Goudsche Courant, zondag 22 oktober 1871

onder leiding vau den Heer P ÜIIOEK van f y bestaande uit circa 50 werkende loden op üINGSDAG den 24 OCTOBEll 1871 in de Sociëteit Ons Genoegen Na afloop BAL onder directie van den lieer P ROOZESTRATEN Entree voor HH Leden der Sociëteit Ons Genokoen U GO uiet LeUen C 0 Dames of Kinderen ƒ 0 25 Openbare V erkoopingfcn te GOUDA Op MAANDAG 23 OCTOBER 1871 des voormiddags ten elf ure in het logement De Zalm aan de Markt van Een aangenaam gelegen HUIS verdere betimmering en ERF met een grooten TUIN daarachter aan den Fluweelen Singel te Gouda i wijk R N 329 groot 5 aren 23 centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1872 Een KOETSHUIS STAL en ERF en een stuk GROND daarnevens aan de Spienngstraat te Gouda wijk F N 87 groot 2 areu 38 centiaren Terstond te aanvaarden Een HUIS en ERF als voren Wijk F N 8G Een WERKPLAATS en ERF aan den Raam te Gowla Wflk O N 82 Een HUIS en ERF iu het Melkertsteegje te Gouda wijk K N 185 En een HUIS STAL en ERF met een stuk GROND daarachter in de Hoefsteegte Gouda wyk F N 90 en 91 groot 2 ar n 28 centiaren En op MAANDAG 30 OCTOBER 1871 des voormiddags ten elf ure in het Koffijhuis ut Hahmonie aan de Markt van Een goed betimmerd HUIS met ERF TUIN en SCHUU RTJE aan den Kattensingel te Gouda wijk Q N 94 met een gemeenschappehjken gang daarnevens Zijnde in het Huis vier behangen en gestukadoorde Kamers een goede Keuken en hetgeen meer tot een gemakkelijk ingerigt Woonhuis behoort Verhuurd tot 1 Mei 1872 Een stuk GROND achter den Kattensingel te Gouda met uitgang in den Wiuterdijk zeur geschikt tot het bouwen van zeven Woonhuizen of het oprigten ecutr Fabriek Terstond te aanvaarden Een HUIS on ERF SCHUURTJE en stuk GROND in de dubbele buurt van den Turfsingel te Gouda wijk P N 34 En een HUIS en ERF aan de Spienugstraat te Gouda wijk F N 25 Te aauvitiirden 1 Deceiiiber 1871 Nadere inlichtingen zijn te bt komea teu kantore van den Notaris W J FORTUIJiN DROOULEËVER te Gouda De Hotterdantsclie GREDIETVEREENIGIN6 HET 0 Di ilLll G CKKDIET Kantoor TOERIJSTÜIN II N 37 Geeft geldelijke voorscliotlcu en neemt gelden ill bowiiniig i lopo ito tcf i ii I DE MVM W L l lU l iLEE ER FOIJTUYN ONTVANGE N de nieuwste luüdelleii van WlOTIRïWIBra olsinede eene ruime sortering BLOEMEN VEEREN LINTEN FLUWEEL enz VELDMAN VAN Leunen Markt A 154 De oudergeteekende beveelt zich op nieuw aan tot het maken van HOEDEN MUTSEN JAPONNEN MANTELS COSTUMES en Wed J P DEN RIET SoKTEii Turfmarkt H N 111 Openbare Vcrhuringf BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op Donderdag den 2 5 October 1871 des voormiddags ten 11 ure in het Raadhuis aldaar te VERHUREN 1 Het HUIS en de STALLING aan de Goudsche Sluis mitsgaders het regt van overzetten met de pont aldaar 2 Een STUK WEILAND gelegen langs de Papegaaisteeg te Gouda tegenover de Burgerlijke Begraafplaats bij het Kadaster bekend in Sectie E n 974 2C3 264 en 265 en volgens hetzelve groot 26 Aren en 75 Centiaren 3 Een STUKJE LAND gelegen aan het einde der Lazaruskade te Gouda by het Kadaster bekend iu Sectie E u 35 groot 7 Areu en 20 Centiaren H Het GRASGEWAS van den GOEJANVERWELSCHEN DIJK voor zooverre dit het eigendom der gemeente Gouda is 5 Het GRASOEWAS van deu HOOGEN SCHIELANÜSCHEN ZEEDIJK strekkende van de Kaarsenfabriek Gouda af tot nau de Roomsche Kerk te Moordrecht en G riet GRASGEWAS van de BAARSLAAN van het Huis De Nieuwe Baaes af tot aan den Reeuwjjkschen hoek Allen voor den tijd van DRIE of ZES jaren ingaande den 1 January 1872 en eindigende den laatsten December 1874 of 1877 Waarvan de voorwaarden dagelijks de zondagen uitgezonderd van des voormiddags 10 tot de lüiuiiddagj 1 ure ter Plaatselgke Secretarie ter lezing zullen liggen J S vaii Deventer Hofbontwerker Magazijn van Pelterijen Pari unieriên en Uandsctiuenen Pelterijen in alle soorten Glaeé Gems en Winterliandschoenen FyneParfumeriën Zeepeu Eau de Cologne Reisdekens tegen zeer billijke prijzen Ganzenmarkt G No 1 Utrecht VAN ix 10 CENT per stuk Te bi koiiieu biJ A BRINKMAN Lati m Ticnduccij alhier mud Uruk ou A bniikuiiia VERPACHTING Hot BESTUUR van den polder WILLENS is van meening op MAANDAG 30 OCTOBER1871 des middags te 12 ure in het huis DbKap alhier te verpachten De regten voor de in en uitschutting doorhet Verlaat liggende in de Watering vanvoornoemden Polder voor den tyd vandrie achtereenvolgende jaren aanvangendeden 1 Januarij 1872 De conJitiëu dezer Verpachting liggen vanaf heden ter lezing ten huize van deu Secretaris Langen Tiendeweg D 62 alhier Het Bestuur voornoemd De Seceetauis De VooRzirtBB F HERMAN m GROOT B H v de WERVE Brand Assurantie De ondergeteekenden berigten aan belanghebbenden dat zij door het overlijden van den Heer R J KOPPENOL als correspondenten in zyne plaats zgn aangesteld van de Onderlinge Brand waarborg Maatscha pü onder directie van de Heeren DE JONG Comp te Amsterdam weshalve thans ten hunnen kantore op de Turfjiarkt Wijk H n 101 alle informatlën te verkrijgen zijn omtrent assurantie op Gebouwen Meubelen Koopraansgoederen en Gereedschappen Gouda 19 October 1871 Jan Prince ëc Cie Openbare Verkoopingf op WOENSDAG 25 OCTOBER 1871 voorm 11 uur in het Koffijhuis Haemonie te Gouda an 1 een HEERENHUIS met zes Kamers en frtMiijen grooten TUIN aan de Gouwe in de nabijheid au de Markt C n 12 te Gouda 2 eene BROODBAKKERIJ aan de Wijdstraat A n 16G aldaar 3 een WINKEL en WOONHUIS BENEDEN DENen vrije BOVENWONING aan de Gouwe hoek Turfmarkt C n 67 en 67o aldaar 4 een WOONHUIS met GROND aan de Karnemelksloot hoek van de derde Kade R n 192 aldaar 5 eene HERBERG met afeonderlgk HUISJE daarachter aan h t Nonnen water O n 2 aldaar G een WINKELHUIS aan den Raam hoek vim het Kopofwatertje O n 207 aldaar 7 10 vier WOONHUIZEN waarvan een in de Komijnstceg K 36 een achter het Tuchthuis L 68 twee in de WiJde Poort achter deu Groeueweg L 140 en 141 aldaar 11 een WOONHUIS met TUINTJE BENE DEN en vrije BOVENWONING aan de I Gouwe C 64 aldaar I BreediT bij bili tteu en inforinatien by No I tarw Mr KIS i te Gouda