat i ij derailleerden en zeer veel achade aan htt materieel werd toegebracht De pessagiers kwamen grootendeels met den Bchrik vrij maar de machiniatea en stokers werden doodelyk gewond Op de conferentie te Bern tot regeling van den internationalen telegraafilienst waren 13 lau len vertegenwoordigd namelijk Zwitserland Noord Du tsch land Beieren Spanje Frankrijk Kiigelaiid Nederlmd Italié Busland Rumenie Servië Turkije en V urtemberg Bovendien waren er ifgcvaardigden van de maatschappij voor de telegrafische verbinding van Engeland met Iiidie en China met Malta en door de Ruode zee alsook van de Indisch Kuropeesclie maatschappij voor de lijn van Engeland op Inilie en China door Duitschlaud Rusland en Per ie De runtcrcntic had eigenlijk ten doel eene regeling van het tarief op de noordelgke lijn waardoor Engeland over lUi lniid en Siberië in telegrafische verbinding stant met C hina Japon en verder in aansluiting op die Igii met Indie Twee Engclsche en een Duitscher kochten het vorige jaar het wrak van een op de kust vaii Corcagestian iUa Diutachcu ach souur tueu ij Ue it uiulcii neiULU van dit wrak werden zij naar men imimlc door de inboorlingen gevangen gehouden en vermoord De Duitsche ReiehiAnzeigtr deelt over de a ik het volgende ofBc eele bericht mede Een Duitsche schooner strandde op de Sir Jaines llall eilanden bij Corci De bemanning werd door de inboorlingen Hel met vijandig behandeld maar toch gedHonjjen om onraiildcllijk in hare twee booten naar hma terug t kccrci Ecu der booten kwam te Cheefuo aan aangaande het Int der andere boot was men m hi t onzekere het vernemen van dit ongeval begaf de Diutsclie kor it Henha iich naar de plaats der stranding um de ovcng bemanning op te sporen en vcnian dat de manschappen der tweede boot door cm Ainenkaauscli oorlogschip in zee waren opgcn im n en ncds naai Shangai waren overgcbiaoht Dt lleitlin keerde dr arop naar Cheefoo tirug Hit rak mrd later dooi t ici Engelschen gekocht die ich vcr i cd van lUi Duit scher Brinkniann geh ctcn op een Jonk uut Clu neesche bemanning naar Coie i be avcii om hit ii in bc it te nemen Akl i r aanfiekumui begaven il twee Engelselieu ich aan land en ij cidin door de inbjorlmgcn met vijandig bi iMiidcld de Diutsclicr weigerde mede a in limd te g ian Koit n het lauden der twee Engelschen ttrwijl dc en nog met de inboorlingen onderhandelden ging de Chiiiu chejonk plotseling lil ee ij wcril door de Coiianers nog vervolgd maar nutticlitcrhaild Ue twee EngeKclieu bleviii die it iigcvolge bij do Coreaiurs Toen nieii te Clieefoo iels van de toLilracht di ir aik viruaiu ond de kommiudant van het EiiLjiKihc e k id r in de Ciunusclie wati reu eon kanoimei iboot naar ore en bood den kominand int der liirtlm aan ten ofliicier lu het belang der Duitsche oiKleidaiien mede te enden Te Corca i angekomen kluUii de t ee Engelschen die iiitiisschen door de inboo lingen goed behandeld waren alsmede de reeds geborgen vooi werpen dor lad iig bereuUvillig aan de kanonnctrboot uitgeleverd en tevens uerd medegedeeld datBiink man met de Chineosclie joiik m zee was geg ian Op een gerucht dat dic jonk te Ei Tao was liinneugeloupeii begaf de k inoiincerboot ich der aai ts men vond do jonk en vi rnam dat de Clllnoe ehe bemanning onder uc verdi nkiiig van leroovenj ii lieeh tcnis was genomen maar dat men gun Knrupi iaii aan boord gevoiidi ii luid lIi eliijul dcrlial dut de genoemde IJuit her uuii liiiud der junk dour de j Chineivcn vermoord is De ak ordt uog nader onderzocht MARKTBERICHTEN Oouda 19 Oct Bij taraelijken omzet bleven de prij en nagenoeg onveranderd Tarwe puike Zeeuwsehe f 13 25 a ƒ 14 20 Mm 1 re ƒ 12 25 ii ƒ 13 Polder 75 a 12 85 Kogge puike ƒ 8 25 a ƒ Mindere ƒ 7 75 a S 2U Voer ƒ fi a ƒ 6 85 Gerst ƒ 5 25 a 7 Haver korte 4 25 ii B Lange ƒ 3 75 ii ƒ t 6ü llennep aad hij geryf 8 Dl M in irkt ofschoon dt prij en hoog waren was echter de handel traag De handel in graskalvcren was mede trager varkens en biggen traag teverkoopcu Aangevoerd 33 partijen kaasprijzen ƒ 9 a SÏ a 7 Weilmter ƒ 1 40 n ƒ 1 50 Burgerlijke Stand Gii ii t N It l ct Iilft Alidi ouders J H Kiebert en I Mi scmnker Corntlis oedora C van der Velden tn M hnereijii 17 Jacübiis Mnarteo ouders M tok en K Suettrbüek 18 Theodora Cornelia Wilhelmiua undiTö J Jnoheii eu V S vaii Schalk 0 niinji v 16 Oct n Schippers huisvr vao G ÏI van Kilte 0 j A Uoer ld F Siton buisvr van D vnn I eu eD 41 j Gtiuwii H Del F H P Graaien A E vao llcrkel J A bthurleiuao van Meuck en C Jue H van Harteij eo A Spitruartij ADVERTENTIEN Het kindje ons den 15 October jl geschonken weril reeds den volgenden dag ons door den dood imtnomeu Gouda J H BOERS 17 Oct 1871 S M E BOFRS Lafeber 1 tleze Hoeren BEVESTIGEN dat zij hun H K1 111 2 II 3 maanden volkomen liebbon ONTWIKKELD met de Prof MINDONSBALSEM Doctor J F Boere A T Bombofif Gz i J Laprée Gerrit Theunissen P H Wooterinprh P Kramer A C O Fokkostaart Karel V fl Tni l J H Dcngel G F V Spanjaard Jl T lirunoot W L O de Heust J Sch ilten G C v d Werff K Soudervan J Mnsko H Hiihn H F de Wilde J 0 F V Loom D A Goerraan H G de Wildt Nio il V Scherp K U Tennissen Max EUenkaus P Hendrikseh Het is zoo eenvoudig iets te ontwikkelen dat n geen Hcksen rk Franco aanvraag bij THEOPHILE a 2 de flacon St Nieolaasstrnat 40 Amsterilam Eenig t Depot voor Nederland N B Den brief ontvangt men terug de flacon wordt geheim ingepakt Onschadelijk voor de huid en pcu lacon is metst voldoende M Mi zoekt gelegenheid in Oouda of omstre1 U tot opleiding van een MEISJE van 12 jaar ld BUIJÜERDIENSTMEID Brieven franco uder letter P aan het Bureau dezer Courant Prof Pcrjj rer d Alion IlaarE tract Dit bovengenoemde Extract geheel bcrnstcnde op dt kennis der etonschap en geregtvaardigd door de vele gunstig geslaagile proeven is een middel om de haren en het hoofd Ie versterken op nieuw voeiNel te geven aan den haarbol waardoor de ziekelijke eu verflonsde haren 7ich weder krachtig vast otlpu en tevens het hoofd verfrisoht eu verhelderd het ouilc 11 roorhijijegami e alles is nieuw geworden het verouderde en nimmer voldoende stelsel om elk haarmiililel met vet of olie e verraenuen is ten ecneiimalc onhoudbaar gewortlen en dni end en bij tipniliii endin malen gebleken dat zulk een vetmengsel slechts illecn kan diciiou om de haren te parfumoeren i ich oterijreiis tie h reu vuil en week maalt heiie en het honftl yacht en vatbaar voer ongemakken 011 kricht loosheid voor ilcn groei vun het haar Welnu alles overtuigt u dat gij Prof Pergrer d Vlion s Ilaar Extract moot gebruiken hetwelk ü 40 cents per flacon verkrijgbaar is gcstclil bij Mej lie VVetl i OSM N Gouda T A i VAN DKIII 1 U KM I KK liullerdain 1 A liOUüNU Brand Assurantie De ondergeteekendeu borigten aan belanghebbenden dat zjj door het overlijden van den Heer R J KOPPENOL als co rrespondenteu in zijne plaats zijn aangesteld van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij onder directie van de Heeren DE JONG Comp te Amsterdam weshalve thans ten hunnen kantore op de Turfmarkt Wijk H n 101 alle information te verkrijgen zijn omtrent assurantie op Gebouwen Meuljelen Koopmansgoederen en Gereed schappen Gouda 19 October 1871 Jan ï rince 6e Cie Bji FATsofcNi ijKE BURüERLIEDEN zonder Kintleren alhier bestaat tegen 1 Nov gelegenheid tot KOST INWONING HÜISSELIJK VERKEER enz voor een Heei of wel voor twee Jongelieden onder nader te bespreken conditien Adres met franco brieven letter 11 aan het Bureau dezer Courant BÖELHljisle StoMjL De Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Haastrecht zal ten sterfhuize van A SCHILT in Lang Schoonaauwen te Stolwijk N 10 op MAANDAG 23 OCTOBER 1871 des morgens ten half necjen u r om contant geld 17 KALFDRAGBNDE KOEIJEN 4 VAARKOEIJEN 4 KALFDRAGENDE PL KVAARSEN 5 KALVEREN een aftaudb bruin MERRIEPAARD BOERENWAGEN twee SCHOUWEN IJSSLEEDE EEGÜ 2 KRLIWAGENS BRANDHOUT op struiken BOUW MELKeu BOERENHANDGEREEDSCHAPPEN als Kaasplankeu Standers Scïiragen Kaa vaten Karnstaar en Karn Kuipen Staren Wringtnbben Melk en Wateremmers en meer En en geheelen MEIIBPLAIUEN INBOEDEL waaronder 2 KABINETTEN staande KLOK SCHILDERIJ KLOK 5 BEDDEN eu BEDDENGOED VLAGGESTOK met VLAG en WIMPEL antiek PORCELEIN zeer zeldzaam waarbjj een Chocoladekan Pullen Suikerpotten Kommen Borden en Schalen ïrekpotjes Kopjes en Schoteltjes alsmede een Bijbel in nieuwen Prachtband met koperen sloten uitgaaf van S van VELZEN Ju te Kampen 18t 8 en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebragt BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien de verklaring van den alhier gfvestigden geneeskundige den Heer Dr J C T GANDVUÜRDER dat het tot stuiting van den voortgang der alhier heerschende pok kenepidemie noodig is om het beddegoed eu de kleederen gebruikt door het aan de pokken overleden kind van JOHAN NES NÜVELSTIJN genaamd PETRONELLA tijdens het aan die ziekte lijdende was te verbranden Overwegende dat hier aanwezig is het geval beiloeld bij Art 09 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen veri iitigen de naviï j ende voorwerpen als en veeren bed ilne veeren kussens een katoenen deken een iprei tvveij lakens een stel bedgordijnen eeu t houderraantel en tien stuks kinderkleederen Zullende dit besl ait op de gebruikelijke wijze door afkondiging m aanplakking ter openbare keunis worden gebragt en geplaatst worden in de Goudsche Courant Gedaan te Gouda den 18 October 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DuOOOI EKVfcU FoRi JIJN VtNBfcllfihN IJ liNU001l £ C O RRJE S POND E NT IE I it l treclil htbbtii w ij l ii kl irlii diUmihiïcii din cider t kuis bctioort Dckli i aJrtssi i rt idi bij il i uiUiuiustriitio Het stuk ïiui N N al juuda Ui uk vun A Ur tikivnu xltiK t co tr fflVliUW riMlii W k fföE NSDi6 mm i i llnrl DLNSDiii DAG DfP rF DeisieiidiiiSf WAM M Jdii mlbnifhioi ite liijti lil i i iiilii f i iii ctw hé ii itrfm oatnuiiif m W miiiljfbifi It I kfpuW i M depitoiiili 1 ra lil t m ttk w d Of nu de üjifü SaiK tia è luw de lm ti it rmi iJmii m tfl tii hï liWwpeii tol Of 1 1 11 $ ni a Ifi Mien U i gtiiiiilü iSat d ti KU c ïimlnjl al lel nerJi krt liis Vi m M lu IjII mim fr M irw II kun lol Vr ii a mi èv r liicKisiinÉn ft Ni Un 1 Hffll Hllt flea f tilths Il Dl C n fc V i t ïl 4t tlilt v ii i I