Goudsche Courant, woensdag 1 november 1871

V it W iHtjH r f GuLUA 31 OtlDUUt Aan het eindt van dit Noiumtr komtn de uren vniivtrtitken lankomst dtr spoor tgm alhur voor zoo als dit tijdtns den wiuttrdicnst dit ruorgtu aan vangt ruUtn zijn bl i ht lly had yii v idtrland geduruidt 3S jiumi Nm nim uut t kt rlit id vtrncmit ia aan den lieer Api uiIi s Ml 1 I mil imr leii dn nil lijki m Iui gi n ti r I 11 VI voi 111 I 111 i ii Mil lui r iiii ol uii sinipl III I iliiui g J V I 111 I 1 iiiloui mtt II 111 111 uiiii I 1 li I V j 11 V irk lilt Wnt niij bovuial vdontiust ii d I iigin die nut nil m mij i ur Int li oil or U i g I ng i iiiair ook mijiii tnniliB tol ilf mijiii kindeien is dni ik d iinnd i lU boop i oprij en miu lat IksIi ur d it ni n loud lainlt eu dat ik den iiuani Ueb van tin V il g 1 111 lit I Ik bill n Mill itt iieds du p ilil iki ill litt ikuulr pid dtstoelin du i uui op dm Boinpirtuti duii intst hoop kniinih opstsui Ik vinvaoht elken dag to vernemi n d it N po i M III 1 I 1 I f tMi ri n il nil n uiiiii ti lieift nfnekoiii d in i viroordiild tt ijii iiu ii ui Eepublii k jui ik op dit oo ii blik li ilin d dojr cell vreesi lij ir ramp die van gntu tt krijgia aii bet k einjk 0 Lt iidi lipdm hiblieu toili irn lootiiifa milietrik geinim V i hibhtn in ons iigiuWnd ook van die virnondir ijk s liirp miii t li dm die luiivtel als dc domste Iriinstbuiii aii aard ijkskundi ettn en die gitn oiuUibcheid Milium ntn tii s lun em liberaal en em rood e Geen wondir dit ulkt halm uitiunntiii dooi hiiii onbirulcnurde syuipntlue loor Iraiikrijk Ilet is niatiiiLt dat hui dairtot dnjlt Etn vermakelijk voorval b wii s viiUdm week op welke verstinihgG ij e Fiaiisihe ainbtmiun tconu misten wetm te wa irdci rm in leii lid van la Socule d hconomi Politique werd b jii aankomst te Ronaan ijn pas gtvriagd Hij hid tr len niair tooiidi de papicrLi en brieien elke ijii idmditiit bewezen juist was men op hit punt hiin virlof te geven de stad binm n te gain loi n d n gendarme een visitekaartje lu bandtii viil m larop onder dm naam geschreven stond lid van htt geiiootsihip tot beoefening vin staatbnishoiidknnrte üit was tt kras Bijna wart len gnanrlijk mis dadiger ten socialist en rtvolntioniir tloor dm au geen kwaad bewustm gmdannt als icii tweede piard van Troje Kouaan bi mengebit n l t suoodaard werd tussthen twtt agi iiti ii naar dm politit eoin tnissaris gebricht a 8 urm gi vingen tt ijn gt houden werd hij voor den magistraat tbrailit I l t besehouwile dt ziak als van hit ho ij ste gt i li prees dt bekwime en wakkoit a oiitm voor hunne scherpriiinigheid en ijver en gaf last di u brand etchter en commmnst andtrs gt tgd btiathuishoud kundige niir ijn cfl terug ti votren Pt onver laat was onbiscliaamd gmoig d n mi istnnt vugunniiig te ver oeken oin aau dm pr tu i van di Seine eon telegram ti uultn Uit midtlijum voor den dicp getallen mi ilidgir werd de m rgunning gegtven Pt prefect van di St uieti legrafeerdt onmid dtllijk ttrug dat ten m itthippij tot btvordcnng der s udic van tiathuishondknndi nuth te dom had met de Commune tn tot grooti ont ittiiig van dtn magistraat den commissaris vm pulitie en ijn vgeiiteii geeft hij tevens last om den vtrd icliten brandSticlittr ouuuddtUijk op DUITSCHLAND Voor tenigen tijd litbbm wij mcdej tdttld dat door de Uuititht bibschjppiii ten uiimorit laii dm keuer koning is t iLgeóoudm bitulltndt dt oiidXaiholitke btnegmg tn da rbij givoegd dat dt t memorie door den ktutt aan hit Ixtrokktn inuiiste rie as toege onden De ultiawoiilnnschi dagbk dtn tgt dt IStrlynsoht curiespoudmt van dt Hamb Bornen llalle de htdtn op dt e iin ehgtnhtid ttrugkomt hibbm dit bnitlit tom litt in l uit tht dagbladen vtisthttn t gm ispr ikiii Ik wett n tt ifoo ait dii ont pundent vouil liut de e or antn die dtstijds 1 1 Hit aiitwooid doo den k i ir op btdorld doou ment ge tvtu is ooiU lu Itn bl kt tdigtitktiid 18 dtztr m littit dtihalvt nut ling up ub dom wachten Lr ordt o a m dat tuk i if d dat dc aangthevtn kl thttu aan dt rt uring n r be vnmidtnd ijii V ii tkoinm di 1 tie R K ktrk in I num oo viij ils ihui in ii 11 li r 1 md hit iival IS li ttoult dm n dultikiii irtii oiultr hit oog gtbiailit dit hi 11 gt iiideii bi aaisi hrift gun aniliri sinkkiii km h bbm din om htt vir tiouttin dir kith In ki luvolkig up ili ii iuing nan bit aiikikii k bi i u ii nilk ip ulit liit stuk tril Ml it 111 il 1 p i 11 niiit orim jjt uoim I diiui il 111 I put I b ii ill ii iii o lib ire gis hi fl II I 11 II 11 I HI I 11 lit V ij I H I 11 I 11 I I I 11 t tti n op lul 11 1 I 1 I it till I I I 111 1 1 I IS lukt ttll tllk I 1 lit kllllU 11 llinij 11 Mill IS ts oMiti ling iloor lb I ruisisilu re ocring I cplif o iil s I it lb lutviiiiitl giii lb 1 iiiiiiM ilttiitm ilooi lul ati lan btinst op tli i ii dt pli lit omir vo r ti akin tl it ill I i it i ii tuss i n dt getsttlijkt tn de mllljkt mi ht laii s vvau lijkui wi 4 tot em Uslissmg kui leii Aik oiub ula iim igt dt kt i tr iiilltn op iyn btsdiermiiig in gtlijkt nut kunnen nkeieii Ttll slotte voe t hij tr nog dt e woorden bg Ik hib dt boop kiist r I lat ili kra litigt ilimtiit n dir katlu it kt ktik die icb lil bedoeld dotiantnt wordt ook nan lU inymdirs dtr mmiorie It kmiifu gtgrvm dat dt ri ttrmgdo op hl ir ruvtmdt tiak i il wtten tt ver nUm dat IS IJ al dl uitttndis lands ten vollt hnndhavm ondtr idlu oiuatuul ghtdtn eu tegen ledtr die ath aan de wtt vergrijpt Do ir dt digblidm wordt dt wmsth j mit dat ilc regtiiiii de stukkm openbaar al maktii lU be volking des lands httft mot innig bclaiigsttllmr dt de berttgmg op ktrktlijk gtbitd ailigtsliigt mtt rtchi mag ij derbalvi de opei biiarmnkuig te gemott 7itn van stukkm wilkt m dt ttgmvvoonligt d igen vooral oo hoogst bi langrijk luogm gtatht wordtn rtie er liteft men stctds gt uu t iid tint dt koop 90 u titr hil as l oihanngscbt spuorwtgtn ttn bedragevm ili milhoeu frinktn opdt vrotgtrdoor trankrijkbttaaldt gtldi n aren gtkori l i r digm ib uitdl atattn bij dtn Uijksdag overgelegd bet tegiiidttl gtbUken lioor 1 rankrijk i8 tot htden bttadd 4ÜÜ millioen thaler dat is 150U miUiotn trankm Htt viirdt halvi miüianl ual volgens de nituwt regeling dt tr di iii tt Iltilijn geslotin met Mn e k ijii af tdiiHii en op dit btrtktiiing komt dt koopsom van bovtngemUd spoorwegnet ook met voor Uit bedrag al dtrhilvt naar men onderstelt op dt na 1 lei e k te storten sommen dm milliaidm btloupi nde worden gekort Zekerheid besta t evenwel ten de en opuchii mtt 1 it dl overal legde stukken blijkt wydirs nog het vulgmili tm am im van de bt iltmg der Iruiitbt dipiirluuenten door Puitsehe iroiptu Lr ulltu lu Ir iikiijk blg tn tot aan afdoening der fiuautietli aiiigtlt i iilitid oU UüO mui welkt aldus naar dt vtrstbillmdt dt Hirti meiittu iuUtii wordtii vtrdteld in htt dtpiiteiumt dtr Ardmnts U8ö min met 2031 pairdeii dtr Miirue 13 302 m eu S4I7 p der Maas 5 li + lu en 12bb p van de Vosgts 5737 m eu 1174 p der Huute Marne iau8 m enl3Up te Belturt al etn bt ettii g worden gtltgd van 4U94 m tu i I b p Pt gt den wtrk jiam op de drukkerijen alhier teBerlijn hebbm sedert eeuij tn tijd aaiigtdrongtu opverlioogmg tlir loontii hierte tu htbbtii de pitroons ith lot hiden vtr et Ler isttrtnnvonil 2 dtzti htbbtn lit diukktr van digblalrn ten bijeenkomstgeboutlen en ilairop is het voorsitl aan moinm ometn tarief v s te stellen wairbij dt loontu tlooretngtnomtn 2o ptt in dt vtr ilijking van htt tegenwoordige tar ef ijn verhoogd tlurmiut ttbtirhettt mtu bil tarief iii vtrrt iii mtt gtbraebt op dchoti tt van dil door dt gt tllin voürj tl gd attida morgin ttn tlf ure weid alhier raitbuitinginoiii militairi tor htt btollilijk oviisthüt van lil II koipiiiil Koiiing null dt laitsU riistpl lals gi Motbt htt jii dat d t voorsttl tioor dt Itttt r ttters van dt hand wortlt giwe tu dan ulltii de utgeMrs van dagblad ii lut midd I ttr hand ntmen hetwi v tt Wemm indtrtijd is gtbruikt by lUrgtlykcn Aist als thans bur woidt givoerd Ir d iiamilj mi normaal tla blad wordn gi rtdyt ril m voor letlir dngbtaduitgtver wordm dan ooitlt i tmpattn uut dtn tittl vm ijn bind gedrukt en voor de op ao g daarvan iiooilig ijn Mtt htt uilgtven van tm ge lijkluuli ml dagblad voor hetwelk dc iittirs gemak ktujk uilen gi vonden worden zal men veortgaaii tot dat dl qiiiistu is bijgelegd lionw i dl ml m as met tli goud n m laiUc gndp Jit il Ut lijk wild wjttlragm dooi korporaals eu tl lipp 11 jiii Int lijkklitd iboi de vur oudste ml iilluui 11 lilt gihielt biitillon mi t ilm Kut ktihiul dl olhtieitii tn oudtioffititrtn aau het hoofd volgltii atlitti htt hjk By dieu stott hailden ich ook aaiv en tmige ollioii ren en ondtioffioitrtn van dl sohutttnj m van dc vveci baarheid Op do bt TuafplitiUs gtkomm seliaardcn loh allen om hit gnif m t m hit lijk ondtr hit lossen van gtwoersihit 11 tl ir lil oiul rillitiii ii slippmdragi is daarin w IS iieilergtlttti 11 lut 111 dl si igtant i ts bij de topcnde groeve etn eer triltendt m ticpitssilijke reilt welko op nlli aauwe igen em diopm indruk maakte 1 t hulp udt nvij ilts aau de sthool voor merr uitgi uniil lip i oi I ijS hi oi boven 13 benoemd mijutvrouw A V de üidts tt liotterdara Van dm gevitrdm autmr II dt ter zal de er dagm ten buiuUl sehttsen onder den titel van Zwervtr bij du firma S St V N van Nooteu tt bchoonhoven het licht itn Tot tweeden pii liknntto Oudewattr is btroepen Ds 1 Komijn te Hengelo LI Vnjtlag wird te Avcnhui en by gelegenheid dtr plechtige invvyding van bet nieuw gebouwde gemtentthnis door tlm Kaad volgens dm wmsth van dm burgeiutcsttr ttn sohoolfitst gtboudm len 10 uri des moigens begaf zicli de Geuit enteraad uit het pas in be it genomm gebouw naar de openbiu sihool wair ruim 3UÜ kinderen reeds bezig Karen met htt zingen vun vadi rlaiidsobt Ut leien liturt angi 11 tn tocspriktn wisstldtu tlkandtr af eu duriia had te ruime iitdtehn phals van thocilado en kreiiti brood Der vroolyk gesttmde Jtu d viel virvolgms bet voorrecht tt beurt tlm uimidlils vvtdir vtrgaderdm riiad het eiist iii huge ry op htt raadhuis te mogen begroeten w lar elk kind door den bur emtester met eeue fraaie piaat werd beloond Llf jonge daints die de bidieaiiig van het jonge volkji op leh haddm genuinm begiveuzith tlaarna met het oudtr y end personttl alsiuttlt mtt di ondenv y errs dt r bew aarsehool naar htt ra iilhuis daartoe door htt hoofd der gmietiitt uitgmo tligd Ook daar werden tiiryke toispnkiu m toistm uitgibratht Des avonds gavc i de kdm dn rtderyktrskainer eene voorsttlhng die door ctn tilryk publiek werd bygewound e i veel f moigin gaf In dt herfstvtig uien lig tier stiten van do provincie iuilhoUind van 1 71 uilen worden behandtld1 vier nota s betriltendt de aiiivragm van de gemteuten Maasdam lloogvlitt IJselinonde en Papikip oin ingtvolgt art 36 dirwtt van den 18 Augustus lf 7 iitaatablad n IU3 tegemoetkommg te tilaugm in de gewone of buitengewone kosten van het lagir onderwys jed stttm sttU n voor om dc subsidie van Maasdam tilt rteds ƒ 1 00 bedraagt tot wederop cggeiis toe te viruuirdiren mtt ƒ 3Ü0 eu alzoo tt brtiigen op HÜ wiaivan de helft of ƒ l 0 ttn laste van htt ryk en de wtluhtlft mede ad ƒ 4 0 ten laste dtr provincie ondtr voorwaardt dat de verhooging der jaarwedden van de dn boofdonderwy trs met 1 Jan a s inga voorts tt besluitt 11 aan di rrgecring tt kennen te gt ven dat mar haai gtvoilm htt door tie gcraemte Hoogvliet te dragen aandtel lu de kosten van bit afbreken en weder opbouiven van het S li lollokiial en ondeivvy iiswuuin ad ƒ 11371 31 moet woideu bepaild op ƒ i7ül en dt ovt igt geldtii te nimen voor rtkmmgvau het ryk tn van de provintit itder voorde helft voor IJst iuonde om htt aandeel der gcmtentt in de som van Ia511 fi9 te bepalen op ƒ 9llüO ttivvyl dan htt overigt voor rikening Viin het ryk en van de provmoie ieder voor de helft il worden genoini n t n voor 1 ipi kop oin ht t aandeel der gt meeute m de som van 3b J8 JI te bt palen op IDOn alsmede om bet ojtrige ti ntmen voui rikmiii van het ryk en van dt provincie itdtr voor dt heft i h t rapport van gnlep staten omtrent het adrts van de hitrm 1 t kiiyll tn A Kaptyn te Wotrdtii om subsitlie vooi iltn aanbg van cenen poorH tu bin Ltrecbt m Lilden en van de kiunii vul I lophandel en fabritken te Ltiden strckki iide lot oiidirstmning van ecistgenoimd adris liet alviea tot afwy in werd rieils lu ons vorig nommtr virmeld i Nidir rapport van de ommissie omtrent het door dt gidiputterdt taten ttr viiststt lling aangebodtn oiitiverp van wy iging van tnki li irtikeltn van htt algtiueeu iigltmtnt voorde polders iii Zuidhollaiiil Pt eoiumissie ontraadt dt aanneming van hit voorstel van gtilip Rtatm m virineent ith van het voordia jm vun uiiig aramdtmmt aan dt vergadering tt mot ten oiilhoiiili n t l l iTwif kil j t mi lilK MUfl Iff i hl 1 11 1 i j iV imttiOiiii IilBii riHunlMn mn i jibii tiTOPlmi J j lem Wm I tl m ift Pr t il n f te il BisJ l K g fkimj itiBil JoM pidid I mil UIT ii ii lt I IDdt llftltWlil lll UfW Mom IS Sf W Hm t ilpttll l lll M IH j ra ïntiinj tm liK z ut ltl 5W