Goudsche Courant, vrijdag 3 november 1871

Martinit ir VVeeiien VVeciien n dl vier orden op regi diieh i h tut den hceren zich en vrnng Hohenwurt verstoord e Czechen liet anders vcrieenen t de ora g ala een isieniamen het elfde bleken is ie stnatsruiofreiider centralism neme tot Auersperg e figuren len Wij en i t zulk nemen andere schijnlijk van liberalen hebben weder in te taad Licht Duitsohers haat der stadhouder in iet tocverer op a uwillen de was men an Hellenden avond n de koffiewerd veel len is een Oostenrijk ND den dat de Oost Indie persoon des Koreden IJet betrekking heeft zelfs lal zoiiilcQ En in Ride goucrtrek verkan wordt lelijk oom ministerie len in de is to te uudon zich is en zij t dat tns die over den lande er eene e tweede zijn v in teun vindt ten steun zonder Ie stukken Rijnspoor a d 1 1 sol veraiide t T die ootste L e deelle van dezen polder Im bezig met den grond om te ploegen ten einde van liet weiland bouwland te maken liet is vooralsnog uvijfeliiehtig welke resultaten dit werk zal oplevereuj de lieer S spaart inmiddels geen moeite om zich van een goed uitkomst te verzekeren In vroegere jaren werd de grond van den Stormpolder ook als bouwland gebruikt l ten ichrijft ons In de vooviiaaude week heeft er op den toren van de kerk te C ipelle n d I i een eenvoudige doeh treffende pleehtigheid plaats gehad die echter waiirRchijnlijk om het verhevene van de zaak voor vele aardbewoners oaopgemerki is voorbij gegaan maar tooi i t n er et ihci luag prijs y v u v orden Bij gelegenheid van eei e reparatie aan genoemden toren was daarop een ijzeren hek geplaatst Dit hfk was geheel alleen vervaardigd door een jeugdigen smidsgezel A Kok geheeten Als blijk van tevredenheid over zijn werk en tot aanspuriag om door vlijtige oefening zich al meer en meer in zijn vi k te bekwamen werd hem door den president kerkvoogd den lieer Lans Sr boven op den omgang van den toren ond r gepaste toespraak eene fraaie passerdoos met doelmatige inscriptie ter hand gesteld wel ie de jongeling zichtbaar bewogen met dankbaarheid aannam De aftredende commissaris des konings iii de provincie Zuid Holland de beer m J Loudon heeft den 31 Oct aan de gemeentebesturen dezer roviuc e het volgend schrijven gericht Toen ik vonr weldra tien jaren als commissaris des konings in dit gewest optrad riep ik uwe medewerking in om mijne taak uitvoerbaar te maken Uat beroep was niet vergeefsch Gij hebt mij krachtig ter zijde gestaan zoowel in vóór als in tegenspoed en ik betuig er u openlijk mijn oprechten dank voor Door het vereerend vertrouwen des konings tot andere functien geroepen heb ik heden de belrekking nedergelegd die mij dank z j uwen krachtigen steun en der vele oiidulïbetzimiige blykeu van vertrouwen eu van sympathie die ik van u mocht ontvangen zoo dierbaar was geworden en alvorens het vaderland te verlaten roep ik u een hartelijk vaartwei toe Wilt mijn opvolger ter zijde sta n gelijk ge dat mij steeds hebt gedaan opdat de $ choonc provincie die ons allen 100 iia aan t harte licht eu daarmede het vaderland er wel bij varen Staten Genoraal Eeusïe Kamek Zitting van 31 October l e geheele Indische begrooting is in deze zitting door de kamer afgedaan De punten waarover het debat in de tweede kamer liep werden ook hier aiigeroerd de verhouding van den rainisler tot dengou vernenrgeneraal en in verband daarmede zijne verantwoordelijkheid tegenover de staten generaal alsmede de financiiiele achterstand De heer van Goltstein meende dat de minister door de tekortkomingen van het Indisch bestuur in de memorie van toelichting op te sommen ten onrechte beproefd had zijn verantwoordelijkheid op den gouverneur generaal over te dragen doch de heer van Twist kwam na een uitvoerig betoog tot de conclusie dat de minister nu hy middelen van herstel heeft voorgesteld de vervanging van den heet Mijer en de uitzending van ambtenaren tot verbetering van het fiiiaiioiéel beheer niet anders had kunnen handelen dan hij gedaan heeft Groote ontevredenheid over den gang van zaken in Indië bestond bij de heeren Hartsen van Goltstiin Messohert van Vollen hoven en lUlmsen Hun grieven kunnen in hooldzaak tut deze twee worden teruggebraclit de uitzetting der uitgaven oii ler evenredige vermeerdering der inkomsten waiirdoor de bydrage aan Nederland drei t te worden verminderd en den ongunstige toestand van Indië blijkbaar vooral uit de toenemende onveiligheid endoor verschillende maatregelen der regeerliig verergerd Omtrent zijne verhouding tot den guuvcrneur generaal merkte de minister van koloniën op dat diens terugroeping eigenlijk het eenige wapen was d at het opperbestunr tegen hem in handen had daar hiertoe niet zoo licht werd overgegaiin zoo moest elk minister vele tekortkomingen over het hoofd zien en kon zich niet voor alle hundeliiigen van den gouverneurgeneraal verantwoordelijk stellen Bij de klachten over de vermindering der Indische bijdragen verloor men te vee uit het oog di t Nederland aan de vroegere bijdriigeii van Iiiilië een jaarlijksche vermindetin van uitgaven van U millioen te danken had Omtrent de r iveiligheid op leva bleef de minister bij zijn oude ledeneeriiig hij kon aan de ofTiciëele berichten van den gouveriieur generiial het geloof niet weigeren De wet9ont rroen tot vaststellmg der uitgaven worden met M egeii 2 stemmen Uahuseu en Hartsen en die voor de middelen met algemeene stemmen nungenomen Nog werd lieslolen de rappiirten over de adre sen van den seiiuat der UmiiiMgsehe hoogesohjül belief iiussie examcn te fendo de diBpoiisatiën van het ad doen drukken en ronddeelen De vergadering ging daarop tot nadere bijeenroeping uiteen In de te Amsterdam gehouden vergadering tot bevordering van het volksonderwijs in Nederland is uitvoering behandeld de vraag of men zich tut de regcering zou wenden met verzoek om de geringe jaarwedden van vele hoofdonderwijzers dour rijks subsidiëii te verhoogen Dit denkbeeld werd door enkelen met warmte aanbevolen men vond het echter over het algemeen in strijd zoo niet met de letter dan toch met den geest der wet Menig gemeentebestuur da an groot laisbruik nn p rjo iniit de traetementen niet te verbjogen of zelfs tut het minimum terug te brengen in de hoop op do verkrijging van die rijks subsidic Kon der leden vroeg of de hoofuonderwijzers hei beginsel van zelfhulp hier niet konden toepassen door zich Ie verecnigen om met te solliciteeren na ir plaatsen waar men ceii hoofdonderwijzer behalve vrije woningen slechts ƒ 400 ii 500 in het jaar toekende Deden zij dit dan zouden de gemeentebesturen wel tut verhooging moeten overgaan Volgens spreker lag het euvel ook hierin int er te veel geheel onbeschaafde personeu in den onderwijze sstond plaatsing vonden Hij had evenveel achting voor lederen staud maar betreurde het toch dat mun iemand uit de lagere klasse die het talent bezat voor onderwijzer niet eerst tot een beschaafd man vormde door hem aan zijne gewone dagelijksche omgeving te onttrekken Veei kwaad werd iu ikve bevorderd door het ellendige kweeke lingenstelsel waardoor jongens t de mindere klassen werden aangelokt tot d n onderwijzerssiand Zij konden daardoor toth dikwijls een kleinigheid verdienen op een leeftijd te jong om in het ambachsvak eenige noemenswaardige verdienste te erlangen vooral als zij niei sterk van constitutie waren En dat aanstellen van kweekelingen tegen een loon van minstens ÜS was een heerlijke bezuinigings maatregel voor de gemeentebesturen die door aanstelling van zulke jonge onbedrevene zelfs niet geëxamineerde personen de kosten voor een hulponderwijzer bespaarden De vergadering besloot ten laatste nog niet in den bedoelden zin te petitioneeren Zondag ia te Utrecht de vergadering van afgevaardigden der verschillende vak en arbeidersvereenigingen geopend bijeengeroepen door het voorloopig Rotterdamsche coiiiité van een Ned Nationaal VVerklieilenVerbond De heer Splietholf heette de vergadering welkom 31 afgevaardigden van 21 vereenigiiigen waren tegenwoordig en schetste de ondergeschikte rol welke de werklieden dour hun geisoleerden toestand tegenover het zou dikw ls vereenigde kapitaal innemen Volgens het besluit der vergadering van afgevaardigden den 2 i Dec 11 te Rotterdam gehouden had de bestuursbond aldaar een reglement ontworpen om de werklieden in Nederland tot éón geheel te vereenigen ten einde zich zelven te helpen en niet een Internationale die men niet kent of al te goed kent maar een Nedtrlandseh verbond op te riehten dat zijn rechten en tevens zyn plichten kent en langs wettigen weg door associatie evenals het kapitaal hunne belangen tracht te bevorderen De statuten ontworpen door het Rotterdamsche Comité werden by acclamatie goedgekeurd Zij luiden aar L van het nationaal wbbkliedbn verdond Jrt 1 Erkenning der behoeften van den werk man te bewerken en de middelen tot zijn herstel op te sporen opdat hij zoowel zedelijk als stoffelyk zijne weltige plaats inneme jlrt 2 Eenheid te stichten tusschen alle werk lieden opdat er bij het aanwennen der middelen lot verbetering hunner toestanden niet meer gevon den worde verbrokkeling van krachten maar een parig handelen a Eene algeheele overeenstemming tusschen alle arbeidersvereenigingen daar te stellen Het oprichten van bovengenoemde vereeni gingen te bevorderen WElUKBINO DES VHHBONDS Art S Om daartoe te geraken zullen door den boud de navolgende middelen worden aangewend a Het uitgeveu van een officieel orgaan welks voor of nadeel zal komen ten bate of laste van den bond 4 Het beleggen van jaarlyksehe congressen c Het onderhouden van goede correspondentie met alle vereerigingen welke tot den bond zjjn toegetreden Art i Zich in aanraking te stellen met perso nen of lichamen die door hunne staatkundige of niaatsehappelijke belcekenis het doel van den bond kunnen bevorderen Ailt 5 Het ondersteunen van alk plaatselijke ontwerpen ter verOctering die door eene afdeeling Ondernomen eu niet strijdig met de algomeonc bo laugen zijn BIJZONDERE BEPALINGEN VAN DEN BOND iiArt Het Nationaal Werklieden Verbond zal zijn uitsluitend een Nederlandsch element dat zich door eigen bestaan en inrichting onderscheidt en als zoodanig ten allen tijde zich moet openbaren iiArt 7 Het zal zich niet mengen in bijzondere overeenkomsten van aansluiting der afdeelingen zoo deüe niei strijdig zijn met de belangen des bonds iiAri 8 De contri mtie zal worden geheven ten bciirage vnn doch zal zoodra mogelijk wor den besteed tot de nitg te van een officieel orgaan dat aan elk der leden zal worden verstrekt Op uien grondslag was doordc iur vereeni ging Ilelp u eelven door elkander e helpen te Amsterdam een ontwerp reglement gebouwd dat vervolgens in discussie kwam Voornamelijk werd het woord gevoertl voo de bepaling dat het verbond mede ou werken tot de bevordering en uitbreiding van t algemeen sraiitsonderwijs Vooral de Rotterdamsche afgevaardigden kwamen hier tegen op doeh met 11 tegen 9 stemmen werd het voorstel om die bepaling te schrappen verworpen In de avondzittiiig werd namens de Rotterdamsche werklieden veikladrt Jat geen hunner tot het verboud kon toetreden zoolang in het Reglement sprake WIS van bevordering van Staats of algemeen onderwijs Wilde men in alinea van art 3 spreken van onderwijs in t algemeen Rotterdam zou berusten maar zich anders terugtrekken Hoewel door eenige voorstanders van t staatsonderwijs werd gewezen op de pressie reeds nu door Rotterdam uitgeoefend en gewaarschuwd om daaraan toe te geven doch de meerderheid wilde gemeen overjeg in de hand werken en de afscheiding van Rotterdam voorkomen Ten slotte werd de motie in stemming gebracht om te lezen Het doel van het Werklieden Verbond is mede te werken tot uitbreiding en bevoruering van on derwijs Die motie werd met 18 tegen 2 stemmen aangenomen Al de Rotterdamsche 8 evaardigdcn stemden nu voor Een aantal arbeidersvereenigingen zijn reeds tot dezen bond toegetreden Een algemeene ra d van bestuur zal later door de afdeelingen worden benoemd De zetel van de vereeniging zal te Koloniën WEST INDlfi De heeren J F A Cateaii van Kosevelt en S F A E van Lansberge zijn naar Boven Saramaeca vertrokken tot het opnemen van dat gedeelte van het district zoodat behalve de Corantijn die nog in dit jaar zal worden opgenomen het geheele westelijk gedeelte der kolonie opgemeten en hun hoogst moeilijke arbeid om eene zoo nauwkeurig mogelijke kaart van Nederlandsch Guyana te leveren voltooid w l zijn Als een bijzonderheid kunnen wy mededeelen dat op Uuraijao een dame tot boekhoudster der spaaren beleenbank is benoemd geworden In de Coloniit van Demerary lezen wij datde voltooiing va Ie telegraBsche lyn naar Berbiiiemet kracht irordi voortgezet Een kofte kabel isop den 15 der vorige maand ever de MahacoiiKreek gelegd Met betrekking tot de voltooiing der gemeenschap van Demerary met Trinidad deelt het blad mede dat de Dacia na den onderzeesohen kabel met het landeind dat aan de SuJvIk was bevestigd verboaden te hebban den 12 naar Trinidad was vertrokken Als alles goed gaat verwacht men de verbinding tusschen die twee koloniën t gen den 2S Met het schip ffellealcy zij i uit Demerary naar hun land teruggekeerd 817 koelie immigranten wier contracttijd versohenen is nl 394 naar Calcutta en 423 naar Madras benevens 1 Chineezen naar Canton over Calcutta de laatsten hebben allen hun terugtocht zelf betaald 250 hadden zich vooi terugtocht aangemeld maar schijnen er niet op gestinn te hebben terwijl p m een 100 tal uithoofde van gemi aan ruimte niet met het sohin koiJe medegaan zoowel de Indische als de Chineesche immigranten moeten veel waarde aan geld en versierselen bij dun agentgeneraal ter verzending naar Indié en China gedeponeerd hebben Laatste Berichten Parijs 1 Nov Hel Comptoir d Esoompte zal hillctten van 5 franc uitgeven eu wel tot een bedrag van 10 millioen waartoe het gouvernement inaehtiging heelt verleend