Goudsche Courant, zondag 29 oktober 1871

hebben 10 anJulnten dur uihting bij do lei slo 8t niinnip de vohtrekte inc di rlitid belnmld in de lursttmmiug voor di 10 oxngm Xk waaiseliijidijk ook wlI in dan gtest uitvullen i r wnrtii i5B biljetten ingeleverd Ondir de punten die lu de herfatvirgnderin vnn stntm nn nid II jllaiid zullen wordin btliaiuleld behoort de aimvnui om subsidie voor den aiinlti nu een spoorweg iHssaheu Leid n enUtteiht llstadvies van ged stati ii is om te virkla fn dat er getne termen bestann om sjniistig op het verzoek dor adrtasnnuii It ücst liikken ook al mochten ged slatei vtrklaren dat het verkrijs en der voor eftelde puorweglijn ia het belang voor het gewest door hen op boogtn prijs wordt gestdd Van wege het ministerie van kolonun is biktfnd gemaakt dat voor dtn dunst in Ncdtrliinilseb liidit 7ijii benoodigd iicgtn ondenvij ers bij voorkiur ongehuwd die in hit be it ijn enier ntte van be kwiinmheid als hoofd of als hulpondt ij er en van een auiteekening voor eme vreemde taal bij voorkeur de ïraiische Uoofdonderwij ers beneden di n leefdtijd van 80 jaren en hulpondtrwij7rrs beneden den leeftijd van 24 jaren dte genegen gn zich op den voet onder genot der voordeden en ondir de verplichtingen omschreven m de kon besluit van 22 Februan 18fi5 n 128 en 30 November 1870 u 19 en 111 de bepdingen tei regeling van de klissen en de bezoldigingen der onderwijzers aan de open bare laj tre scholen in Ned Imlie als onderwij er der derde klisse inn s lands d en it in Ned Indii te verbinden kunnen zich uiterlijk tot eu md 20 November iS7 aanmdden bij een op tgel gesehre ven aan het dep irti ment van kolomen gernht en aan den heer dr M V Lindo inspecteur van het bger onderwijs in uid llolhnd te sCiravnhage franco in te zenden request Veidire bij ondei heden worden door de Slaah Courmit medege deeld Van Batavia wordt omtrent de v iart van ife Prtn mn Oratiji nieikgideeld Na een reis van 41 etmaal ijn we hier gcarriveeid en hadden wegeen beletsel gehid in hel Sn kaniinl de reis uu noveen paar dagen kniti r hdibeii geduurd l e lumisdiappij Neilerlaiid mig icli virluugen over deze uitkomst Het schip heelt uiterinite voldaan bij snelle vaart werden weinig steenkolen verbrnikt een voordeel dat hoog te stellen h Hij ein vairt van 10 Duilsche mijlen m ile wuehl 4 uur a 25 ton steen kolen s ins zeiis minder de beweging van de sehroef veroDfziiakt eiiiig trilling en de geheele inrnhfing heeft iller verwaoh iii ovirtroll ii l e pi sa ii rs wireu allen zeir tevreden over den gdnkkig en ginntgelijk volb nch eii toeht Overil hiitt het vaartuig de meeste medewerking ondenonden Didelijk na nin komst hier kregen wij druk betoek bijna al ie druk Vrijdagmorgen komen de gouverneur generaal de gfnerialkommind van het t leger dt leden an den raad van Indie m verdere hooge autorittitui met himiie diimo Haarna de gou erneur gene raal op dien dfden dag een deel van de spoortrein Bniavni Uuiteuzoig openen t U zeker een nnidige eoinbiiiatie liet eers e groote stoomschip loor een gerigolden ilienst be odit ei de eerste spoorlijn voor Batavia geopend aterdp of Zondag iaat het schip innr saniiraiig om Imliiig in te nemen eu na een lliDtil dage n terug te keen n Voortaiii al zoo hoopt m ii ook dat mei meer noodig jjii en uilen de eehepen hunne geheelc lidiiig te Batavia mneraeu In een eler nummers van ele Sam Locomotief n it men onder de adverteiitun nan den veiel van de mn kondiging eener publieke veriniikdijkheid uf cilrukt een officieel scl njven op last van 7 hxe den luv Generaal VU Ned Indn geschreven door ijii adju dnut ionde V een betuiging van bijiondtre vol da nheid met de verrichtingen van het ueielschnp waarvan de advertentie as tWns de troep tycoon Jafonneeum en hiiropeesche cro aleii aan wier voe tfa de landvoogil van Ned ludie do betuiging ijner b ïjiidere voldaanheid nederlegde t w iren trouwens blykens iprognmma woiulervolle balanceerten reii niiu e go ichiItoi re n iPn eer bnig nme jongen en waarvnr rar 1 Uit Darneveld weirelt geschreven Ter plaatse waar hier vroeger een oud jaehtslot heeft gestaan nog bekend oneler d ii niira van het Drostenhuis en ilat voor weinige jaren geheel is afge brand wordt thins een weeshuis ge bound Dinsdag terwijl de werklieden be ig waren een put tegrivin stootte een hunner op een n rdeii pot ilii bij onder zoek bkek geheel gevulel te ijn met gouden munt itntkin vooiunmelijk bestaande in V elubloeneu en oude pansdijke muit he t ij k gewicht dair an is p m 14 kil ende vvmreleal oo ongeveer ƒ 10 1100 Uen kan leh het geluk veieii stdlen vin ele even weikle Ie ii ilie als iind i ele helft van het gevondene nlhieleihn Men loineemt met genoegen dat een oiiilei oeii iiil worilen iiigestelel niiai ele meerdere of iniiielere ild aiinihiiel van siiiimige muntstukken alvorens u naiir ele ii smeltkioes te eiielem Het IS merkwaardig egt een aiiiler beiieht dat onitient het bestaan van ilien selint dan ter pliiitse hier en daar nog altijd duistere verhilen liepen I e tJ j Jiaatste Berichten Londen 27 Oct ie Sealmm heeft eene out ploffiiig plaits gehad 30 personen zijn er bij omge komen Men is beducht voor eene tweede ontplofTnig Bcr chtim uit Mexc in 9 A guitp me de gedeeld iloor de digbladen melden dat die stad het tooneel wis van en opstand Ongeveer tOO soldaten namen de eitadel bij verra smg en bevrijdde 1 800 gevangenen üe re t van h t garuuoen dat getrouw bleef tastt de oproei lingen aan en maikte ch onder bevel van tiieianl Hocha stom enderhaiid mee ter vin de eitiilel lie hiilirs van den opstand vluchtten üiigeveer 200 opstaiidce iigeu werdi u ge tn Ikerd Fari S 27 Oct Pnns Napoleon is naar Italië vertiokkeii en heeft zijn ontslag genomen als ld van den departtinentalui raad vin Corsica De heer Gavini liL ft 111 den raad voorgesteld tegen de teg n woor ligheid van een eskider op de ku it en t j eii de aanwezigheid vaneen buitenge wonen commissaris te protest eren Dit voorstel is verworpen met 60 stem Dlu tegen 20 c heirravini heeft dairop ijn protest lil ele C orsieaansche bladen openbaiir gemmkt Wnirs hijnlijk zal hij eleswege vervolgd worden KOUI6 26 Oet De koningin der Nederlanden heeft hii eu een be oek aan dtn paus gebracht Het gerucht als zou de Itnliaansehe regi enng het deficit willen ilekki n dooi eene operntie in verband met ele geestelijke g lederen is ongegiond Pestb 27 Oct AHe ochtendblaeleii nooiligen hunne le ers dringend uit hulp te schenken aan de noodlijdenden te hii igo New York Oct Grant heeft ut den staat Utah e e IP door 2 00 vrouwen ge lei kende petitie ontviieigen ten gunste van de polygnniie De groitvoi it le s wordt hier e ersld lags verwaeht Berlijn 7 Oet De Idjkselag heefl de conventie met 1 rinkrgk bij derele lesing en zonder debat aangeii mie 11 Vergadering van den Gemeenteraad rijei 27 October regeiivtoürdeg de Iih veil H rgen 1 Ue iid orii roorziUir Iteiii Krniiceiburg Oe iiütuleu der vorige vergadering Morden gelezet co ge arrestctrd Jiigeleoinee et te lil IS ve van hh regenten der beide gasthuizen die een IallIuI aaiibudtn voor de racDture veroorziiakt door het verliek van den hetr M L A Koek leuarop ge plautut zijn dei hh H P N KoLiniins en M W VVerniiik Ueuoeniiug lu leiiL volgende vergiideriiig t e voor itt r deelt ined dit door den sehntteraraad is bLiiueiiid eii door O en VN ig goed keeird de btieoeeiieg vau dm hetr 1 locobs lU kapelineister der dd sehuttiiij De heer Huchiur vraagt inlichting of de beuueinde nut behoort in deze geiueente te wonen daur bij vernomen heeft dal Amste dain zijic ivoonplaats bhjft Dt vuorz lier geeft ceuige inlichting Aan dt orde la 1 I en voorstel van B en W tot vermieidtring van hetgetal auibtenartn op de pllatselgke secretarie eo tot hetpensioneren van eeee hunner liet voorstel luidt om het aanlal ambtenaren te brengen van t op o wnujoor ten pust v ii 600 n rvull een eora nilfs vüu f 6UI1 te brengen op 7011 eo aan den heer J I van Kertiteijn ctn pei oen te verletnen van 100 De vo ealtlUn nohterpcni ilg 1 5 lu utemening gtbraeht veorden zonder tegenspraak goedgekeurd 2 II et voorstel van U en W op het adres van mejde ed Koppeuol houdende verzoek om pensioen en ad vistrenle om gedurtidc vitrjaar 200 uit te kecrcn De heer Uuchi er verklaart zieh om aangevoerde redenen tegen dit voorstel üe heer Droogleever vindt bezwaar den een te ontzeggen wat men de n andere toekent De hh lujten en Kist komen ter vergadering De heer Kranenburg viijst op eene andere wediivie die afgevsezen 18 De hter Messtmaker zal hier voorstemmen maar nenscht dat de zaak voor het vervolg op vasten voel worde gtregell De heer Kist is lu beginsel steeds voor vaste rcgeliig maar in het gegeven gevil cbt hij het bedrag Ie gering In steinniiug gebracht is het voorstel nnngeiioinei met 9 stemmen de hh Unchner en vraienburg stemden teg n en de heer Kist bleef buiten stemming Nu gunt rain ovn 1 1 de regeling der trnctcmenten van verschiUteide brugv achtt s in nordt op voorstel van B en W besloten an den bliifcieacbter van de Jan Katlenbrut tot te kennen een salaris van 1 51 in de week van dt brug aan den Kltmcg van ƒ en dien van de Iwct bruggen aan de donkere slui te zinnen 5 erïülgin8 oiee den gaarder van de llaastrechtsehc brug te 11 iislumertn entt f HD in het ja r Uit besluit Ib aan eii u 11 met alg m eie sten men behalve din van dun heer Kul die builii stemming blijft üe lie e linl kuiul tel ie f eliii ig Wirll voorgcttill om een van ilo vijf mol 31 Tirc uitvallende ambtenaren te hehoiidcn een to benurmin alsiinnr der nsn de llaaslrechtsche brug op ten tractcment van U en vrgo woning Nog twee aan Ie steil o als brngworhters lei den vnfdca op waehtgeld te stellen lot een bedrag van 240 l e heer Lijten wil dit laatste gebracht zien op ƒ 208 De heer lieutinger komt ter vergadering De heer Messemakcr acht 204 met Ie hoog Ut heer kist vraagt of het wel noodig is een eonmiei in d enat It houden üe heer Kranenburg is van hetzelfde gevoelen daar do ontvanger bezoldigd wordt om zijne erkzaamhedea zelf te veirichtei of voor iijiit rekening te doen bewerkstelligen terwijl die weikzaamhcdeo in het volgende jaar wel zeer zullen inkrimpen üe heer Prince komt ter vergadering De hter Westerhanu geeft m bedenling de Haastrechtsche brug te vcrpaeht n waarop wnrdt aangcnierkt dat dit in strijd zoude i jn n n do we üe heer Kcutiif er stelt voor do benoeming te doeu met voor drie maer voor een jaar In stcmnnng gebracht wordt dit verworpen met 10 tegen 6 stemmen Na ecnigc discussien en enkele voorstellen die weinig ondcrsteuDiiig linden wordt hel voor tel van B en W onveranderd aaiigeiioentn viiiz ü woidt met nlgcmeene stemmen nangenora n het voofhUl ter benieniiiig van een wachter aan de Klciwe sbrog en d e aan de dunkere sluizen Het wachtgeld van den vijf den coeniu es voorj esleld op ƒ 840 wel de heer Lnjtenveiminderen tot ƒ 15 doch in stemming gebracht woidt het primitieve eooislel aaiegenomrn roet 13 egen 2 at die van de hh Ley ten en Kranenbarg Nu kümt in behandeling een voorstel van B en W om de htnds gei e eheerii die bezoeken afleggen in de voormalige gedeellni aii teln tn Broek voorluipig toe te kennen voor elke VIS te ƒ 1 Na korte discussie wordt het voorstel ecnig ins pewijyigd goedgekeuid met algemeine stemmen De bcrtliris duet voorlezing van de wijziging in verschill nde o teo dei begrooting de or de genomen besluiten gemaakt en diiina worden de alge eueene beraadslagingen geope d over do bigrooting Dr heer I eiyten vraagt het woord en acht het cyfer der begrouting te hoog en dat de gewone en buitengewone uitgiven met behoo lijk van elkander eijn gescheiden Deze bedenkingen worden door den Voorzitter beantwoord en de aanvang gi mnakt inet het voorlezen der uitgaven Bij de n poft van den agent van nkevnrtiering merkt de heer Kranenburg op dTt die hen onwettig toeschijnt en meent dit de uitvoering o gedragen is aan den Burgemeester eu dt werkzaamheden wel verricht konden woid u door de ambtenaren der secretarie De Voorzitter is van een tegeooTergesteld gevoelen De heer Kist laat de quiestle der wettigheid lu het inid en maar wcnschC den K 3l te behouden ten gemakke der ingezetenen In stemming gebraeht is het voorstel aan inomen met 14 legen 1 stem eJie v n den hter Kran oburg Vervolg en slot in htt volgende nummer Burgerlijke Stand fitsouen 20 Oet D rk onl is I en nes en M lloo gendoorn 87 D rius Joh iins J la er en W vin Zulph u Jan Willem ludiwijk tn i rs l Kooljman en K van Letuwen OviBiium 18 Oct M Hul 4 w 28 J H W Mühle 4 w ADVERTEIffTIËN Ondertrouwd JOHANV HsiNllltH Fr NZ ScHLATMANN van Amsteruam en M B ïiomsf u BnAuw Gouda 27 October 1871 Eemge en algemeene kenntsgeimg Aan allen die getoond hebben deel te nemen in het smartelijk verlies dat ons getroffen heeft betuigen wy oii en hartelyken dank H W G KONING J M KONING Salomon Huijoeks Aanbesteding DER BENOODIGDE LEVENSniDDELEN teu behoeve der W KUKINllIGTING te Gouda gedurende het jaar 1872 op WOENSDAG 1 NOVEMBER 1871 savonJi ten acht ure in het lokaal der inrigting De voorwaarden liggen ter le ini in het lokaal der lurigting Nnmeni hot Bestuur L P HOOG EN DIJK Sn ui nRW