Goudsche Courant, vrijdag 27 oktober 1871

IH MWI lijks zeteu apoortreiiien loopen De wagens zijn verdeeld in drie klnsseTi Behalve een tarief voor personen i ook een tarief voor goederen vastgesteld De resident der preanger regcntsehappcn mankt hekend dat de regeeriiig naar aanleiding van een gedaan verzoek het voornemen heeft om 22 stukken woeste gronden te zaïneii beslaande een nitgcstrektheid van 127 bouws en 2 t7 16 vicrk ItijnlnmlHehe roeden de bouw gerekend tegen 500 vierk lUjnlandsche roeden gelegen iu het district Plabüean regentTjiaridjoer residentie preanger rcgentschappcn bijcontract voot een tijdvak eindigende met den theeoogst van 1885 in hunr af te staan Do minimum huurschat waarvoor de bovenbedoelde gronden zullen worden afgestaan zal niet minder rao geu bedragen dan drie gulden per boöw s jasrs te vo i ouii op ue wijze bij hel besluit van 12 Maart 1868 n 18 bepaald Gegadigden worden nitgeimodigd hunne biljetten van insohrijving m te zenden aau voornoemden resident uilterlyk voor op op den 14 Maart 1 71 Men leest in de Locumol u van 30 Augustus Taxatien Een land in de nabijheid van Sa marang gelegen werd verkocht voor ƒ 30 000 en men achtte het vrij algem en goed betaald Later werd een gedeeite voor J 14 000 weer verkocht aan ht t goevernement er bleef dus nog een uk ter waarde van J 16 000 over De toenmalige verpoiidingscomndssie echter taxeerde het restecreiide deel op ƒ 80 000 en di Mitengevolge werden door den eigenaar een eerste hypotheek van 1 1 000 en een tweede van 9000 verkregen terwyl voor het gouvernement nog een derde hypotheek van ƒ 80 000 werd genomen Zou men niet eens onderzoeken wie dat stuk land op ƒ 80 000 taxeoren durfde In N Bat Ilandthblad van 12 Septemberleest men het volgende Het voornnamste feit van den dog is de aankomst op 9 dezer sn het eerst alhier versohijneude stoomschip van de maatschappij Nedfrl ind de l rini van Oranje kapt Hraat na eene reis van 42 dagen die nog bekort zou zijn Ware in het Kngelsche Kanaal geen oponthoud ondervonden Van Marseille moet de reis bijzonder vlug gegaan zijn Wat den spoed betreft m ig men hoogst tevreden wezen Ue indruk was hier ter stede dun ook zeer gunstig toen het bericlit reeds vroeg in den morgen kwam dat het schip Anjer gepasseerd was De fjiliieottg ging uit overladen met helangr telleiidcn die den voet wilden zetten op de eerste lloUandselie pakketboot Zondag zijn er weder velen heengegaan Thans is men aan hot lossen Velen wensohen het sehip later te bi zichtigen Z Exe de gouv goi die beneden komt oiu den 15 dezer de spoorweg sectie lioom liataviaI arnpatt m te openen zal mede de l rin van Oraye bezoeken Over de hutten en de bediening vallen nog al aanmerkingen lioe eer men erkent dat de maatschappij en de kapitein den besten wil aan den dag le igeii Waarom heeft men n et in alle opzichten geprofiteerd van hetgeen de Engelsehe en Kransche mailbooten goeds opleveren Men kan nog verbeteringen aanbrengen Maar zelfs tegen den nu verlaagden prijs is de 2de klasse eiiiig houdbaar Het Btoomachip zjil hier en te Samarang lading innemen Laatste Berichten Pürijs 25 Ott I e Siècle melilt dat de meerderheid van de leden der comniissii n in den algeme jnen raad van het dep der Seine benoemd geftemd zijn ten gunste van openba e zittingen oplietling van den staat van beleg verleening van amnestie en het geven van onderwijs door leeken Londen 25 Oct Aan de dagbladen is een communiqué medegedeeld waarbij wordt tegengesproken dat een politiek verbond tuselien zekere leden vau het parlement en de arbeidende klsese zou gesloten zijn De onderhandelingen werden wel geopend maar niet voortgezet De Morning Post spreekt het gerucht tegen dat er een regentschnp zal benoemd worden tengevolge der ziekte van de koningin NeW York 25 Oct De Amcrikaansche wetten tegen de polygamie worden in Dtah krachtig toegepast Kr worden vele personen gearresteerd Rome 25 Oct 11 M de koningin der Nederlanden is gisteren al ier aangekomen Graaf Barbolaui is naar Konttantinopol de heer Nugliorati naar Athene vertrokken Darmstadt 2B Oa De schouwburg is geheel afgebrand Slechts de muren en stecnen trappen zijn behouden gebleven Do decorntieii zijn door de vlammen vernield De instrumenten en partituren zijn gered Po brand is waarschijnlijk door het s ontstaan De lampeiiist wordt vermist hij is waarschijnlijk verbrand BrU8Sel 25 Oct Luiden een telegram uit Berlijn aan de Indi pemlmee heeft de heer von lieust een memorandum opgesteld betrefleiule de internationale Vermoedelijk zon dat memoninduin voorgelegd ijii aan t kabinet van Berlijn Ook zou de Ouitsclio regeering een wetsontwerp voorbereiden omtrent qusBStien die de intcruationule raken Ome 25 Oct De dagblader berichten dat de vereenigmg van werklieden alhier besloten heeft hel werklieden Congres dat in November a s te dezer slede zal worden gehouden niet bij te wonen daar het programma gunstig luidt voor de internalionalo Weenen 26 Oct In het Oealerr Journal leest men het volgende Mocht de keizer ook al nog geen forine l besluit wiiomen hebben inn het toch Vi aan geen twijfel onderhevig dat de politiek van verlocning vaarwel gezegd is Het door den rijksmiiiister en graaf Aiulrassy geredigeerde rescript in antwoord op het adres van den Boheemsche landdag wordt zoowel door het mmistcrie Hohenwart als door de alhier aanwezige leiders der Czeehische partij als onaanneembnar verklaard Van wege de laatsten is een gemotiveerd i i twoord te verwachten waarin op min of neer duidelijke wijze zal te kennen worden gegeven dat ie Boheemsche landdag nu geene afgevaardigden naar den rijksra id zal zenden Het Oeslerr Journal geeft te verstaan dat de e wending allicht de al irediiig van het ministerie Hohenwart ten gevolge kan hebben Gemengde Berichten Üit Stuttgart wordt aan de Kölni cie Zeitmg het volgende geschreven Zooeven zie ik d it het verhaal van het Zigeuner congres ook in uw blad opgenomen is en haast ik mij u mede te dcelen dat dit congres in waarlieul plaats gehad heeft maar dal de Zigeuners ontbraken Een onafzienbare spoortreiu bracht de nieuwsgierige bewoners van Stuttgart naar de sehoone oevers van den Neckar talrijke voetgangers en rijtuigen waaronder een van den uitgever eener liekcMule geillusteerde courant die zijn teekenaars én een photogrnpliiseh toestel reeds VüoruitgezonJen had bewogen zich naar Uiiterturkheiin Men zag echter geen Zigeuners geea karren geen tenten geen bruine vrouwen geen naakte kinderen geen grijzen jubilaris deze bestonden alleen in de vorbeelding van een grappcinaker die er in geslaagd was om nlle jienwsgiengen uit den omtrek samen te brengen Men laelile elkander uit en trnebtte zijn schaamtegevoel te verinrgea door den schijn aan te nemen die plaats slechts bezocht te hebben om het sehoone uajaarsHeêr te gemeten De grap is volkomeu gelukt ongetwijfeld tot groote teleurstelling van menigen be7x eker In afwachting van het graven van een onderzeeschen tunnel waardoor tVankrijk en Kngrlaiid met elkander in gemeenschap noudeii worden gebracht een middel waaraan sedert de voltooiing van den alpcntuniiel naar het schijnt weder er Jliger d ooit gedacht wordt heeft men naar verzekerd wordt met het oog op de Mereldtentoonstelling die in M i 1873 te Weenen zal worden geopend het plan opgevat om eeiie spoorweggemeenschap tussshen Londen l arijs en Weenen in te richten die hel gemak zal aanbieden d t personen en goederen op dat geheele traject niet van waggon zullen behoeven te verwisselen Dagelijks zullen er volgens dit ontwerp twee spoortreinen op hetzelfde oogeublik van twee verschillende punten van Londen de Victoriistation en Sannon street laar Dover verirekken waar beide treinen aan boord van eene monsterttoomboot zullen worden ingesclieept van nagenoeg gelijke afmetingen als die der Gr at Eastern Die boot zal dank zy 1 hare reusaoht e proportien het voorrecht aanbieden dat de jassagiers veel minder dan op gewone pakketbooten aan de zeeziekte onderhevig znlien zijn ïe t alaiszulleu er locomotieven aan de beide tremen worden gehaakt van welke de eene over Parij en den Franschen Ooster spoorweg de andere over Brussel Keulen Frankfort enz naar Weenen zal worden gericht Df Britsche ingenieur en architect Soott Kussel die ich op dit oogenblik te Weenen ophoudt ter rake van den aanleg van het aldaar op te richten tentoonstellingsgebouw is naar men verzekert levens be ast met het vrrwczenlyken van het hierboven omschreven overvaartplan Uit Schalkwyk wordt gemeld dat aldaar een boercnmeid is die beweert een aantal naalden uit verschillende lichaamsdeelen kwijt te raken Hoe die naalden in l lijf zijn gekomen wordt niet gezegd maar geneeskundigen aldaar zeggen dat de zi ak mogelijk is hoe el die door de verspreide geruchttn zeer wordt vergroot De Courrter des Etals mis van 7 dezer vermeldt de volgende vreeselijke gebeurtenis Jl Zatuidag zou de luchtvanrdcr VMlbnr in ge plsnhap van den heer Knapp redacteur van de Orange coiinti Vnion te l aoli in Indiana met een luchtballon óp lijgeii Op het oogenblik dat zij in het schuitje wilden klimmen werden de touwen slechts één seconde te vroeg losgelaten en de ballon steeg met groote snelheid opwaarts terwijl de beide mannen met do handen aan de touwen hingen De heer Knapp besloot zich los te laten en viel van een hoogte van ongeveer dertig voet zonder zich ernstig te bezeeren De heer V ilbur echter bleef hangen en deed vergeefsche p gen om in het schuitje te klimmeu Weldra was hij zoo hoog gestegen dat hij nog slechts een bij ia onmerkbaar stipje vertoonde voor de oogen der talrijke toeschouwers vai r Jer ie ook zijne jonge vr aw en zij dochtertje bevonden De ballon had naor berekening een hoogte van duizend meters bereikt toen de heer Vilbur wiens krachten waren uitgeput zich eindelijk losliet en met een duizelingwekkende vaart ter aarde stortte Men zag zijn lichaam in de lucht rondwentelen en vervolgens met het hoofd naar beneden op den grond ncderkomen vanwaar het door den schok wel vier voet opaprong zijn hoofd was verbrijzeld en zijn lichaam op de vreeselijkete wijze verminkt Het volgende ongeluk meldt de Zutf Cl De 20 dezer begaven zich welgemoed de twee zoontjes van den landbouwer V Stapelbroek wonende in de bniirschap Voorst onder Gendringen uit de school naar huis Op hunnen weg waren jagers ijverig in de weer om het wild op te sporen Ken der jagers bemerkt een patrijs Onmiddellijk legt hij aan Het schot gaat af Maar de patrijs neemt de vlucht en wordt niet getroffen Het schot heeft een ander olfer gevonden in den jongsten zoon van W Stapelbroek die verschrikkelijk gewond wordt De jager vervolgt intusschen het vluchtende wild schiet nogmaals en Ireft den oudsten knaap die zich op eenigen afstand van zijn gewonden broeder bevond De jager treft hem helaas zoodanig dat het schot den dood veroorzaken moest De doodelijk getroffen knaap heeft nog drie uren geleefd eu is tengevolge van de bekomen verwondingen bezweken De jongste knaap heeft negen hagelkorrels eenige in de slapen en andere in de nalijlieid van het oog ontvangen Volgens ue verklaring van onzen geachten geneeskundige verkeert de jongste dezer kuapen in zorgelijkeii toestand Ziedaar een verhaal van eene gebeurtenis die iedereen doet sidderen De geheele gemeente neemt deel aan het smartelijk lijden van W Stapelhroek die als een geacht persoon bekend staat en nog onlangs een verlies heeft geleden door het afsterven van een zijner zoons De geheele gemeente van lendringen betuigt hem hare deelneming Posterijen Ol GAVK v N BUIEVEN oeadbesseebd aan ONBKKKNDEN welke doou het postkantoob iOUDA VERZONDEN ZIJN EN DOOB DE AF ENDEU8 CF ADUESSASTEN SCHBIFTEUJK KUNNFN WOBDEN OPOEVHAAGU Mendes da Costa voor mej If Hoek mej van Hoornen Dekker Amsterdam N Muthot voor raej M Stroomberg iouda Jannisje Slis Nieuwe Tonge J Hapati en J van Honsoven beiden niet rermehl L J Berkhout en J H MoUte Amsterdam J Oud llaarlemmennecr mej S van Kijmenani Helpen Dillré H j van Leeuwen en J B Koen Jr Leiden Bennet Wolter en P H F Bureau Rotterdam B E Zinkhaau Arnhem D Komp s Gravenhage C C Hoek Koudekerk C van Kijk Keeuwijk Ver Haar Veenhuizen G Donk niet vermeld wed V Luenen en Buehner Amsterdam J van Haan Delft Zeellerwande Dordrecht A Mol iorinohein F de Bruin Langeraar vrouw Reiiiders üudewater Johanna Visser Itotterdain Gerrilje vsii der Loef Tiel Hiilpkantoor Moordrecht J Tioest Uotterdam de Jong en Paals Amsterdam Hulpkantoor Ooudtrak C de Kraamer Ijigewei Gerritje Blonk Beyerland Hulpkantoor Boskoop 0 Gencugelijk Gouderak Ilulpkantoor ffaddingsveen P Vermaal Sliml recht Ilulpkantoor lieeuicijk A Stouthart Dordrecht mij H J Jacobsen Zegwaard Gmdii den 25 October 1871 Do Directeur van het PoHlkantoor VAN KKUIJNE