Goudsche Courant, zondag 29 oktober 1871

Zaal TIIVOLI Sp orstriiat o Goiuhi Bulte i e voiie Voo Stelllng te geven door hei Ipicua Hiulfiiind lii Toom l3c rl rh ip Mider lirictie vpi TEW 01 DOR LEEOWHND L Of ZOi D iG 2 OtTO urm m mmm VuuiU iU in een B Il f l i l il loer 3 Geit eoiiige Mi t ta i KLelspct lu twet Ht lrij cn lot slot De Wt naar hot llau t lllmiid lil uil bdlnif Alles b gioot billetten breeder oni chreveii PRIJZEN DER Pf AATSKN 1 RANG j 0 75 2 RANG O 50 Plaatsen 7 n op den Speeldag te bekomen van sniorgens 12 4 uur aim bovengenoemd lokaal terwijl alsdan tevens gelegenluid bestaat tot het bespreken der plaatsen a 10 ets extra de persoon Bureau geopend ten 7 uur des avonds AanvapR 8 uur Lokaal Nut Vermaak Oosthaven Gouda DIRECTEUR L DASSIE De Directeur heeft de eer het geacht publiek td veiwittigen dat hi op WOENSDAG deu Isten NOVEMBER 1871 eune BUITENGEWONE VOORSTELLING al geven met zipi gerenommeerde CIRQUE jv MinuuhI bestaande uit 20 Art sten Reders en Rijderesser en 23 Raspaardjes van alle dressuren afgew dcld door Engelsche t lowus met hunne g resseerde Honden 1 RANG 99 Ot 2 RANG 50 Ct Aanvang s avonds 7 ure Plaatsen ijn te bespreken van s morgens lotot s namiddags 3 uur a 10 cents extra voor elke plaats Openbare Verkoopingf te O O U D A oj MAANDAG 30 OCTOBER 1871 des voormiddags ten elf ure m het KüfiSjhuis DtHvitmon e aan de Markt te Gouda van Een goed betimmerd en aangenaam gelegen HUIS met ERF TUIN en SCHUURTJE aan den Kattensingei te Güurfa wi k Q N 94 met een gemeenschappclijken gang ilaarnovens Zijnde in het Iluis vier behaiigui en gestukadoorde Kamers eene goede KcuUtn en hetgeen meer tot een geinakkeh k mgengt Woonhuis behoort Een stuk GROND achttr den KatttHsiugel te Gouda geschikt tot bd bouwen van zeven Hui u üt het opngtcn lener Tiibriek En een HUIS en ERF aan de ple lngstrftat te Gouda wijk F N 25 Nadere inliditingen ijn te bi komen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLËEV ER te Gou dii Aanbesteding De SCl U UERhRAAl dei d d S IIUTTERIJ te Gouda al onder nadere goedkeui mg van Burgemeester en Wetlioiuleisdier gimeentc op MAANDAG dui NOVEMBER 18T1 d H middags ten halt e u ure in het ojieub iiir by uis4 hrj ving AAMIKSTEDEN de leveling van 12 complete Scliutt iunitorinen 3 at onderlijke Jassen 8 af onderii ke l antiilons 25 liacots CO paren Sihoudeibedi kkiiigen en 50 llalsd issen De voorwaarden van aaiib stediiig geh kluideiide als het vorige ia ir uilen van MAANl A i 0 OriOIJFR tot ZATURDAG 4 NOVEMBER 1871 van a s iiioigen KitotUuro ter le ing liggen in de Schutteisinadluiintr in het gebouw Aim Lh i opdeinaikt te ii ahvani de iiis liii Vingsbiljetteii op ileii dig der aaiil estediiig voor des morgens 12 nxt iiioi t ii woidiil iiigileveid lillende dimiiia tut de o ieniug der bilji tteii wmden oveigejiuan A VAN DANTZIG U o o G S T R A A T A 117 BTJITEISrOE WOliTB C3 I OOTEI NAJAARS OPRUIMING leoTïi ongfekend lagfc Prijzen o UAXDAG DIXGSDAG VVOKXSOAG en DOXDERDAG Icii 30 eü 31 OCTOBElijn l en Z OVEriBRR i8 t Tevens hebben wi de eer te beiigten d it vvi in het b it zijn van een buitengewoon Assortiment PELTERIJEN als EDEL en STEENMARTRE MARTRE BRULIË PETIGERIE en wat verder tot het v ik behoort Wij blijven ook als vroeger ons belasten met het KLPAREHKN en HERSTELLEN Ontvangen een groote collectie Shawls die lot iS P O T P BI IJ Z E X zullen verkocht Moorden Gelieve vooral op NAAM en WOONPLAATS te letten Geen ijdele woordenpraal sleclits ware taal MAANDAG DINGSDAG en WOENSDAG e k Buitengewone groote Najaarsopruiaiing bij AN DRIES VAN DANTZIG Hoogstraat 1 huis van de Markt waaronder verschillende goederen tot zeer laqe yiijztii zullen aangeboden worden 70oala Wollen KLEEÜJESSTOFFEN MERINOSSEN TlïlETS BUCKSKINGS LAKENS ESKIMOS RATINES Wollen DEKENS en vele andere Halfwollen en Katoenen Goederen tot de navolgende eer laqe prijzen JAPONSTOFFEN 15 Ct SCHOTSCHE RUITEN geheel Wol 19 Ct PAARS KATOEN vaste kleur 10 Ct 7 4 BEDDEBONT 14 Ct KATOEN MERINOS IG Cb HALFWOL MKRINOS 22 Ct LINNEN SERVET en OOGJESGOED 17 Ct 6 4 HALF LINNEN 20 Ct 6 4 HALF iEBLEEKTE KATOFN 8 Ct WITTE LAPPEN 1 50 het stuk van 10 cl BLAUWE BAAI 70 Ct BUCKSKINGS f 1 CACHE NEZ van af 15 Ct 3 Ellen WOLLEN DEKENS ƒ 3 75 3 Ellen KATOEN DEKENS 3 75 THEEDOEKJES G Ct STELLEN LINNEN DAMAST met TAFELLAKENS van 5 Elkn lang 12 Gl HALFLINNEN dito 8 Gl enz enz ATTENTIE S V PI Ontvangen eene parti RIPS CRETONS en gekleurde SATIN DE LAINE en nieuwe donkere STOFFEN met iuion en FinNJt welke door voordeelige mkoopeu daartoe in staat gesteld 40 beneden de tegenwoordige prij en zullen aangeboden worden BIJ aOlsTTJUSTTJÖl BET A 3LI3srC3 genieten de Koopers uitsluitend bovengenoemde 3 dagen Z korting boven de 10 gulden 3 Stalen uilen met afgegeven worden Alles wordt verkocht per 09 Centimeter Men gelieve vooral op NAAM en WOONPLAATS attent te zijn IPB ZEGT HET VOORT Alldries vnn Dantzig H o sg traat A 131 Hier spreekt Prijs en Kwaliteit E S CATS op den Kleiweg Riiltensewone Groote Najaarsopruiming MAAXDAG DIXGSDAG en WOE SDAG a s van verschillende tot ongekend lage prezen by strooibilletten vermeld Tevens eene volledige sorteeriug MOSCOWA ESQUIMO RATINÉ PLOKKINÉ DRAP DE RI hSIE CASTOR VELOURS DUFFEL BEVER BAAL GEKLEURDE FLANELLEN en meer andere Goederen welke niettegenstaande de aanmerkelijke verhooging der Wollen Alt kelen door vroegtijdige en voordeelige iiikoopen tot zeer lage pryzen verkocht zullen worden Gouih 28 October 1871 Openbare A erkoopinff op DINGSDAG 31 OCTOBER 1871 des voorin t n 9 ure aan den Fluwelen Singel wijk R 11 318 te Gouda van een keurigen INBOEDEL tn verdere GERENDE GOEDEREN Alles daags te voren van 2 5 uur te zien en lufoimatien ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda H HIST K A isrTOOK van den RIJKS ONTVANGER wordt Maandag 30 October a s verplaatst naar achter de VtsihmarLt Smalle zijde Ingang door de poort tusschen de huizen I n 140 on 147 Güiiilii Druk i UriDkniaii