Goudsche Courant, zondag 5 november 1871

1871 Zoiidiig 5 iVovciiibci N 1124 GOUDSCHE COURANT Nieaws en AdverlenüebJad voor ftoiida en OmstreJieHc De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave t iber 1871 v T il in plaats 20 en nom uur en Zovan 6 j en DIRECTIE finna handel wjiren met millioen ££ met ver rlangt ten m BOTKR BROOD rsch SPEK van Eu onder N in de Boek ZOON Loterij SE begint Ithiimatlsclte verscheidene l aandoeningen ondervinden dat Watten niet n daarom meer de aan en wordt Daar waar Abshaub onderviudt men zich zulk een van de eene baat dat U want in reenUepot succes veror hen die te trekken en voor de is to eef lichtblauw staat ver Bereider en Az M Inlfl hetl t gesteld bg Uotlerdam IJmel D i uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 fi anco per post 2 BUITENLAND BuKcnlaiidsch Overzicht Ten gevolge van het Allerheiligenfeest zijn dp Fransehe bladen aiet versclvenen zoodat het nieuws uit Frankrijk ishnarsch is Het blad l Ordre bevat eon brief van prins Napoleon aan zijne kiezers Het schrijven is gedagteekend T n 28 Oet De prins zegt daarin dat alleen een beroep op het volk een einde kan maken aan ile crisis maar hij riadt om middclerwijl het voorloopig Quvernemei te eerbiedigen De brief eindigt met b t telles der drie volgende quaestiën De republiek het kouiiigechap o der üe Bourbons of de dynastie dar Boimparten Het hanilelsiriintiiBt met Engeland zal niet tpgclegd manr n g nie ii9chappelijk overleg gewijzigd word n Men verzekert dat de f rondslagen dier vijzigingen reeds gedeeltelijk vastgesteld zijn Het gerucht als zon de Regcering voornemenszijn eene beperking te br ngen in het algemeen stemrecht wordt gslogenatraft Nog geen Oostenrijk sch ministerie Krkomteenige kalmte na den bitteren strijd en zelfs bij de Duitschcrs ontstant na de ovorwiuniug een onpartijdiger iuz cht in de zaken De opgewonden vaak onbeschaiifne toon heeft voor kalme overpeinzing plaats gemaakt waarvan de slotsom niet zeer bemoedigend is voor de partij op welKe thans le taak rust om de verschillende heterogeene bestauddeeien der Oostenrijksehe monarehie onder écu bestuur samen te honden Üe Neve Freie I resue b v gaat zelfs zoo ver om von Hohenwart de eer te geven dat hij op betere ij e en nr et meer succes de verzoeningspolitiek geleid heeft dan de zes miniate riiin die voor hem onder den druk van dit probleem bezweken Wie deze rij van on elnkkige proefnemingen nngaat zoo gaat het blad voort kan zich er moe lijk langer in beilriegen dut het toch ten slotte Ie oplossing van een onoplosbiiiir probleem is w inrop de Oüstenrljlvüehe staatslieden ich oiiiler eeiii r vuig nfnmttcn Onder znoveie ininisiericn viiii veisclii eiidc politieke richling zou er toch eiiulelijk éeii ge eest moeten zijn wieii liet werk gelukte aniieer de uitvoering hiervan mogelijk ware En wal is hei eenige lint men hieruit opmiiken kan Slechts de ekerheid dat zij allen na ir de politieke quadratuur des cirkels zoeken wanneer nj meeneii dit het CVeehiscIie programma ooit met de cischen der üu teiinjksche politic in overeenstemming Ie brengen is Deze proefnemingen hebben Oostenrijk reeds onberekenbaar veel schade gedaan ma ir wanneer men er ten minste dit eene niet uit leert d i men een onlicreikbn ir doel najaagt zoo zouden wij ook aan uze toekomst wanhopen en het betreuren dat thans het C zechische ontwerp van constitutie niet tot siand gekomen is ENGELAND Ue Tinies die gelijk wij reeds mededeelden met de door den heer tilmlstone te Greenwich gehouden redevoering eer is ingenoinen zegt dut de premier bij dl ze gilegenlieid weder gitoond heeft politieke bchiunderlu ld en takt en Icvtiis politiuki ii moed te bezaten Zijne verklaring rcoralsnog met tot een hervorming van het hocgerhuis tot een nieuwe organisatie van den tweeden tak der wetgevende mdclit bereid te zijn kan naar iet gevoelen van de ïïmh ten gevolge hcübeii dat vele doellooze pogingen om de publieke opinie gunstig voor een hervorming viui het lioogerhuis te stemmen achterwege blijven De besishouwmgen ler andere bladen over die redevoering loopen nog al uiteen Het miu gunrtig oordeel van Dail Meies is bekend Sailf Telegraph welk blad in minis erieelen geest wordt eschreven beweert dat de wetjieviug der drie joni e zittingen het terrein zoo goed als toe ereid het ft en dat de ofnstawdigheden thans saraeiiloopcn ou en huishoudelijke hervorming te bewerken gelijkstaande met de hervorming welke op stuitkiiiidig gebied is tot stand gebracht Kvein el kun de staat eigeiilyk niet meer doen dan de burgers den weg wijzen om zich zeken te helpen Do Moriimg l o t is van oordeel dat het bind den premier d iiikli iar zal zyn zoo wel voor hetgeen hij gezegd als voor hetgeen hy niet gezegd heeft Ock de Oloöe verheugt er zich over dat de redevocrir des heeren dladstone zich gekenmerkt heeft do een voorzichtigheid en verzoeningsgczindhcid waardoor die redena ir tot dusver niet had uitgeblonken Ken auiler cuiiserVNtief blad de Standard constateert met blijilschap dit de rede niet zuo scherp was en minder aanstoot gaf dan de jongste door den heer ilndstone gehouden redevoeringen het blad is echter van oonleel dat zij zeer onimoedigend en teleurstellend voor des sprekers vrienden moet zijn De VallMalt Gasttle is van oordeel dat de heerGlad tone veel woorden gesproken maar weinig gezegd heeft dat hij vnn het begin lot het ei id zijner rede aar elt en men met weet of hij vooruit dan aclitefuit vvii Noch zijn vrienden noch zij i vijanden weten wat zij vnn hem te verwachten hebben De Advertiser ga t in l arc geriogvhatting de er redevoering wel het verst naar haar oordeel komt er geen enkele gelukkige gedachte geen enkel grootsch denkbeeld meis dan lledaag cliheiil in voor In verband met de redevoering van Engeland s premier kan gemeld worden dut eergi lerenavond te L Jiid n een zeer talryk be ochte vergadering van haiiduerklieilen is gehouden om die redevoering uit het oog iunt der arbeidende volksklasse te beschouwen II te beoordeele De bijeenkomst was door de mocniiische verreii giiigen belegd Na een vrij levendige beraadslnging is met groote meerderheid van steramen de volgende resolutie genomen Deze vergadering 18 van oordeel dat ilndsione s rede zijn k irakter Juivert v m de tegen hem ingebrachte verwijten en verdenkingen en hem reeht hetft op de benaming van den incest pnictiselicn en vaderlandslieveiiden minister van onzin tijd De vergadering is geneigd hem met alle macht te onder teuiien en die wetten welke hij in het belang van de groote massa der bevolking ontworpen heeft of weiisehelijk acht te helpen lot stand brengen Tevens verkhiart de de vergadering zich met de hoop te vleien dat de heer jiadsloiie in het vervolg zijn bewind zal samenstellen lilt miinnen die meer hart en meer ernstige belangstelling voor de beliocften en wensohen des volks hebben dan zij die thans leden van i ijii kabinet zijn DUITSCHLAND Onder den titel van kathoUciviius voor ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel uieer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzondcrlpe Nommers VIJF CENTEN den rechterstoel der Europeetche staten wordt in het voorlaatste nouiiner der Germania het hoofdorgaan der ultrnmoiifnnen in Duit ehland het volgende gele zen De Ncrdd All j Zeitung het stuk medcdeelende doet daaraan deze woorden voorafgaan De beschuldigingen achter de bijbelsche aanhalingen verborgen zijn met waard dat zij worden wederlegd maar om het schiinilelijke heulen der ultramontanen met Frankrijk verdient het bedoelde stuk onder veler oogen gebracht te worden Diiiltchland En de ovcrpriesters en de j hriflgeleerdeii zochten hue zij hem ombrengen zouden Luk 22 VS 2 Zij zochten valsche getuigenis en vondec ie toch niet Toen stond de hoogepriester op zeggende wat hebben wg nog getuigen van noodeP Matth 26 T 65 Indien deze geen kwaaddoener ware zoo zouden wij hem u niet overgeleverd hebbeu Job 18 v 80 Gij hebt de godulasteriog gehoord Mark H v Bi Hij zegt dat hij i de Christus de koning Luk 23 v 2 Een iegelijli die zich zelven koning maakt wederspreekt den keizer I Joh 19 v 12 Hij maakt het volk oproerig Luk 22 v 5 Hij heeft gezegd ik zal dien tempel afbreken Mark U v 58 Indien wij hem zoo laten voortgaan zullen allen in hem gelooven en de Romeinen zullen komen en wegnemen beide on e plaats eii volk Joh II v 48 Wat zullen wij nu doen Joh 11 r 57 Wat dunkt ulieden Matth 26 v 66 Beieren Wat wilt gij mij geven ik z hem u overleveren Matth 26 v 15 ïrankrijk Mijne ziel is geheel bedroefd tot in den dood toe Matth 26 vs 38 Al wierden zij ook alleu aan u geërgerd ik zal nimmer meer geërgerd worden Al moest ik ook met n sterven zoo zal ik u gccnsz iis verloochenen Matth 26 va 33 en 35 Maar Hierop laat het blail de Nordd Attg Z dtung iele woorden volgen Herhaaldelijk is het gebeurd dat de ulir iinontiiinsclie organen met verontwaardiging de beschuldiging van zich hebben geworpen dat hunne beginselen en gevoelens in lijnrechten strijd zijn met de nationale Duitsche gcvceluiis Maar erger heett het ultramoutmismus zich wellicht iiiniinorvergrepen iian den Duit sohen geest dan thans nu Daitsciünnd op eene lijn wordt gesteld met de moordenaren van Christus nu Beieren wordt voorgesteld als spelende do rol van Judas terwijl aan Frankrijk de woorden van Petrus in den mond worden gelegd en door dit land word geprofeteerd mei de woerden welke Christus uitte tot n hij van zijn opstanding sprak Is het ergerlijker dat de ultramontanen heulen met den door Duitschland ter neer geworpen vijand dan dut zij godslasterlijk Frankrijk met Christus gelijkstcllen of is de smaad welken zij Duitschbind aandoen het ergerlijkst te noemen Wij uilen geen uitspraak dueu in de e quiestie maar laten de aak ter beoordeeliiig van don lezer Hierop echter willen wij de aandacht des h ers vestigen dat l etrus wiens woorden Frankrijk hier in den mond worden gelegd den Heer ilrienialen heeft verloochend De houding door Vn ikrijk jegens deu f hristelijken godsdienst aangenomen gedurende de eerste revolutie de houding dor l iirijsche commune dat alles schijnt reeih vergeten te zijn dat schijnt bereidwJlig uit hit oog gestehi t worden indien daarbij l iiitsclilnnd slieht kon wo den gesmawl