Goudsche Courant, zondag 29 oktober 1871

1871 Zondag 29 Uciobcr m 1121 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverl niieblad voor Gnnda en ömslreken Bekendmaking BUBOEMKESTER en WETHOUDEES van Gouda doen te weien dat het naavi llings kohier voor lie plaitselijke directe belasting rzer gemeente voor het dienstjaar 1871 door hen voorloopig vastgesteld gedurende veertien dagen ap dos vjormiddags t n tien tot des nmidi ags ten een en van drie tot vijf ure t T Secrela ie tier gemeente voor een ieder ter lezing is nede elerd binnen welken tijd elk aangöslagcie tegen zijnen aanslag by den Eaad bezwaren kan nbren ci bij verioekschrift op ongezegeld papier geschreven Goi DA den 27 October 1871 Burgemuester en Wethouders vooinoemd De Secretarie Ds Burgemeestei Dkoogleeveb Foetuijn vamBerhen IJzendoorn BUITENLAND BulIcnlaiidscJi Overzhthl De virkiezins van prins Napoleon op Corsika gevolgd iior zijn reis lernaaris die b steiuJ sel ce om aanleiding te geven tot cm Bonap irlistiseh opBtootje lieefl niet aan het dael beaiiiwuoril De C orsü aneu zelf scnijnen ontrouw te worden ann hun uitverkoren dynastie Dinsd ig is er een zeer onstiiinig fitting van deu algemcetten raad van Corsika gehouden aarin prins Napoleon niet tejenw crdig was Pc voorstanilers van ilen prins protestoi nlru dat de verkie ng niei vrij a as pewcest en de tegenwoordigheid van het eskader pressie had uitgi otfend Zij bleven echter in de minderheid met H stemmen en trachtten demonstraties van het publiek uit te lokken I oen die poging mislukte veilieten eenigen hunner de vergaderzaal He prins is niet tot voorzitter gekozen zooals in het plan der aanleggera van de e bewegiii lag De Fransche re eeriiig is bepaald voornemens de ndininiPtr itieve coll es e houden biniu n de perken hunner bevoegdheid J Itïians het Journal Officid behelst het besluit waarbij het besluit vernietigd wordt van den arrondissements rnad te Nimes aariu nangedrongeii wordt op het itva irdigen van een algemeen nmn stie voor politieke gevangenen en op de Vervanging van den prefect van het depart dn iard Oiu in den heerscb niilen geldnood te voorzien is door de munt 4 mil nen aan nieuwe specie in omloop gebracht De crisis is aau het afueiiieu Tr grootc vreugde der irige etenep gaat de ont ruim ng der zes depnitementen geregeld voort De e zaak en het tractaat waaruit ze voortvloeit is in den üuitsohen rijksdag behandeld In de vVoensd ig gehotidar zitting zijn de overeuikomsten met Frankrijk in eerste en tweede lezing onder diseuss e goedgekeurd Bismarck verklaarde dat de wijziging van de bepalingen be relfende de territoriale waarburgen van Frankrijk in het belang was van beide partijen Om die reden werd met goedkeuring des keizers een nieuwe overeenkorast aangegaan de ontruimde departemeiiteu zouden neutraal n orden verklaard Het nog bezette grondgebied bood genoegzaiuen waarborg aan voor de overtilijvende a ü of 3 niüliarden Aan g iande de bepalingen over de toircehten iii ElzasLothnringen merkte liismarck op dat men er aan gedacht had om de overgangsbepalingen geheel te doen wegvallen maar het was moeilijk uit te maken of het politieke voordeel van zulke maatregelen of de oeconomiicha nadeelen grooter naren Met betrikking tot de wijziging van grondgebied eult liism irek dat de Fransche regeonng nog eenige plaatsen aan de Luxeinburgsehe grenzen en een stuk groiulgeliied had gevraagd belangrijk voor de industrie wat evenwel was geweigerd De beraadsliigingen in den Duitschen rijksdrg bieden overigens weinig belangrijks meer aan Men had verwaelit dat do instelling van een üürlog fuiiils ten bedrage van 10 niilhoeii thaler meer tegri island zou ontmo tm dat dit niet het geval is moet vooral daaraan worden toegeschreven dat men in Duitschland overtuigd ia dat m d in de eerste jaren zich moet voorbereid houden op een amval en de militaire zaken danrom nog zoo veel mogelijk moeten in handen g lateu worden van deregee ing die wanneer men ha xr laat begaan ongeeve idard succes behaalt in die zaken In de tweede pleats geldt het ook hier goed riemen snijden en men is altij l geneigd om een spaarpotje tt maken dat van eens anders geld wordt opgelegd de Fransohen betalen het toe Eindelijk komt het rijksoorlogsfond tot stand dan woidt de Pruisische schatkist geopend en een andere bestemming gegeven n n het geld dat hier sinds jaren feitelijk als oorlc j sfonds dienst deed de Pruisische afgevaardigden hopen dus dat de maatregel ianleidinj zal geven nat er gtid beaohikbaar wordt voor een aantal hoognoodige zaken op gebied van handel en nijverheid de s hoolmeesters zullen dan wellicht ook iets aiind r hunger moeten lijden Het ontwerp is naar de begrootingiooramissie verzonden tiici om de zaak zeil maar men wil de helft in staat pnpieren beleggen om ten minste niet alles renteloos te laten besehimmelen iu de rijkssehatkist Nog iets over de gerucht makende zaak der gestrande overeenkomst tuasehen de ngelsche lords e i werklieden De heer George Potter geeft in een blief 1 111 dv lagblailen de geschiedenis v iu de laatste lieuwe sncialt be iging n waarvoor de onderhandelingen in naam van eenige heeren door den heer Scott llusstU CU namens de werklieden door Potter werden gevoerd De namen der betrokken lords zou I den alleen genoemd worden Nadat de onderhandelingen acht uinamUn badde i geduurd zou er een constitiilionneerile vergadering plact hebben van de besturen der tnee vereeiiigingen welke fchte niet doorging diar Scutt Hussell uit Londen vertrok na aan de werkli deu te hebben medegedeeld dat de lords het bekend programma als grondslag van nadere onderhandel iigen aannnmen De heer Potter verdedigt het programma en verklanit zich bereid de ondersteaniag daarop te lanvaarden van iedere partij whif s tones liberalen cf radicalen die het lot van de arbeidende klasse mocht willen verbeteren Uit Spanje bericht men dat de minieter van tinaneien aan de budgetcouimissie heeft medegedeeld dat hij de heffing ou voorstellen eeuer bekisting tan 18 pC t op de coupons van de binnen en buitiulandsche Spaansohc schuld als ook v n andere elfec ten en vreemde sohuldbr even Men deelt er bij mede dat de minister de raming van verschillende posten der begrooting verlaagd heeft die hij te hoogachtte Nog geen beslissing in de Oostenrijksche crisis Volgens de meeste avondbladen heeft graaf llo ienwart namens het geheele Cisleithaanseh ministerie heden morj en den keieer om ontslag verzocht De bladen ineenen dat aan de aauneming van dit verdek niet valt te twijfelen J2Si PBANKRUK In nf vachting der berichten omtrent de beraadslagingen der departementsraden zegt het Journal des DSuta Het is een gewichtige dag de nieuwe depariementsrnden komen overal in Frankrijk samen oni de eerste toepafsing aan de hervorming van het departementale bestuur te geven Datgene waarrae Ie zij hunne werkzaamheden aanvangen is reeds eene zaak van teederen aard namelijk het onderzoek der geloofsbrieven hetwelk onder de vroegere wetgeving door de administratieve overheid geschiedde de wet van 10 Aug jl heeft het onderzoek omtrent de geldigheid van de verkiezing der departementale afgevaardigden en de eindbeslissing dienaangaande aan henyelven opgedragen nog verhit van den verkiezingsstrijd komen de gekozenen ter vergadering en lichtelijk ouden zij als rcohtcr uitspraak over ie toelating der minderheid doende de billijkheid uit het oog kunnen verliezen en alzoo ree ls dadelijk kiemen van tweedracht planten De wijze waarop het onderzoek der geloofsbrieven jilaata heeft zal ona dus reeds dadelijk tooiien welke de geest dei meerderheid is en ons iianduideu hoe de departementsraden hun betrekking met den prefect dat is met het gcuvernement ücs li nds zullen ir richteii en hoe zij de departementale commissie zidlen samenstellen Ook in andere opzichten dan in het onderzoek der geloofsbrieven is bij de hervorming van het deparicmeiit ile bestuur gerekend op de eerlijkheid en goede bedoelingen dergewebtclijkevolksafgevaaidigden op geneigdheid hunnerzijds tot het verelfeneii van oneeingheden en tot htt wegruimen van moeiel jkheden door onbekrompenheid en inschikkelijkheid Dat zal hopen wij niet b ijken eene misrekening te zijn V ij vleien ons met de hoop dat de goede wil het oprechte en eerlijke streven naar bevordering van het algemeene welzijn die de nationale vergadering bij het uitwerken en vaststellen der wet van 10 Aug heuben geleid nu in hare toepassing insgelijks de departementsraden en de departementspreffcten zullen bezieirn alsdan zullen wij eindelijk aan de vestiging der volksvrijheid in Frankrijk kunnen gelooven Doch indien het tegen on e verwachting gebeurde dat de onverdiaagzaamlieid in de departementsraden voet kreeg dat de partijen er onderling in worsteling geraakten dat de meerderheid zooht de mlnderheiu te onderdrukken en de minderheid trachtte de meerderheid te dwarsboomen don zouden wij moeten vreezen dat wij voor altijd een waarlijk vrij staatsbe tuur onwaardig of oug ischikt daarvoor zgn É=ai i ca i ff T EMOELAND Da opvolger van Lo is lüano als Engelaoh correspondent van Ie Temp raf leeds minig blijk dat hij zijn voor inger die gi lurende zijne langdurige balliugschiip de Engelsche Ipe wyze zeden ea gewoonten zoo nauw kei rig besludee de en vu ik zoo juist beoordeelde niet geheel oniva irdlg is Sedert eenige dagen heeft Inj de reeks zijner correspondtulieii geopend en he bewijs gelevei 1 dat de Eiigelsohe toestanden ook hem n et geheel vreemd zijn In zijn brief vim Zaterdag raor jen schrijft hij o a het volgende over de coalitie der tories en der werklieden Wie bedriegt men De dementia der lords volgen elkander op doch terzelfder tijd verklaart de heer P Jarry namens dep algemeenen raad der werklieden te LoLden waarvan hij thesaurier is dat de handteekeniiigen der opgesomde lords in handen zijn van den heer J Scutt Kusaell en dat aau den anderen kant de namen der werklieden die met het voeren der onderhaiidelingeu belast waren volkomen bekend waren aan de adellijke bondgenootfii Men moet nu afwachten wat de heer Scott EnsseU zeggen zal aan wien inderdaad schijnt opgedragen geweest te zijn om de toen idering tussehcn de conservatieven ea de hoofden van de werklieden tot stand te brcigen Het is opmerkenswaardig dat tot dusverre deze yentlemMt nog met geprotesteerd heeft tegen de roi die men hem in deze zaak heelt laten spelen De i all Mail Gazi te die in d ze geheele quiestia niets anders ziet dan een handige manoeuvre van Gladstone om den tegenstand der oonscrvalievc partij in de aaiist lande zitting te breken door haar belachelijk te maken de Pali Mall Cazelte zeg ik vergeeft het den Sptctator He Daily News en zelfs tie Times niet dat zy slechts een oogcnblik aandacht sclmnken aan eenige geruchten die klaarblijkelijk onwaar waren Zij gaat naar niijiie meening hieiia eehter te ver en wa muor de de ailt der overeeiikombt ook al overdreven waren blijkt het toch uit alles dat het ministerie van dien kant een ernstig gevaar dreigt Waarschijnlijk gevoelt de I all Mali Gazette dit zelfs ook zeer goed dueh het licht uiltop haren weg om den heer Gladstone op de gevaren te wijzen die hem ia zijn werk zouden kunnen belemmeren Wat de conservatievj pers betreft hare houding is zeer gedwongen en dit laat zich zeer goed verklaren wanneer men bedenkt dnt zij de belangrijke alli iiitie toejuichte welke thans achtereenvolgens door alle oonservaticven verloochend wordt r = =a = == 5i Ctós 3feft =r DUIT8CHLAND Pe er dagen hebban wij megederld dat door de liberale part j ia den rijksilag o a irii voorspel ii ingediend van de volgende strrkkiii i i