Goudsche Courant, woensdag 25 oktober 1871

w wÊÊÊÊim Al Ie eoncessionana tatir te dekken door lie initeogevïoufi be yr eeds voldoende ml lüopcn der eoudl gemeente zich trok de prijs van het rd 9 tenta de meter rzekTt de prijs met lei verlaagd 8 ents de meter ii leilijker bevolking k aoet door partiüi lucici u rtvijl verliifcting mede eeu voldi Cn spnlten schijnt vereen lOlt nog te wijïen aar je ooncussie aan loo t de gemeenten Luegei eeue gasfabriek is de meerderheid uphilidel eu fabrie raeen belang van han ei t bet raadi am tatie der gasfabriek Z i onderwerpt dit de oordeeling van io tttsieenstemmiiig het belang dergse deze gemeente vooral 4e industrie welk zaïk 2waai der bij kelei ooncB8sionari8 ling Ier maatsohappy loten feene leeskamer lar de werkman gele tegev loetkoming van nu tig te besteden leziijg liggen en nu o ehoud tQ oi deii Mea Een oommisiie is regeltn Ken lokaal Jscl i door den geai o de openbare ViB Bleiswijk die functie zal treden wordt temeld Na do r de afdeel ng n dtee gemeente be van de hooHoiider beide penbare scholeit d v zuimden weke sch olbezoek uit te zome op voorstel van bui femeester dezer afdeel wi Cappelle op Iverboi d door het ge dat er om de dtie rijzei zoud n uitge wslke vijf groole kleiiere van getroui Op len 14 Jnlijl aats en 11 Vrijflag efwi ers Kempe bcBiaande in fraaie in ciegenen hunner 1 t ezer maand vijf en maardelijksche prijs anivankelijk blijkt end middel zijn om ze fiibriekstreek al te Hierha d te beteugelen Zoni ag een ngeluk in aiiimerkinu geno 11 F r is nl een het naa een draai aiiteli en gezonken ijr dit eene vrouw 1 oni zich te redden kajn t loen het schip It IT op goed geluk liul lan dreggen g wdkr S i i ilij uoI boitiluuligd i ge lile l i f lond rwij er lil d betrekking al li k 11 ten veel decl nenuiig In die gebcuHcuis en venieeml dal ijue ambtgeiiooten uit den omtrek hem op den 18 Nov hunne gelukweusohen zullen komen brengen Met het beheer van het rijks tclegraaf kantoor te Oudewater ia belait de lieer P Buys Mz directeur van het postkantoor aldaar Men schrijft ons uit Oudewater dd 22 Oot Gistereuvoorniiddag had alhier de bevestiging plaats van ds J v Heerde die dezer dagen van de Lemmer tot ons is overgekomen Eene talrijke schare woonde deze plechtigheid bij Ds Bax van Waarder die bjj dezen als cotisulent de dienst Wiiarnam sprak tot zijnehoorders naar aanleiding van I s 127 In Zoo de Uene homr te r r f rfoB deszet s bouwlieden da traan Des iiaiiiiddai p hield ds van Heerde zijne intrede Hij sprak zijne uieu ve gemeente toe naar aanleiding van Lukas 19 10 ff a ii de Zoon des mensc ieti is gekomen um U zoeken en zalig te maken vmt verloren was Ook deze rede werd met belangstelling door een kerk vol mensehen aange ioord Niet onaangenaam werden go jjeente en leeraar bij deze gelegenheid verrast toeu oniniddelijk na het zingen van den voorzang de koraalverceniging onder direktie van onzen ijverigen mu iekonderwijzer Jb von t Kiu js het 2 en 3 = vers van t Kvang Gez 91 liet hooren De heer J Kicwiet de Jonge alhier zorgde voor t accompagnement op bet orgel In du iiamiddng goilsdiei stoefeuing werd nog bekend gemaakt dat doof wijlen den lieer H A Montijn te s Hage aan de diaconie arraen alhier zijn verm aakt 3 dertifitate a ƒ lüUU 4 pCt N W S Uit Oudewater schnijft men dd 20 Oct aan de Nieuwe Soti rdamtcke Ömrant Heden voormiddag oir i 10 uur kwamen ongeveer 100 militairen deze oude veste binnenrukken spoedden zieh regelrecht naar 4en wal die den weg naar Gouda bestrijkt en schoten van tijd tot tijd eeii of neer geweren af Ken l aljf uur later kwum lani s den weg van Gouda pejje dubbel zoo sterke krijgsmacht aanrukken iiarop van weerskanten een hevig geweervuur zich ontwikkelde ten gevolge waarvan 7 5 die de wallen bezat hadden op de vluoht sloe eii de brug die toegang tot de stad verleent pp aldeu en zich daarachter posteerden om die te verdedigen Slechts enkele minuten kon die verdediging worden volgehouden het htvig vuur der aauvallers en hun neerlaten Af t brug deed de vet4eiliger9 wjjken wat weldra in een wilde vlucht oversloeg terwijl zij onder hrt hoerahperoep hunner vijanden werden achternagezet en door de straten verjaagd VV is de schrik velen bewoners om het hart geslagen spoedig bekwam men daarvan toen qp het verlaten slagveld noch dooien noch gekwetsten werden gevonden en het ieder duidelyk werd datersleohts een spiegelgeveeht had plaats gehad w irv u d J loop en de afloop vooraf waren bepaald Lij koninkl besluit is de heer i l vau Marscli Hartsinck benoemd tof burgemeester der gemeente Boskoop Door het bestuur der Zouaveu brqederschap te Hotterdam is een adfes aan den kqniug verzonden van den volgenden inhoud Sirc Geven met dep diepsten eerbied te kennen het bestuur van de Zoua venbroederseliap Fidei et Virtuii gevestigd fe Kotterdam eu de besturen van de afi ecliugen dier vereeniging gevestigd te s Uage Gouda en Delft hebbende ieder voor zich ilaartue machtiging ontvangen van de leden hunner corporatiéu dat de Zouavenbroedersehap op nieuw protesteert en protesteert uit ql de kracht van hare katholieke overtuiging en van hare vurige vaderlandsliefde tegen de alle koiiingsen volksrecht schendende overweldiging en inbezithouding van Kome door de troepen eu do regeering van koning ictor Emanuel tegen de overrompeling van den zwakkeren staat door deu niaelitigeu imljunr De ZouBven broedersohap refereert bij deze iia ir lia ir protest en adres gericht d qui de droit onder dagteekenjng van 4 October 1870 De tweede vergadering om de oprichting eener vereeniging te bespreken waardoor ook zij die volgens de bestaande kieswet geen stenireclit bezitten QP de verki iiigen zv Utn kun icu invloed hebben had verleden Ooiiderdiig plaat Een vrij aanzienlijk getal belangstellenden uit alle standen iler inaatachappij was verseheiien de groote mei rilcrheid bestond echter uit niet kiezcrs De heer S K itz J leidde de vergadering en bracht het verlnopig regleinent in behandeling lieeds dadelijk ontiioiid verschil over de benaming DeLaooriitiselie vereeni iiiig waarvoor echter wegens de mogelijkheid dat de e iia iin nanr buiten een niigunsiigen indruk zou maken door de oommissie van red ielie werd voorgesteld te plaatsen Vcreenigin biirgenecht of politieke veiceniging Vooruitgang De naam Democratische vereeniging echter werd bij meerderheid van bfeinmen gehandh iafd en bepaald dat zij gevestigd is te Amsterdam De vereeniging stelde zich ten dool het publieke leven op te wekken door bespreking van gewichtige vraagstukken eu het Btelloii van candidatcn voor de tweede kamer de provinciale staten den geueeiiteraad en de kamer van koophandel terwijl bij oorkeur de candidatcn zouden wordeu gekozen die sohriftelyk of mondeling verklaarden met de b ginselen der vereeuiging in te stemmen Vervolgens kwam het programma der vereeniging aan de orde waarover een stortvloed van amendementen werd uitgegoten die zonder ecnigc grondige discussie werden afgehandeld en onder den hamer gebracht De volgende punten werden daarbij aangenomen 1 Hervoeming van het belastingstelsel met eeu inkomsteubelaetiug als hoek sten rf M mr rc t dp gr ndl 8 ng 2 Wettelijke regeling van oefen en weerplicht en van het defensiestolsel 3 Uitbreiding der kiesbevoegdheid waaraan als amendement werd toegevoegd aaiivankclijk door algemeene toepassing van het bij de grondwet bepaalde minimum van census door het geheele rijk 4 Neutraal openbaar onderwijs wanrop niet minder dan 7 amendementen werden voorgesteld die allen werden verworpen In een dezer werd voorgesteld het verplichtend stellen van het onderwijs niet alleen het lager maar ook het middelbaar en hooger onderwijs Het laatste amendement strekte om hieraan toe te voegen voor beide secties lees seksen 5 Scheiding van kerk eu staat 6 Hervorming van ons koloniaal beheer op den groidslag v m vryen arbeid en 7 Herziening onzer wetgeving Bij de geuocmdo punten die reeds op het oorspronkelijke programma voorkwamen weuschte de voorzitter nog tè voegen inkrimping vau bet oorlogbudget afschaffing van het staande leger en overbrenging van recht tpt oorlogsverklaring bij de wetgevende macht Deze punlen werden verworpen Eindelijk wenscht eeu der aaiinezigeii nog de opneming vau etn S punt namelijk vestiging van een ministerie van koophandel nijvtrheid en openbare werken Dit werd aangenomen zpjider eeuige discussie Men besloot toen de vergadering te verdagen en de overige bepalmaen liiter te behandelen D H P B Hubreolit gaf zijne verbazing te kennen over de luelithartigheid zonder voorbeeld wa irmede de meest gewichtige onderwerpen waren behandeld die zonder eenige dis cusiie maar in steinniiiig werden gebraeht De voorzitter erkende de juistheid van het opgemerkte en wilde gaarne nog eens de punten iu debat brengen Na eene verwarde discussie werd de verdaging uitgesproken en besloten het geheele reglement later op aieuw in beliaudehng te ncmeu Men meldt uit Leeuwardeu Eeu der meest opraerkens atrdige i citcu van den tegeuwoordigen tijd is dat de prijzen van het vee bijna dagelijks aanzienlijk rijzen Voor het jongvee kalveren worden nu zelfs de enorme sommen betaald vau 80 ƒ 125 Deze prijsverhuoging is voornamelijk toe te schrijven aan de vele vraag voor het buitenland In de laatste dagen was hel vervoer van rundvee langs den spoorweg alhier zeer aanzienlijk Was voorheen de uitvoer meer bepiuild naar Engeland gericht nu wordt het vee vqoruauielij k ter verzending naar Duitsohland eu Frankrijk opgekocht Ook de boter wordt hier goed betaald de prijs van dat artikel wa onlangs aan de waag alhier i soort ƒ 50 50 2 soort 50 Men herinnert zich de kabinetsformatie van 1366 Pc heeren Mijcr vau Zuyien en lleem kerk Az Ook heugt nog wel de motie Keucheniu bij het verrassend vertrek van den heer Mijer naai ndië II IJ erd gouverneur generaiil Thans is na verstreken diensttijd de heer M jer teruggeroepen en wat gebeurt In de tweede kamer waagt de heer Fransen van de Putte een stouten uitval tegen den aftredenden landvoogd en roept luide in s I nd8 vergaderzaal V ie den heer Mijer verdedigen durft hij sta op En wie stonden op De heeren vau Zuyleii en Nierstrasz De heer van Zuyien om voor d 5n heer M jer te pieiten gelijk men ambtshalve toegevoegd pleit De heer Nierstrasz om openlijk te getuigen dat de heer M ier ons heeft verraden ten heeft de keizer heden weder de min sters gezamenlijk bij zich ontvangen De beslissing wordt naar men in goed onderrichto knngeu verzekert morgen verwacht Parijs 23 Oet Het Journal Ofici l behelst een etitrefM waarin de la ter der Bonapartistische dag Ut 18 nu reeds na nog geen vijftal jaren het prestige de zedelijke waardschattiug der mannen van 1866 ongelooflijk gedaald Heraut bladen dat Thiers zich zjju Iraotemciit in goud iaat belalen om met de premie zyn voordeel te doen wordt tegengesproken Het blad verklaart dat het tractement van den president altijd in bankbiljetten wcr lt betaald en voegt hierbij de opmerking dat het den Bonapartlsten nut zal gelukkeu te doen virgeten dat Fraukrijk zijn smnrtvollen toestand te danken heeft aan hel keizerrijk eu dat nog niet ontwapende regeering hunne manoeuvres zal weten tegen te gaan Geneve 23 Oot Er had te Carouge eene interuationale meeting plaats waarop eene rede ten gunste van de Parijscbe commune is gehouden Talrijk was de vergadering uii t ïe Geaèvo is men ten haren aaizieii onverschillig gebleven BerJün 2 Oct In de itHng van der JV dag is het wetsontwerp tot het stichten van een Kijk oorlogsfonds aan de commissie voor het Budget geren voyeerd Bij de gevoerde debatten betoogde de Ministef van Financien de heer Camphausen dat dit ontwerp eene bepaald vredelievende beteekenis had Hoe meer Dnitsehland tot den oorlog is toegerust hoe meer men zieh zjil bedenken het aan te vallen Betreffende het wetsoutwerp tot amortitatie van de percents leening van 1870 werd besloten om tot de tneede lezing over te gnan De heer von Delbriick gaf mededeelingen betreffende de wijze waarop tot nu toe de Fransche oorlogsnootributie werd g bezii d llij eonstiiteerde dat de Iransche Uegeering thans feitelijk l j milliard heeft betaajd De volslagen nfrekeneiig over die som heeft nog liiet plaats gehad Over het voorstel om verder mede te deelen hoe de geldm zullen wordeu besteed verkhuirde hij zich uict te kunnen uitlaten Gemengde Rerichten De velocipede gaat langzamerhand uit de oiQd i het wordt d is tijd dat ec weer wat nieuw wordt uitgedacht waardoor vele nijvere handen brood krijgen Dit begreep men ook iu Amerika en daaronj kwam men daar weer inet een nieuw speelgoed voor groote menschen op het tapijt Hij die de beroemde kunstschaatsenrijder Fuller allerlei bevallige bogteii 7 ag doorloopen en de vlugste zwenkingen zag uitvoeren kwam onwillekemig iu verzoeking om oot eeu paar kunstschaatsen aan te schaffen eu het wintervermaak op de plauken te houden dooh het vooruitzicht dat de salon achaatsenrij lerij eerst na veel oefening in pruktijk kon gebracht worden en men alzoo na veel moeite zijn kunst toch miuir op een beperkt terrein kon uitoefenen schrikte menigeen af Een Amerikaan zag het nadeel van de kuiist cliaats en wilde toch van het principe waarop zij berust partij trekken Hij m inkte een stijgbeugel met een vaste uitstekende as waarop een wiel van ongeveer 86 centimeters middellijo draait Aan beide bcenen worden de tijgbeugels door middel van een riem ter hoogte van de knie zoodauig vastgemaakt dat het wiel buitenwaarts v ilt en de wreef der voet tegen de as steunt Door de groote middelijn van het wiel is het mogelijk om ook op andere terreinen dan ovei de planken schaatsen te ryden In het begin kost het eeuige moeite om op de twee wielen voort te komen doch heeft men er eenmaal slag van dan kan men zomer en winter ijsvermaal genieten ijii de schaatsen of voetwielers of hoe men ook die dingju eenmaal noemen zal voor dames bestemd dan wordt de bovenste he fl van het wiel in een cilindrieke kast bi sloten om te voorkomen dat de rokken morsig worden of aan het instrument haken Wel vrouwtje geef je me van die pruimen er 30 voor een dubbeltje vroeg een juCvropw aan een boerin die met pruimen op de markt at Neen jufvrouw dat san niet was t antwoord maar wel 4 voor een eeiit en ze begreep maar uiet waaropi de omstanders toch zoo lachten Het seinen der transatlantisehe kabels gaat niet zoo spoedig als men viel denkt nogtansin Europa komt een depêche uog ïlui genoeg over want Europa en Amerika kunnen 14 woorden met elkander in de minuut wisselen Het openhoud moet toegeschreven worden aan do omstandigheid dat de kabel b j een soort Leidsche fleseh is te vergelijken De koperen geleiddradoi vormen het binnenbekleedsel en het zeewater rond den ka üel het buit inbekleedsel der flesoh Hoe langer dus de kabel h des te meer tijd is er noodig om deze elestricitcil te laden Door een ze r schoon proef toonde Tynd dl onlangs aan hoevd tijd er voor het telegrapherea door een langen kabel noodig was Hij had doartoe een toestsl van Varley genomen hetwelk aan alle voorwaarden en veieischteii vohleed vun eeu 4000 mijlen langen kabel net 10 stations Alles was in denzelfden toestand il if Londen over Gibraltar en nog nidere stiitioB naar Australië