Goudsche Courant, zondag 22 oktober 1871

wieii het niet ODt orri spoadenties dau clei ra l9che berichten 1 iiijul k een stiiguatie vergelyk en meu naar thm dor Czechea af te irkelijk laten afdingen behandeling vau de r rijksraad l unten ijn genoeg te vinden 1 lic C fiohen Took rikoinen deCzechente ItsJhers te hiirtstoohtelijk V ing de zaken mi t de ioraeii LAND Oilhli kapelmeester bij de ld de heer Jacobs van 11 r te Arasterdam en in II uitmuntend succes ittd auccea voor de ulihek hopen wy dat dit laii ide spelers niet aan uut md opgevoerd Mevr Jlijk als Clotilde vooral e icï ne van het derde Inuide mevr de Vries v 10 keur doch vooral in t tciit van mevr de Vries ie en mevr Albregt h weder zeer verdieuste iid r voldoen zijn spel It el nu het spel Isco tijn er niets van te iiet genoegen te hebben Izclschap in dezen winter oiBt degelijker stukken Ig v a Sardou Het succes ïuphDni Bil aanstaanden L n8 Genoegen worden ft loede nommets Ook van il it mu iekgezelsehnp i aiiicelijk We verwach Ik van zal worden gemaakt neuB Ivoor het lager onder een i acte uitgereikt aan la er roor gymnastiek en lie Koster en M KijfT lni e land werken van nut Ik de jiieuwe kerk der Ge w ijd iD tegenwoordigheid Litieblpnden 1 iigrcpen is benoemd jh lemees er uu Bhoon uieu re stoomgemaal van iven vf or de eerste maal e ule act den gunstigsten ni m g dat het doelmatig iten aan de verwachting 1 19 October 1871 n iip zin verzoek met inop te meest eervoUen inmiiBniii des konings in met jrakbetuiging voor en lilensten I i inf nincendo diacuntti gdi vcreenigiugen uit Iruj h rlm diche Schooleerbond T mijilelen tot bevordeü fal fiekskinderen heeft uden lt trl nd heeft in zijne Jibi jl den wenscU Kcii ei lui openlmri wer irdi i gebezigd dan in t Ie 2 of zoo mogelijk r ieii 1 11 iiiM h welke voorze va v ilk orilwikkeliu 5 wordt gedeeld zijn reeds aanvankelijk stappen door het hoofdbestuur van genoemde vereenigiug gedaan Inzonderheid zal echter het welslagen dier pogingen afhankelijk zijn van de medewerking dergenen die ven als wij eeue baatzuditige exploitatie van kinderen afkeurende tevens in staat zijn ons voor te lichten omtrent de oorzaken en den omvang van dat algemeen heurschend misbruik Wij richten derhalve tot U en tot anderen op wier belangstelling mag worden gerekend de volgende vragen terwijl wij ons aanbevolen houden voor Uwc persoonlijke opmerkingen en beschouwingen omtrent het onderwerp van dit schrijven Worden in Uwe wnonr ii its en It h re m eken kinderen beneden de 14 jaren tot arbeid in fabrieken en werkplaatsen gebezigd Kelet die arbeid het bezoeken der dagschool gedurende het geheele jaar of slechts gedurende bepaahle lijden of dagen lil Kan de arbeid dier kinderen zoodanig geregeld worden dat zij dagelijks een of meer uren met vrucht onderwijs zouden kunnen genieten Zyn de werkgevers in t algemeen genegen totdit laatste mede te werken Is de arbeid der kinderen voor de werkgevers volstrekt onmisbaar of zou die door den arb id van meer volwassen personen of door aanwending van doelmatige werktuigen kunnen worden vervangen Vertrouwende dat deze schrede in het belang eener goede zaak niet onbescheiden zal worden geacht zien wij Uw antwoord dat ongefrankeerd aan den laatsloiidergeteekende te Breda kan worden toegezonden zoo mogelijk vuór 1 Üecember e k tegemoet De commissie heiast met Itei onderzoek der middelen tot bevordering van liet onderKjja van fabriektkinderen W J V Weldeeen benoeus L MULDEB G B Lalleman Abmand SaS3EK Omtrent den stand der zaak van de aandamming van Ameland aan den Frieschen wal wordt het volgende bericht De dammen tot aanhechting van genoemd eiland lan den vasten wal zijn thans doorgetrokken tot ruim Ü2U0 meter uit den Amelander wal Deze dammen gedekt met puin en op bet lager gedeelte ook met zinksteen zijn ook gevaarlijk voor de scheepvaart Het uiteinde van den dam Koomede de op het wad aanwezige hoopen zinksleen zijn Bchbsr door bakens genoegzaam aangeduid ivelke gedurende den winter zooveel mogelijk zullen worden onderhouden De vaart door de geul aan de zijde van de Frie che kust blijft tot nadere kennisgeving voor de scheepvaart opengesteld Het Vtr Dagbl verneemt dat het comitij tot opwekking van belangstelling in s lands verdediging de statuten rondgezonden heeft en gaiirne aau ieder belangstellende toezendt van eeue vereeniging tot verspreiding van kennis aangaande s lands ver ediging Het doel dier vereeniging i in Nederland op de mee i populaire wijze de overtuiging te verbreiden dat wij ons kunnen verdedigei en dat de daarvoor iioodige oll eie zonder aarzelen moet worden gebracht Er bestaat bij eenige heeren voor het ineerendeel landbouwers of landbouwkundigen kooplieden en officieren waaronder eenigen die Amerika uit persoonlijk bezoek kennen het plan om eene vereeniging op te richten ter landont inniug in California Die streek der nieuwe wereld levert de sehooiiBte vooruitzichten voor den landbouw het klimaat is er aangenaam n gezond de grond uiterst vruchtbaar en goedkoop Men is voornemens kapitaal bijeen te brengen en afgevaardigden uit te zenden tot het aanknopen van grond en de voorloopige rogeling der nederzetting Daarna hoopt men dat emigratie op grooto schaal zal plaats hebben Sommigen Jjr ter vergadering aanwezigen verklaarden zich ber id met hunne familiëu zich in de aan te wijzen landen te vestigen anderen de onderneming met dun geld te steunen Of het tot uitvoering za omen hangt uitsluitend af van de deelneming die deze zaak in ons vaderland vinden zal Laatste Berichten Versailles 20 Oct De heeren PouyerQuer tier en von Arnim worden heden alhier verwacht De uitwisseling der riitifioatiën van htt verdrag zal m rgen plaats bebben l rins Napoleon is gisteren Valencia gepasseerd hij begaf zich naar Marseille en Corsica Parijp 20 Oct Men verzekert dat de l raiiBche regeering ophoudt wissels op andere landen te koopen daar zij ilc middelen heeft om het vierde half milliard te betiilin Berlijn 20 Oet Naar aanleiding der jonste onthullingen van Benedetti behelst de Reichs Ameiger racdedeelliigen om Benedetti s beweringen ten minste in zouver terecht te wijzen als zij de strekking l eblien aan de betrouwbaarheid der mededeeliii en die van het I ruisisch depiirtement van buitenTanilsehe zaken verleden jaar uitgingen te doen twijfelen De lieichsJmeiger deelt den tekst mede vun de stukken die betrelfende België ann Benedetti op den 16den Augustus 1866 werden gezonden en op welke hij antwoordde in een brief die geheel door hemzelf geschreven is en bjj het departcraenl van buitenlandsehe zaken berust Die brief begeleidde het ontwerp van V f waarvf i Ie t ibiedir hem as opgedragen Dat ontwerp is van z jn eigen hand en is voorzien van autographische handteekeniiigen waarmede liet te Parijs geamendeerd werd Dat ontwerp berust ook bij het departement van buitenlandsche zaken en is gelijkluidend met het exemplaar hetwelk Benedetti aan Bismarck overhandigde en verleden jaar in druk verscheen Praag 20 Oct Volgens de Bohemia zou in een heden te Weenen gehouden ministerraad over de door von Beust en Andrassy voorgestelde veranderingen in het ontwerp rescript van llohenwart een besluit zyn genomen met het doel de kabinetsqusestie uit te maken De Boheemsche landdag heeft op voorstel van Rieger besloten de eerstvolgende zitting eerst dan te houden wanneer de aangelegenheid van het vergelijk aan de orde kan worden gesteld De federalistische bladen laten voorzien dat ingeval de grondvorderingen hunner party niet worden ingewilligd geen afgevaardigden naar den rigksraad zullen worden afgevaardigd Vergadering vaa den Gemeenteraad Diusdag 20 October TcgcDwoordig de hb vau Bergen IJzeudooro voorzittci Virnly Ktiny Kist Kraacaburg Weattirbaau 15uchDcr Druugleever v Geitaep v Straateu Post Drost ta Mcssemnkt r De Dotulea der vorige rergaderiug orden gilezrti tiu gearresteerd lugekuiueii ci iie missive van li Begeer beriohtendo het overlijdeuzijucr vrouw C J de Mol naaivrouw aan de armschool eii dunkende voor de haiir beui zeue gunst Notif ecu adres vau G C vau du Garde Co verzoekende scliadevergüediug vau ƒ 106 voor btï opslaau van eeu luods ten gevolge der betemineriiig vau do straat aaa het eiode der Ousthavcu aau deu IJsel gesteld ia haodeu vau B eu W eeu adrea van J Noocdemau verzoekende verhooging ven tractemeut als brugwachter om straks te bchaDdelcn een adres van J W vaa der Heul verzoi kcude tegen 1 Nov ontslag als huljiooderwijzer aan de anuscbool wegens zijne benueiiniiig tul huoldouderwijzer dat eervol wordt verleend Wordt gelezeu h t advies vau B ea W op bet adres van de weduvve K J Koppeuol B eu W kuooeu het verlecnen vau een pensioen uietaanbevelen maar uit overweging van de jeugdige en ziekeIgke kindereu zoudeta zij voorstelleu oiu gen weduwe gedurei de 4 jaren eene grutificatiü toe to kennen van ƒ SÜO mits oiigthuwd blgveude ter visio Nu wordt gelezen het antwoord van B en W op de iiiomorie viin oaninerkiugen door de commisiïie vuor het budget iugi dt nd Daaruit blijkt dat de gewone uitgaven voor 187S minderzgu geraamd dun die in 1871 ter visie De heer Itcuttinger komt ter vergadering De voorzitter deelt mede dat opgenomen en in orde bevonden zijn de boeken en de kas van deu ontvanger eu dathet herbouwen vau het jagersFtul ia aanbesteed aan V Verbrugge te VVuddiniveen voor 1780 Inform Vier adressen van verschillende personen verzoekende inaanmerking te komen by de benoeming van eeu naaivrouwnnii de armschool ter visie is Hiin de orde Je staat van hegrootiug der kosten van de dd schutterij voor het jaar 187 De verschillende posten wardenvoorgelezen en de toelage voorloopig vastgesteld tot een bedrag vau 2744 de stalen van begrooting der inkomsten en nitgavenvan de besturen der instelliugen von weldadigheid die worden goedgekeurd van de beide gasthuizen met een subsidievau ƒ J3üi Van bet wees en cleinoczeniershuis met eeno iubsidie van ƒ 4000 van het bcstedeliagshuis met eene subsidie van ƒ 2800 van het Burgerlijk armbcsloor met eene subsidie van C31 5i van het Israel armhestnur met eeno subsidie van 6S 3 de voorstellen van B en W en die der bogrootingscommissic in zake der a essen om tractements verliooging het verzoek der slui nechten wordt afgewezen met 7 tegen 6 stemmen het odiei van Noordcraan afgewezen met 9 tegen 4 st ook het adres vsn Verschoor met 7 tegen 8 stemmen do verhooging van 60 aan do wijkmeesters wordt goedgekeurd tnet atgcmeenfe stemmen het adres van den conciërge A J Meurs afgewezen me O tegen 4 stemmen het adres van de agenten van politi met 12 tegen 1 stem goedgekeurd het adres der nacht ochten afgewezen met 7 fiegei f 1 het adres vau de boofuonder ijzer wordt afgewezen met bijna nigenieene stcininen het ailres van hul io ider ij rs en ouderwijzeri ssen met den rang van hoofdoiidcrw en liourdumlerwOz = orJ bedrag vnn ƒ 5 goedgekeurd met H tegen 2 stemmen en teveat besloten deze wijziging op te niiacn in hel njslcuiint Met clgumeene Icuimcn wordt eene verhooging vin ƒ 2 toegekend aan mej Tauw bulpoiiderwijzercs aan de nr bewaarschool Nn machtiging tot uitvoering zonder resumtie eindiit do vcrgadfring I N Q E Z O N D E N Mijnheer de Sedaclvur In den tr enwoordigen tijd worden vele vergaderingen gehouiieu om de belangen van den handwerksman te bevorderen hetwelk ik zeer goed vind vooral daar alle levensmiddelen hoog in prijs zijn maar ik heb nog niets hooren spreken van vergaderingen tot bevordering uer ueiangcn uej oaieu lietwelk zeker nuttig zou zijn Indien toch de nieuwjaars rekcninge n werden afgeschaft en daarvoor in plaats raaandelijksche of driemaandelijksoherekeningen komien worden uitgegeven dan zou dit zeker dadelijk een zeer goeden invloed uitoefenen op de belangen der knechts daar de bazen dikwijls genoodzaakt zijn om hunne knechts het werk te doen staken omdat zij geen geld in hun kas hebben om de wekelijksehe loonen te betalen en ook niet genegen zyn om tegen hooge percenten gelden op te nemen Ik verbeeld mij Mijnheer de Eedncteur dat indien bij voorbeeld een timmermansbaas i n geld bij de maand ontviiig hij dikwijls des winters eenig werk vooruit zoude laten maken wat hij des zomers noodig zoude kunnen hebben daar nu echter zijn geld bij de klanten is die hem niet voor na een jaar en ook dikwijls na twee jaar betalen is hij daardoor genoodzaakt zijn knechts des winters weg te zenden Indien due al de leden der vergaderingen tot bevordering der belangen van den hoiidwerksman voorgingen om al hunne rekeningen per maan i of per drie maanden te belalen en zieli openlijk in de stads eournut willen verbinden zouden zij daardoor de belangen der bazen ook die van den handwerksman bevorderen In de hoop Mijnheer de Redacteur dat ü deze regelen zult willen plaatsen en ook andere Nieuwsbladen dit geschryf zulen willen overnemen blijf ik met de meeste achting UEd Dw Dienaar N N Burgerlijke Stand G BoiiKN 18 Oct Willem ouders P Verinij en G Sloof ly Alida Anno Maria onders B A Blom en C van Vuuren ÜVhULEDEN 18 Oct J van der Vin wed E de Ruiter 8S j A van Ommen 1 m 19 G A VI Veldman 6 w ADVE RTE NTIEN Heden overleed iu den ouderdom van 54 jaren mijn geliefde zuster ELISABETH PLAES Echtgenoot van den Heer JACü JONKHEYM te Itotterdam Gouda 21 Oct 1871 C HR FLAE3 De Heer en Mevrouw G F van de jLDE betuigen hunnen dank voor de bewy en van belangstelling bij gelegenheid hiinner vjjf en twintig jarige Echtvereeniging op den 18 dezer ondervondea Gouda 20 October 871 Aanbesteding De SCHUTTERSRAAD der d d SCHUTÏEKiJ te Gouda zal onder nad re goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op MAANDAG den 6 NOVEMBER 1871 des middags ten half een ure in het openbaar by insohrjjvini AANBESTEDEN de levering van 12 complfte Schntteruniformen 3 afzonderlijke Jassen 8 afzonderlijke Pantalons 25 Chacots CO piljen Schouderbedekkingeu en 50 Halsdaasen De voorwaarden van aanbesteding gelijkluidende ols het vorige jaar zullen vau MAANDAG 30 OCTOBER tot ZATURDAG 4 NOVEMBER 1871 van de morgens 10 tot 12 ure ter lezing liggen in de Schuttersraadkamer in het gebouw AiiTi Lkot opdemarkt te f7owrfa alwaar de inschrijvingsbiljettoa op den dag der aanbesteding vóór des morgens 12 ure nioeten worden ingeleverd zullende dnarna tot de opening der biljetten wordeu overgegaan