Goudsche Courant, zondag 5 november 1871

J é y f IE 1 ander verborgen kan zijn dal Spanje binnen lai geren of kurlereu tijd zijn toevltuilit tol een nieuwe Icening zal moeten nemen let nadeel eener couponbelasting weegt niet op tegen de som die zij opbrengt want zij doodt het krediet van het land Blijkens telegrafisch bericht uit Madrid heeft de commiasie voor het budget zich toch reeds in beginsel met deïe be lasting vereeni d OOSTENRIJK e A l n ii l rease meende dat aan Kellersperg zi i worden iip riliiii en een nieuw ministerie sann n te stellen lir laan le uit Vdorstinulers van deCirinnlwet van t i i Wij treklien dat berielit in twijfel omdat uit de meer betronwbaro eener correspondenties volstrekt niet blijkt dat de krizer en zijn naaste oni evinf gezind zijn om ich terslond weder in de armen te werpen van du Unitselie oeniralisten Pe houding van de Dnitsche liberalen hnn Imrt tochtelijke jipositie leeft daarvoor te sleehten indruk gemaakt op hel bof daar wai r het plan voor het ministerie llubenwart in alle sli te va voorbereid Dit laatste punt schijnt den Oosteni ijkseheu journalisten geheel door het hoofd te zijn ffejjaau Als be vijs dat ei ii Dnitseh über ial ministerie v i ueiM ili ii niei waarscliijnlijk is kan dienen dat von üeust die tereclil ol ten onreehte met de Duitsche liberale p ntij verfenzelvijrd wurdi door de i keizer niet in de eerste plaals wonlt geraadpleetrd Dal von Sehmerlin de volbloed Duit sehe centralist door den keizer zou zijn ontboden wordl bepaald tegengesproken Ook de komst van den ll tngaarBclien presidentminister Andrassy wijst niet op een nauwere relatie met von lieust daar de llonjju irsche premier bekend staat als zeer ijverzuchtig op den Kijkskanselier Maar in welke richting heeft men dan een ministerie te wachten Wellicht wordt die ricliting aangegeve i door het feit dat kardinaal Rauscher den laatsten stoo gegeven heeft iau deji val van het ministerie llohenwart het orgaan van m n kardinaal heeft zich steeds tegen de nationale verbrokkeling van Oostenrijk verklaard Een conservatief ministerie mot elericale tint ziedaar de nieuwe beproeving of nllhins proef die Oostcarijk te wachten staat Als samensteller van zulk een ministerie is reeds genoeuiu grsaf frauttmansdorff de vroegere geaint te Home door von Benst teruggeroepen omdat hij met het pauselijk regime te zeer ingenomen was In den tenenwoordigen toestand van Oostenrijk is alles mogelijk en de Duitsche liberalen konden wel eens te vroeg viclorie hebben geroepen over den val van llohenwart het schijnt dat men in den hofkring het denkbeeld vasthoudt dat er een vergelijk moet worden getroffen is dit met llohenwart uiet gelukt daii wil men het langs een anderen couservatief liberulen weg beproeven De te fgraaf stelde ons in staat kenuis te nemen van de interpellaties in het Hongaarsche lagerhuis ernstige gevolgen beeft men daarvan niet te wachten zij gaan uit van de linkerzijde wie t daarbij meer te doen is om oppositie te voeren dan wel sympathie aan den dag te leggi n voor de Czechen Dit laatste is sieehts vorm een kiesmanocuvre de meeste leden van de Dcakpartij zijn verko en in Slavische districten terwijl de leden van de linkerzijde meest verkozen zijn in Hongaarsche de linkerzijde wil dus door sympathie Ie veinzen voor de Czechen de Slavische kiezers m Hongarije op baar zijde krijgen De i zncliische bladen zijn intusscheii opgevuld met lofredenen op hel gevallen ministerie ven slt rk is de haat van die bladen op den Uongaarsehen Andrassy De l okrok zegt Andrassy heelt alles verijdeld dat roept om wraak De bela ers van on e vrijheid zullen gevoelen dat ook wij ip hunne vrijheid geen ni ht zullen slaan Intiis eiic i worden de waehten te Praag versterkt de af ei eden ministers Jirce ick en tsohiiffle zul en z gt men te l r iag gaan wonen de laatste weder als van oiids collegega ni geven Vrees schijnen de Czechen niet te koe iiertn althnn i indien wij naar de taal der dagbladen oordeelen üe Politik roept de Oondwet ietrouwe bende toe Een generaal en wat beulen voor Robeiue l ak tegelijk wat galgen in dan belioelt ge er later niet om te lelegrafecA n Wij ijn mans genoeg om uw generaals nog aan te kunnen lioheinc is een land waar keizerlijk koninklijke generaals nog veel stmli eren kunnen want er zijn hier zoovi el slagvelden en zooveel verwaarloos lc etrnte ische punlen dat bet de moe ite waard s de veldheeren van liakovza Dalmaiië ook met Bolicme vertrouwd te mak U lioheme ia ecu l md waar die generaals ontzettend veel kunnen leeren en menige lieilzame les bekomen Vreemd genoeg worden zulke bladen die tot oproer aair elten niet in beslag genomen terwijl men te Wcenen met de Duitsuli liberalc bladen veel strenger to werk ging SPANJE De b langrijkc saMieukuuisten welke te Madrid plaats hadden met hel doel om de splitsing der dcmocialiseh iirugessist selie partij lo In rstellen en ei ne verzoening tnssrlien in illa en Sa asta tot stand tl br iyen zij i zmider i eviilg gebleven De pogingen door het g uotste g deeiie der partij de aanhangers van Za illa d iai t ie aangewend zijn algestnit o de ei i iiii rdi i a rn ziieht van Sajtast i Daai ente Ln M is een ander doel bereikt ii iiiici jk het aan nemen van een uitvoerig programma der partij dat waarschijnlijk door lUvcru opgestidd en een meesterstuk op politiek gebied is Dit stuk en de beraadslagingen waartoe hot aanleiding gegeven heeft zijn levende bewijzen van het onrecht dat Spanje door de reactionaire en schandelijke regecring der Bourbons geduremie een tal van jaren aangedaan is i Na lange onderhandelingen verklaarde ten slotte Sagasta Ai hij wilde toetreden mits nion een votum van vertrouwen voor het ministerie Malcainpo dat Sagasta zelf schiep uitbrengen zou Dr Mata de decaan der medische faculteit te Madrid noemde dit verlangen eene onwaardigheid Zorillu verklaarde oat wauneftr de ministers tot de partij behoordni zij als pfilual personeu deze vergadering Iwhoorden bij te wonen Bovendie i bestond het ininisterie tekort en noest de nartii vrije haii t f er he kubhiet behouden Uier zeidc hij staat de partij boven de regeeriiig en niet omgekeerd De heer Figuerela betoogde daarna in een lange redevoering dat hij die aan de aanneming van een programma eene voorwaarde verbindt het m l dat programma zelf niet ernstig meenen kan en noemde iirt eene uitgemaakte hcrsenloosbeid insigne tunleria wanneer de vergadering a nn dit verlangen voldoen zon Dinrnn erd de wensch van Sagasia met 91 tegen 42 stemmen oiitkeuucnd beantwoord waarop deze de vergaderzaal verliet Later werd door hem en zijne aanhangers een ander programma vastgesteld dat echter in hoofdzaak met het andere overe instemt Niettegenstaande de scheuring welke dientengevolge in de progressistische partij it blijven besiaau i het ministerie Malaimpo nog aan het bt tuur De een noemt de financieele wetten de andere zijne meer conservatieve beginselen een derde de wet tegen de internationale het blok waarover het ministerie ttruikelen zal doch desuiettegenstaande houdt het nog zijne zetels be et Een brief uit Madrid van 27 October meldt vdn deu toestand o s het volgende De inleidende debatten over de internationale hebbeu drie zittingen der cortcn in beslag genomen Drie andere zittingen zijn gewijd geweest aan de vraag of de wet in behandeling gcnomeu zal worden en thans blijft nog het indirect verioek der regeeriiig tot een votum van vertrouwen over Doiijnen redevoeringen zijn zonder resultant gehouden terwijl de ageuten der internationale huune zendelingen naar alle industrieele diatrioleii zenden en tot werkstakingen en onrust aanzetten Uit cortratt heeft de aandacht der regeeriug getrokken die hare werkeloosheid schijnt te willen vaarwel zeggen Men verzekert inderdaad dat een reoliterlijk ouderzoek bevolen is tegi n de personen die zieh op de laatste meetings zoo heftig hebbeu uitgelaten liet ia zeer twijfelachtig of lic repressieve maatregelen iets zulleu baten en het ware wiuirschijulijk veel wijzer wanneer meu het gezond verstand liet beslissen over die veraclitetelijke on belachelijke leerstellingen welke enkele redenaars verkondigen Uieronder muut byionder uit eene naaister Ciuillermin llojas die het Godsbegrip onzin den perauoiilijken eigendom eene onbillijkheid het burgerlijk en kerkelijk huwelijk een sell uuis der menschelijke vrgheid en liet vaderland een behiclielijk en onmensclielijk begrip noemde liet wordt hoog tijd dat de cortes dergelijke theoretische bespiegelingen laten varen en de praktische qni€stiin behandelen wier oplossing het land met ongeduld verbeidt lil de eerste plaats komt de behai deiing van het budget in aanmerking Men zegt dat het voornemen bestaat om iu iedere zitting minsteua twee uren aan de debatten hierover te wijden De c maairegei moge goed zijn doch beter ware het wanneer u en de coniiui sie die zeer langzjiam vordert tot meer spoed aanzette I e ontbinding der Cortes kan met vóór de stemming over de begrooting plimts hebben en deze ontbinding wordt met het oog op do verhoudingen tnssehen de politieke partijen dooi iedereen noodzakelijk geacht Kenc der belangrijkste wijzigingen welke de minisier van finaucii n in het budget van zijn voorgan ner gebr iclit heef is de invoering van eun belasting vaii 1 r ij 1 interessen vnu de binneiilandsche on buitenlaudsclie seliuld Men berekent de opbrengst dezer belasting op i l l UUU picefas liet oindcijf er der inkomsten wordt daardoor it ii ü i picetaii hocger dan op het budget Kuizfiomez het geval was Ken financieel blad te Parijs heeft bericht dat Engelsche kapitalisten aan de Spaaiische schatkist een voorschot van iUO milliocn doen zouden Dit is ongelukkigerwijze niet waar en dit schoone vooruitzicht dat het hart des ministers zoo verheugde en zijn kas zou ïul en bestaat slechts in de verbeelding van den schrijeer The Timen bericlilte integendeel dezer dagen dat de houders van Spaaiise lie fondsen welke grootcndeels in de handen der Engelschen zijn ei ii protest aan de Spaaiiaehc reiieering inged eiid hebben tegen het voorneinen om ile interessen te belasiun liet blad wijst hierbij tevens op het onverstand der regeeriiig iim dit middel te baal te nemen terwijl het den iniiiister van fliiancieii locli evenmin als ieder Uoi u 4 NovEHnr H Do heer S E W lloorda van Eijsinga nict cervol ontslagen ingenieur der i klasse bij de outboudeu r iniinissie tot lie vervocrm ddelen op lava heeft na eene broelmrc gezonden getiteiil tt hinnenhmlsche tcaarheid van mijne rerlxinnitig die niet in den hau lel is Daar deze brochure alsvervulg moet worden beschouwd op eeuo vroegere brochupj de oJIcieeU iraarheid eni die ons onbekend is zijn we niet in staat een behoorlijk resumé vnu de qumstie t geven Ken ding i zeker de heer Koorda acht zich verongelijkt door de regeering hij hoeft zich herhaalde malen doch zoo wc ons niet bedriegen sti dB zonder gunstig gevolg tot de volksvertegemvoordiging gewend Wil hij nu appelieeren op t volk dan is het zaak dat hij zijne opvatting van de waarheid olHeieel en binuenkantsoh publiek naakt en ook op de regeering rust de plicht van hare zijde die mededeelingen te doen die haar besluit rechtvaardigen Het Nederlandsehe volk heeft er belang bij te weten of in dit en dergelijke gevallen recht is gedaan of dat er geïntrigeerd is Het voorloopig hoofribestuur d jr vereeniging tut vertpreidtKg van kennis aangaande land verdediging zendt ous de voorloopige statuten dier vcre eniging mut de uitnoodiging om daarvan melding te maken CU tevens mede te dcelen dat wie tot de vereeniging wenscht toe te treden daarvan per briefkaart kcnni kan geven aan den voorloopigen secretarie M Brinkgreve O 126 te Utrecht Het doel der vereeniging is om in Nederland de overtuiging te verbreiden dat wij ous kunnen verdedigen en dat de daarvoor noodigo olTers zonder aarzelen moeten worden gebracht art 1 Tot bereiking van dit doel zal zij trachten door de pers door mondelinge voordrnchien en door geschriften kennis van alles wat de verdediging van het Vaderland raakt te versprciden en belaugstelliug daarin op te wekken tart 2 Het hoofdbestuur is te Utreclit gevestigd elder If orden afdeeliiigen opgericht wasr geen afdeeiiug bestaat kau een correspoudecreud lid worden aangesteld art 3 De gewone leden betalen ƒ 1 contributie die voor de helft in de kas van t hoofdbestuur vloeit wanneer een afdecliiig is gevestigd in de plaats waar men woont Donateurs betalen minstens S BJaarsof 25 in eens Buitengewone beschermers betalen miusten ƒ 50 sjaars of ƒ BOt iu eens Eereleden worden door de algemeenc vergadering benoemd wegens hun erkende verdiensten ten aanzieu van s lands defensie art 4 Op de jaarlijksche vergadering heeft elk lid een advisecreude stem terwijl de afdeelingen door afgevaardigden als steingerechtigdeu worden vertegenwoordigd op de constitueereudc vergadering heeft ieder lid het recht stem uit te brengen art 5 Die coustitneercnde vergadering zal blijken de memorie van toelichtiug worden gehouden zoodi er lüOO leden zijn Van den kan der ongenaamde arbeiderspartij wordt zooala men weet hevig geijverd voor een verinindering der dagelijksehe werkuren De werkman belooft zich hiervan voordeelen terwijl de werkgever in het toegeven aan deze eiscli benadeeliiig zijner eigene belangen ziet Tot op zekere grenzen bestaan er echter eei ige gronden om aan te nemen ilat de vermindering van den werktijil voor beide partijen nuttig kan zijn liet is toch natuurlijk dat bij een overdreven liigeii werktijd minder en minder goed werk zal geleverd worden dan bij een matigen wer ttijd met hot oog op qimllteit en uantiteit van productie kan meer worden gewacht van een werkman die tien dan van een dii dagelijks twaalf uren onafgebroken werken moet Bij gelijk loon zal ver mindering van werkuren voor den werkgever niet zelden gelijkstaan aan loonbesparing zonder daarbij nog in aanmerking te nemen de daarvoor verkregen besparing geilnrendc den winter van vunr en licht Talrijke ondervindingen S ireken hiervoor zoo vindt men o a in lii t llulMin de la Üwlété indiistrielle de Mullionxe van IslS het benelil dat bij dn vermindering van den werktijd van 12 op 1 1 uren d jaarlijksehe prodnelie eener grooie Kugelsrhc spinnerij Af ii 0 rK 1 HP iE p r lik Hl i iri u i op il onwatprt iitteiile ilei énrJ Jti fa m tl F J ra Lffiit itoi m ri ki il NfiifiL mmiii ion is jno natk ifiW l i ii riii 4 t ifm m k Jt kiftK wr it gigtailig kr ktat i ma mjtSi r kuUwi éi i mitt xtif iriin i l iitntal fckwl T Usiïfe i Vs i plK i m ts ijiaiïj tis M ilil JBi rn takes ITi Ml us j i il KiiniiZM HiilUii ikl i r 5i i i lllMi 5 i fSilli JIll k fli f t 11 M 0 j Sul J