Goudsche Courant, zondag 5 november 1871

Parijs 3 Nov De heer Thiers heeft gisteren den heer Joly ontvangen die voor Hossel heeft gepleit en thans een verzoek om gratie kwam indienen De reis van den beer Thiers uaar Kouaan is nog niet vastgesteld Het gerucht dnt het gouvernement een voorstel zou doen om de nntionule vergadering naar Parijs over U bieiigeii wordt tegciigesprukcii en weverij wmir Ifi miiii aan het werk was groottr was fcworden Meerder lual van ilen werkman vuur iju ii i el jkse b wi rk zal wel de ooreaak zijn van dergelijk vqrsehijnsul In de American Ttuilder worden ihnna uit Anii riku dergelijke daad jikeu aiedegcJeeld bij den bouw vun de spoorwe j bru waar de werkuren vau 10 op i uren p r d i werden verminderd Pit als bijdrage tot c question bruiante j erf Indiidried Woensdag werd de nieuwbenoemde buri enieester ean lioskoop de heer Miirc lis llartsinck gei stalleerd De atgctreden burgemeesler M J A Vorstman zal lang in herinnering blijven om het vele goede door hem tot stand gebraWt vooral zal daartoe strekken uA pusi eu leiji ifk lu J oj de r installatie van den nieuwe burgemcestvr voor het eerst werd geopeud Hoewel de landboui ers in dan Krimpciierwaard over het geheel met eei derde minder opbrengst der hoüilanden tevreden moeten zijn zul toeh het snboorie udder eeuigsïiins dnt gemis vers oeden doonlien het vee longer iu de weide zal kunnen blijven Ook zijn de overige gewassen zooals l ennep en nanlappeien zeer goed geslaagd de hooge prijzen vooral vau de laatste leveren goci e winsten ilnarbij komt de oiigehüoidü duurte van boter en kaas en van het vee Vcrbazrnde sommen vloeien daardoor bij de landbouwer in do kassen t e minister vau marine brengt ter kennis vi n de bi langhebbenden d it ten gevolge van de ontvangen gunstige berichten omtrent de cholera te Koiiingsbergen de vroeger vgorgeschreveu qnarantninemaat regelen worden opgeheven voor de schepen die na den 2üsten October jl die plaats verlaten hebben De Staata Couranl deelt mede dat dezer dagen door de Ministers van Buitenlandsche Zaken fn van Kolouién met den Britsohen gezant eene ov reenkomst werd geteekend betreffende Sumatr en ei n additioneele bepaling op de oyereenkpmit van 6 febr jl betretiende den afstand der Kust vau Guinea Pr F J van Leent officier van gezondheid Ie kl bij de Nederl marine is door den president der Fransche republiek benoemd tot ridder der orde van het Legioen van Eer tot belooning voor de door genoeiuilüu heer beweten diensten aan de Ncderlaudsohe ambiilauce die tijden ilen oorlog te Vlovre gevestigd i geweest De heer J F Brcdius te Dordrecht heeft op nieuw concessie gekregen voor een spoorweg van l ordrecht uaar Nijmegen en Arnhem Hij heeft aan de Provinciale Stiten van Ziiid HoUaud om subsidie verzocht Het stoomschip Prin Hendrik van de stoomvaartmanischappü Nederland is Dondtrdag morgen ten 8 ure ter reede van het Nieuwe Diep aangekomen De bevolking van Nederland was volgens de bevolkingregisters op den 1 Jb i dezes jaara als volgt in le steden op het platte land Drenthe 1K 009 90 l l7 Friesland fi4 830 2 i S72 üelderliuid llS tU 320 873 Groningen 78 101 15fi 2ü2 Limburg 67 198 171 689 Noord ürnl anl 8 S 0 iO 853 842 Noord Holland 3yy yr 7 lU9 HS t Overijsel 8 S 93 173 787 Utrecht 8ü 395 9fi 473 Zeeland l i SüS 136 103 Zuid HoUiind 388 057 323 380 1 42 5 7 18 2 200 5 2 Totaal geiieraid der bevolking 3 iS i 270 De opbrengst van den oogst in Nederland in 1870 i rdt gerekend te hebbeu hedragcn tarwe 2 050 522 rogge 3 892 311 garsi 1 850 430 haver 4 09 3 407 boekweit 8B3 652 veenboekweit 102 898 boonen 67 891 erwten 440 591 stnmboomj s 42 040 aardnnpelen l 44li 225 koülzjiad 295 1 1 4 zomeroliez iad 5V 47 kni ariezaad 29 i 7 lijnzaad 200 981 hennepzaad 18 501 lieetol iter mud suikerbiet 208 18 295 ineekrap6 3 8 150 eiehorei32 149 580 vlas 9 080 575 hennep 997 018 en tabak 3 101 048 kilogrammen De waarde van dezen oogst nniir de midilelprijzen berekend en daaronder die van het stroo begrepen wordt geschut op niet minder ilan ƒ 190 447 440 De verbouw an de genoemde produoien sirekte zieb volgens opgaaf uit over 741 980 hectaren bunders Koloniën OOST INDIE De joiif sle muil braelil tijiliiigen tot Icii 25 Sept Ri derI drie ckeii sehrijft het Bat llimihUhlad haildeii wij vrceselijke hitte en lrüogle ualuurlijk gcp iiird met ondoor ieubare stofwolken treurig gevi g vuil de gebrekkige besproeiing der wegen tot Acn dagen tris lie regenbuien de hii ht uiver leii en nfkiielili i Vau Midili ii Jimi wenl geklaagd dat in sommige streken de iiiluuilers vcrplielit wuren tot op twee uren nfstands water te halen uithoofde van de verschrikkelijke droogte cu dut het dikwijl gebeulde dat zij s morgens ontwakende hun met zooveel moeite uingebrachteu voerra id door tijgers of andere wilde dieren verbruikt zagen Indien men elk jnar eenigc putten liet boren zou spoedig ulierwi gc overvloed zijn nii goed driukwater een artikel dat nien te ll itavia en op de meeste andere plaatsen in Indii te vergeefs zoekt eu indien s lands middelen T W or ij w rd n Iwheerd zo i r ook g ld voor zijn Het stoomschip de Prins van Oranje en despoorweg beiden met zooveel gejuich begroet hebbeureeds aanleiding tot klachten van den handel gegeven Het eerste door de lossing aan andere bepalingen te üiulerwerpeii dau de haudelsjsance wil Daartegen is de handel opgekomen en 1 mondevin den heer Reiss zijn de bezwaren dis handelsnitcengezel De aak is in handen eener coinnussiegesieid 11 men hoopt op eene bevredigende schikking Mocht de maalnehappij niet toegeven dan staathaar eene groote verminder ug van vracbtgoedereu tewachten De spoorweg is oorzjiak van de klacbt n over het postkantoor De inspecteur der posterijen heeft nl bepaald dut in verband met deu loop der treinen het poftkuutüor in de stad een kwaitier uurs vroeger dan gewoonlijk zal wordi u gesloten Sedert ji ren i het eene klucht des bande s die gewoonlijk tot half vijf kiinionr houdt dat men voor 4 uur de brieven op het postkantoor moest bezorgen nu ordt men gedwongen zulks nog een kw irtier eer Ier te doen y aterJag 16 September jl zijn langs ihn spo rweg verboerd Wi ïi personen waarvan ontvaiij en werd 4 5 10 Giste ren Zondag klom dal ci fer tot 6071 reizigers en ile ontvangsten tot 81f 60 Sedert de opening van den spoorwe dat ie van 10 tot eu met 24 Sepli uber zijn ï 005 reizigers vervoerd l e geldelijke opbrengst beiiiaagt 3034 S aiig iande bet plan om van Samarang uiteennieuwe eoneiirrcerende siooinvaartdienst langs Jsva nNoordkust op te richten vernemen wij dat daaromtrent nog iiii ts met zekerheid te zeggen valt wel 18 bet plan hiertoe reeds m iniideu geleden op touw gezet miuir met lirt oog op ue analoge plannen te Bataviabegrijpt men dat het voor beid direct betrokken partijen zoowel als voor hH publiek verkieslijker wezenzou indien men tot eene eombinatie der beide plai nenkon gi raki n waardoor de zekerheid van eene duuraaixmmet de Ned lud Sioomb Maatschappij concurreerendeonderiirining verkregen worden kon Kwamen heide onileriieuiingcn lot stand dan bestond er groole kans dstzij elk inder in den grond werken zouden en dus nakorten tijd da Ned Ind Stoomb Ma its weder he thuiis door haar bezeten monopolie herkrijgen zou K hoezeer het openlijk moet worden erkend dat dezetot yog too de grenzen der billijkheid in de voorha ir zoo gunstige omstandigheden in betrekkelijkslechts geringe in ite overschreed zou bet publiek belang door eene hervatting vau het monopolie voorzekerminder gediend zijn dan Toor eene blijvende eu degelijke concurrentie Sam Cl Uit de Vorsteulandenbericht men het volgende lil den nacbt v iu Zaterdag op Zondag 17 Sept werd door een bemle van p m 15 roovers geketjoed ten huize van deu Chinees lilong ir in de Chineisehe kamp Klatien Da roovers hadden zich met kuK en zwarttfl onkenbaar gemaakt Gestolen ongeveer een waarde van ƒ 600 Door ontwaken der buren werden de roover s verjaagd In den nacht van Maandag 18 op Dinsdag 19 Sept werd er bij een Jhmees wonende aan den groüien iostweg tusschen Solo en Djokj i iu de onmiddelijke nabijheid der fabriek Goiidang gek ïtjoed De Chinees is volgens geruchten zwaar gewond Dessn Javanen schromen reeds niet als hunne meeniug ie zeggen dat in deze roofp irtijen politiedieniiren of priahies betrokken zijn en geven als reden dier raeeuing op dat nooit een enkele roover wordt geval Parijs 3 Nov Het iTgoeriiii so i nn zegt heden dut het gouvernement niet dulileii kun iliil het land door vulsehe gerueliten in beroering wordt gebracht Het spreekt d rb Ive ten s llii itc de geruchten teguo ills zoude het liger sleelit gevoed en slielit gehiusvcst zijn Vu ding en huisvesting zijn uitmuntend Hei was gisteren te Parijs volkomen rustig De perinanente eoramissie zid zich heden met de gcklciroulatie bezig houden men spreekt nog altyd van de uitgitte van klem bankpapier Volgens een gerucht zal de heer Clercq benoemd wordfu tot gezjiut te Berlijn MunChen 3 Nov Uit goede bron verneemt men d it de Britsche gezant Sir Henry Howard teruggeroepen en door een zaakgelastigde zal worden vervangen r i ijS i t ov De bunk heeft hedeu haar disconto verhoogd op 6 p t Kantoiigereclit te Guuda Bij vonnissen van h a 25 October lS71 ïijn 1 M T a H S wegens het in vereeniging baggeren van slib in de rivier de IJsel upkorteren afstiuid dan 20 meters rivierwaarts uit den ocrerlön zonder machtiging van ied Staten van Zuid Holland ieder veroordeeld tot eene geldboete van 10 of een dag subsid gevangenisstraf 2 J S wegens liet te Goud i uitjouwen of nipchreeuwen van een persoon op den openbaren e veroordeeld tot ecu e guldlrocle van 1 of e n di subsid gevangenisstraf 3 B de K wegens het zouder schriftelijke vergunning van den liipenieur van den wuterstaat latenweiden van vee op bet jaigpiul lang het kanaliseerile gedeelte van den llnllaudschen IJsèl onderdegemeente lleeuwijk veroordeeld tol eene Èeldboafe van 3 of drie dageh subsid gevangenisstraf 4 J de H wegens hel e Gouda spelen met geld op den openbaren weg veroordeeld als n ï 6 J v S wegens bet te Gouda 1 bIs gelei der van een aangespannen hobdenkir niet giuni naSit de houden en 2 het uiet voorzien van een muilkorf UD een angespannen hond veroordeeld tot twee geldboeten elk van ƒ 3 of een dag subsid gevangenisstraf voor elke boete O D V O wegens hrt te Oonda tweemaal als geleider van een aangespannen hondenkar niet gaan iiaust de honden verjordeehl tot twee geldboeten elk vim S of drie dagen subsid gevangenisstraf voor elke boete 7 h wegens het te Gouda buiten noodzaak berijden van een met klinker 8 W B en ft B wegens het te Gouda 1 in vereeniging vervoenm van beer over den openbaren weg in eene niet overdekte ton en ï in vereenigittif loBseu van eene ton met beer in een niet güsloteo va nrtuig liggende in een tot openbaren dienst be teuid w t r ieder veroordeeld tot twee geldboeten elk Van i of een d ig subsid gevuiigenisstraf voor elke boete Kn 9 J de J wegens het te iouda ten vehkoop stallen van een kalf op eene openbare plaats buiten dt daarvoor aaugenezen marktplaats veroorderld als i ï Kn boveniien allen in de kosten invorderbaar bij lijisdwang Burgk rlijke Stand G BOHI li 1 Nov Maria ouders F G Tijbodt tü G J Suet t Johanna Muiia ouders il de Haan en 3 VermeoIcu Geertruida Marin ouders J H Ltoekamp en C üeuringa Herman Lonis Jthao ouders A H L liadings eo S H W Huliltyo Ovmi ium 2 Nov F Puit S j U m D E Boiestraten 3 m ADVE RTENTIEN 50 JAKIGE ECïïT¥EREEHIGIKG VAN ADRIAN ÜS HORNES KN NEELTJE KISMAN Hunne dankbare Kinderen Behuwd en Kleinkinderen I Goiitld 7 November IK71