Goudsche Courant, vrijdag 3 november 1871

die woorden u laci d rlil vcru ekl i i men lir ui le d Uikon a tn liel ywi V re se e i VoIl i Us de L Itlral de Srine el Oise ia de repidilil insehgezirnllieid nii I luen hoven allen twijfel verii ven en heelt de ireaidciil daarop het zej e edruki d ior de meeren meer bij twijfelachtige zaken gebruiki lijke uitdrukking te bezigen Je miiintiendrai la Rfyuliiiijue De tóc c gelooft eerlijk dat zulk een uitdrukking is gebruikt dior Thiers en licoht er hooge wiiiirde aan lujar onmid lellyk laat liet blad er op volgen dut een parlementaire oonp d etat wiervan lomniigen Thiers veretenken volstrekt geen op osaing zou zijn ïiln de beslaande qusesties maar eru nieuwe aanleiding tot woelingen Is het Thiers werkelijk ernst met de republiek dan meent de Sircle moet hij ook zorgen dat er een einde koml aan den voorioopigen toestand en de definitieve republiek wordt uitgiMMC pen men u C i ic x M Le i X v kiezing van een nderc nationale verga lering be maer gematigde bladen zijn van van een tegenovergesteld gevoelen voldeed Thiers miwiien zij aan het verzoeic van de mannen van de Siicle dan werd hij een woordbreker hij hield ziel niet lunger aao eyn belofte om den regeeringsvorm te laten zooals die ifl en alle krachten in te spannen voor de hervorming van Frankrijk Daarop volgt opnieuw de qiiresiie in welken geest de laatste verkiezingen ijn uitgevallen dat zij elk voor zioh de overwinning hebben behaald dit is in den laatsten tijd ongeveer ds kring waarbinnen de Fransche dagbladnrtikelen zieh bewegen Nog een ander belangrijk duister punt is er in de redevoering van Thiers men weet niet met zekerheid welk woord hij heeft gebruikt bij de zinspelmg hetzij op een nronestie hetzij op den vermoedelijken nitslag van de beraadslaging der gratie commissio Volgens het Jonrna des Déhah heeft Thiers gesproken van goedertierenheid volgens de i ran ais die dit woord veel te kras waaiii heeft Thiers gesproken van gematigdheid De eerste lezing aannemende bouwt de republikeinsche pers daarop haar bewering van den grooten invloed van de republikeinselie pers die voortdurend op goedertierenheid tegenover de commune gevangenen heeft aangedrongen een stem waarvoor Thiers onmogelijk doof kon blijven Bij g brek aan een ofiioiëele lezing gaat men verder ïoeken naar de meer of mindere waarschijnlijkheid van de genoemde lezingen en meent het bewijs to kunnen leveren dat Thiers werkelijk volbloed re publikein is geworden de heer Caiman namelijk do rechterhand van Thiers heeft in den algemeen raad van het depart Lot eveneens een re levoering uitgesproken die zeer keurig en zeer republikeinsch was Bij de algemeen bekende nauwe betrekking tusschea Thiers en Caiman meent men dat het niet mogelijk i dat hun redevoeringen uiteenloopen ENGELAND Gelijk reeds per telegram is gemeld heeft de heer Gladstone op 58 dezer eene redevoering tot zijne kiezerr te Greenwich gehouden over den tegenwoordigen stand dsr binnenlandsche politiek in het vereenigd koninkrijk Deze redevoering van het hootd van hel Britsehe kabinet werd met belangstelling te gemoet gezien te meer daar de premier sedert zijne afvaardiging naar het lagerhuis door de kiezers van Greenwich verzuimd had zyuc kiezers te bezoeken zooals door An gewoonte aan de parlementsleden bijna tot een plicht wordt gemankt Als reden voor deze onthouding gaf hij op zijne drukke werkzaamheden ais hootd van het bewind Over het geheel heeft de heer Gladstone reden om tevreden le zijn over de wijze waarop zijne redevoering is ontvangen De premier heeft in zijne redevoering de binnenlandsche slai kunde vnn hei bewind verdedigd en doen opmerken dat zijn ministerie reeds langer heeft stand gehouden dan eeiiig ander liberaal kabinet sedert 1832 Hij zeide te gelooven aan de levenskracht van het ministerie en niet aan de gevaren die gezegd worden het te bedreigen Hij was van gevoe en dat Ierland zeer tevreden is over de nieuwe wetten welke er reeds in werking zijn gebracht en voegde er bij dat de grondslagen ontworpen zijn voor andere wetten welke in de toekomst voldoening aan de politieke wenschcn van Ierland zullen geven Aangaande de finanoieide staatkunde trachtte de redenaar te doen uitkomen dat Engeland te midden der groote beroeringen op het vasteland in staat is geweest om vijiie strijdmiddelen op den voet van vrede te honden en zelfs groote sommen op s lands nitgavcn te besparen terwijl het min sterie de in do afgelegen kolonicn verstrooide troepen terug ontboden en in het moederland nhwior zij voor s landu veiligheid noodig waren vereeiiigd heeft Vervolgens wenschte hij het land jeliik met de nfsehading van het koopen der oHicior posten bij di landmacht waarin hij eene zeer groote verlietrring der legerorgani nlie y ag Aangaande liet liritselie krijgsvolk zelf had hij zeer vereerende oordeelvellin rii j i betuigingen van liewondei iui venmmeu viiii de linitenlandsohe krijj lieden dic in den laatsten tijd Hiigeland bezncht i n er de groote wapenoel eningeii bijgewoond luidden Ke ie liervoriniug der saineiislelling mi iiirielitiiig I van het hoogorhuia telde du l iior Gladstone onder de zaken die iiuodaikelijk zuuden kunnen worden doch hij nohlte zoodanige h n orniing eene zaak van teedoren en gcwichtigen aard die met groote bedaelitziiamhcid en zoniler overijling behundehl Z 0U dienen te worden In allen gevalle meende hij dat het lioogerhuis berisping had verdiend wegJU het besluit hetwelk nedericwum op yeiworping i er biU lol invoering der geheime steinuitbrenging bij de verkiezingen maar hij gaf de slidlige verzekcing dat die wet in de volgende parlcmeiitszitting opneuw zou worden voor Over het streven naar opbeuring en verhefliiig der arbeulendfi volkbklase sprekende zeide de heer Gladstone dat daarvoor reeds veel was gedaan maar dat er nog vefd te doen bleef doch hij vreesde en wensehte ts verhoeden dat dienaangaande hersenschimmen en ijdele verwachtingen onder het volk gekoesterd wierden immers naar zijne overtuiging was de oplossing van hot maatsch ppelijkft vraagstul niet zoo zeer van bet staatsbestuur of van s rijks wetgever te verwachten dan wel van het volk zelf van de werkzaamheid en den goeden geest van allen en van een iegelijk in het bijzonder De betrekkingen met andere landen de buitenlandsohe staal kunde des gouvernements zijn door den heer Gladstone in deze rede niet aangeroerd Ten slotte heeft de meeting zich eenstemmig vereenigd met een voorstel om te verklaren dat de heer Gladstone aanspraak op de erkentelijkheid zijner kiezers heelt en zich verdienstelijk voor de zaak van de volksvrijheid en van den vooruitgang maakt De Times laat zich in gunstige bewoordingen over deze redevoering uit maar minder ingenomen toont zich Daily News De redevoering van den heer Gladstone zegt dit blad o a was eenvoudig die van een lid van het parlement het woord tot zijne kiezers richtende maa in geenen deele een manifest van Kngeiand s eersten minister aan het Britsehe volk Zij bevat noch staatkundige ophelderingen noch kabinetsgeheimen en verklaart volstrekt niet meer dan ieder ander lid van het kabinet zou gezegd hebl en OOSTENRIJK De telegrafische berichten van de beslissing van de Üüstciirijkselie crisis of liever van haar weder veranderde gedaante worden bevestigd Naar verschillende W eener correspoiiu iitie3 vormen wij ons de volgende voorstelling van den loop der 7 aken in de laatste dagen In den bekenden grooten ministerraad waar niet alleen de Cisleithaansohe ministers versuhenen mei Hohenwart aan het hoofd maar ook de llijksministers von Bonst Lonyay en Kiihii bovendien nog graaf Andrassy de lloiigaarsolie presi dentminister werden door den laatste bezwaren geopperd waarschijnlijk schriftelijk tegen het Czech ische vergelijk die bezsvaren beiroll e vier punten 1 het Hongaarsoho vergelijk is onaantastba ir dat vergelijk werd ondermijnd wanneer een der beide contriicteerende partijen hier Cisleithaniii in verschilli nde declen werd verdeeld zoodat llong irije bij gescliilpuntin niet meer te doen zou hebben niet t e n factor maar even zoovele als een st i itsrechierliJKc of zelfstandige regeeringen waren erkendj 2 al de wetten betrellende het vergelijk kunnen alleen gewijzigd worden op dezelfde wijze als ij zijn tot stand geko men d i Innfs eonstilutioneclen weg 3 de staatsrechterlijke positie van de koninkrijken en landen is reeds bij de Grondwet geregeld t de regeering neemt niet op zich de hool dbepalingen van het Czechische vergelijk in den Rijksrnad in bescherming te nemen Men ziet dat deze pun len wel bezien hetg heeie i zechische vergelijk omverwierpen Toch schijnt llühenwart de zaak zoo ernstig niet te hebben ingezien hij schijnt zelfs hoop te hebben gehad deze bezwaren in het antwoord van den Boheeinschen landdag dus in te vlechten dat men een grondslag behield waarop men verder kon gaan De Rijksministers vertrokken en Hohenwart nam op zich de Jzechische partijhoofden Rieger en Clam Maitinitz te raadplegen en daarna het concept adres van antwoord aan den Boheemschen landdag aan den kei er voor te leggen De Diiitseh liberalen waren met den afloop in liet minst niet tevreden zij meenden dat Hohenwart de bezwaren op de een of andere wij e in het keizerdjk nul woord zou opnemen en verder zijn gang gaan alleen zou men om de Hongaren genoegen te geven nadruk leggen op de onaantastbaarluid van het vergelijk van 17 Reeds sprak men van het aftreden van von Beiist van den bedreigden vrede van Kurujia enz Weldra bleek het echter dat ih Dnitch liberalen wediT met hun gewone vooiliarigheid hadden geour deeld de zei hiselie pnrtijlionfden lam Martinit en RicL iM waren met loomo sr lireden naar Weeiien gekiimen i ii begrepen terecht dat men te Weeiien het antwoord kon honden wanneer daarin de vier bezwaren van de Rijksininistcrs moesten worden op genomen Hohenwart kon hen niet tot imdere gedachten brengen Woensdagmiddag begaf hij zich tut den keizer en deelde mi de dat de Czi chische heeren zich met die vier punten niet konden vcrecnigi ii vraag het nog eens was s kei ers antwoonl Hohenwart draalde Ik beveel het hernnin Z M verstoord en kierde den minister den rug toe De Czechen bleven halsstarig en nu bleef Hohenwart iiietaiidirs over dan den keizer te verzoeken ontslag te veHeeneu aan het onuitsprekelijke ministerie Uit de omttaiidigheden maakt men op dat dit ontslag als een feit kan worden beschouwd Reeds worden een aantal nieu v in i p en genoemd zij wijzen op streng centralisme hetzelfde regeeringsstelsel dat reeds zoo dikwijls gebleken is onvermogend te ijn om de Oostenrijksche staatsmachine te doen voortbewegen nog onverinogender dan het federalisme tenzij men van het centralisme nog een stap verder ga en de toevlucht neme tot het absolutisme Die namen zijn Adolf Anersperg Kellerspcrg Strcmayr Schmerling bekende figuren uit de verschillende centralistische perioden Wij kunnen echter nog moeilijk gelooven dat men lot zulk een ander uiterste de toevlucht zal nemen andere berichten spreken dan ook meer waarschijnlijk van een ambtenarenof een overgangsministerie Aan von Beust wordt door ds Duitsche liberalen de eer toegekend de Grondwet gered te hebben De Czechen schijnen zich voorloopig weder in te richten op hun ouden passieven tet enstaud Licht kan echter de dwaze opgewondenheid der Duitschers aanleiding geven tot uitbarstingen van den haat der Czechen man noemt als aanstaanden stadhouder in Bohème generaal Kollen aau wien het moet toevertrouwd zijn om orde te houden ook als t er op aankomt om de Slaven nog meer te tarten willen de Duitschers gaan illumiueeren te Wceiipn was men op het bericht van het aanstaand vertrek van Hohenwart buiten ziehzelven vun vreugde in den avond van Woensdag was het druk op straat en in de koffiehuizen reen zag vroolijke gezichten er werd veel gepraat en veel getlronkeu want Weenen is een Duitsche stad toch hebben de Slaven in Oostenryk de numerieke meerderheid Gouda 2 NovEnnKU Het is nu reeds eenige maanden geleden dat de heer Loudon tot gouverneur generaal in Oost Indiö werd benoemd en dat derhal e een ander persoon moest worden gezocht om als commissaris des Konings in de provincie Zuidholland op te treden Het zal wel niet aan sollicitanten naar deze betrekking hebben ontbroken het publiek gerucht heeft zelfs personen genoemd die ongetwijfeld in staal zouden zijn aan t hoofd te staan van dit gewest En in weerwil van dit alles moest de nieuwlieiioernde gou verneurgeneraal eerst den tijd van zijn vertrek verschuiven en nu hij moeilijk langer blijven kan wordt het oudste lid van Gedeputeerde staten tijdelijk commissaris des Konings Wat is daarvan de oorzaak Men zegt dat de persoon die door het ministerie werd voorgedragen geen genade kan vinden in de o igen van den Koning on dat het daaraan is toe te schrijven dat de opvolger van den heer Loudon zich zoolang laat wachten Aannemende dat dit de ware oorzaak is en zij heeft veel waarschijnlijks dan volgt daaruit dat tnssehen den Ko iiiig en zijne ministers niet die overeens cmming beslaat die in het belang van den lande m ig worden gewenscht zoodat men tenzij er eene schikking getrolTen wordt weldra voor de tweede maal bii neu écu jaar geinige zal kunnen zijn van den val van een ministerie dat groolen steun vindt bij de volksvertegenwoordiging zóó grooten steun dat de Indische begrouting wordt afgedaan zonder d it men bijna den tijd heeft gehad van de stukken te lezen Gedurende den winterdienst zijn bij de Rijnspoorwegmaatschappij de k intoreu geopend te Woerileii van 7 uren voor tot J j jonda Va Vi llarmelcn G a H s a Nieuwerkerk ii 1 Ondewnter iVi ii ii ii V In den SturmpoldiM geineenle Krimpen a d Usel u