Goudsche Courant, vrijdag 27 oktober 1871

ROi SllKlSiillCII l it mout anijs zwavel en uit extract van slaapbollen amengcatold en goed van smaak zjinde worden algemeen bevonden het boste niiddtd tegen hoeat schorheid keel en borstpijn te nn In i eu Va loozen iv 40 en 2 cii ia proui nkjeH ii 15 Cts Kabarber Slijm e MaaffnHIcii n M P ni met 50 pillen 30 Cts VVOniipatronen tot verdrijving der wormen bij kinderen en volwassenen per stuk 6 Cts BütCniüCdlT r J J i en tot op minuten en maakt do boter vaster beter van smaak en verhindert het spoidig sterk worden In o kilopakken voldoende voor 1500 kan melk met gebniiksaanwyziiij a 00 Cts HundveqH iHleineseiiZoji kiH rlsJ U bevürdeiiiig lef lelkal schci Iln £ Eenige dagen vóór het kalven wordt van dit poeder met Vs kan laanw water ingegeven Na het kalven strooit men driemaal daags een eetlepel vol over het voer Bij verstoppiuK vermngering gebrek aan eetlust alsook bij blaauwe en dunne melk wordt dit poeder met zeer gunstig gevolg gebruikt Het vee krijgt hierdoor een beter uitzien en de melk wordt riiker u l er T ki jjia Ve pt eb uik aanv ij injr a 60 Cts L lllV rSCCl ZUlV6rinji S Z0Ui eenvoudigste en goeüKoopste hmsmiddel tegen inaagpiin niaagkramp sle hte spijsvertering zuur hoofd pijn duizeligheid hartkloppen enz en moest daar het ook bij het inmaken van zure vruchten het weekkoken van groenten vooral peulvri chten als erwten buonen linzen enz zeer goede diensten bewjjst in ieder huisgezin gevonden worden In i pakken a 60 in V a 33 en iu I 4 pakjes a 18 Cts Idiiilllll Üi Onni k der schadelijke bestauddcelen bevrijden oogenblikkelijk van de belli MUUM IMU Fl tia i t KIESPI JN Het fleschje met gebruiksaanwijzing 45 Ct Zeker i llddel Ier verdii jvlns van ratten en muizen zonder vergif Een bus vau 80 Cts is voldoende om het grootste huis of schip een geheel jaar vau alle ratten iiiui eu kakkerlakken schwaben enz vrij te houden Proefbusjes kosten 50 Jts Alles echt verkrijgbaar t Gouda by L WELTER Gouwe en L SCHENK HoogslVa at By elk artikel is eone gebruiksaanwijzing Apoth en Fahrik van Ciiemisch technische Pnvpanden Aazibestedinr DER BENOODIGDE MARKTBERICHTEN Gouda iili Out Bij luu r Immld wns do Btemuuug Hts flamwcr Tur K pmki Zeeuwselit I i 2 i fi ƒ 14 25 Mind K ƒ 12 25 tt ƒ 13 I dldcr ƒ 9 7 ii ƒ 12 fiü Kou e puike ƒ 8 25 11 25 Mindere ƒ 7 75 ii ƒ i 2 Voer ƒ tl u ƒ i b5 Gerst puike 1 5 1 fi 7 Muidere ƒ 5 25 u lliner k irte ƒ 3 85 ii ƒ S Lmi e ƒ 3 80 ii ƒ 4 50 Ut unep zand ƒ 8 ü ƒ 8 25 De ve markt met weinift nnnvoer urHe kwaliteit ging tot ho ji c prijven vlni ui ii b iul inferieure soorten trim De Ii uhUI iii ukens cubiggen was iets levendiger Aangevoerd 26 paitijen k i i ƒ 30 a ƒ 33 Goeboter ƒ l fiü a ƒ 70 Wcibüter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 1 November KAASMARKT Burgerlijke Stand 0 uiLiDfcN 25 Oct IJ vnu Kijli ntcl A li ikVer JD j Giuiwü 25 Oct J de Jong lu M K v m I viwei J C Siiijtlera en F C Rottrinaii J llüuul3Llï oc ll en M H Loryn ADVERTE MTIËM Voorspoedig bevallen van twee Zoonen Vrouwe H E J Tii STHACK geliefde echtgenoot van K J VAN HüUWKNINGE IJsselzicht Gouderak 23 Oct 1871 Heden overleed in den ouderdom van ruim 58 jaren m ju dierbare Echtgenoot de Heer GERRIT db MOOIJ Gouda Wed G de MOOIJ 24 Oct 1871 öïEVhNs Alyemeene kennisgeving Dr Cliaiitoniclaiius Oogenwaler Uit onfeilbaar OogÖUWater heeft in deu korten tyd Jat het bekend geworilen is een renommó verworven zoo nis jelden ccii dergelijk artikel 13 te beurt gevallen en tot oiidubbelzuinig be ijs hiervan kan strekken dat er reeds duizenden bij tienduizenden flacons vau verkoolit ijii en ne aftick van dit voortreffelijke en heil an iniddol steeds loeueemt Alle lijders aan verseiiulende ü XjK ALEN wordt dit middel ten sterkste lanbevo en en zullen zij na een betrekkelijk korten wl wanneer men het oplettend volgens voorschiift jti uruikt de hed amc gevolgen van dit nooit volnri i i Ougcuwater oiiderviiideu Zij die gtnood aakt j i de zoo la ti e bril te gebruiken zullen dn hij een voortiUueiule aanwending van dit middel weder kunnen weglegneu Zwakke oogen die door ingespannen ien of lezen beginnen te steken of die waaruit bij hardi koude wind vjcht ontloopt worden door dit iiiidili l spoedig geheel In rsteld ed reen he tot zijn liongbte jaren zonili n i wil werken make dus lcf het te Inat is gebrniiv van Dr Chaiitoüietaiius Oo i en vater en na ecu korte pun fiieiumg al men de uitmuntende werking kuniien wiinrneneii liet 18 a UO Cts pel lie ik virkrijgbaar gisteldbij T A U v s DLTIl n J J 1M UJ K M KI K J 11 KKld KH we i h ni i i l vtfi lam Mej L A Si 1101II VS i i 1 uil 11 Ooalinuleiiïiir i it 1 1 liOKNlIÜIZl S V I tinht en meer bekdide depuis in uiiu rijl EMMERIK Openbare Verkooping op DINGSDAG 31 OCTOBER 1871 des voorm ten 9 ure aan do i Fluwelen Singel v ijk E n 318 te Gondii van een keungen INBOEDEL en verdere ROERENDE GOEUEKEN Alles daags te voren van 2 5 uur te ziei en inlbrmatiën ten kantore van Nota is Mr KIST te Gouda S A van Deth c oo KLEIWKit boven het IJzer Magazyn van den Hoer C van BERKEL Uo oüdergeteekende heeft de eer de ONTVANGST te berigten dor NIEUWSTE MODELLEN voor WINTERllOEDEN alsmede eeno imme sort ering BLOEMEN VEEREN LINTEN PLU WEEL enz H C ALBLAS Zeugstraat G 41 vau den RIJKS TV ANGER wordt Maandag 30 October a s verplaatst naar adder de l i dunarU Smalle z ide Ingang door de oort tusschcn de huizen I n 146 tn 14 IEMAND bij z ii uJ ninistratief werk nog oenige UREN per dag hsponibel hebbende wenschte die gaarne te b dou met dergelijke bezigheid voor eeue soliedt iaak Hierop reflecteerendo g lieve zich te vervoegen per brief onder letter G bjj de Boekhandelaars J VAN BENTOM ZOON te Gouda De Commihbie over de Bibliotheek tot Nut VAN i Au i Mhi N zal tor inschrijving van lezers hare EERSTE ZITIING houden ui de Weikinvigtiiig ZATERDAG 4 NOVEMBER a s h middags om i ure Namens de Coinmisbie D TER PSTR A CouJo Üiun vmi A Bi mkiiiui LEVENSIIIIDDILEN ten behoevi dor WERKINRIGTINfi te Gouda gedurende het jaar 1872 op VOENSDAG 1 NOVEMBli 1 1871 s avonds ten acht ure in het lokaal der mrigting l e voorwaarden Ugpen ter lezing in het lukanl der iurigting Nameus het Bestuur L P HOOGENDIJK ShCllKTHlIS Vaa GOUDA naar Moordreeh 8 53 1 24 6 39 Nieuwerkerk 8 63 1133 1 24 4 33 6 39 10 Cspelle 8 53 1 24 6 39 UoTTERDAM S 18 8 53 9 44 11 33 1 24 2 01 4 3Ji 6 39 7 18 10 ZeveiTh Moerkapélic 8 56 12 56 4 38 8 Zo ler a Zegwaard 8 56 11 38 12 56 3 25 4 36 6 36 8 43 9 56 Voorburu 8 56 12 55 4 36 8 43 s jilAï ESlUOE 8 56 9 41 11 36 12 55 1 58 3 25 4 36 6 36 7 21 8 43 9 56 Öüïïëwater 6 5 04l7Tl 32 F 2 571734 36 Woerden 6 54 9 41 11 32 3 2 4 34 O 36 8 46 Harmelen 6 54 9 41 11 32 12 56 2 33 3 25 4 34 6 36 S 46 UlliroUT 6 54 8 30 9 41 1 1 32 12 56 2 33 3 25 i 34 6 36 8 46 9 58 msii kdam over Harmeleii ¥4i7 12 72733 3 25 0 36 8 46 Utreehl 6 5t 8 30 11 82 9 58 Naar GOUDA van Moordrecht 6 38 11 13 12 37 6 16 9 38 Nieuwerkerk 6 31 9 22 11 06 12 30 3 07 6 09 8 2 9 32 Cipelle 6 24 10 59 12 24 3 02 6 03 9 27 llouiilDAM 6 15 S 05 9 10 0 50 12 15 2 06 2 55 5 5 8 10 9 20 ZeTcnh Moerkapefle 6 30711 06 6 15 8 27 Zoelenn Zegwaard 6 21 7 54 9 14 10 56 4 12 5 05 8 17 Voorburg 6 06 10 4 4 8 06 s Uiuv NHAGB 6 7 to 3 9 10 35 12 25 2 3 53 5 50 8 9 30 ni7iêw ië7 8730 i 047 117 Ii iliTl sT Uiicrdeii 7 52 8 12 56 4 05 6 02 9 25 Harmelen 8 16 11 05 12 51 1 30 3 i 5 56 9 20 Diiii iiir 8 9 08 1045 12 35 1 10 2 35 3 35 5 K 6 43 9 MSTEIll AM over lliirmelen 7 15 10 15 12 50 2 20 3 15 8 3 Ulrccht 6 46 8 20 9 26 11 30 4 35