Goudsche Courant, vrijdag 27 oktober 1871

X k jgOllli j ttf ii ki jlt ii i t zijn te rade geworden de inlandsehe politie op hunne kosten van vuurwapenen Ie voorzien Na 16 September zullen van den kleinen boom hier tor stede t A l arapattao heen en terug dage DÜITSCHLAND Dl heer Sclmlze Uelit seh herfl namens d liberale partij in den rijksdag hij liet bureau de volgende interpellatie ingezonden 1 Welke resultaten zijn verkregen düur de verdeeliiig van l millioen th onder de oiriciereii eii manaelmppcii der reserve en der iand veer vuor zooverre zij aauspraak maakten op het erMngeu van Beliadevergoe liiij 2 Is bij de verdeeling dier som onder de betrokken staten gelijkaiatiglield in aeht g noinen 3 Is het j eblckeu dal die gehlen voldoemi zijn geweest om het beoogde doel te bereiken y 4 Heeft de ryksregeering het plan om n eer gelden daartoe besehikhaar te stellen indien het inoeht blijken dat zij te gering zijn om de gevvensehte resultuten te verkrijgen T 1 11 La is iii Vki wanneer l ierop df d regeering zal worden geantwoord Kaar het schijnt begint bij den Franseheu handelsetaud eon betere geest zieh te openbaren dan vroeger door hem aan den dag werd gelegd zegt de NatioiialZeUiitiff in haar jongste nonimer Ongeveer tegen bet einde van J aert weid door een huis te Slettin nan een wtjidiandelaar te Uordeanx de vraag gedaan of hij jereid was de gest iakte betrekkingen te hervatten Het antwoord hierop ontvangen was niet uitlokkend de Bordean tsche wijnhandelaar verklaarde op hoogeii toon dat hij het voorbeeld zijner landslieden volgende in geenerlei betrekking tut Duitschlaiid of de Duitschers meer wenschte te staan Daareuboveu de tijd was niet ver meer verwijderd waarop de Fransebe troepen het gewicht van bua zwaard aau de Duitschers zouden doen gevoelen enz enz met andere woorden de oorlog zou spoedig opnieuw ontbvandeu en lag Duitsohlaud dan eenmaal verwonnen op den grond dan zou men elkander nader spreken Dezer dagen ontving het Stettiner huis een brief uit Bordeaux van dentelfden handelaar die vroeger elke toenadering hooghartig van de hand had gewezen In zeer vriendelijke bewoordingen bood hij nu zijne wijnen aan wier uiiuiuutende qualiteit den Stettiner handelaar zeer zekerlijk nog wei bekend was zoo schreef hij nu f ijn brief Als een geschikt middel ter verlevendiging dier herinnering voegde hij bij zijn brief een dozijn flesschen van zijn beste soorten als eeu bewijs zijner vernieuwde vriendscliappelijke betrekkiug OOSTENBIJ K De Oostenrijksche en Hongaarsche ministers vergaderen druk en spreken veel maar de beslissende groote ministerraad heeft nog altijd niet plaatsgehad Jlen is nog niets verder gekomen dan het feit dat het antwoord op het adres van den Bohtjeuisohen landdag nog altijd niet is verzcnilen en het niet zal verzonden woulen vóór de keizer beslist heeft tusBclien de beide partijen Is die keizerlijke beslissing niet streng constitutioneel zij is in Oostenrijk noodzakelijk omdat er eigenlijk geen parlemeni en nog veel minder een parlementaire meerderheid Men heeft gezegd dat d cri sis zou eindigen met een wijziging van het ministerie Hohenwart SehöiKe en Vlabitienek de eigenlijke bewerkers van het V oehisehe vergelijk veel meer dan Iluhenwiirt z uden het Ministerie verlaten Volgens den meestal goed irigeliehten Weener correspondent van de u s Allg Zeil is dit onjuist Het miiiisteiie Hohenwart schrijft hij he ft zich solidair verantwoordelijk voor zijne iiandclingen verklaard van het aftreden van enkele van zijne le lcn is gi ne sprake Aan den anderen kant Iwvitaat er volmaakte overeenstemming tu scheu den graaf von Benst en de overige rijksmiiiisters van welke eciiter Loii ay een tijd lang geweifeld schijnt te hebben en raaf Andratsy in overleg met dezen heeft graaf von Benst eene reeks van punten opgesteld hoofdzakelijk daarop nederkomende dat de stnnt reehte lijke positie van Buhemen binnen de grenzen der bestnaiuli ejiuititntie gere ehl moet worden van wier uitdrukkelijke ontwikkeling in het te verwachten keizerlijk schrijven aan den Boheemselien landhij voor zieh en zijne ainbtgenooten het behouden van hun betreKkin ii afhankelijk stelt Indien graaf Hohenwart zieh mei de voorgestelde redactie van het schrijven ven enigt dan zou de crisis vooreerst g nndigd zijn zoo niet dan zou aan den keizer de beslissing zijn om tiisselieii de eene en de andere politiek te kiezen Volgens de Nciie Frfie J rfs w die als partijblad minder gidoof verdient heelï niet von Hens alleen maar hebben de ge aineinijke rijksinini sters dus ook Lonvay en Kniin ni iioL de I longaiirsehe presidentminister AinliMssy Hi z imeiilijk linniie bezwaren ingediend over het zeeliisidie vergelijk lUin verklaring in den ministerraad kwimi op het vnlu eiide neder De zeehen inorten oiivuor aaiilelijk algevaardigilen naar dcu rijksraad zenden de houl deisehen der Bo hemers zijn zooals zij daar liggen onaaimemelijk een dlsin sie over bet Hongaarsche vergelijk kan niet worden toegelaten en eindelijk wordt als hoofdvoorwiuirde gevorderd dat de stelling van Bohemen in de moiiarehie evenal die van alle andere koninkrijkeu en landen als reeds duo de ounstitutie geregeld beschouwd wordt Dfi Czechische bladen beginuen ongerust te worden over het uitblijven van het antwoord op het adres n daarbij hun gewoiuMi hoogen toon li te slaan Het verscheuren van het vergelijk zegt de Narodne ImIi staat gelijk met het aftreden van den heersolier De meerderheid vnn de bedrogene volken moet detinitiei beslissen voor eeu staatkunde welke de verlossing in zich sluit uit den Oostcurijkschen chaos De eene weg voert naar Berlijn de andere naar l rtersburg Het ministerie dat zoo grif is met het in beslag iiemi ii au I uiióci iuer ii bladen laat zulke bladen ongemoeid Gouda 26 Octobeb Dinsdag zijn door de provinciale commissie voor het lager onderwijs te s Hage als hulponderwijzeressen o a toegeleten de dames P W van Amerom B C Cozijn C M A üabry H M E Grendel II de Koster K M Hijtf en J C Schemmcr Lely velt allen alhier Dinsdag werden door dezelfde commissie o n acten toegekend in de Fransche taal aan de dames S M Hardeman J W Koorevaar en S Winkler alhier Nog hebben met gunstig gevolg examen afgelegd onze stadgenooten J Jager voor hot Fransch prov Utrecht Mej C van Amerom vonr het Franach en de Handwerken prov ielderland Mej M Peeters voor het Engelscli prov Overijsel en K Jager voor de gymnastiek prov Noord Holland De gunstige uitkomsten die de inrichtingen van onderwijs in onze gemeente leveren hebben zich bij de la itste examens voor het verkrijgen van bevoegdheid tot het geven van lager onderwijs weder lievettigd Wij vernemen namal k dat allen die uit Gouda zich voor eene acte hebben aangemeld gelukkig zijn geslaagd Zoowel voor mej G Hardeman bij wie zij hare opleiding ontiingeu als voor de onderwijzers der i iiormaallessen alhier wier cursus zy gevolgd hebben is deze uilslag vereeiend en levert het bewijs dat beidt inrichtingen met recht op hoogen pry worden gesteld De allerbelangrijkste rede van prof van der Boon Mesoh werd g steren aron door een talrijk publiek b jgswoond Wg zullen er ons niet aan wagen om een overzicht van den inhoud te geren genoeg moge het zij tl dat de tierhouding mii de planten tot den bodem door hem op zoo duidelijke wyze werd uiteengezet dat er wel niemand zal geweest zijn die de zaal onvoldaan verliet Het bestuur van t departement Gimda der maatschappij van Nijverheid heeft een goed werk gedaan door ons in de gelegenheid te stellen dezen begaafden en geleerden spreker te hooren Mocht het bestnur door de belangstelling die deze vergadering trok worden opge vekt om ons meer dergelijke avonden te verschaffen dan zou dat voorzeker door velen op hoogen prijs worden gesteld Dinsdag was het in den Haag wederom onrustg Nadat gisteren avond ten 9 uren de teekenschool geëindigd was bevond zich wederom eene menigte personen grootendeels bestaande uit nieuwsgierigen op de Heerengracht Poten en Plein die zich door de Spui en Vlamingsstraat naar de Groote Markt begaven Kort daarna toen de Markt zeer bezet was kwam de politie die zich in het Boterhuis geposteerd had op de mcnigle af en sommeerde haar herhaaldelijk uiteen te gaan Toen daaraan geen gevolg werd gegeven sloeg zij zieh gewape id met rietjes stokken en zweepen door de menigte heen eii in een oogenblik was de Markt als het ware schoongevecgil Vier personen die zich verzetten werden gearresteerd en in het Boterhuis opgi sluten maar denzo fdeu avond na opneming hunner namen weder losgelaten Wel is waar ontstond er nog eene uphoopiiig van mciischen om den hoek van Schoolstraat en Vlamingstraat wimr de vluclitcnde menigte zich verdrong om een goed heenkomen te zoeken maar ook zij werdi n spoedig met den stok uiteen gedreven Velen zoeliten hun toevlucht in de winkels daar de poli tie zonder onderscheid iedereen vervolgde en verdreef Te halfidf heersehte er wederom volkomen rust flisterenavond hebben er geene samenscholingen plaats gehad er was geen les op de teekcn academie Staten Qdneraal Eebste Kam kb Zitting van ih October Ingekomen zijn verscheidene ontwerpen van de Tweede Kamer waaronder de Indische begrooting voor 1872 die naar de aldeelingen zijn verzonden De heer Oemers gaf het verlangen te kennen oni het oulwerp betreH ende den afstand van de kust van Guinea in de afdeelingen te onderzoeken maar dat gevoelen is door de heereu van Twist van Swinderen en de voorzitter bestri len en heeft voor dit oogenblik geen verder gevolg gehad In Napelsche dagbladen wordt gemeld dat II M de koningin der Nederlanden op 10 dezer naar Uesina vertrok ten einde den Vesuvius te OcKlimnien Te Ite sina aangenomen ten 11 uur des ochtends werd zij ontvangen door ridder l etiti burgemeester van liesina door den koramandant der nationale garde ridder llossi en door prof Palmieri directeur vau het meteorologisch observatorium op den Vi suvius Na met eeu rijtuig het observatorium te hebben bereikt werd H M ill een draagstoel naar den krater vervoerd Bij htar terugkeer heeft zij onder geleide van prof Palmieri het observatorium bezien Ten B uur des avonds is H M weder naar Napels vertrokken van waar zij bij schoon weder een uitstapje naar Sicilië maken zal H M werd vergezeld door eene hof ame een kamerheer en door den consul der Nederimden Bij kon besliit is tot directeur van het postkantoor te Boskoop T Tnllekcn geagreeerd klerk ten postkantoro te Winschoten benoemd In de onlangs geboudene gewone vergadering van het Dep Culemborg der maatschappij tot Nut vno t Algemeen vestigde na den afloop der vooraf bepaalde werkzaamheden een der leden de aandacht op de omstandigheid dat de meeste departementen iets doen tot ondersteuning van t een of ander on derwijzersfonds Spreker achtte dit gelegen op den eg van de maatschappij die door het bevorderen van goed onderwijs vooral werkzaam kan zijn tot Nut van t Algemeen Een ander lid der vergade ring dio het gevoelen van den vorigen spreker volkomen deelde maakle deopraerkieg dat in het vorige jaar eene vereeniging tot stand is gekomen die zich ten doel stelt minb oldigde en daardoor hulpbehoevende onderwijzers te ondersteunen en eene voort urende verbetering der onderwijzers tractementen te bevorderen leder die eenigzins met het treurig lot van een aantal onderwijzers bekend is moet sympathie met deze vereeniging betuigen die door eenigc ondersteuning aan hulpbehoevenden maar vooral door het vestigen van zedelijkcn invloed gunstig on het onderwijs wil werken door opbeuring van den onderwijzersstand Het departement heeft gemeend deze vereeniging die reeds veel goeds heeft gedaan te moeten steunen in de eerste plaats door zijne toetreding als Donateur maar meer nog door krachtig werkzaam te zijn om het edele doel der vereeniging zooveel mogelijk te doen naderen Het departement Culemborg heeft de verwachting dat zijne handelwijze bij andere departementen navolging zal vinden en ook particulieren zal opwekken om de Nederlandsche vereeniging de behulpzame hand te bieden Aan den heer C J M Nagtglas is op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van gouverneur der Nederl bezittingen ter kuste van iuinea door hem tot den P Juni 1371 bekleed met dankbetuiging voor de door hem als zoodanig bewezen diensten OOST I N D lÉ Te Benkoclen heeft 18 Augustus een sterke aardbeving plaats gehad Het adsistent rcsideniiehuis is tamelijk ongedeerd gebleven maar de kerk en de gouvernementsschool zullen waarsohijiilijk geheel vernieuwd moeten worden en van de particuliere woningen is een groot aantal ingestort De schade is aanzienlek maar niemand heeff het leven verloren In de afdeelmg Demak residentie Samarang zullen van regeeringswogc werken worden aangelegd welke voor ruim 20 000 bouws sawah in de behoefte aan water zullen voorzien e pat raiie ii lé il OW ki f i ii b jiaijt fUlllil Bil lOoram H lol ÜpvitddWblilip M im Oraji li Jr4 ujteliiitiKiiiiii ni il jKi poiitW otteikii u k idtmliipint iifKii td l t ilt mt ra lïwti M ns litrttr k itkiii j Iitritta real fti i iit ijir Uv iip in fr tri l Ull l r i ei Ott i i ft I 1 df i s iO mty iL K Jl lid N S t H I S jf SSii