Goudsche Courant, zondag 22 oktober 1871

is j £ tk 1871 W 1118 ssurantie u bengten aan belanghcb het overlijden van deu sOL als co respondenteu iiiigesteld vim de Onderlantschappij onder directie ft CoMP te Amster len liuanen kantore op n 101 alle intbrmatiën 1 ent assurantie op Gebou liuansgoederen en Gereed Zondag 22 October GOUDSCHE COURANT üws en Adverlentiélad voor Gouda en Oraslreken De inzending van adverteatiën kan gescM don tot één uur dos Bimiddags op den dag der uitgave li nce Cie 1 1 RGERLILDEN zonder int tegen 1 Nov gelegen VONING HUISSELIJK een Keei of wel voor lor nader te bespreken con finco brieven letter R aan irant te Stolwijk 1 IROUWER NIJHOFF te l rf huize van A SCHILT u te Stolwijk N 10 op p BER 1871 des worgens n 1 contant geld erkoopen JEK0EIJBN 4VAAR E lAGENDE PINKVAARIN een aftands bruiu OERENWAGEN t re SI KEDE EEGD 2 KRUI V UT op struiken BOUW iANDGEREEDSCHAPnlen standers Schragen jar en Karn Kuipen Staren j 11 Wateremmers en meer Hen MEUBELAIREN INler KABINETTEN staande KI KLOK 5 BEDDEN en f GGESTOK met VLAG iü PORC LEIN zeer zela J pcoladekan Pullen Sui Ibrden eu Schalen Trekrho eltjes alsmede een Bijbel l ja net koperen sloten VELZEN Jr te Kampen jei te voorschijn zal wor il jn WETHOUDERS van ve Klaring van den alhier l unjlige den Heer Dr J i DIi il dat het tot stuiting I der alhier heerschende pok J om het bedJpgoed eu ikt Boor het aan de pokkea I OimNiNESNUVELSTlJN IjL jA tijdens het aan die te rerbranden hi r aanwezig is het geval a line 2 der wet van 28 I utsl ad u 125 slaj te nemen en te doen voorworpen als jfeeren kussens een katwee lakens een stel hoiiderraantel en tien stuks I lf ei irie Ipre lit p de gebruikelijke wijze 11 aiJiplakking ter openbare igt jen geplajitst worden in it dei 18 October 1871 V lioudprs voornofi id De Uurgemet u r IJN t N BkUOEN LJZKNIWOIIN POJNJDENTIE i cil 1 irlil oillvnii Pn d n fldcr li j i H i li Inj lt Mleliuulrnlic I 1 1 n L iln l l uli an A D Mikwuu Da uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bnllenlandsch Ovcrziclil De telegraaf bracht ons uit Berlijn de hoofdbepaliiigeu van de aldaar gesloten overeenkomst betreffende de verdere ontruiming van het Fransclie grondgebied Er is bepiiald dat de ontruiming der departementen fan de Aisiie van de Aube van Cóte l Or van de Hoven Somme van de Doubs en vande Jura en de vermindering van het aantal occu patietroepen tot op 5 0Ü man zal plaats hebben binnen li digen n i de rati licutie der overeenkomsten l Vankrijk zal het vier le halve milliard benevens eene som van löO mülioen fr nan renten betalen v n15 Januari tot iuci 1872 in veertiendaagsche termijnen lUijft het Fransolie gouvernement in gebrekeom aan deze verplichting te voldoen alsdan wordthet ontruimde gebied weder bezet Dat gebied blijftuit het militaire oogpunt onzijdig Friinkrijk zal aldaar geeiic talrijker krijgsraaeht mogen onderhouden dan tot handhaving der orde gevorderd wordt De ratificatie dezer overeenkomst moet binnen aeht dagenplaats hebben Bij de conventie omtrsnt iIb doiiniiercehten voor den Klzas Lotharingen welke van 1eeerstgenoemde overeenkomst onafscheidbaar is wordt bepaald dat alle in de genoeindt gewesten vervaardigde voortbrengselen in Frankrijk zullen wordentoegelaten van 1 Sept tot 31 Dec 1871 vrij vanHÜe rechten tot den laatsteu Juni 1872 tegen betali ir van een vi rde gedeelte en tot den laat ten December 1872 tegen voldoening van de helft der bijh t bestaande tarief vastgesielde rechttn Ilier an uilen echter zijn uitgezonderd alle voed iigsmiddelen Ingev d in Frankrijk nienwe bela tiiig wi niochteu Mor n geligd op grondstüllm of verfstolfeii die voor het H rvaardigcn van l lznsser of Lotliiiringer f ibricalen noodig zijn zullen de than vm die artikelen geheven wordende rechten eene evenreilige verhnoging ondergaan Frnnsche producten v elke in den Klzas en l othariiigi n eene fijnere bewerking moeten ondergnan worden aldaar vrij ingevoerd bij wcdtrnitvoer naar Fr mkrnk wordt van hen een i venredig recht jjevorderd Krnnsche voortbri ng elen welke In den Èlzas en in Ijothariiigeii tjt hit bereiden anfabricaten worden gebnukt zijn tut 31 l ee 1871 van alle recht ontheven en moet n totSOJi n 1872 een vierde en tot 31 Deo 1872 le helft van heirecht betalen dit reelit zal echter bij de voldoeningder rechten pan de prodneteii waartoe die artikelen zijn gebeilgd in rekening gebracht worden Ter voorkoming van friiiide zullen iii den Klzas en Lotharingen eere s viidiciiten en tniners van koophandel vorden opgericht Het gei ot der bij deze overeenkomst verleende vrijdomni ii is ev n eer gewaarborgd aanallo vü ór of geilarende den oorlog zoowel in denElzas en Lothe ingui als wederkeerig in Fr mkrijkbestelde goecLren en waren Hij d derde d r gesloten ove ecu konsten sta it Dnitseliland aan JViinkrijk af de ge iieeiiteii Uaon h eaux lliion Mir ri iiiie Jgney en een gedeelte van het g ondgcbied der ge l ien e ivrineoiirt Het Duitsoh Fniiisehe veidra bitteffende de fabriek en hniidelswerkeii trcidt wedir in erkiii De tifiactien der hntstbi doelde ovireenkonn ten mo l binnen hit tijd veilooj ee icr Uiaaud Hurdeii iiitu i i eid Dl ineiine minister Min biiiiienl iiidM lie zii en m Frankrijk de heer C asimir Périer heeft een circulaire gezonden aan de prefecten waarin hij zijn beginselen en voornemens blootlegt Dit schrijven maakt algemeen een gunstigen indiuk Enkele republikeinsche bl iden alleen zijn ontevreden omdat de heer Thiers terecht een minister gekozen heeft uit de meerderheid der Kberaal conservatievea en niet uit de republikeinen Men spreekt in Frankrijk veel over de reis van prins Napoleon naar Corsik De ongeregeldheden aldaar zijn bedwongen Eindelijk na veri chi iden vcrgeefsehe pogingen om te vergideren ii de zitting van d n Duitschen rijks dag voltallig geHee De heer Öinison is gekozen tot voorzitter met 2U t van 12 st innen de heereu von Ilohenloheen von VVebertot vice presidenten Het W urtemberger gouvernement rolit Beierens voorbeeld en heeft zijn buitenl gezantschappen op Voorluopig zijn er no 8 op ffe begroot ing behouden lil Oostenrijk is de a ingekoiidigde ministerraad die over de hangende crisi zou beslissen nog niet gehouden Men zegt dat de lloiiga irsche premier graaf Andrassy met de Tooniaamste politieke leiders van zijn land over den toestand wil raiid ilege i alvorens pnrtij te kiezen in het conlliet tusschen de Czeclien en de Duitscli Oostenrijkers De Ilongnarsohe ministers zoddeu alien op de hand der Dniischers zijn en gezind om met hen de constitutie tejjei de overdreven eisohen der Czeclien te verdedigen Overigens is dit uitstel misschien goed om dt hartstooliten te doen bedaren en een kalmer inlicht te geven aan de opi ewonden partijgangers M e de kalmte niet de voorbode zijn van een nieuwen storm Sir St iHbrd Northoto eeu der Engei ehe parlementsleden die genoemd werden als ondorteekennars van het zoogenaamde verbond tusschen ïikere conservatieve pairs en werklieden legt iu de JCxeler Gazette de MTkl iring af dat geen der genoemde lords of hceren de bekende zeven resolutun ondel teekend of zelfs maar gocdgekenrd heeft ja dat nimmer tusschen hen en de vertegenwoordigers der werklieden in den eigenlijken zm onderhandeld is Gelijke verklari klarig is gelijk reeds per telegram werd gemeld uitge f an van den markies de Lome gnuif Dcby graaf Carnarvon en sir Gathorne Hardy De geheele tninsaetie zegt sir Stafford Isorthoote heeft zich hiertoe bepaald dat eenige lords en leden van liet higerhuis zich bereid verklaard hebben om de belangen van den w rkenden stand tegenover de regeering te behariigen Geen pl in of resolutie in bepaalden zin w is echter tot dusver vastge iiteld De liberale bladen met de Timn voorop steken den spot met dit fictieve rocderband tusschen twee elementen in de Britsche maatschappij die tot elkander in verhouding staan als vuur envat r Daarente en tooncn zich de conservatieve organen wel eenig iiis spijtig De werklieden overgeloopen van de linker naar de rechtcr ijde Glad stone in den steek latend om hun hun lieil te gaan zoeken bij Disraeli I de vooronderslelling reeds dat zóó i ts mogelijk zou wezen dieil l o ie en Utaiidai d zich vfgenoepd de handen wrijven In Je Woensdag door de Cortes gehouden zit mg is een voorslel tot het uitbrengen van een votum van veriI ouwen ji gons het gouvernement in ovcnvegiiig genomen met 193 tegen 2 steramen In üc iltiiig van Dunclerdiig zon de heer astelar beloogeii lilt er ueen trrm U aniiwe i zijn oin over il voüi Ul tl b ra id i ueii ooi liit de riimbliKiMieii ADVERTENTIE N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naajjplaatsruimte Afzonderiyke Nomn W VIJF CENTEN geenszins verautsvoordelijk zijn voor de begiiiseien der Internationale maar dat hij niettemin deze vereeniging wat de wettigheid hnrer organisatie en wat sommige hareleerstelliiigeu betreft zal ondersteunen DUITSCHLAND Het wetsontwerp tot uitgifte van gouden munten over liet g msche gebied van het Duitsche rijk is bij den bondsraad ingekomen om zoo spoedig mogelijk aan den rijksdag ter beh iiideling ingediend te worden Het blykt daaruit dat de verbeteringen waarop o a de Prmincial Correapondeni aangedrongen had geen gehoor gevonden hebben bij de kaï selarij De 10 paragrafen waaruit de wet samengesteld is zijn de volgende § 1 bepaalt het slaan van gouden rijksmunten waarvan 46 stuk uit één pond fijn geslagen worden 3U mark = 1 0 thaler § 2 stelt het 30 gedeelte hiervan met den naam van mark vaat 10 ailbergroichen ü 10 pfennige per ftuk 5 3 schrijft bovendien 2 gouden rijksmunten voor van 16 en 30 mark 4 bepiLilt lie verhoudingen tusschen fijn goud en alliage § B geeft het maximum ar ii van het versc ul dat met deze voorgeschreven verhouding bestaan mag 5 G schrijft de verplichting a in alle rijVskassen en kantoren voor om de gouden munten ter in thaler en Zud Duitsche ijulden vaslgesteldt naarde aan te nemen § 7 behelst bepalingen omtrent de vermindering van het gewicht door het gebruik en voorschriften omtrent het smelten dezer stukkeu om ze wtderop de netti lijke swaarte te breng ii § 8 bepaiilt dat h t muiitverdrag van 2t Januari 1857 tusschen Ojstenrijk en alie Duitsche Staten over Ie zxjogeiiaamile zilveren l eremsmümeu vau kracht blijft 2 thaler = S s IfUen 1 thaler = 3 1 gulden ih kreutzer j thaler = hi kreiitttr cthater s 17 Va kreutzer welke munten eveneens aan alle rijkskassen aaiigei omen worden 9 behelst bepalingen omtrent den ijk en § 10 draigt de uitvoering der wet aan den rijkskanselier op Ofschoon deze wet nitutirlijk het grootste geuielit voor de be oners au Duitsi hland heeft is het toch Toor de g heele beschaafde wereld uit een internationaal oogpun niei van belang ontbloot welk muntste sel door het toon xevendc rijk in Enropi iiangencmen wordt Gunstig luidt over het geheel liet oordeel hieruver niet en het beste kan men de gebreken daarvan beoordeelen wanneer men do opmerkingen nagaat welke do natie zelve die met dit muntstelsel begifti d worJt daarooitreut maakt Uj achten liet daaroi i vi doende hier een paar beoirdeelingen van Duii wlip daj Uideii te laten volgen waar cede ivij ons in hoofdzaak volkomen vereenigen De Küln Zeil schrijft onder Berlijn over de nieuwe lUUiitivi t het volgende AVat den stnndnard hitreft blijft hot iia ir het ech jnt vooiloopig bij den zilveren ivaaraan slpolits em voortdurend kli umeiid iiiiutal gouden inniiteii toce negd wordt De gonilen munt zal i omloop gelK udiii worden door het naiiueiiicii a iii i oiici Tire ik ait eu L eiiiei ilte iis ii ll ji de umlerdivh ii m ni 10 lli i fi luk ili ho ililiniiiit ju mmmmm ai u