Goudsche Courant, woensdag 1 november 1871

Ra toiii M eclit te Ooiuia Hij VDiuu vMi iii den U October H71 ijii 1 A V d K huisvr v ui L ü wcgeiia licl te Gouda zond r schnfti lijko tocstemmiiig viiii Uiirgcmeester en ti tliouders wi rpen van nseli m een tol opeubafen d iist bestemd water vcroordei ld tot eene geldboete luu l ofeen dag subsid gcvangcmsslrftt ï J de J huisvrouw vnn 1 E wcgeuB gi lyke overtrod m verjordceld nis u 1 S E K V fd C M negens het te Gouda als uitdi igster nu t dag voor dag en youder opeiic vakken in het dnaivoor bestemde register aniiteektuen van de namen voornamen beioepeii eu woonplaatsen au geiHi vm Hie 7i jmit de aard de huedanishiclou en den prijs der verkoehte goederen ifcroorilield tot eene geldboete vau 5 of eeu dag sub8id gevinifieins itraf 4 11 J IS wegens het te üouda ontvangen Tan be oekers in een kofTiehuis lu de maand September na iniddeinacht in oor des morgens teu vijf ure onder djarvuor vrij t lliiig van den lUiigemeester te hebben ontvangen virocrdeeld als n 3 B A G wegens 1 het te Gouda plegen van bnldadigheden duor het werpen van steeiien en H het zonder daartoe uitüetergd Ie xijn en met m het openbaar tcgea iemand uiten van seheidwoorden met aanduidende eene bepaalde ondeugd veroordeeld trt twee geldboeten de 1 van ƒ 1 en de 2 van ƒ 2 50 of een dag subeid gevangenisstraf voor elke boete Kn 6 C V d W negens het te Waddinxveen verkoopen van verseh spek zonder dal het door den ki Urmeester was gekeurd veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 25 of zeven dagen subsid gevangenisstraf met vrijspraak van de overige hem bij dagvaarding ten laste gelegde feiten En bovendien allen in de kosten invorderbaar by lyfedwaiig Bij vonnisaen van den 18 October 1871 zijn 1 T L 2 M E 30 C E i W de K 60 C D 6 A K 70 D O 8O W E en 90 J H wegens het b iggeren van slib in de rivier de IJsel op korleren afstand dan ÏO meters rivicrvïnarts uit den oeverlijn zonder machtiging van Gedeputeerde Staten vau Zuid HoUnnd ieder veroordeeld tot eene geldboete van 10 of een dag ubsid gevangenisstraf En bovendien allen in de koslen invorderbaar by lijfsdwaiig Burgerlijke Stand GfSoutN 25 Ocl G rarilas Kutgcru Aulhoiuu oudir T C van iiukn en W E IImm il EUsabith Thiodora ouden H Spruijt en M Virlij 28 Cormlia Elisabeth ouders P Nedcrhot en G van Ueunen 29 Alidü Wllhdmino ouiltra J Kleij ig en G P Liudtboora 30 Cornelia Johanna uudjM S l nnsenburg ett W J van den Kug Simou Gerardus Aulhouiua oudera G Kiüliger ep M van Lceui eo Ot R1 iuin 27 Oct L M Pal graaf 5 w 28 V H MuUaart 6 m 29 J L de Weeger BO j A Thesingh i m 31 G Vergeer 1 j 8 m A W Klelj eg 1 d ADVERTENTIËN Muzljkcorps Ier dd Schutterij Zjj die nog LID van voornoemd MUZIJKCOlll S wenschen te worden vervoegen zich daartoe op VRUDAG 3 NOVEMBER a s des Bvouds te 8 ure in de Schuttersraadkamer alhier bij de Commissie van ïoezigt over voornoemd Corps Namens de Commissie Mr SNEL De Hotterdanisclie GREDIETVEREENIGING HET OM I HLIi G chediet Kantoor TOERIJSTÜIN II N 37 CUei t geldelijke voorMeliülteu cu neemt gelden in bewuniig ti dépofito tt gen vergoedingvun leute I e J m fie 1 DE KEli l L DROOOLEEVER KüRTUYN OUD INDIENDEN to Goudi woonachtig en versierd met do Medailjo van Waterloo het Metalen Krui s of do Citadel vnn Antwerpen voor zoo verre xy tot de mingrgoeden behooreu en hun een KLEIN GESCHENK in GELD aangenaam kan zjjn legen den naderenden winter kunnen zich aanmelden bij de Coinmiasie ter ondersteuuihg van acliterblyvende militaire betrekkingen welke daartoe zitiing zal houden VRIJDAG den 3 NOVEMBER aanstaande des avonds ten 8 ure iu het gebouw Abti Lbgi s Markt alhier J N SCHELTEMA Pre A L WIECKERT Sccr Uitsluitend voor Ileeren TWAALF PRACHTIGE PHOTO GRAPH IE N vrouwengroepen in schilderachtige houding slechts voor f 3 50 SERAIL ALBUM uiterst picante groeperingen gephotographieerd 12 Platen voor den prys van slechts ƒ 0 VENUSALBUM 24 Photographiën sierl jke vrouwenbeelden in de bekoorlijkste groepen gerangschikt en bijeengevoegd in een zeer smaakvol versierd ZaL Albuni voor den pr s van slechts 10 Dit alles te zamen is verkrijgbaar voor slechts 15 Verkrijgbaar bij overmaking van het bedrag hetzij in bankbiljetten coupons of postzegels door tusschenkomst van P J DEHM te Maints Slijm en Maagpilien Deie PILLEN die lindi veU jaren met bel beste gevolg tegen de uUjm en all maagverSterkend gebruikt worden door hare werking spijsvertering seer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en teer zacht laxerend zijn zgn tegen 32 cent het dooaje met berigt van het gebruik verkrijgbaar by de navolgende llceren Ie Amsterdam M Cl 5banS C Droog IleiligewegD 321 Bleuwgk S v d Kraalg Bodegraven B Versloot Bommel Z ili J t d Vcgla Delft K Wilschut Delfshaven 1 Koch Ue eiiter Gebroed Timao Birkalaiid 1 de Vnej Dordrecht H J Qiltay iouda L Schenk op de Hoogitraat s Grntren andc VV v d Boom a Ilage Viseer in de Spuistraat H irderwijk A Greidauua Haastrecht K Oosterling Letjden J T Terburgh Haarleromerstr Lrkkerkcrk A den Oudsten Iiiiischoten B Kruithof Moordrecht ü H Post iotlerdaro v Sauten Kolff korle Hoofdsteeg Schiedam Wed A H Rombouts Schoonhoven A Wolff Stolwijk A Zyderlaan Tiel A J Faassen Utrecht F Alteiia op den Steeuweg over de Don keratraat n 372 Vluardiugen J M Lagerwerff Zfivenhui en A Prins De SLUM en MAAG PILLEN bereid volgens het echte recept JU j Gouda a leai en uitsluilend verkrijgbaar gesteld bij deu Heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doo je der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm en MaafpUlen is een biljet voordien met do haiuleeekeii ng van J J SCHllKUDKR apotheker welke haiKueekeiiing zieh ook bevindt op het egellak waarmede hel docjc ver7cgel l is Men gelieve daar wel attent op te ijn CU ich te wachten voor hel gebruik van reu uaniaaksel dat men tracht 111 omloop Ie brengen Ijü VERLOREN Een GOUDEN DAMESHORLOGE De eorlyke vinder geniet een dei de der waarde Adres Bureau Goudsche Courant EDKOÖPElïüZÏËiL voor PlANO Soi o Uitgave van F KOKSUA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin DöuLEii op 24 Nocturne B 0 30 FuNKE Ecouiez n luttoniance saas paroies vj 0 3 La Coquette Mazurka C 0 40 GKisshLUKbcm Marsch aus die Operette Zehn Miidchen und kein Mann C 0 30 Hk s Pamina Polka uusderZau berflöte C 0 30 MiCHAEMs Amazonen Marsch aus der Posse 500 000 Tenfel C 0 30 Steun Tfie musical box Flaisauterie musicale C 0 40 Alle nummers dezer Uitgave zjjn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda VAN è 10 CENT per stuk Te bekomen bö A BRINKMAN iMngen Tiendeweg alhier Van GOUDA naar Moordrecht 5S 1 24 8 38 Nieuwerkerk 9 18 9 53 1 24 4 33 8 38 Cipelle 9 18 9 53 1 24 8 38 UoTThBDAM 9 18 9 53 11 38 1 24 2 01 8 28 4 33 7 33 8 88 9 51 Zevenh Moerkapelle 9 56 1 4 36 8 4i Zoeterm sgivaard 9 1B 9 66 1 3 26 4 sg 8 41 Voorburg 9 15 9 56 1 4 36 8 4 1 sGiuVENUAGE 9 15 9 56 11 41 1 1 68 3 25 4 36 7 3U 8 41 9 48 Oudewater 7 24 9 56 11 32 3 25 6 36 8 41 Woerden 7 2 + 8 66 11 32 3 25 6 36 8 41 Harmelen 7 24 8 2 9 66 10 43 11 32 1 01 2 33 3 25 6 86 8 41 UaiiELUT 7 24 8 21 9 66 10 43 11 32 1 01 2 33 8 25 6 86 8 41 Amstebdam over Harmelen 7 24 8 21 10 43 1 01 2 33 3 25 8 41 Utrecht 11 32 6 86 Naar GOUDA van Moordrecht 7 08 9 39 11 14 12 42 6 17 Nieuwerkerk 7 01 9 31 11 06 12 35 3 07 8 10 8 22 Cipelle 6 54 9 24 10 69 12 29 3 02 6 04 lloTTEliDAM 6 45 7 55 9 16 10 16 10 60 12 20 2 05 2 55 5 55 8 10 Zevenh Moerkapelle 6 59 9 32 11 05 3 01 6 14 Zoeierm Zegwaard 6 49 9 22 1U 5S 2 62 6 04 8 14 Voorburg 6 36 9 10 10 41 2 40 6 61 s ÜBAVENUAGE 6 30 7 60 9 05 10 10 10 S6 12 30 2 35 5 45 Oudewater 9 30 1 04 4 11 8 16 Woerden 9 22 12 56 4 0B 8 07 ILirmelen 8 50 9 16 11 10 12 51 1 30 3 4 7 03 8 01 9 20 Ui BUUT 8 25 9 10 45 12 35 1 10 2 35 3 35 6 43 7 45 9 AMTiF iDAM over Harmelen 8 10 10 80 2 20 5 16 6 25 8 30 Utrecht 7 15 11 20 6 30 Guuilit tliuk vuu UniiktuHU Ki