Goudsche Courant, woensdag 1 november 1871

1871 Woensdag 1 NovcmlKsr N 1122 GOUDSCHE COURANT Nieuws en iidverlcnlieblad voor Gouda eu ömslreken G I 0 l ERi AG 1871 engewoon Aa riGEIlIB met het Shawls ill De uitgave i ezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave ia den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is L75 franco per post 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Vnton iedere rogel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar pla itsruimte Afzonderlpe Nommers VU F CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave aarsoprumiing verschillende SSTOFFEN Wollen DE lage prijzen KATOEN HALFWOL LINNEN stuk van 3 Ellen lES C Ct iy LP nieuwe donin staat gulden 30 0 zijn O Cg v a s DRAP AN ELLEN dor Wollen jUen worden wordt Maannaar achter de de huizen BUITENLAND Bnllcnlandscli Overzicht De Frauscheo zyii zeer verheugd over den afloop der CorsikaaiiBche intrigue van prins Napoleon die geëindigd is met het overhaast vertrek van den rins en den aftocht ïijuer aanhangers Zelfs enkele tegenstanders yaii den inuairegel der regeering om een eskisder naar Corsika te zenden zijn nu van gevoelen verai erd Men koestert toch nog altijd vrees voor eene Bonnpartistisohe rest inratie De kv uze van presidenten der alg raJcn is zeer gunstig gi weest voor de regeering die er dan ook blijkens La ir rapport aan de permanei te coramiBsic ten hoogsto mede ii genomen is Groote voldoening heeft Thiei ook gevoeld over de warme en hartelijke ontvaugit die hem onlangs te Parijs is te beurt gevallen Het Journal OJiciel bevat een decreet van eergisteren waarbij 99 uuiliocn francs die door de Nationale Vergailering zijn oi gc tann worden verdeeld tus chen de departementen die bezet zijn geweest Een milliocn wordt voor oiivuori iene omstandigheden in kas gehouden vooral voür de Klzassers die in Frankrijk een toevlucht gezocht htbben De heer Thiers heeft den 07 de leden van den Baad van Seiiio et Oise ton gehüore ontvangen en bij die gelegenheid de verklaring herhaald ilnt hij de Republiek eerlijk wil handhaven Hij mannile voorts alle ordelievende mam en aan de Republiek aan te nemen en voegde er bij dat de republikeinen van hunnen kant door gematigdh het bewijs moeten leveren dat de Republiek de oenige ItegceringsTorm is die de voorwaarden van duurzaamheid in zich vercenigt De minister Gladstone Kngelaiid lieeft met zijn kiezers de sedert lang anngekondigde samenkuinst gehad te Grcouwieh Hij heeft er zijn uvdrag krachtii verdedigd waarbij hij de buitonlnndsi he politiek geheel ter zijde liet Wij keiineii zijn rede nng slechts door een beknopt relaas per telegraaf Züodiit een gegrond oonli el nog niet kan orden goveld Voor het oogoiiblik merken wij alleen op dat de eerste minister openhartig alle teere punten van zijn beheer heeft aangeroerd voornamelijk de c uaestie van l et lloogerhuis en die der arbeiders Hij vcrkhiaide 7icK voor eene hervorming van de kamer der Pair marir ried daarbij bedaard overleg aan Evenzoo erkende hij de noodzakelijkheid om veel te verbeteren in den toestand der werklieden maar waarschuwde voor overdreven eischcn en bedriegelijke voorspiegeliiigen Ook kündi de hij zijn voornemen aan om in de volgende p irlementszittiiig de bill op de geheime stemming weder in te dieiicu lu Duitsohland zijn de werkstakingen aan de orde van den dag He Interniitioniile schijnt er een vruchtbaar veld te vinden voor haar ttPi kziiamheid Nauwelijks is de werkstaking aim de llessischcLudwigsbahn Beëindigd of de crkliedeii der lüjiispoorwegmaatschappij te Keulen ten getale van lOlK weigeren voor heizelfde loon te erken De werklieden nui 80 groote fabrieken te Chemnitz ongeveer iSUd ii irctal hebben den arbeid gestiuikt De on is nu t verstoord I wiiilicdeii ei dien dal oriinien per i l 1 l piii l I ovcnireu nut Mcu schrijft aan de bonitaregeering het 1 oornemen toe om een wettelijke regeling in te dienen an de arbcidersquaestie zoodat de betrekkingen tiisschen patroons en werklui op echt Duitsche wyze zouden worden gereglanenteerd Ook in België is er steeds bet eg ng onder de Mvriers Althans het socialistische bied de LiberU neefl bericht ontvangen uit Gent dat de werkstaking der werktnigmakers algemeen wordt en 3000 grèïisten in optocht door de stad trekken De aftreding van het Oostenrijksohe kabinet Hohenwart schijnt zeker Maar nog zwijgt de telegraaf over zijn opvolgers Men noemt verscheiden namen Het waarschijnlijkste is dut de keizer een ministerie zal kiezen builen de kamers dat alleen zal administreeren en den verontrusten gemoederen tijd ïal laten om te bekoelen Intussehen is daarmede de quaestie niet opgelost Voor de toekomst blijft altijd het tot nog toe onoplosbare vraagstuk bestaan offl deCi leitha insohe landen te regoeren in overeenstemming met hun historische rechten zonder afbreuk te doen aan de politieke en stollelijke eenheid van den Staat Uit Spanje wordt het volgende geme d De regeering heeft in de Cortes verkldard dat al wat opdc koloniën betrekking heeft voortaan zal orden geregeld in gemeen overleg met de volksvertegenwoordiging Uit het debat bleek dat Cuba J14 500 000 pesetas heeft gekost Het deficit van hit afgeloopen dienstjaar bedraagt 57 600 000 pesetaii Het gouvernement vrangt een crediet van 100 millioen De subcommissie voor htt budget heeft zich voreeiiigd met het denkbeeld van den minister van financiën om op de rente der binnen en der bu tenlandsche schuld eene belasting te leggen van 18 percent Het rapport kan binnen kort worden verwacht Volgens de Correspondencia heeft de commissie zich erklaard Tour het voorstel om de belasting van 10 percent op het goederenvervoer per spoorweg af te sohiilfen maar bel isting te heffen op de spoorweg obligatién en die welke door den Staat zijn uitgegeven voorts de loopendc opbrengst der hank acüen te belasten met S pCt en ook op petroleum en zout eene belasting te helfen De paus heeft een consistorie gehouden waarin 18 aartsbisschoppen en 37 bisschoppen werden gepreconiscerd Er wordt ook gemeld dat de paus in zijne allocutie de verworpenheid en goddelooze stoutheid heeft veroordeeld van hen die de hoogste en volledigste rechterlijke macht en de onfeilbaarheid des pausen ontkennen en die het ge ag van het concilie bestrijden als zouden decreten van conciliën gevaarlijk zijn voor den Staat De paus beklaagt er zich wijders uvcr dat in zekere landen Beieren tot zelfs de bestuurders van den Staat de nieuwe afgescheidenen openlijk in bescherming nemen endoorgunatbetoon in hun verzet crsterken Blijke is de berichten uit Ttio Janeiro van 3 Oct jl is de door het gouvernement voorgedragen wet lot trapsgewij c afschaffing der slavernij na door den Seiia at bijna eenstemmig aangenomen te zijn terstond door de l riiises Uegfiitcs onderteekend en met de bekrachtiging v u de kroon uitgevaardigd l c blaven emAiicipatic is alzoo in Brazilië na jaren huig een oiidi rwcrp van overweging en beraadsliigihg uitgemaakt en velerlei zorg aan liberale en niiii ennsi rvatieve niinisterien gebaard te hebben eindelijk duur een coiisrrvatief ministerie tot stand gebrai lit met de ondeis tenmng van vele liberalen D il de mvoeiiiig dier g üole hervorming door het conservatieve ministerie ter goeder trouw en in onbekrompen geest in den waren zin der wet zal wordeu bewerkstelligd wordt aan de zijde der liberalen betwijfeld 1 zij vreezen dat de grooto grondeigentten de volledige toepassing der wet zullen trachten tegen te houden hoewei zij met genoegen opmerken dat een aantal grondbezitters in vrijzinnigen geest de verwezenlijking der hervorming bevorderen door na reeds de vrijheid of althans de gemakkelijke gelegenheid tot het verwerven der vryheid aan hunne slaven te schenken Terstond na de uitvaardiging der emancipatiewet is de zitting der wetgevende kamers van Brazilië die reeds langer dau den door de ooustitutie tot regel gestelden tijd had gedunrd door de PrinsesKcgentes die persoonlijk in haat midden verscheen met eene aanspraak gesloten fbanebue Nadere berichten van Corsica doen zieu dat prin Napoleon de verstandigste pa lij gekozen heeft door zich weder in te schepen eu in Italië te gaan uitrusten v n zijn parlementairen veldtocht De zaak der Bonnpartisti u is vooreerst althans op Corsica verloren op het protest tegen de militaire Regeeringidemonstratie kondon slechts 17 handteekeningen worden verkregen en nog 3 leden aioten zich aan bij de stemming de verhouding stond dus 20 tegen 30 maar na den uitslag van die stemming begingen du volbloed Bonapartisten de dwaasheid om de vergadering te verlaten daardoor kreeg de meerderheid de leiding der vergadering geheel in henden en men ging in de volgende vergadering over tot de verkiezing van een president de drie halve Bonapartisten lij die het protest niet mede hadden geteekend maar er wel voor gestemd voegden zich bij da nleerderheid en met 33 stemmen werd nu tot president verkozen de repniilikeinsclie candidaat Arrighi Te Ajaccio is het rustig en de bevolking schijnt zich weinig meer om het groote Corsjoaansohe geslacht te bekommeren Vooral het vluchten van de Bonapartisten uit de ve gadering werd opgevat als een be ijs dat die hcerea zslvca overtuigd waren dat hun zaak verloren was Ook te Parijs zijn de Bonapartisten ontdaan over den aHoop van de Corsicaansohe intrigue meh vreesde bij de aanstaande verkiezing op Corsica van een lid voor do Nation ile Vergadering voor de candidiituur van Roulier de kansen van den repnblikeinscheii tegencandiclant Pozzo di Borgo waren aanmerkelijk gercicn Te Parijs houdt de politie een waakzaam oog op de koffiehuizen en andere vergaderplaatsen van de Bonapartisten Die wnakzjiarohcid geldt nog meer een audurc oppositie men zegt namelijk t is de correspondent van de hidépendanee die t meedeelt dat door de Internationale weder wapenen en munitie naar Frankrijk worden gezonden men zou eon poging willen wagen om op nieuw onrust te stoken eu de Booialislisolie elementen willen bewogen om zich aaneen te sluiten en de vaan vitii den opstandtl ontrollen een bezending wapenen zou reeds z jnin boslog genomen Wij laten dit borielit geheel voor rekening van genoemden correspondent t komt uns hoogst onwaarschijnlijk voor Uüchelbrt liei t l toen Inj de jti vniijiciiis Ie 1