Goudsche Courant, zondag 5 november 1871

rfj fcte i n i wwm m aEmvmiim nfcp Stoombootdlciist Vultiardlng lil ovcreiiiitomminp mft l i fii do Daili Telegraph reeds lieift iiii Irgpdceld Vin M irdui jeuield ilat de lucr Tillers vullmrilt in lijr v rlnii i eii nnar wij ijjiiig ill liet iiiiiidrlirnctant met Kngilaud i rt is t r ii el met wnar dat liij danromtreiit nnii het Bntsch niiniisterie van koopliuudcl ceii ultiinatmn hcuft jjeKteUl uii er bestaat atlc reden oro itaii te nenitii dat het tuictaat niet zal wordep opgezegd Weenen l Nov De Neve Vreie l mse meldt dat baron KfUersberjt belast is mot de lamen tellinn van ee i iiieuw kabinet op den grondslag van handhaving der grundwct Bl USSel 1 Nov I e Monifeiir meldt d it van den November de reizigers die Üclgie van de Kranselip ijdc hinnenlionien nitt meer van paspoorten voor ien btluivcn te ijr St Petersburg i ncv lua Jommu at w ïétcrsbuurg ne leispreeU 1 i t l i iiclit dat dep esubnt der vereenigile staten on verklaard hi bjin din Itiis iscl fn ge Jint te Washii gton ik g slechts te dulden voor iui lang de ruotvoist Altiis ich in de vereenigile stiten zcii ophon len liet Journal vcaekert dut de geziin niets heeft gedaan wat niet in overeensttmiuinj is met jet diplomatiek gebiuik of met de tusschou Kusland en iSmerika bestaande vriendschippelijke betrekkingen Londen I No Lnidei 9 een telegram i t Berlijn is generaal von Stoseh benoemd tot assistent van den munster van oorlog den heer von Boon wiens s ezoiidheidstoe taiiü niet bevredigend is Kantongerecht te Gouda Heden morden zijn door het kantongerecht alhier veroordeeld M V huisvrouw van F N F v d M en K V H ieder in eeiie geldboete van ƒ 3 of drie dagen sulisid gevangeiiisstr if m r kosten ter lake van het met binnen 24 uren bij dei igrnaar en zoo deïe niet bekend is aan hei Hure m van Politie brengen van een in de gemeente Gouda gevonden voorwerp MARKTBERICHTEN Gouda 2 Nov Bij tamelgkeu om et bleven de prij eu ongeveer als de vorige week Tarwe puike Zoeuwschc 13 70 a 14 25 Mindere 12 75 i ƒ 13 80 Polder 10 50 a 12 50 Bogge puike ideuwe f 8 75 ii ƒ 9 60 Oade ƒ 8 b 9 Voer 6 25 a ƒ 7 Gerst puike ƒ 6 25 a 7 25 Mindere ƒ 5 25 ii 8 75 Haver korU 4 26 ü 5 Lai ge f 50 ƒ 4 45 Duiveboonen 8 60 a 8 75 Ueniiep aad 8 ii 8 25 De veemarkt met goeden aanvoer de handelw B iits trager vette varkens van 26 a 2U Cents per half kilo Magere varkens en biggen met grooteri aanvoer zeer Icvendigen handel Ooeboter 1 60 a 1 70 VVeiboter 1 44 ü 1 54 Ter kaasmarkt werden aangevoi d 112 partgeu pry en van ƒ 31 a ƒ 35 Burgerlijke Stand GtBOKiN 30 Oct Jan lltmlrik uuütrs H P nn der A eu VV C Root 31 PifUmillii uiidici C M Gtiodnaftn rn H C Ilterkius Maria Adriaua ouders T Utk en A KoKter Ovi Ki niiN 31 Oct N de Haas 5 j R de Haa 7 w GbHiiwn 1 Nov C llrulijk tn b llfpcer F Stolk en C C Jaapcrs J van der Vnl e J vau liri uktliu T P Uu co J de 1 i er P T Uijser ca C Nieuwlaiid J de lluuijir ca J C L cniau A DVER TENTIEN lUisluUeiul voor llcercn TWAALF PllAClITIUE l UOTO GRAPH lËN vrouwengroepen in schilderachtige houding slechts voor f 3 50 SEUAILAL BUM uiterst picante groeperingen gephotographieerd 12 l latcn voor den prijs vau slechts Ü VENUS ALÜUM 24 Photogrnphiën sierlijke vrouweubuolden in de bekoorlijkste groepen geraugschiKt on bijeengevoegd in een zeer smaakvol versierd Zak Album voor den prfls vaii slechts f 10 Dit alles te zamen is verkrijgbaar voor slechts 15 Veikrijgbiinr bij overiuakiiig vaw het bedrag hetzij lu bivuUliil etleii coupons of ii st eg N door tiis sLlifiikoiust Villi P J ÜKllM te Main bbcieteit Ons Genoeobn ZAAL Kunstmin SCIlÖUWÖlJIlii ONDRlt DlttKCTlB VAN J J Stoete Sc Conij ÏN MET medewerking van de Ilerre KAPPKR en lIEBM iNS ZOND G 5 NOVEMBER 1871 De llcis Avonturen VAN N4PP1E BN WIIEEIB NieuH uorsiiruükelijk Kluchtsjiel in vier ed j4ira dtor C P T BiouT Bonnetteu Qiiodliheta mi Muziek au verschillende CmpouibtcD Aanvang tan 77 ure Entree voor HH LEDEN DAMES en KINDEREN van LEDEN 50 Cts de persoon Niet Leden 1 Rang 75 Cts 2 Rang 50 Cta 3 Rang 25 Cts Plaatsen zjjn te bespreken van s morgens 10 tot des namiddags 3 ure a 10 Cts extra voor iedere plaats OUD ÜEDIENDEN te Go ida woonachtig en versierd met de Medailje van Waurloo hat Metalen Kruis of de Citadel van Antwerpen voor zoo verre zy tot de miugegoeden behooren en hun een KLEIN GESCHENK in GELD aangenaam kan zijn tegen den naderenden winter kunnen zich aanmelden bjj de Commissie ter ondersteuning van achterblijvende militaire betrekkingen welke daartoe zitting zal houden VRIJDAG den 3 NOVEMBER aanstaande des avonds ten S ure ia het gelxmw Arti Lsoi op de Markt alhier N SCHELTEMA Pres A L WlECivERT Secr Muzijlicorps der dd Schutterij Zij die uog LID van voornoemd MUZIJKCOltPS wenschen te worden vervoegen zich daartoe op VIUJDAG 3 NOVEMBER a s des avonds te 8 ure in de Schuttersraadkaiuer alhier bü de Commissie van Toezigt over voornoemd Corps Namens de Commissie Mr SNEL Door bjjzoudere omstandigheden den 15uen November te huur een zeer goed BOVENHUIS bestaande uit VIER KAMERS KEUKEN ZOLDER en verdere gemakken gelegen op de Markt alhier en te bevragen A n 159 AOEMEN en UDE In alle steden en dorpen worden AGENTEN en BODEN gevraagd voor een BEGRAFENISFONDS Tot aanbeveling moge dienen dat bij de GEBOORTE van een levend kind gratü wordt uitgekeerd van ƒ C tot J 12 dat vooreen LEVENLOOS aangegeven kind gratis eene tegemoetkoming wordt verstrekt van 5 tot 10 terwijl voorkinderen tol acht jaar nxede gratis wordt uitgekeerd van 8 tot 24 Reflocterenden gelieven zich uitt eigenhandig geschreven brieven opgaaf van leroi p en oududom J uneo te adresseren onder letter P H T aan t iJiireau dezer Courant luuda hiiiK win Hiiiikniaa Aanvang nemende Maandag 6 November 1871 LEIDËN GOTJDA Van LEIDEN voorm 6 uur 10 uur en nara 2 uur Vrijdag en Zaterdag in plaat van lO j om 12 uur OM Ii Van GOUDA voorm 6 uur 10 20 en nam uur Vrjjdag s morg om 5 uur en Zaterdag sraorg ora 5 in plaats van ö j en Zaterdag nam ten 4 ven Zondag geen dienst Dr DIRECTIE Eene oude en gunstig bakende firma handel drijvende in Koloniale en andere waren met een jaarljjkschen omzet van een millioen ££ ongeveer twaalf millioen gulden en met vertakkingen in Engeland en Waks verlangt een contract aan te gaan lot levering van BOTER uit Kiel KAAS van Edam en Gouda BROODSUIKER HoUandsche GIST Hongaarsch SPEK en andere eetwaren van het vasteland van Europa Men adresseere zich franco onder N 1486 met bewjjzen van soliditoit aan de Boekhandelaars A VA HOOGSTRATEN ZOON t Graienhcge 277 Staats ïotei Df Trekking d r EERSTE KLASSE begint MAANDAG 20 NOVEMBER 18V1 Absliaubbin s Anti itbumatlsclie Dezer dagen hebben wederom verscheidene Ijjders aan Rhtmatische pijnen of aandoeningen door koude ontstaan mogen ondervinden dat de Abshaubbin s Anti Rhumatische Watten niat twyfelachtig in hare uitwerking zijn daarom beginnen zg ook hoe langer hoe meer de aandacht van iedereen tot zich te trekken en wordt overal met lof over haar gesproken Daar waar andere middelen niet baten moeten ae A bsLaubbin s gebezigd woiden en spoedig ondervindt men hare genezende kracht en mag men zich verheugen door het aanwenden van zulk een goedkoop middel binnen korten tijd van de eene of andere pfln verlost te worden Neemt dan lijders het middel te baat dat U zoo ruimschoots wordt aangeboden want in elke stad of Uorp bi a vindt wen er een Depot van en worden dezelve met goed succes verkocht laat U niet afschrikken door hen die dwaas genoeg zijn om die in twjjfel te trokken in den wind te slaan en hunne ooren voor de stem der waarheid te stoppen Lijders profiteert dan het middel i te geef 30 cent kost elk pakje gevrikkeld in iidioblauw papier waarop gebruiks aanwijzing staat vermeld en onderteekend is door den Bereider en Hoold Dépóthouder A BREETVELTAz te IMlft die deze Watten o o verkrijgbaar heeft gesteld bü T A G vvN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS evenhnizen G WILHELMUS Woerden T W UFN UIL Schoonhoven A K ULING Alphen J JOIIDKADK lio koop T H KK LLKW WcsteWiigeiistrttttt fioWerrfam I A REllNARDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK ropdk i l IJssel rmiPAf lifii p ilM h lOAll i 2 h 0 Der 5 ii ip l nu kdvtfte htét ui iiaa A é Fnilnit kWi JMUrt 8 M laai Hit Vjm s i Imp f t t iM es é In y il iurkg wiiMiiJilw iib twuwt K wtóifii ft W ml ttüakti r k Mc r I lÊéhSmÊÊÊii wf umi JU Hy i ïn frti l tl I 1 j