Goudsche Courant, zondag 29 oktober 1871

In de njk iiitlilntie al een artikel wonleii i i enonuMi van ilen Milt n ndeH iiihund I Ike bnnd taiit nineteen enn lilutiiinei ii ür MulSel en vertep iinoiirdii in lielibi ii welke ia U te duin het volk mint worilen sj eko en I it voorstel is iiedniin vonriiamelijk iiift bet iioi op Meekleiibniif ill vaar ecu tiieslniul i lert eht die met 111 liii niiii l iivi reeiikuint met ilie n van een constitulUHioelen stoat Hij inder uinstandigheden hebben medegewerkt egt de Magileb eitun iim iü Meeklenbnrg iniddelei uu In toestanden oiigi ejinndeii tut op üii e d igen ovi i ti Ineiifen De vorsten des lands de beide grootlurlogen mjn in het bezit vnu domeinen waarbij die van al Oe overige üniksehe vorstim in het niet verdwijnen en wainvan verri weg hot grootste gedee te toebehoort aan den groothertog van KleuklenburgSohwerin Vnn elke nitgestrikt i l die diirnei cn ijn hint icii aan de vidgende opgaaf bcoordeelen ij ueUben een 0 j iei i hiim i van 1Ü5 vierk Dnitsche mijlen met idö ODH inwonerszij beslaan derhalve 1 gnnsche oppi rvlakte van het land üe riddennatige goederen hebben insgelijks een oppervlakte van 2 5 des lands Beston ien in andere landen in vroegeren tijd krachtig werkende oorzaken tengevolge waarvan de macht van den adellijken en den geestelijken stand werd besnoeid en eindelijk vernietigd in Micklenbnrg is dit met den adel met het gi val geuei t In d t opzicht Evennls voor honderden jaren moet Mecklenburg nog worden verdeeld in drie deelen 1 In domeinland toejiehoorende aan den vorst waar deze onbeperkt heersclit zoodnt de bewoners geheel van hem afhankelijk zijn 2 In riddermatige goederen aar de adellijke grondbezitter schier evenveel gezag uitoefent als de vorst des lande en 3 In sleden land en zeesleden die uithoofde van landbezit afgcvaardig len naar den landdag mogen zei den Souvereinen in den eigenlijken z n des woords worden in Meeklenburg niet gevonden zij hebben om zoo te zeggen er slechts gezig maar dan ook een Behier onbeperkt ge ag in hunne domeinen voor de riddörmiitige goederen hebben de eigenaren ingelijks een gedeelte v in het openbaar gezig in handen want h t volk de bewoners vnn die 4 5 deelen des ands hei ft geen stemrecht raag geen vertegeiiwoordigeis naar den landdag zenden om belastingen goed of af te keu ren de uitgaven door de legreriiig ten behoeve van den staat te beoordeelen of te onderzo ken uieis van dat alles Staatkundige rechten hebben de adellijke grondeigen iars binnen de gren tn van hun grondbezit wanl alles is nog op leudnlen grondslag ingericht De bevolking heeft slecht één recht om belastingen op te breuL eii voor het overige verkeert het in een staat van minderjariïhe d en voogdijschap zooals voor vele eeuwen het gev il was De staat dat is de Mecklenburgsche staat verbiedt dat landbe it zJil worden versnipperd Wiedirhalve niet in staat is om honderdduizend thaler voor een landgoed te betalen kan er geen eigemiar van orden want elk landgoed heelt gnmte uitgestrektheid de bodem is er uiterst vrnchtbairen is derhalve zeer duur De staat dat is de Dnitsche tiiat de Duitsche grondwet schenkt aan ieder burger het recht om zich te vest gen en cigendoinmeii aai te koopeii waar hij wil maar dit reeht wonlt volkomen te niet gedaan door de Mecklenburgsche wet Zoo is het insgelijks in menig ander opzicht Men il eindelijk aan dien oniioiidb iri n loest ind een einde maken Meeklcnbnrg niuet ophouden een feudiial land te zijn aar een toestand heer cht die een vlek is op Duitsehlnnd Dat de bevoorreciten uilen moeten toegeven dal zij van hniine rechten nistiiiid nllen motten doen dat staat va t zij zulmoeten v ijken voor de neliten v m hel volk Men zi gt dut de prootheatog van McckleiburgSchwei in gez iid is de lia iil ilnartoc te leeneii Wiit den gro itheito vnn Meckleiibiirg Sirelit bitr fl de e is Dat de rijksdag het welsicjrstel hetnelk a in de beiile groothirlngdoiiHnen den eg tot vuoriiiigang mo t opeiieii met groote meerderheid zal goedkeuren dnaraan noidt met geUMJIeld maar niet minder betwijfelt men dat de bondsra id er poedig zijn tocstemniiiig am zal geven De bondsraad weiischt niit met overhaasting te werk te ga iii I De groote nlifnii sdlert vele jaren in het bezit van den zoologiseheii tuin Ie Keulen en een zijner sieraden hei ft vokens een bericht v kahi ntninj in den vroegen oehiend v iii i l ile er ijii a irdsi he lonplia in geëindigd Nut inid it hij a iii praiik ninehl maken op bii teiigewoiie selioniihi id inaiir oiu diinrzaïiie edele eigeiisrl a peu in hiiiil iiuiiliedeii wordl bit üvirlijiien an dien vriend van tieiKlni enden be 1 treiird door zoo velen als hem van nabij hebben gekend jii trouw zijn nelwiUendheid zijn zaehtaarilig gemoe I orden ten hoogste geroemd Vm hetgeen i llielit II het eng van velen nog merkwaardiger lint wouleii jreroemd is hit lelt dat hij reeds seileri SU jnrcii een bewoner vim Kuropa ii en dat hij bij zijn komst in de e gematigde biohtslreek reeds oen reus achtige olifant werd geheeten die den respectabelen ouderdom van ruim 10 1 jaren had bereikt n voor wien de gelnkkiife bezitier ongeveer 13000 giilder van onze munt had beliaald Zijn stoll elijk overschot is aiiijekochl door de directie an het anatomisch kabiuet te Heidelberg voor de som van ongeveer UUO gulden AMERIKA De unstatecren dat IS j millioen da gosto commissie vnn onderzoek naar de knoiierijen en ilieibiiiiieii in ui aonnnisirnlie vitn iSew ïoik hield 9 de er een gecombineerde vergadering aarop het rapport erd vastgesteld De volgende 8 pimteu worden in dat r ipport als bewezen aangenomen 1 dat de schuld der stad New York op het oogenblik het cijfer heeft bereikt van 121 miUioen dol ars 2 dat niet alleen schroiüi iijke geldverspillingen maar ook bcdriegrrijen diefstallen en knooierijen van het ergelijkst gehalte door de ambtenaren zijn bedreven met uiedeneten hunner chefs 3 dat d iardoor de schuld sedert 18 9 verdubbeld is 4 dat de mayor verantwoordelijk is voor zoo brutaal bestelen der stadskns 5 dat de administratie der stad bijna evenveel geld heeft gekost per jaar iO millioen ds als het bestuur van de geheele Unie C dat niet minder dan 3 221 865 ds betaald werd voor herstcdiugeu en onderhoud der wapenkamers terwijl er werkelijk maar voor 2ü3 4fi3 ds verwerkt was zoodat alleen op dezen post niet minder dan 3 029 402 ds 13 gestolen 7 dat ontzettende sommen werden betaald wegens niet bewe en diensten wegens niei geschiede leverantli ii of in den vorm van tractemeuten aan personen die geheel onbekend waren aan het departement wa irin zij heetten werkzJiam te zijn S dat de zoogenoemde Sehuyler ratt fj het betalen aan de firma L Sehujler en C van tienmaal meer dan het bedrag hunner prctensies terwijl het verschil in de zakken der Tamumiiji ring verdween waardoor de pretensie voor eene levering o 8 verhoogd werd van 48 000 tot 46 S 000 ds gepleegd werden met medeplichtigheid van William M Tweed Het rapport of liever de rapporten w int de commissie had zich in vi T subcommissies gesplitst die af onderlijk de aak der npenkamers der gemeente meenteen graalschapsiid omsten en uitgaven in het algemeen der betaalsrollen en der Sehajler yirdKi n 111 üiidcrzuek hadden is lu ernstige doch gematigde benoordiugeii gesteld De president van het comité schreef er een inleiding voor waarmede het stuk aan den stedelijken raad werd ingediend met verzoeker kennis van te nemen en aan den mayor mede e deelen daar hij alleen bij machte en verplicht wai een einde te n aken aan de gruwelijke misbruiken die bij het onderzoek waren aan het licht gekomen Onder de gebleken l dsiteiten konii o a het drie of vieriiiaal bet den van dezelfde rekening aau verschillende personen voor in t geheel kan men nu reeds niet zekerheid leii zijn BINNENL AND JL ililUJA 28 OCTOBKII In ons vorig nummer maakte de commissie voor de leesbililiotheek van de Maatschappij tot Nut van t gemeen bekend dat aimstaanden Zaterdag de zittingen wederom uilen aanvangen Hoewel lu de laatste jiiren de belangstelling in dc e nuttige inrichting is toegenomen is het aantal lezers volstrekt nog niet in verhouding tot het a inlal lezenswaardige boeken in deze bibliotheek voorhaiuleii l Tzijn er die zich van de untshihliotheken eene verkeerde voorstelling maken en die meenen dat slechts de werken door de Maatschappij iiifgegeven d iarin een pl iats ontvangen Ware het zoo ook wij zonden in die bibliotheek weinig heil zien want op enkele uitzonderingen na zijn de werken der m atschappij verouderd en onder die uitzonderingen ijn er nog die boven de bevatting gaan van t publiek wiiarvoor de e bibliotheken hij voorkeur beatemd zijn Volksbihliolhi hti die wil de Maatschappij en ook de Commissie alhier streeft er naar om daaraan zooveel mogelijk Ie beantwoorden door voor zooveel hare niet mime geldmiddelen dit toelaten alles aan te sehalTen at in eene volkabibliotheek t huis behoort Van on c voorniiamsie letterkundigen or leu geschrifin den eatiilogus gevonden v Leiinep Lublink Weddik iniiveriienr Toiissaint Hildehr iud Conscience Snii der Creiner en de onde heer Smits terwijl ook een plants is iimeruimd aan de vertalingen van enkele weiken van biiiteiilniulsche schrijvers Dickuis W Weott Doch niet alleen do rubriek romatm en verfialen is goed vooriien ook in de andere rubrieken kan men veel beliuigrijks viiiilen Motiey s opkomut van de Atilerl liepithliek Help u el eii van Smiles Uosscha s leren van inilem II ceuige vnlksvoorlezingen op t gebied Van natuurkunde staathuishoudkunde enz In één woord de e bibliotheek verdient in ruimer kring bekend te zijn dan zij tot nu toe geweest is ledereen voorzien van eene schfiftdijke aaniijiveling van aen lid d r Maatsohapnij knn er koalelooH gebruik van ra iken zoodat voor hen die luat in leien hebben hier eene voortn ITi lijke gelegenheid beetast Blijkens iiehterstaande advertentie zal morgenavond door het Nieiiio h ederlaudseh tooueelgeielacliap in de zaal Tivoli een tooneclvoorstelling worden ge even Wij zjn in de gelegenheid geneest een paar gmistigé oordeelvellingen over het optreden van dit gezelschap tl zien en bevelen op dien grond bet Lczuek de ei voorstelling aan Maandagavond brak te Aarlauderveen brand uit bij den bouwman ierrit Noest aan de Gouwesluisj elke brand eindigde met de geheele ternieiiging van de woning De bewoners die reeds te bed lagen zijn tijdig san het gevaar ontkomen De hooiberg onmiddellijk bij de woning staande en reed brandende is op last van den burgemeester uitgu gooid en daardoor ia het hooi bewaard gebleven Alles is behoorlijk verzekerd en de oorzaak van den brand ia met bekend Te Aarlauderveen werd in de jongste raadsvergadering bij gelegenheid Kin de mededeeling van het proces verbaal van ka Of o uimg over het 3 kwartaal van 1871 de burgi j er geïnterpelleerd over de gelden door hem uu de gemeentekas genomen en aau het Rijk roorgescnoteu tot uitvoering vnn de w t op de besmettelijke veaziekteu I ebargemeeste d elde daarop den Kaad mede dat in het eerste kwartaa het voorschot aau het Rijk blijkens daarvan ingediende declaratie ruim ƒ 1600 beliep en dat hij daar de kasopnemiug een toereikend saldo in kas aanduidde audermaal een bedrag van ongeveer ƒ 20Ü0 zou a inwenden om de nog onbetaalde onteigeningskosten te voldoen De vraag van den Kaad of het llijk van de gedane voorschotten reeds iets gerestitueerd had werd door den burgemeester ontkennend beantwoord met bijvoeging dat de aanvragen om geld op goede rekening te mogen ontvangen geweigerd waren omdat blijkens de knsopneraingen de gemeentekas nog niet geheel onmachtig was De Kaad heeft daarop gemeend kriichteiis art 134 der gemeentewet het recht te bezitten om te besluiten dat door den burgemeester geen gelden meer uit dB gemeentekas genomen en aau het Kijk voorgeschoten zullen worden tot onte gening van vee zoolang geen voldoende zekerheid verkregen is dat de op die wijze geheel buiten de begropting aangewende gelden met zoodanigen spoed door het Hijk zullen gerestitueerd worden dat geen stagnatie van den d enst te duchten zij De Kaad achtte zich verplicht te voorkomen dut de gemeente a m hare geldelijke verplichtingen binnen den kring der begrooting niet zou kunnen voldoen ter wille van voorschotten aan het Rijk voor een algemeen Rijksbelang De burgemeester gebruik makende van de bevoegdheid hem bij art 70 der iemeentewet toegekend heeft terstond den Kaad medegedeeld dat hij het bovengemelde Raadsbesluit niet zou uitvoeren omdat zulks naar zyn oordeel als strijdig met art 28 der wet van 20 Juli 1870 door den Koning kan viorden geschorst of vernietigd Met 1 November wordt te Boskoop een rijkste legrnafkantcor geopend met beperkten dagdienst Op de peardenmarkt te Montfoort op 21 dezer waren 420 paarden aan de lijn en op die te Woerden den 23sten daaraanvolgende nagenoeg 600 stuks Op bei Ie markten levendige handel in de goede en jongere soorten hoofdzakelijk voor buitenliindsohe rekening Den 24sten waren te Montfoort aangevoerd 980 stuks rundvee en te Woerden deu 25sten ruim 1600 stuks met veel handel Laatstleden Dinsdag nacht is een wagentje met vier personen welke van Rotterdam nae de Woerdensche markt reden nabij de Bodegraafsche Schans oingeslogen doordat men op den verkeerden weg en wel op eene kade geraakt was Alle vier personen hebben naar men verneemt zich erqstig bezeerd Donderdagmiddag viel te K impen a d IJsel een 2jaiig knaapje al spelende in het water een IBjiirig jongeling C Baas genaamd begaf zich gekleed te water en redde het kind De orthodoxe partij heeft bij de Hemming voor 20 gv maehtigdi ii in het kieseollegie te Schoonhoven voorloopis eene belangrijke overwinning behaald reod u