Goudsche Courant, zondag 5 november 1871

Ileili 11 lUi ileed tot du i diütlheid ku niij niijne Kinderen en Helunvdkiilderen inijn hnrti li k gi hel de Eehtgencot do Heer HKNDUIK OTTO in den ouderdom van Ö4 jaren en 6 maanden Wed W S ÜTTO Utrecht 3 Nov 1871 Helmmans Mogten wij in het begin dezes jaars de vyftigjange dienst van een onzer werklieden REINIER ZEILEMANS gedenken thuns brengen wjj gaarne openlyk hulde aan GEKRIT VVVMKii dip ii ie jftip jaren in dienst j onze firma is geweest en v iens trouwe en ijvonge pligtsl etrachting voorbeeldig mag genoemd worden Gouda 3 November 1871 J KORTENOEVER ZOON Sociëteit Ons Genoegen ZAAL Kunstmin SCIIOUVVBUUG ONDER DIRECTIE VAN J J Stoete Sö Conip EN UET medewerking vaa de Heeren KAPPKB eii IIKKMANS ZONDAQ 5 NOVEMBER 1871 0e Reis Avoiiturcn VAN NAPPIE EN WILHELM Nieuw oorspronkelijk KluchtsjKl lo rier Heilrgveii door C P T fiiooT Versierd met uieuwe Coupletteo Chau MDuetteo Quodlib ts eaz Muiiek viu Terscbillcnde Cuuipouistiti Aanvang ten 7Va ure Entree voor I H LEDEN DAMES en KINDEREN van LEDEN 50 Cts de persoon Niet Leden l Rang 75 Cts 2 Rang 50 Cts 3 Rang 25 Cts Plaatsen zyn te bespreken van s morgens 10 tot des namiddags 3 ure a 10 Cts extra voor iedere plaats Verkooping van Houtwaren op WOENSDAG den 8 NOVEMBER 1871 des voomiiddags 10 ure aan den Bleekerssingel vóór de Sociëteit Ons Gfnoecev en aan den Kattensiugel te Gouda besta inde in eene groote partij EIKEN WERKIIOLT bestaande uit Brugleggers zware Sloven Gordingen Hoofden einden schoeijingpalen BnijTplanken en Brugtengels benevens eene groote hoeveelheid BRANDHOUT voorts gebruikte UREENEN 8 bfl 28 cm PLATEN en TOPPEN van Heiniasten ten overstaan van den Deurwaarder B H VAN DE WERVE commissarissen voor de bereiding en uitdeeling van SOEP te Gouda hebben de eer hunnen Stadgenoote i kennis te geven dat zij voornemeDS zjjn oerstdaogs rond t gaan met de Ljjsten ter Inteekening van Soepkaarten voor den aau staandeu winter Zj nemen de vrijlie d de dccliinme daartoe byzonder aan te bevelen ten eiude ook met het oog op de stoeds klimniende prij en der levensmiddelen bij te drugen tot de instandhouding van eene der nuttigst uirigtiiigi ii alhier Gouda 2 November 1871 Namens mimissanssen voornoemd Dm KvMhlt W I OMIUN Dl 0 I 1 fK ut iieir I i u De llottenlaiiiselie GREDIETVEREENIGING ih t o i euli g credieï Kantoor TOERIJSTÜIN II N 37 Geeft geldelijke oorschotten en neemt gelden in bewaring a deposito tegen vergoedingvan rente J f JHrectie I DE REGT L DRÜOGLEEV ER FORTUYN Wachterstraat P 14G Gouda Voorzien van beste LEIDSCHEKOMIJNDE en GOUDSCHE K A A Sa Beveelt zich beleefdelyk in de gunst zjjner geachte stadgenooten Depot van Echte Haagsche tafel beschuit en PoundPlum en Ladies Cake in dozen a ƒ 1 10 Cts alsmede verkrijgbaar alle soorten van versche en gedroogde GROENTEN en SOEPGROENTEN versche Zalm Kreeften Sordines a l huile Schildpad soep 60100 per blik PALING IN GELEIJ 1 50 de pot puike Chineesche Gember Engelsche Sauceu en Zuren REVALENTA ARABICA Pate jtectoralo Eau de Cannes ECHT LIEBIG VLEESCH EXTRACT in potjes van 0 25 0 47 0 90 l 60 ƒ2 90 ƒ 5 60 Geurige waterhoudeude Theëen enz P J MELKERT Westhaven B 15 URBAiXUS PILLEIV De KCirj E bereid volgens het aloude en ooi spronkelijk recept zijiiteG ouda alleen verkrijgbaar bi i den Heer J b ZELÓENRIJK Drogist op de Markt iW Een ieder wordt gfwaarschuwd de IJItBANUS PILLEN bg niemand anders te Gouda te halen Heele doosjes 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart doosjes f 0 3 j UilislilUelid voür lleereii TWAALF PRACHTIGE PHOTO GRAPH lËN vrouwengroepen in schilderachtige houding slechts voor 3 50 SERAIL ALBUM uiterst picante groeperingen gephotograpbieerd 12 Platen voor den prijs van slechts j 0 VENUS ALBUM 24 Photographiën iieriyke vrouwenbeelden in de bekoorlijkste groepen gerangschikt en bijeengevoegd in een zeer smaakvol versierd Zuk Album voor den pnjs van slechts f 10 Dit alles te zamen is verkrijgbaar voor slechts 15 Verkrijgbaar bij overmaking van het bedrag hetzij in bankbiljetten coupons of postzegels door tusschenkomst van P J DEHM te Maine 277 Staats Loterij De I lvkkiiig der EEKSTE KLASSE begint MAANDAt 20 NOVEMBER 1871 BURtJEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien de verklEring van den alhier gevestigden geneeskundige den Heer Dr J C T GANDVUURDER dat het tot stuiting van den voortgang der alhier heerschende pok kenepidemie noodig is om het bed met toebehooren en de kinderkleederen tjjdens zyne ziekte gebruikt door het aan de pokken overleden kind van PIETER PUIT genaamd PIETEH te verbranden Overwegende dat hier aaigfezig is het geval bedoeld bjj Art 69 olinea 2 der wet van 28 Augustus 1 51 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen vernietigen de navolgende voorwerpen ajs een dulen bed een veeren kussen eea wol len een katoenen en twee kinderdekens een stel bedgordijnen twee lakens en tien stuks kinderkleederen Zullende dit besluit op de gebruikelyke wya door afkondiging en aanplakking ter openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden in de Goudscbe Courant Gedaan te Gouda den 3 November 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Droogleevee Fortuijn van Bergen IJzendoorn Van GOUDA naar Moordrecht 9 53 1 24 8 38 Nieuwerkerk 9 18 9 B3 1 24 4 33 8 38 Cspelle 9 18 9 63 1 24 8 38 Eottebdam 9 18 9 63 11 38 1 24 2 01 8 88 4 33 7 33 8 38 9 51 Zerenh Moerknpelle 9 56 1 4 36 8 41 Zoelerm Zegwaard 9 15 9 jli 1 3 25 4 36 8 41 Voorburg 9 15 9 56 1 4 36 8 41 süKAVENlUOE 9 1B 9 56 11 41 1 1 58 li 25 4 36 7 30 8 41 9 48 Oudewaler 7 24 9 66 11 32 3 26 6 36 8 41 Woerden 7 24 9 56 11 32 3 25 6 36 8 41 URrmelen 7 24 8 21 9 56 10 43 11 32 1 01 2 83 3 25 6 36 8 41 Utrecht 7 24 8 21 9 56 10 43 11 82 1 01 2 33 3 25 6 36 8 41 Amstebuam over Ilarmeleu 7 24 8 21 10 43 l ül 2 33 3 25 8 41 Utrecht 11 32 6 36 Naar GOUDA van Moordrecht 7 08 9 39 IIM 12 42 6 17 Nieuwerkerk 7 01 9 31 11 06 12 35 3 07 fl lO 8 22 Capelle 6 54 9 24 10 69 12 29 3 02 6 04 RoTlEUDAU 6 45 7 55 9 15 10 16 10 50 12 20 2 05 2 55 5 55 8 10 Zeieiih Moerknpelle 6 59 9 32 1105 3 01 6 14 Zoelerm Zegwaard 6 49 9 22 10 55 2 52 6 04 8 14 Voorburg 6 36 9 10 10 41 2 40 5 51 s tiiivVENUAGEO t 7 50 9 05 10 10 10 35 12 30 2 2 35 5 4 8 üuclewnler 9 30 1 04 4 11 8 16 Uoerileu 9 22 12 56 4 05 8 07 Il irmelcii 8 50 9 16 11 10 12 51 1 30 3 4 7 i 8 01 9 20 UTBKtllT 8 26 9 10 45 12 35 1 10 2 35 3 35 6 43 7 45 9 AMSTERDAM over llarmelen 8 10 10 30 2 20 3 15 6 25 8 30 Utrecht 7 15 ll ïO 8 30 juudii niuk vim Hnnkiiniii PAG fepiS f ladwr De stóls ÜfOö i ptoj lOM W flffleisahiiileiiKiniomji w litoiiilenijliOTrJWiiwtjöi w oorlof hmen néa mKv talgmieeii b hrt wruopsj fü ïim pmug m i w w B ook ittltmtiff kn Ijp s Witlie ukffi uijnixii Sji fatocl ken IS ii kim c luik y r I l BWt llltt 1 st i tf CUV tea Kk i T f Je Ie K ïn ji y u 1 1