Goudsche Courant, woensdag 25 oktober 1871

lam ® ® 0 £ 0a iï0a Ö SB Ö 0 Zaal TIVOLI Spoorstraat te Gouda Buitengewone Voorstelling te geven door het liriuL rdrrUiid iit vü ooiirrltirjrt irh i ouder directie van THEODOOR LEEÜWENDAL op ZOXÜAG 2fl OCTOBER 1871 MARTEN EN FRONTIN of de LISTIGE BEDIENDEN ViMiUtvillo UI ciMi IjËiIriir itvolgd door p oii t eiiige Misstap Toüiicelsjul IQ tttee Bt diijvcn Tot slot I e Wegf naar Iiot Hart jspcl lu een ledrijf Alles bij groote billetten breeder omschreven PRIJZEN DER PLAATSEN 1 RANG ƒ 0 75 2 RANG 0 50 PlaiiNt u zijn op den Speeldag te bekomen van sinorgc us 12 4 uur aan bovengenoemd lokaal terwijl alsdan teve na gelegenheid bestaat tot het bespreken der plaatsen a 10 ets extra de ptTMion Bureau geopend ten 7 uur des avonds Aanvang 8 uur Litsluitend vüor lleeren TWAALF PRACHTIGE PHOTOGRAl IllÈN vrouwengroepen in schilderachtige houding slechts voor 3 50 SERAILAL lUJM uiterst picante groeperingen gephotographieerd 12 Platen voor den prijs van slechts 6 VEN USALBUM 24 Pholographiën sierlijke vrouwenbeelden in de bekoorlijkste groepen gerangschikt eu bijeengevoegd in een zeer smaakvol versierd Zak Albuni voor den jirijs van slechts 10 Di alles te zamen is verkrijgbaar voor slechts 5 Verkrijgbaar bij overmaking van het bedrag hetzij iu bankbiljetten coupons of postzegels door tushciienkonist van P J DEllM te Maiutt Gouda Druk nu DrinkinHu iniii l sciiu n Wiiiiupci lul Rciii up C ii ii i kiiiilon n iiiinkHiim 11 rp ccii rellpctor door iiiiddcl mui kidk licht ci U hcidcic tip op em i licnn Ah l iiiliill begon tl ciiicii ap men een liiihc secundi IhIit iicii lichte plek bij id niltnr dun bij M dtii vcrvolficu f nntwoorddc Aden Bombiiy en Jnvn en totdat 2i scconilcn niidnt hot sein win nf e ondcn ccn lichte plek bij Austr ilic aantoonde dat het daar ontvangen was Terwijl men spreekt over een spoorweg nn I on den naar Calcutta om dien aritand in vijf dagen te kunnen alleggen heeft de onder koning van Kgyptc een werk doen aanvangen van zoo groolschen nard als nog zelden een oude eniing erd beproefd Door de hulp van een leger van inircnieiirs er werk eden vil in door n poor A Opper f e rKgyptc verbinden die weg al dus wannctr de Sultan het iiitt uit jalo rschheid belet ch tiit het liart van Afrika uitstrekken De lijn U e bij den tweeden waterval legint aal een lengte liobeu van GOD Engtliche rjijlen BCETOTJ W BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gelet op art 1 der Verordening op het zuiver houden van Wateringen Slooten en andere Wateren die aan bijzondere personen toebehooren Brengen ter kennis van de eigenaren der slooteu langs de beid zijden dpr Boelekade en daaraan grenzende zii looten dat op Zatuu ag den 28sten October 1871 over die wateren zal worden gedreven eene S HOUW ten einde te onderzoeken of ze behoorlijk gezuiverd zijn van dravend vuil en andere stoifeu die de doorstrooming van het water kunaen belemmeren of stank of schadelijke uiUimj ingon veroorzaken en welke zuiveringdlor en ten koste van gezegde eigenaren behoort te geschieden Gou i den 23 October 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Decwglebver FoiiïUUN VAN Bergen IJzenuoohn Burgerlijke Stand GbUDKKN 20 Oct Niculuas uiidirs C du Vo8 lii C JuiigLliiig 2 Jau Curiit lts üiijLrü VV Ciliariis en M 1 Jans Curtitlis ouders J Lfjiocd pu J J Mt twivin Maria Mar irftha ouders I SiuUnjk on II Mopriii m 22 ïd Adruua ouders 1 H Kooli u en P M vim Jir Spelt 28 Margiieta ouden C Kalmijer en J vim lyoo i OvtRi mi N 20 Oct W Je llan 7 j 11 D Tiijgcman Ij C Zorst liuisvr vau A Uij iliout 33 j 22 J reedeiiburg 8 m ADVERTEMTIËN Voorspoedig bevallen van twee Zooncii Vrouwe H E J Th STKACK geliefde echtgenoot van K J VAN HOUWENINGE IJSSKLZIOHT Gouderak 23 Oct 1871 60EDK00PË fflüZIEi voor Piano Solo Uitgave van F KOKSMA te Fnineker Hofleverancier van II M de Koningin DöHi hB op 24 Nocturne 11 ü oO FuNKK Ecoutf z müi Romance sans paroles t Ü 20 La Coquette Mazurka J U 40 Marsch aus die Operette Zehn Miidchen und kein Mann O 0 30 Hk ss Pamiua l olka aus derZau berflöte C 0 30 MuiHKLis Amazonen Marsch aus der l osse 500 000 Tcufel C 0 30 Steun The musical l v r I laisaiite rie musicale 1 40 Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bij den IJocklmiideliiur A Ji H 1 i K M A N te loiu a VAN GOUDA Lange Tiendoweg D n 60 i orvg j o O tegen zeer b i 11 ij k e p r ij z e n Heeft mede voorhanden ALLE SOORTEN van 1 11 i j k e p r ij z e I n ALLE sboB in alle BINNEN en BUITBNLANDSCHE COURANTKV word n dadclyk op zoiulru waarvoor éeii afschr ft voWocndf is Mt ilorkfit rn JTiJdffhriflrn luordm binnrn don kortst inogriyiuu Jyi rirlrvC d irfomm i drrrt i v cr Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zgn zeer nuttig in on esteldheden der M AG en werken heilialai op de SPIJSVERTERING Zg zijii uitmuntend tegeu de Cl AL öCUERFfE ia het BLOKü en UITSLAG der HUID zij ign ZACHT LAXERE VD en SLMMAFDRUVEMD Verzegelde doo eti van 37Vs f en dubbel doozen zijn verkrijgbaar bij de hli Alhlatserdam M Punt Wz Amsterdam M Clebnn C droog heilige weg D 321 Benthuizea C den Boiimeester BleitKyk S V d Kraats Bodegraven B Versloot Delft H W de Kru jff Deventer Gebroed Timan Gouda L Schenk op de Hoogstraat i Gravesande W v d Boom iaaitrechl K Oosterling Lekkerkerk A den Oudsten Limchülen B Kruithof lejideti J ï ïcrl ur h H iarlem hoek Bakkeriileeg Moordrecht G H Post Riiiterdmn A v d Toorn Weste Wagenst Schoonhoven A Wolft Viel A F Paassen Utrecht F Altena op het Steenw over de Don kerstr n 372 Woerden L Ruyten Zevenhuizen A Prins Het depot dezer ecbto Urbaans Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen p e bruik is door ons Ie Gouda alleen en uitsluitend gepl iatst bij den heer L SCHENK i de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instuutehjk verzoj wel attent te HÜleii zijn dat door ons bij niemand anders de UrbiiiiuiPillen bereid volgen j het oude en echte Reee H in Depot zijn vcrkiiigbaar gesteld t i e tchovtn opgegeven Steden en pfaatseii dnii by de hierliovengenoemdt Uépótjmnders In elk doosje is een biljet voordien niet de eigen iindige naamieekeiiingvan de vervaardigers Wed Krlnkn Zoon Apothekers welke Ilanilieekening ioh ook bevindt op liet Zi gellak Hainnede de Duoijes verzegeld z i Ij vtr uekeii de gebruikers inatanlehjk d mr elop te letten en raden hun aan WOl tOO te Zion bij uien men de Doosjes Pillen haalt Alleen HeDoii jes w iariii ecu i ilji i mei uw e llandleekcning is zich aan te si li ill eii en zich te wachten voorhet gebruik van ile vele numauksels 57 iJirniKnaiMlieBriai M tiw llititMUdtirtaH t i fr au fii ciai NMim iiitr m itupü tuiriu lti u iwai kwilt i t iii iiasan i iiiBjij Jfcii n li l IW g rtlWIH K i 4 f IHM Bj 1 wj Hit kilrt tófiiii Hf Il Vtl i h V Il jï 1 li ft tl 11 or S u