Goudsche Courant, woensdag 25 oktober 1871

1871 Woensdag 2a October N 1119 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverieBÜehlad voor Gouda en önislrekcn Da uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG ea VRIJDAG lu de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per poet 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Cetten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BUITEN LAND Builcnlandscli Overzicht De ratifioatièn van de 6anncieele en militaire overeenkomst tussohen Pruisen eu Frankrijk zijn den 20 te Parijs uitgewisseld Ue ontruiming van de i departementen die de tweede linie der bezetting uitmaken sul dus onmiddellijk een aanvang nemen en moet den 4 November afgeloopen zijn Het Fransche ministerie van financiën heeft den aankoop van wissels gestaakt daar uanr men zegt de vereisclite middelen aanwezig zijn om het vierde halve milliard te voldorn De onlusten in de provincie Algerië schijnen tot een toed einde gebracht te zijn men meldt dat het hoofd der opstandelingen ran alle kanten ingesloten zich op genade en ongenade heeft overgeven Wat den Uey van Tynia betreft deze koestert volstiekt geen vijandige gezindheid jegens Frankrijk de zwarigheden uit de vluclit van eenige Arabische iusurgenten op zijn grondgebied ontstaan zijn op den weg om opgeruimd te worden Priu Napoleon is op zijn reis naar Corsika te Valence niet vriendelijk ontvangen door de bevolking de politie heeft hem tegen gewelddadigheden moeten beschermen Het Duitsche parlement heeft zich Vrijdag met interpellatien be ig gehouden Op een vraag van den heer Schiiltze Delitsch naar het lot van het door den rijksdag aangenomen ontwerp waarbij vergoeding van reisen verblijfkosten aan de leden verleend werd ntwoordile de minister Delbruck dat de bondsraad deze wet had verworpen De voordracht betreffende het instellen van een voorloopige rekenkamer tot liet nontrolecreu van de riJksbe i rooting over IS71 wordt voor de eerpte innal gelezen De heer Henda doet het voorstel om de voorloopige regeling slechts nog een jaar in stand te houden zelfs voor het geval dat bij den Pruiaisohen landdag geen organieke wet betreffende een algemeene rekenkamer werd aiiiigenoinen De heer Delbruck deelt aan de vergadering mede dat hij dienaangaande geen stellige toezeixging kan doen Hij drukt de hoop uit dat de bedoride wetsvoordracht door den Pruisischeii landdag zal wunlen nangenomen Van de zijde der regeeriiig zal d artoe zooveel doenlijk worden meegewerkt Ken tweede lezing zou in de eerstvolgende zitting op gisteren plaats hebben De liberale rijkspartij heeft het beslu t genomen om een voorRtel te doen strekkende tot het opnemen van hel volgende artikel in de rijk coiistitutic in eiken bcndsstiiat moet een vertegeiuvourd giiig bestaan door het volk gekozen welks tuesteniming noodig is om een wet tot itanil te bieiij en en een begrooting vast te stellen Men verneemt tevens dat van verscliillenile zijden voorstellen ingediend zullen wordni voor di mvoeiing van het verplichte biirgiTlijk huwelijk liet vrr elijk tu selien liet Oostenrijk he ministerie eii de Hulieemselie Veehrii t niig i ile eil de hoogte I r wordt veel over grM lireven Ou teiirijkl maar een opiusMiig li r erisis laat zieh nog leeils iiellleu iliiterilagnvond heeft Ie llntliunl rniseii etne dour meer dan 3000 burgers bijjewoonde vergadering plaats gehad ten doel hebbende sympathién op te wekken voor de Duitsohers in Oostenrijk Keiistemmig is aangenomen ene motie waardeerende den mannelijken tegenitand der Duitschers in Oostenrijk tegen den aanval waarsan zij van de zijde van het ministerie Hohenwart blootstaan De natie begroet de Oostenrijksche Duitsohers aU de voorvechters voor eene grondwet welke voor verdere uitbreiding vatbaar den inweiidigcn vrede en welvaart waarbor t en zij preekt de overtuiging uit dal de stelling door de Dnitscher in Oostenrijk tot dusver ingenoiner bestemd is om door in de historie ge grondveste trouw en aanhankelijkheid aan den keizerstail den band tusbclien dezen en het Duitsohe Hijk steeds va ster dicht te snoeren FRANKRIJK Le Soir maakt een brief van den generaal Cb de Nansoutv üiienbaar waarin deze zieh belJaagt over de handelwijze der commissie belast met de lierziening der graden in het leger welke ten gevolije van het gebrek aan officieren gedurende den laatsteu tijd van den oorlog door personen bezet werden die wegens dienstjaren nog geen aanspraak op die rangen konden doen gelden Deze onbiilijkheid tegenover de gevangen fliciereii in Duitschland tracht deze commissie thans zoo goed mogelijk uit den weg te ruimen zonder er natuurlijk in le knnntn slagen om het een ieder naar den zin te maken De door iambetta benoemde generaal reiner heeft reeds uit gekrenkte ei euliefde zijn ontslag aan den minister iii ediend tlinns beklaagt de generaal de Nansmity loh over het besluit waarbij hij noaiictief verkliard wordt Afgesoheiden van de quaestie of hij 111 zijn recht is verdient toch de injze waarop hl dit deed ten hoo rste a keuring Aan het slot van zijn brief zegt hij vMen geeft rechters a oi Ros sel en Lullier men on egt die a in de generaals Michel eu de Nansoutyl Maar in welken tyd leven wij Wie waarborgi ieder onzer het be it v iu onzen rang Men geeft aan landeigon aars indnstrieeleu en kooplieden tot eene eoni missie saauigesteld het recht om officieren die 3 5 jaren het vaderland dienden buiten het leger te plaatsen zonder hen zeli s gehoord te hebben ieloof mij aan zulk bestuur moet men geen zes maanden bestaan geven Deze zaak is eene der schandelijkste welke het gouvernement van den heer Thiers kenmcrkt n Zeer terecht is men in l Vankrijk algemeen over dezen brief verontwaardigd ïcn eerste behoorde do peiiernal zich bij den minister te beklagen on niet in een brief aan een dagblad beleedigingen aan zijne wettige regeering toe tr voegen Bovendien is zijn gedrag seliandelijk dnt hij als officier openlijk ups aiid en revolutie predikt er zijn brief plualst Frankrijk op ééne lijn met het vroegere Spanje en met Mciico le Temps bekl iagde ieli reeds vroeger over bet treurige ver cliiji el dat zoovele hoofdofficieren als politieke partijmiiiinen optr ideii en geefi dezen brief al een bewijs i aii de treuriye gevolgen Niet alleen verdient het afkeiiniig dat zoovelen hunner als dra gri s I r politieke kleur zitt iig in de nationale ver L iidenn heliben maar dat zij ïiidi zelf met polemiek m de dhgliliiden inluten De heer NiuiHoiity en alle oiricieich ijii volk iaen vrij om noch sympiillue voor de repi bliek iiucli voor dm peraoon van liiireii eersten magistraat te hebben maar hij is verplicht zijne regeering te eerbiedigen omdat zij bestaat door den nationalen wil Met onverdeeld genoegen verneemt men daarom in Frankrijk het besluit dat de generaal de Nansouty wegens zijn brief voor een krijgsraad terecht zaï staan want zegt e Temps by is schuldig en wij vragen Voor zijn brief en zijn peraoon hit vonnis over de daad van een ongehoorzaam soldaat en een slecht burger Volgens een later bericht is den generaal een disciplinaire straf opgelegd bestaande in 2 maanden vestiugarrest ENGELAND Al de aanzienlijke mannen die gezegd werden in overleg met vertegenwoordigers der arbeidende volksklasse hunne goedkeuring en onderter kening te hebben gehecht aan zekere resolutién strekkende tot bevordering van het welzijn der min gegoede volksklassen hebben thans openlijk verklaard zulks niet te li liben gedaan en sommigen van hen hebben dit geda in op een toon van veroiitwaardig ng even alsof er iets sohandelijka lag in den stap die hun was toegeschreven Dat er werkelijk een poging is gedaan om het lot van den minderen man te verbeteren door verstandhouding tusschen de hoogste stalden en de arbeidende volksklasse is volgens liet Dttil News zeker maar tevens wordt door dat bind erkend en betreurd dat die poging mislukt is Op de zeven resolutién zegt d it blad in zjn noininer vin isteren was menige gegronde aaninerkin tt maken doch zij hadden althans een groiids aj v i ir samenwerking kunnen worden Dan zon one arbilmle klasse hebben gezien dat zj op wel iil j Tn I en werkdadige belaiigslelling van de ho g stan ien in onze maatscha pij inucUt 9t at m ikeii j j j zin er vrede en goed verst mdhoiiding tussol e i de veis ilullenda volksklassen aiingekiveekt en de deur voor de Internationale gesloten zijn Nu ia het te vreezen dat de arbeidende klasse zich door de andere klassen afge tooten ziende enkel in haren eigen iioot m arbeidersvereenigingen hulp zjil gaan zo en en dat een aan ons land vreemd genootsohip voor haar hei steunpunt zal worden hetwelk zij bij landgenooten u et heeft gevonden Zeker is het dat het mislukken dezer welgemeende poging voedsel zal geven aan de meening dat de hooge en de geringe volksklas n hier te lande in iuzichten tad en streven te veel veraijhillen om elkander te kannen verstaan Het streven der arbnidende volksklasse in Engeland thans in werkstakingen en meeting aan hl t lioht komende hoeft gelijk de Time doet opmer ten eens tweeledige sirekking die wellicht aan do opmerkzaamheid der mec te landwerkslieilen ontgaat dooh voor hun eenzijdig beUUr nadeelig ii hel heeft nl da strekking I 1 Om alleiig het werken bij li t stuk te stellen in de plaats van het werke hij ilea d ig of bij liet nur ü Om de wci klnden tot vennooton van den werlgever te umkeii Aangaande hit eerste punt doet de Timei opmerken dat da beperking van den lurkman tot negen uren uitga it vmi het beginsel dat eene ewilligü hand iu negen ureu evenveel werk kan leveren als eene oiiwilligo in tiin en dat dezi feiliiig er ii ec uent volgelionileii iv inleiide leiden moei tol het v rkeii b j liet luk Oiiitrnnt het twudi zegt de Tmcs dai In t be i iM l euiiür