Goudsche Courant, vrijdag 27 oktober 1871

I Ji 1871 VrUiliig 2r October N 1120 dl kortst GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdvprlentiélJid voor fiouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave van t ia dad lijk Da uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAGi WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De priJs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nominers VIJF CENTEN E i0 s Lup Pillen iet aloude en echte men In het bijzonder ong 8teldheden der MAAG Ie SPIJSVEETERING Zij de GAL SCHEEPTE in JSLjC der HUID zij ïyn en SLIJMAFÜEI l EiNJlJ vanIsTV Cent ia dubb ii ir i j de hh I W C Iroog heilige wegD 321 il I me ster r i it i t rif i iian Ie loogatraat 1 Biom ilingi idslb Ilnf r li I iaarlem hoek Bakkersteeg t I oori Weste Wagenst a h k Steenw oTer de Don htli UrbauuB Pillen sinds ini betend en in algemeen ge Ocuda alleen en uit t bij den heer L SCHENK 5 C p ü W 1 N G iitelüH vereocht wel attent te r ons bij niemand anders de il volgens het onde en echte verkjijgbnar gesteld in de liier t i en iladtwn dait bij de hierl iidei In elk doosje is een u e fen tamU e naumteckening Wei Kr i NKN Si Zoon Apoekei ing irh ook bevindt op Ie I Düosjet verzegeld zijn irui era imta iMijk daar wel hl jef Mij aan wel too te zleu illen haall Alleen die nul ijii e llandleekening II II 1 A te wnchlcn voor el lamuakBels 1 7 BUITENLAND Bullciilaiidsch Overzicht In Frankrijk wordt vau alles eeiie politieke quaestie gemaakt Zoo meet men nu het meerdere ol mindere vertrouwen dat de natie in de tegenwoordige regeering stelt af naar den uitslag der keuzen voor den presid ntszetcl in de departementale raden Over het algemeen valt die in den geest der regeering uit Men meldt o a dat l ouyer Quertier de minister van financiën in het departement der Uenedeu Seino en Ca simir I l ricr de uiinister van binnenlandsche zaken in het departement Aube erkozen zijn De Bonapartisten zetten hun campagne in de dagbladpers voort alle vroagere keizerlijke journalisten vatten de pen weder op Het mikpunt hnniicr aanvallen is natuurlijk naast de republiek de heer Thiers Zoo beschuldigden zij hem onlangs van schraapzueht hetgeen zij bewezen door de inededeeling dat Thiers zich zijn tractement iii gaud liet uitbetalen om van de tegenwoordige hooge goudpremie profijt te trekken Heftig is hierop het antwoord van het ri geeringsorgaau dat de bewering voor onwaar verklaart fu er tevens een uitval tegen de Bonapiirlisten aan vastknoopt De meer bedaarde republikeinen keuren die heftige tegenspraak veer af en merken niet onjuist nan dat het buneden de regeering is polemiek te gaan voeren tegen alle lasterlijke aantijgingen der dagbladpers Zij moet het oog houden op kuiperijen van die zijde maar geen olie in het vuur der polemiek gieten Voorts deelen de Icgitiinistischf bladen het adres der 46 clericale afgevaardigden mede die den paus de verzekering geven van hun onderwerping aau den Syllabus Te Herlijii i de iubtelling vau een oorlogsfonds van lO miUioeii tlialer aan de orde geweest De regeering wenscht d it sommetje altijd beschikbaar te houden voor de eerste kosten eener mobilisatie doch verscheiden leden hebben het uut en de noodzakelijkheid daarvan betwist Het ontwerp tot het iillossen der oorlogsleeiiing is voor de tweede maal gelezen nailat de regeeriiig had medegedeeld dat nu inderdaad anderhalf milliard van de oorlogskosten ia betaald In Zweden duurt de ministeriecle crisis nog altijd voort zonder dat men het einde voor iet De candidnten voor ministerieele portefeuilles zijn sch iarsch Geen quaestM van beginsel beheerscht den toestand daar maar de eeuwige militaire qiiacstie die dooi het land wordt ontkend maar wier oplossing door het hof als de redding van Zweden wordt voorgesteld De Zweden zijn zeer bang voor een nieuwe militaire regeling omdat zij bij ondervinding weten hoe lastig een deficit op de begroot ing is en hoe moeilijk zulk een te kort nit den weg wordt geruimd In lH i7 bedroeg hi t Zweedschc deficit op het budget ifi 1 0 +20 rijksdaalders in l8 iS steeg het tot 1 1 5 t 358 tegen l 19 nl i rijksdaalders voor 18li J Voor den dienst van iHTO is voor het eerst weer een batig saldo verkrijgen zoodnt men met recht huiverig is het l uid reeds weder met een bovenmatige uilgiiaf vour het leger te bela len Nog steeds wurdt de beslissing der Oosti nri ik clu quaestie uit Weeneii te vergeefs verwacht DeOnsleii rijksche Hongaarsche en Boheemsche dagbladen geven omtrent den stand der zaak do meest tegenstrijdige berichten De Neue freie Prttat b t sprak nog voor eenige dagen als hare meening uit dat de goede kansen op de zijde van Ton Hohenwart en het aftrcdeu van von Beust hoogst waarschijnlijk waren Vrijdag echter schreef zy weder voornamelijk steunende op de tijdingen der officieuse Hongaarsche bladen sedert gisteren middag zijn zooals wij meenen waargenomen te hebbeu de omstandigheden zeer veranderd en wanneer men vóórdat het laatste woon gesproken is ceiie voorspelling wagen mag dan zou men heden eerder kunnen beweren dat de posit e van von Hohenwait ernstig bedreigd wurdt wanneer hij ten minste de begin selea waarover von Beust en Andrassy het met de rjjksmiuisters Lonyay en Kiihn eens zijn niet in het antwoord mm den Boheemscheu landdag opneemt FRANKRIJK De heer Gambett heeft in den Spectator de l üst bij wijze van brief aan een lid van den departementalen raad van l Aluer zijn denkbeelden ontwikkeld over den werkkring der gewestelijke Raden Hij geeft vooraf als zijn meening te kennen dat de verkiezingen voor die lichamen aan zgn partij die bij de radicale noemt de overwinning versohaft hebbrn en hij verheugt zich om die reden te meer over de uitbreiding van macht die aan de gewestelijke ver tegeimoordiging bij de nieuwe wet gegeven is Hij geeft verder te verstaan dat de radicale partij van haar overwinning geen gebruik moet maken om de staatkunde op bet terrein te brengen van het departementaal bestuur De administratie moet gescheiden blijven van de politiek Ue raden moeten zelfs niet aaiidringeu op de ontbinding der Nat Vergadering ofschoon z i de ontbinding als logisch gevolg van d Il uitslag der verkiezingen niet achterwege mag blijven Hij wil dat de departementale raden vooral zich gelegen laten liggen aan het oiidirwijs Hun eerste taak moet zijn een onderzoek naar den toestand der scholen naar de bekwaamheden der onderwijzers naar het schoolprogramma en al wat met het onderwijs in verband st iat Voorts moeten zij huuue onverdeelde aandacht wijden aan het belastingstelsel daar dit dringend herziening behoeft aan den toestand der wegen en kanalen aau dien van den landbouw aan de armenzorg Kortom alle belangen van stoffelijken en zedeliiken aard moeten door de raden ter harte worden genomen Op die wijs kunnen zij elk in zijn gewest niet enkel mst vrucht werkzaam zijn maar zullen zij ook krachtig bijt i agen tot het groote werk der wedergeboorte van Frankrijk Bij de 12 dezer te Berlijn gesloten overeenkomsi tusschen Dnitschland en Frankrijk is o a een kleine op zich ielf geheel onbelangrijke wijziging voorgesteld van de grenzen Opmerking verdient hierbij vooral de reden waarmee die wijziging wordt aanbevolen aan den Duitschen bondsraad eu ryksdag in de memorie van toelichting die de overeenkombt vergezelt wordt gezegd dat de bewoners der enkele do peu die aan Frankrijk zullen orden teruggego ven zijn uitsluilend Frausch zoowel wat hun taal betreft als hun geographischc ligging De leys merkt op dat dit argument zeer vreemd is n len mond van en Pruisisch minister want dat men zich i Frankrijk nog zeer goed neniinert dat Bismarck by de eerste onderhandelingen te Versailles over den vrede den nadruk legde bij zijn eisohen op de veiligheid van Duitschland Verder luidt het oordeel der Fransche bladen over de overeenkomst steeds gunstig eu de belangrijke concessies van Duitsohe zijde schijnen werkelijk een goeden indruk te hebben gemaakt Het Journal Officiel deelt eindelijk den tekst mede van de overcenkouisten zonder de onjuistheden te herroepen die in het eerste voorloopige bericht van dit officieel orgaan werden opgenomen zoo werd o a gesproken van drie ovcreeukomsteu terwijl nu blijkt dat er slechts twee bestaan daar de wijziging der grenzen en de regeling der tolrechten in óén trnctaat zijn opgenomen De ministe van oorlog de Cissey wil een einda maken aau ae tegenwoordige gewoonte van schier al de Fransche officieren om linu persoonlijke grieven in de dagbladen publiek te maken men herinnert zich dat de generaals die door de commissie voor de herziening der militaire bevorderingen in rang zijn verminderd of op pensioen gesteld hun klachten in een vorm hebben publiek gemaakt die veel had van schelden de Cissey heeft uu een dagorder uitgevaardigd waaru hij meedeelt dat de officieren en soldaten die in de dagbladen hun grieven bespreken dertig dagen arrest zullen krijgen indien zij voor de publiceering geen verlof hebben gevraagd aan hun chef De Temps is onvoorwaardelijk ingenomen met dien maatregel en hoopt dat de minister streng de hand zal houden aan zijn dagorder en haar toepassen op alle nmhiei aren die onder zijn departement staan Oük de Siècle verklaart zich met die dagorder ingenomen met het oog vooral op de militaire discipline eu op het feit dat er een parlij bestaat deBoiiaarlistische die elke gelegenheid aangrijpt om haar voordeel te doen met de ontevredenheid iii het leger I Toch btelt dat republikelnsche orgaan de generaals die tegen de besluiten der commissie opkomen in het gelijk a thans het hoopt dat die comiuissie leercn zal uit het gebeurde en in de toekomst met meer 1 omzichtigheid te werk gaan Wellicht is het wèl I beziee niet kwaad zegt het blad dat de commissie eenige zweepslagen heeft ontvangen en dat men haar genezen heelt op de gevaren die voortvloeien uit het door haar gevolgde stelsel waarvan het minste gebrek is dat de personen in quaestie niet dooi h iar wor I den gehoord Overigens klaagt de Siècle over de onduidelijkheid van de dagorder hoever zal me i de grens uitstrek j ken Zal het ook verboden zijn dat de oHieieren 1 den afgeloopen veldtocht beschrijven dien zij hebbeu bijgewoond Jok op dit gebied l an men moeilijk buiten person iliteiten blijven en kan de opinie vaa den auteur door den minister vm oorlog niet worden gedeeld wie moet in zulk een geval beslissen Wat meer duidelijkheid in de dagorder zou daarom ook wcusohclijk geweest zijn omdat de Minister het schrijven over militaire zaken ter bevordering van do ontwikkeling h eft aangemoedigd Men kent de officierselub te Parijs die vooral buiteulandsehe geschriften over militaire zaken vertaalt om de Fransohen niet langer onkundig te laten v n tgeen in den vreemde gescliiedt Een andere qii iestio kan oprijzen mar aanleiding van dez a i agorder nl hoever de rechten gaan vau publiciteit van de militairen die tot afgevaardigdm zijn verkozen rnkm f ssm y itui s 4fc