Goudsche Courant, woensdag 1 november 1871

baron Ilengfi vaii Wirmeiihiureii nndite lul van i i l putfleido staten all Znid Ilollimd iii iif u hlin dtr bcnoiüimg Tau tin iiun m cummissins d s koninKR tir Mrvinpiir van ddi heir I oiulon il tyd lijke waarniming dier betrekking opftedrnmn Staten Goneraal Eeuste Kamfu Zittin van 28 lohir 1 011 aantal klems ationtwerpeii wordi tegen den 80 aan de orde gttUld De heerCnmers 7iit af van ijn voorite om h t tractnal nopens de kust vau diiinea uo naar de afdedingen to tenden Jat in dt vorige fitting door hem was ann okondigd ZittinK van 0 Ootolor De aiin de o dc gt K Idt ku ine wotwmlwi rpon worden allen nagi noeg 7onder diaoussie en met algemeene stemmen aangenoineu By het ontwerp tot onteujening mor den spoomeg Boxtel GennepKleef werd evenals in de Tweede Karaer gi wP70n tp art 2 dat eeni a ms voornitlup op de Icgerorganisiitie een di funoie stc Kol aaiige nomen bij een wet wtrd door di muite ipnkers vcrlaiip d Ten slotte werd het ontwerp met 29 te en Z stemmen anngei oi len Na Hn e bti i dslagmg h ordt bc lotm lif den di eraadslagiiig oide stellen Nu in de m md November a s do aanhechting van DordreBht aan hit vnsttlnnd va i om vaderland cm feit al wordin door de voltoomi dir kolossilt ipoorw gl rug aau den Moerdijk i het wel waard te herinneren dat op den 19 dier maind het juiat t j teuw geled n zal ijn dat de afseheiinn plaa s had die thans eerst voor goed hersteld wordt Op genoemden datum toch had de geuoldige d orbraok en ovorptroomnig plaits du deSt Klizabethivloed genaamd wordt waardoor meer dan lOOJJOO raenaohen omkwamen 72 dorpen ofgehuehten overstroomd werikii Meer dan 20 dorpen bleven voor altijd onder bet witer bedolven terwijl Pubbeldara mede verdronken eerst in de 17 eeuw herbouwd werd De toen onstaiie groote waterplas de Biesboseh is langzamerhand e der UI ichorren grienden en poldertjes hers hapen die gtdieltelijk neds weder ingedykt zijn en waarvan men de geheek omdijking te gcmoit zitt ülandelM Koloniën o o ST INDIÉ Dep 18 Sept had door den gou ernenrgeiie raa de pkeht ge opening plaatsi van den spoorweg Batavia Buitrnzorg eii werd door Z 1 verf e eld van een groot aantal hoofdambtenartn en hoofdofhcie ren der land en yeemaeht zoomede van de vtrt genwoorjigers van den haudtl tevens een bezoek gebracht aan het onlangs ter reede gekomen pr ic iti stoomschip Prins van Oranje toebtlioorcnde aan d te Amsterdam gevest igdt stoomvaart ma itscliappij Neder land Te hair even s morgens begaf Z E ich nnr het station bij de halte Noordwijk en werd aldairdoor den vüor itter van het comiti uen heir Maarichalk en de nigtnieurs van deu spoorweg ontvangen bpoedi cttt d trcm ich in be eg ng en l ra ht hij den opperl indvoO j d met en t il vim gi iioudi li n naar den kiemen boom ti Bai iviu vnn waar ile fjih wong de hooge gasten naar dt l ruis van Oiai overvolrde Aan boord van dal in rtuig wirlm degoiviniur generaal tn de oifen e inojiligdm oiilvaiigi n d lor den kapitein Bralt dn Z 1 iii di verdnc btioe kers de gansehe uirii htiiig vundi en bodtin aanwee I ndai Z l alles tot in lU kleimte bij oiiilirhe den met de imeate bilan sti Uiiig hul bi ichtigd en de hoofdagent der Nederl mdsi lu Indische handeiS bink ik heer N 1 van dtn Birg agiiit van de toomianrt ma t chappij Nederland huur in di be sehtrmmg der regeir ng had aaiitievolen werd door Z E een feiitdroiik nitgibraeht op den vooripoed van d e voor Neili rhud en iji e ovtrziesehe be it tiii iu 700 hoogst gi wiehtip e oiidiriieming waardoor dl banden tuwehen Ne erlniid en Inilii wedei nau wir worikii toigehaikl en beiden nader tot elkiiider gebracht in bigaf Z Y zich vervolgens met hit overige gi eledinp op uitiiooiliging van dm aiiperintendint der Nukrlaiid li Indi chi stooinvmrtmaat schappij den heer van llnlstijn nair hitfraaii ti r reede liggende stoomschip an ilii inait ohappij H ü km III Met bi langstelling bi7iclitigde de opperlandvoogd ook dit stjomschip uau bouril van welken bodim door hoogstdi I elven en door den heer S van Hul Btijii eiii tüipisselijke dronk werd uit ebraelit ivairna lul gi lil hap per Ijthaong iinr ili n kkiii n buoiu tl ni ilo null 111 iih Mrvol iiH pel fiisttiiin na cm koit b u k imii liet stiiion 11 ituvm iiair de hilte Küiiiiir pli lil bi if Nadat d vnor iltoi vim liitoomili de hooi Mairsilialk dm t unveiiiiur i minial hul il mk g i d vooi hit iiieiiwi biwijH ijnir boive b langstillnip nam Z L hit woorl lil stilde een fiet ldroiik m op k lKUeliili ke gebeiirleiiis dir opining van het ei rate ge leelte van di i voor di ontnikkeliiii en welvaart van wiatilijk Java iioo belmgrijken oorwtg met bijvoeging van den wmseh dat dit begin door on geatoorile voortgang beguiiatigil poedig leiden mocht tot het boi um van het zoolan giwenochte einde Wij leïen ui het Mail Over icht van het liatHandelsblad Wij sporen I het nog slechts ei iie kleine afstand van dl n kleinen Boom tot aan de zuiil ijde van het Kol 111 nlein zi 1 e vi tTi eerste klasse die men uit Nedirland herwaarts gezonden hieft hoogst ondoelmatig oneindig miiidir dan de wagens derde klasse die hier gimmikt zijii het doet er met toe wij sporen Vordert de aankg van den spoorweg ook uiterst langzaam is er zelfs üit jnar g eii uitiich tot Mr Kornelia te komen u thoofde van de ontiigeningsproeessen die de maatschappij te voerin heeft op dit oogenbUk ergeren wg ons daarover inuider dan genooiilijk want wij sporen Is de spoorweg die gisteren plechtig is geopend voorloopig n ig slechts alleen bestemd voor het vervoer van rei ers hunne bi i e UI voor beatelgoediren en is ir voorloopig nog geen uit ieht op het vervoer van koopraansgo deren ook dat al wel komen wij stappen in den trein en sporen Denken wij aan den raid van beheer der spoorwegraantsclnppij iii Nederland in deze digen onze geioni verzuehtiiy om andere personm aan het hooft tki aken lu hit moederland te zien ib thans minik r luid f Alaarsohalk met ijn onderhebbenil per sont 1 il t wel klaren dl gaat het met zoo vlug als hij zelf weiischt wij gaan den wiyen binntn de stoouilluit laat ich hooren welke heerlijke mu7iek voor 0118 Hat 11 laiii n I de trein net zioh in beweging en woiirlijk t is geen ziiiBbe I rog hij sporen K linkt dit wellicht vrij dwnjs in de ooren on er lezers in het moiderlauil denken zij jQiaschien iii hunne def tighcid dat WIJ hier vrij k uderacliti zijn oeh laten IJ leh verplaatsen in den tijd der bobbelende en hotsende bolib n i en om te begnjpen dot wij blij zijn als k mieren nu ten minste itii bi in is ge miiakt om Bitavia in de gelegcniieid te steUiii ijn voordeel Ie doeu uut tie mi beterde vervoermiddelen van dl II iiiemsercn iijil Wil ineu dat Indie bloeie men zy oabikronipr lu dm ainlig van sporwigen Vim baminii blijven li klachten over koortsinen Biidere ziekten uit Kediri eu vooial uit Blitar de klachin over oiiveili heiil anhoudtn met elijke vulliardii g als di werk I loslieid d r r georingten minsten tr blijkt ml nuts jmbliik dst het gouvernemeiit lu deze gewiehtige ain eligenheul iets doet Laatste Berichten Parijs iiO Oct Het Jourial Ojpcul I vat een dl tl eet airbij eenige bi sluiten van de arro idisse me tsraden van Ilijea l ei Nurbonne worden ver mei d lY niiiusler van oorlog heeft den generaal Nau souty ie I disciplinair straf van 60 digin verblyfm de gpv melius opgelegd omdat Inj dta bekenden brief in di digbladtu hetft doen opnemen Kit Journal Ojjicwl deeit mede dm stmt van ontval gston der scha kist i durende di eerste 9 maan dm van IS71 Het totial der mdireeti belastingen beloopt 87 416 000 frincs vm de geraamde liOÜ imlliom Iriincs De directe belistmgeu bnchtrn ge ilnriiidc dl eerste zes muuden iii 1871 215 ni llioeii op ieriMjl de raming voor h t geheele jaar bidraagt 57 8 millioen Londen SO Oct Be dagbladen pi ijzen over het algi meen de rede van den heer dladstone welke hij te U iiekhcath heeft uitgesproken New York iOOct De ministervan financiën de heer BoutwcU heeft bevolen dat er vijl miUioui aan bonils verkoelil en even miUioen aan goud zullen gekocht wordin gedurende de maand Novtmber llawkins een der hoofden van de Mormonen is veroordield wegens polygamie tot drie jiren gevaugenisstiaf ïr loopt cm gerucht dat Brigham Young gevlucht IS Rome 29 Oct De invoeren in Italië getlnrende de eersti S maanden des jaars wij ui ciiie vtrmeirdi ing aau vau it millioen Do uitvoer beliep 220 milliocn Berlijn JO Oct In den rijksdag had heden do eersti biriiadslaging plaats over de btgrooting vooi I87i De heer Delbriuk wees op de gebreken van hit togenwoordij i fiiiantie wczon viin den bond tengevolge waaivin di bond genood nakt was tot t doeu van voorsehütttn teiibehoeve dtr at ondtrlijkc stutni llij worden godopontnd IViliilvi beval de rogeoring lil den rijkakaiisf lier tot iiit avm van ili ilkis bon t n bcdragi van 8 milliom th ilers ti inii liUgoii In den loop van t debat vir ikerdi dn hoer Dtlbriick dat bij de aanstaande krijgebi grooling vi r hoogde eiichoii zouden wordm getlaiin Gent JO Oct De gri ve der machliiislen duurt voert De poging tot bemiddeling door don burgenieister bij de pitroons aangewend ia onder ge volg gibkven Jp de vergadtring van hi den avond is tloor de werkstakors bestoten bij hunne eischen to volhardm Morgen een optocht Men vreest voor wanordelykheden Vergadering van aen Gemeenteraad Vrgili 7 Oetiilicr Vervolg eu stut Op deu post nitgttrokkco voor vier bnipgon kccft it h w tan 8lra tLu bcil iikiiig al te hoog De hier 1 ujlen meeut dit diZL post gtraugschut moet ordiu ondir do buitengew It uitgavLii lil wil daarv tor etue kcning Bluitcn um don In t uver tpiiigt volgi nde jareu te verdetlen De voorzilter beantwoordt de beido epritirri Ut hetr Uroooliivtr lou htt uiet Lcrlgk chten Dof mem te lüiiitu eu dtii last over te bre geu op o ize uaiatcn te lieer Miss luikir ciisclit dn ouk net over te lateu voor ouie iii ilen maar ou toi li het bevicrkstelligen van Doolzakthjke rtpiratieii vuldoiude achten Ie VourziUtr beweert dat de vcnmuwiuj nood akehjk ï Ijc heer IVinci lid der fabricage wg8t op voorbeelden waai tilt bhjkt dat uien hierover met licht tnag beahssen en dat Ie veruitniMng volstrekt noud akelgk is Ot hetr t tiii wiubcbt jutst dauioui de uitgaven te brenfceu jiider de huitcugewout Uu laatfcit niidt oudtrateuuiug bg de hh Krnnenbur en Messi maker Do heer Pniicc verklaart ich daartegen De httr Viruly aehi do uitgive met buitengewoon en metnt te kuni en voorsp Hen dat het budget ja rlgkj wel ongeveer o d Ifdo hoog te zal blgien liet voorst 1 van dm hier lujtui is afgewezen met 10 tegen 6 jlciuiiiti Voor sttmdii de hh 1 uyten Reutinger MtssL aker van btraut n en Kranenburg waarna de post wordt 0 d ektuid l euB wgzigiiig m den loop der riolecnng voorgesteld door de gezü dhtida commiss e woidt aangenomen Uu aiiizien der ve glmg van de sluis aiu het voormalige Aiusterduinscho t er vratgt de httr 1 uv tn of dit werk uitt ten nai zou kunnen uitgesteld wordtu De vuoizilter Letou t de no Izakelgkheid der spoedige voltooiing tn wordt dujiup d post goclgekturd Over de toelaj o tot verbouwing van de armschool mirkl de heer Hachtier op unt bg de steeds toei emeode uitgaven voor dü scholen nog allgd hltr bhjft ontbieken een geboUV Ier o aan e van cunli ast tktn en blgft hj dtzt aangelegenheid ten stirste aanbevelen in du zorg vau B en V De heer Ktut ngir vraagt in ichtiiig ten ainritn der ailbouwiig van du slad ovtr dtu kultenaiil tl waarop de TOOrsitter een e intiehling geeft Ihiüs 13 men geuadtrd tol d kosten drr fibntagc De heer Lujteu wil die kusten veriniidtrtu de aanbestedingen uUbitideu om cintelgk de fabiitigo geheel op ta heffen De voorzitter geift te kennen d t htt st Istl v iii flaiibe iteding stttds wordt uil brt d uiiar dat du oplieüng der fabricage geh el on nogtlijk is De httr Viiuly spittkl lu gelgken zin Do beer Kist verl at de verg dtriiig Ug de kosltn van de lerlithting klaagt de heer Tujtea over het sltelitt gas De betr Mlsseuiaker vraagt waarom art 16 ts opgenomen lil htt eoutroct btpulendc dat de controle vooruit wordt ange egd De hetr Krantnburg klaagt evenzeer en zou wel wenaehtn te ond isutkeu of er gttue wgzigi geu te bedingen zouden lyn Htt cuutract zal ter visie gelegd worden De fitting wordt veidj igd tot dts avonds len half aeht ure lu h ttgeii 6 steiuiiitn In de avüidzltiig uulbit kt alleen de hitr KeuiOgir ieu aauz tn dtr ujc ui op de ptrsu itle htltsting stelt d heer van btranttn uoi lie te liteu op 25 en het ontbnk idi aan te tuUtn luit de veiliooging van do pi directe btUsiiiig Du heer Drooglecver is hiertegen en zou do opecn eo nog bovtn de 60 w Hen opvueren De heer Messoiuaker verccuigt zich met het ïsjrgestclda door den heer van Mraaten De hetr I uvten wil de opcenten vermcerdefcn om de pi directe belasting te vermindereu De voorzitter meent dat B en W den betten weg ge ko iB hebben bg de btstaandu wetttlgke btpalingen Het primitieve voorstel wordt aangcnomtu mei M tegen i t die van d hh v Straattn tn Mcsscinaker Ttu aanzien van de pi directe belasting wcuscht do heer Bnchntr die op andere groi dslagtn gevestigd te zieii daar die op t 1 rin wijie wordt ontd iki n De h tr Kst spr ekt in gelgken zin en beweert dat er ei gtbrik bi staat 10 de veroidening De hter I uyten wil oen post met verhoogeu en beproo ven of mtu zoudur vtrhoogiiig niet kan uitkomen Ue hh Mcsseraaker co Kranenburg ipreken in gelgken zm en milUu des iioods de leeniog verhoos en De heer Oioiglecvtr bestrijdt dit dcnsbecld De heer Ueniy i voor het behoud dt vuurgcstelde som De voorzitttr wedeilegt de gemaakte bedenkillgca n bg ateroming woidt het loorgestelde aangenomen met 10 tegen si die dtr hh Injten Messemaker van Strontili en Krantnburg tl daarna wuidt du gtheelt begrooting J ƒ olgem st III intiuugst to ecu bidrag vau J J en do uitgnven vou l 313 71 18 28 Ilitiia eindigt de vergnderlog