Goudsche Courant, vrijdag 3 november 1871

eer 1871 Vrijdag 3 Nuveniber N 1123 m GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleiilieMad voor fiomla en Omslreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave 30 20 40 30 30 30 40 Da uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENgDAG en VHIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond vau DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN Langen 2S 41 26 33 33 01 10 20 14 04 30 35 15 BUITENLAND Buhcniaiidsch Ovcrzichl De Frausche bladen toeren pol miek over twee onderwerpen Het eene is de rede vau deu heer Thiers gericht tot den algeincenen raad van het departement Seine et Oise waarvau wij in ons vong nommcr eeu overzicht gaven Het geldt de juaestie of Thiers met lao vele woordet gezegd hcefi dat hij de republiek zal handhaven dan wel den bestaanden voorloopigcn toestand De rcactiunnaire bladen doen natuurlijk alle moeite om xijn woorden alle beteelctnis te ontnemen Ook is er strijd over de vraag of hij het woord goederlierenkeidgehraM heeft met het oog op de wairschijnlijke gratie der commun manneu dan wel of getnaUgdkeid hot gebezigde woord ia Een nota in hel Jbura Officiel tracht aan dat schermen in den wind een einde te maken door een nota wniirlij de regeering verklaart dat wel degelijk de handhaving der republiek bedoeld is maar dat de uitdrukking gematigdhnd betrekking had op het regeeringsbeleid in het algemeen en niet speciaal op de communards Het tweede onderwerp is het insgelijks in ons vorig overzicht genoemde decreet omtrent de 99 milliocn aan de door den oorlog verarmde departementen Men put uit de bijgevoegde lijsten van schade allerlei bpschuldiginsen van wreedheid en roof ucht tegen de Pruisen allemaal verwijten die reeds zoo dikwijls van die zijde herhaald zijn dat zij niet noodigh iddcn nog eens opgewarmd te worden Alle gevangen commune m innen zijn nu voorloopig verho td en fteeds blijkt duidelyker dat in de eerste verwarring duizenden onschuldigen zijn doodgeschoten of van hun vrijheid beroofd Gedurende de in de c erstc dagen na de c mmune heerschende paniek te l arijs toen links en rechts gefusilleerd en gcviingen genomen werd heeft men vele pétroleuses doodgeschoten terwijl tot nu tx voor den rechter nog niet et n bewijs gegeven if dat er pe tnhuset best aii hebben en zijn er lioiiilerdeii li den gev ingen genomen die op de poiityns en in de gevangenissen uciiten Negen dui end acht honderd neg n id twintig de rr gevangenen zijn na voor den rechter gebracht te zijn in de liialste weken op vrije voeten gesteld als onschuldig aan Ih hun ten laste gelegde misd uien doch vele duizenden zijn nog gevangen en de grootste barmhartigheid zon dus zijn hen 00 spoedig mogelijk te recht te laten ataan dnar het niet onuunreehijnlijk is dat ook onder hen het aantal 0M ehiildigen bniten alle evenredigheid groot zal ijii Tot nu toe is n ar wij nie uen jnist een pendent der gevangenen veroordeeld geworden tit grouter of kleiner stnilfen en dnar de 12 13 14 IS 16 en 17 krijgsr iad aanslaande week eerst zitting nemen ziet men dat rai t de reohtspleginjr geen groote haast gemiiakl ia Het Puitsche parlement is de discuisie begonnen over de be2rootiMg He boiidHknn elarijjire iident Uelbnick heeft uit naam der regeeimg de aiinmniing aangeraden der begro ting de eer te van het nieuwe rijk en deed er al de voordeden van nitkonien Mie hiiofdstiikken hec fl hij aehtereenvnlijen verd digd bijzonder dat waiirb j een oorlogsfond van 111 millioen wordt inge lelii Overineiis ontveiii sde di lierr IWir ick zieh met tiat voor het vervolg een lioo cr cijfer voor oorlog zou noodiK zijn dan nu Men weet dat het oorlogsbudget een verlenging ii van het loopende yieren voor een jaar De Witner Zeitung deelt een eigenhandigen brief van den keizer van Oostenrgk mede waarbij het ontslag van graaf llohenwart en an de ministers llabitinek Schiiffle en Jireceok wordt aangenomen en dank wordl betuigd voor de door hen bewezen diensten In een anderen eigenhandigen brief wordt de tegenwoordige minister van financiën Iloltgethan roorloopig en lot aan de vorming van een nieuw kabinet belast met het voorzitterschap van den Kaad en wordt aau de ondersecretarissen in de verschillende ministerien de voorloopif e leiding van de zaken hunner respectieve depurtenienten opgedragen Keu nieuw kabinet is dus nog niet gevonden De Czechische onderhandelaars zijn te I raa met gejuich ingehaald Men meldt althans uit de Bobeemtehe hoofdstad De heer Rieger is hier aangekomen hij werd aan het spoorwegstation door leden van het Huis der Afgevaardigden ontvangen en hield een redevoering over het mislukken der pogingen tot schikking De studenten die zich bij het station hadden verzameld spanden de paarden van Rieger s rijtuig en trokken dit in triomf door de straten tot aan Rieger a woning Aldaar aangekomen hield Hieger nogmaals eene redevoering waarop de raenigte ingende en juichende naar de woning van Clara Mnrliiiitz trok doch in de Ferdinandstraat uit elkander werd gejaagd ICen tiental personen is ia hechtenis genomen F R A N E R IJ K Men herinnert zich dat het begin van de maand September ii uitvoerige deb itten en een dreigende verwijdering tusschen Thiers en de meerderheid door de nationale vergaderiug eene wet aangenomen is waarby een som van lOl miilioeu tacgestimi woidl om tot schalevergoeding te strekken voor de depirtementen welke tengevolge van den oorlog materieele schade hebhen ge eden Die schade z il natuurlijk niet door deze betrekkelijk geringe som gedekt kunnen worden en daarom bejiaalt dan ook art 3 dezer wet dat deze gelden voor de meest dringende behoeften gebezigd zullen worden Naar a mle ding hiervan bevatte het Journal Oijkiel Zatenlag eeü rapport van den min ster van binnen aiidchc zaken aan den president der republiek over de verdeeling van 99 millioen over de 34 departementen welke in de termen der wet vallen naar rato van hunne geledene soliade lüj dit rapport is een staat gevoegd die tegelyk met het cyfer der proportionsele toewijzingen de gedetailleerde opgave brengi vi n de verschillende geledene schaden e i de gereclameerde sommen welke door de autoriteiten in de verschillende departementen opgegeven zijn Wanneer ook al an deneenen kant deze uitvoerige staat een zeer weemocd gen indiuk maakt omdat men daarin de vreeselijke verwoe tingen en verliezen in cijfers opgege en ziet welke de oorlog na zich g sleept heeft wekt het aan den anderen kant bijna den laehlust wanneer men ziet dat de Fransohe autoriteiten zelfs zich mei boven de vooroordeel m van de minder beschaafde klas en knnnen verlielTen Ook de beste dagbladen nemen deze gele enl ei I te bnat om nog eenmaal aan te toonen en Ie verzekeren dat de Duit eher nioorib naars en d even ren en in den oorlog sleehls bot v erden aan hunne vernielzucht Le Tempt b v schrift met dit rapport in de hand het volgende De meest merkwaardige dezer rubrieken die de oorlogscontributicn de door de Ouitschert opgelegde belastingen de getaxeerde waarde der andere aqprten van requisitim en de schaden tengevolge van brand of andere onheilen bevatten is die welke onder de volgende benaming voorkomt waarde der titels meubelen en audert roerende zaken welke zonder requisitie weggenomen zjjn De rubriek geeft een eindcijfer van 264 millioen Het is waarlijk bedroevend dat de autoriteiten hetzy willekeurig ot onwillekeurig de verliezen zoo groepeerden dat het eenig gevolg kan zijn dat de haat tegen de Duitscbers levendig gehouden wordt Voor ieder onpartijdig beoordeelaar is het toch duidelijk dat juisl geene rubriek er zich zoo goed toe leent als deze om alle teriiezen die men niet kan nagaan en uit den aard der taak moeten er zoo velen zijn daarin op te nemen Het is zeker te dwaas om te willen beweren dat onder een getal van ongeveer een mil lioen Duitschers in s vijands land zich geen enkele bevonden zou hebben die zich aan den eigendom van partieulieren vergrepen heeft maar aan den anderen kant moet men der l uit e ie krijgstucht toch de eer geven dat het ontz iglijk groot leger en de kolossaio oppervl ikte die het bezet hie d in aanmerking nemende van een oorlog waarin zoo weinig zoowel door officieren ah door manschappen gestolen werd als met den laatste het geval w is tut dusverre nog geen voorbeeld bestond Ueeds tydens den oorlog vernam men dikwijls van Fransche stadjes en dorpen dat zij zich over de komsi der Duitsche troepen verheugden omdat zy daardoor van de brutale handelingen van het Fran che krijgsiolk bevrijd werden Aan dien De toespraak welke door Thiers gehouden is tot de leden van den algemeeneu raad van het depart Seineet Uise ia op eens een hooge politieke quitstie geworden men weet namelyk niet welke woorden door Thiers zgn geliezigd i de verschillende leungeii steranicu volstrekt niet met elkander overeen De offioiiuse lezing is die van do Agence Havo en volgens deze heeft Thiers wel zich rcpijblikeinseh uitgelaten mnar liet woord republiek bepaald uiet genoemd Natuurlijk moet deze zaak opgehelderd worden en met nadruk dringl men er op aan dat het ournal OJ iciel nu eens precies zal mededeelen wat Thiers heeft ge egd een president van de Fr iiisnhe republiek die het woord republiek veriwijüt ou een onmogelijk man worden In sommige stereotyjie uitdrukkingen van Thiers stemmen al de lezingen overeen zoo heeft men weder de bcroeniilc woor leii gehoord Ik heb nooit gelogen en ik zil nooit mijn land beliegen de Uoiiapartiitmelie organen li bben het iioi met zoover gebracht ü n op te merken d i het vele gebruik van