Goudsche Courant, woensdag 8 november 1871

normlng is dut liij d imi t nnifjolijko nicmvi nirm is dien incii knn vindi ii ijii ci Viiniiirrn ah vtmllioii dor van Uoliomi kunnen licjn zi cr f ocd te pii Ivdniiii De Duitsülu libiTHlcn zijn urt uiKcnuuicn uu t hel brrielil en b sclion i ii liet roi di als een liai dr Grondwet is nn gered meent men tn a w do Duitschers hebben gezegevierd Duor inuulit tot licht Moge h t lieht weUladig sehijnen roept een Weener eorruspondint in geestvervoering mt Ilut antwoord aan dcii Boheeiuschen lanildiig is denïelfden diig dat het Kelkrsperg geruehl te Weeijen in omloop kwam te l raag aangekomen daarin zijn do bekende vier punten op eiiomen afkomstig van den rijksmiuister en graaf Andrasc het t o autcekend door deu minister van financiën llolzgelhan De landdag wordt tevens uitgenoodigd om leden te benoemen voor den rijksraad Tegen heden ia de vergadering van den landdag besclireveu welk besluit de Czech ische leden znlleu nein n nu het Ranhooren van het antwoord ia niet twijl elaehtig Uit Weenen ia bevel gezonden niuir l r iag om alle demonstraties streng tegen te gaan teven is ijevraagd wnnrom de politie niet heeft verhinderd diit de studenten de paarden spiniden van het rijlnig v iii Itieer Twee personen die bij de demonstratie voor e drukkerij van een Puitseh blad zijn in hechtenis nomen zullen crimineel worden vervolgd De oitici heeft in den C jichisehen schouwburg in bc ag genumeii le l atrie van Sardou die zou worden opgevoerd om eene groot demoiistiatie te doen De taal van de zecl ische binden blijft even hevig de Pokrok roept al de Slaven op om zich vast aaneen te aluitcn tegen de Duitschers en Hongaren die hen willen verdrukken De Narodni JAa ij plaatst aan het hoofd vau haar kolommen de zinsnede uit het sehrijven des keizers aan den liuhcemsehen limdJag waarbij de erkenning wordt toegezegd van het Bolieemache stiuitareeht De correspondent van Ie Kord te St Petersburg verheugt er zich over dat bij de hervormingen die in de laatste jaren lot stand zijn gebracht men meer en meer heeft lecrcn inzien dat de instellingen van openbaren dienst bestaan voor het publiek en niet het publiek voor die inrichtingen Daarei tegen beklaagt hy er zich hevig over dat de administraties van particuliere inrichtingen zich uitsluitend door bet eig nbelang laten leiden Terwijl op verschillenüc spoorwegen van bijzondere maatschappijen voortdurend t ilrijke en ernstige oiigc lukken plaats hebben klagen de handelaars zeer over de traagheid en de wanorde bij het vervoer van handelsartikelen Daarenboven is het publiek eer oiite vreden o er de regeling van den dienst daar de verschillende administraties de uren vau aaiikomrt en vertrek geheel wUlekeurig vaststellen zonder acht i te slaan op de dienstregeling op andere lijnen De minister v a openbare werken heeft een algemecne vergadering bijeengeroepen van vertegenwoordigv r6 der verschillende bijzondere spoorwegen ten einde mid delen te beramen om een einde te maken aan de talrijke onregelmatigheden Een van de eerste beslissingen die door deze ver gadering werd genomen geeft een ongimstig denk beeld van bet Itussiseh liberalisme waut zij wilde geen van du vele opgekomeii verslaggevers van dag j bladen tot hare beraadslagingen toelaten waarin door j bet publiek zooveel belang wordt gesteld De publieke opinie laat zich op heftige wijze over d jze beslissing uit die zoo geheel in strijd is met den tegenwoordigen I geest V in openbaarheid Men vertrouwt le liter o i den goeden wil van den minister vnn opeiib ire werken om nan de wensehen vaa het publiek ten np ichtc van de spoorwegen van bijzondere miiatscha pijei zooveel mogelijk te gemoet te komen Het ontwikkelde publiek verheugt zich zeer ove eeue beslissing die genomen ia door de ciiiniiiissie welke met het ontwerpen vnn een militaire leorga nisatie beiast is In haar laatst gehouden zittiii behandelde zij de quaestie der vrijstellingen en stelde toen vast dat vnn den militairen dienst zouden zijn vrijgesteld de onderwijzers en zij die zioh voor de betrekking van leeraar voorbereiden zij zullen echte in de reserve worden opgenomen Daar onder ile mindere volksklassen het onderwijs in Rusland veel te wensehen overlaat is deze beslissing niet onbelangrijk Aan de kwockelingen op de hoogere scdiolen zabet recht worden verleend om te kie en of ij hiiniii studii n willen volbrengen alvorens aan hunne inilitaire verplichtingen te voldoen Iiaarenbaren al dewerkelijke diensttijd voor hen die hun aeaileniisehiloopbaan hebben volbracht slechts i niaaiiilen voorhen die den cursn van een gvniiinsiiim licliben f geloopen één jaar en voor hen die een pruguiiiiiisiiiii bezochten 2 jaren bedragen Miinlrlijk wil nirii deidiensttijd met i eii jaar verminileicii voor liiii dueindejamen op seliolin van niindereii rang liebbei afgelegd BINNENLAND linl lU 7 c Vl Mlll ll Door eeiiige leden van liet gezelseliap l VKN i o werd gisteren een invit itie voorstelliiig gegeven in de zaal Nut en Vermaak üp zeer verdiell tl lijke V ijze werd iel Kind van Staal van ricliiniincl opgevoerd en daiirnn liet allerkoildigste stukje Orouk lui Do nuuiek van het i regiment infanterie wi i uit l e den ovorgekomen oin de entre actes aan te vullen en kweet zioh mede goed van hare tank De heer jk van de ji I w Jc cï oulil door een zeer geanimeerd bal waarbij genoemde muziek mede assisteerde Wij vernemen dat de directie van de Stearine Kaarsenfabriek alhier hare werklieden die dit verlangen voor huishoudelijk gebruik inet steenkolen betaalt tegen den prijs die de fabriek daarvoor in het groot luoet geven Dit indireetc middel tot loonsvcrhoogiiig zij iianIx voleii aan allen wier werkkring hen daartoe inde gelegenhe d stelt Men meldt uit Wnddinxveen van B Nov LI Donderdag is alhier in werking gesteld het aioomgemaal tot droogniakiiig van de putten in den Voorutsehen polder Het werktuig voldeed geheel aan de verwachting en belooft eeue eer spoedige droogv illing van den polder Welvrriliende hulde wordt gcbniclit aan allen die door krachtsinspanning en ijver het hunne bijdroegen tot het zoo link in orde brengen van dat stoomgemaal bovenal aan den kundigen ijverigen en onvermoeiden hooflopzicbter den heer Jan l anl Hz te Zevenhuizen onder wiens beheer de zaak tot stand is gekomen en die ook nu bij vernieuwing getoond lieeft zijn vak geheel meester te zijn De machine werkt met 8 ketels 4 ecutriliigaalpompeii en 1 sclieprad en is zoowel bestemd om de putten uil te malen als om later die putten uen Voordtscheii polder enden Achleratsclien polder dl oog te honden Vrijdag werd te liodegra cn de nieuw benoemde burHeineester jhr V van fitters feestelijk ingehaald lil optocht begaf men zich des morgens ten 9 ure van liet dorp naar den ioudschen weg tot aan de eerste brug oiu den nieuwen bnrgemeesier aldaar f te wachten De stoet was volgenderwijze samengesteld r I S rnitei s 2 het iiiuziekcorps van liet 4 reg infanterie uit Leiden eeii bnnierdrager 4 de leden der commissie i tweede baiuerdrager 6 een rijtuig met 4 paarden besp innen ten gebrulkc van den burgemeester 7 eene eerewacht tr paard besianiide uit 9S personen in eeiivouilige maar uiterst nette klecdiiig Nadatileontvangst had plaatsgehad werd de burgemeester in optuelit naar het raadlinis gele d alw iar hij door den raad werd ontvangen en de p eclitige installatie pla its had Na den afloop diir plechtigheid werd de burgemeester door den büveiiomschreven sloet van het raadhuis nf rhaald en In gnf men zich l ings de zuidzijde naar Nieuwerbrug alua ir men een half uur vertoefde en vanwaar men veriolgeiis langs de noord ijde naar het dorp terugkeerde Men beu eleidde toen den bnrgemeesier tot bij den heer i van lliiaften alwaar lieiu door den geiiieeiiternad een diner werd aangeboden Des avuiids ten 7 ure werd hem aldaar eene eenerade met fakkell cht gebrnclit Met eene illnminiitie en keurig vuurwerk door muziek opgeluisterd werd het feest wa iriliglijk gesloten De vree van sommigen dat bij de e gelegenheid de orde ou gestoord worden heeft zich in geeneii deele verwezenlijkt De feesivr gde werd door niets verstoord en alles liep in de beste orde af terwijl do ingezetenen tot laat in deu nacht op de been bleven CU ten slotte vroolijk huiiwaarts keerden Zondag werd te Dmlegraven het nieuwe kerkgebouw der Luthersche gemeente door haren leeraar ds de Mc erc plechtig ingewijd Naar aanleiding van de woorden het oude is vergaan iet het is alles nieuw geworden 3 Cor 5 17 werd de aandacht der talrijke schare bepaald op het verledeiie het tegenwoordige en het toekomende Door toepasselijke en voor dit feest uitsluitend vervaardigde geiangcn werd de alleszins aohoone rede afgewisseld Te Schoonhoven liepen in de laatste dagen geruchten van diefstal en pogingen tot inbraak bij sommige inge e n Hoewel eeiiigc dier geruchten bij onderzoek b eken uit de lucht gegrepen of overdreven te zijn heblien toeh eeiuge dii fstalleii plaats gehad en sehijnen oiigeiioodr ga ten zich hier en daar den toegang heblien w illen versehairen Van cenige dezer gev illeii IS aangifte bij de jiolitie gedaan die zonder tHijfcl krnelilige maatregelen al hebben genomen om de veiligheid van de iiigezt tenen zooveel mogelijk te waarborgen iv iie gioote en lang gewcnsclito verbetering zal in de gemeente üerkeinvoude eindelijk tot stand komen Na vele en v ilerlei vruclitelooze pojjingen bij het dijkcollcgc enz uangewenil te hebben otn de buurtschap Acliterbroek gem Herkenwoude welke nog altijd als van ouds door het slijk onbegaanbaar was op te nemen in de lijn van begrinting zal thans als een gevolg van het besluit der ingelanden van den polder den Achterbroek den weg voorloopig geheel met koIciiasch worden in orde gebracht tot groot gerief van dio rijkbebouwdo buurt en van de kom der gemeente Nanr men verneemt zal het stooinochip Prins Hendrik kajiit 1 llpnilnks van de StooinvaartMaat schappij Nederland den 18 Nov a s van het Nieuwedicp naar Java door het Suez kanaal ver trekken Bij do tweede kamer is ingekomen een wetsontwerp houileiide een nieuw O tarief De regeeriug acht den tijd gekomen om zonder overgang de laatsie overblijfsehn van het beschermend stelsel uit liet Indisch tarief te doen verdwijnen Alzoo afschaffing van alle differeniiède in en uitvoerrechten en als Equivalent geen algemeen uitvoerrecht maar eene belasting op den uilvoer van cenige wtinige artikelen namelijk huiden 2 pCt van de waarde indigo It cents per kilogram koffie ƒ 3 suiker S cents tabak 1 tin ƒ Ahü per 100 kilogrammen vogelnestjes 6 pCt van do waarde De miuister van oorlog heeft een wetsontwerp voorgedragen tot herziening der wet v i 1851 regelende de bevordering hel ontslag en pensioneeringder mditaire officieren bij de landmacht met het tweeledige hoofddoel om 1 de bepaling op het aangaan van Kmhmitilijk buiten s konings toestemming te doen vervallen 2 ook voor het leger hier Ie lande aan te nemen dat benoemingen in den rang van officii r van gezondheid 3e kl en in dien van apotheker 3e kl niet verder zullen plaats hebben en dat die rangen dan ook zoodra mogelijk zullen komen te vervallen Bij deze gelegenheid is tevens eene andere redactie voorgesteld voor verschillende bepalingen allen op het ontslag der officieren en op de raden van onderzoek betrekking hebbende De Slaah Courani deelt mede dat bij hft dep van koloniën de volgends mededeelingeu zijn ontvangen De bewering dat de ijzeren kazernes te Fort de Koek door den geneeskundigen dienst zouden zijn afgekeurd is een louter verdichtsel De oplevering dier gebouwen door deu a innemer heeft nog geen plaats gehad zoodat er ook nog geen sprake kon ijn van keuring De verspreide geruchten omtrent een dreigenden opstand in de afdeeling Noorder districen van het gouvernement Celebes en onlerhoorigheden zijn na opzettelijk onderzoek gebleken van allen grond ontbloot te zijn De rust is in die afdeeling evenmin als in eenig ander gedeolte van dat gewest in gevaai Er heeft zich inderdaad in de burgerlijke strafgevangenis te Samarang het geval voorgedaan dat eeiiige tot kruiwagenstiaf veroordeelde Kiiropeanen geweigerd hebben te werken De eenvoudige toepassing der strallcn volgens het nieuwe reglement op de tucht heelt het gewenschte gevolg gehad zoodat allen bedaard tot den arbeid zijn teruggekeerd Op eene dienstreis onlangs door den directeur van justitie in hel belang van het gevangeniswezen over de residentieii l asoeroean Soerabaij i Ueinbang Japara Sainaraiig Kadoe üagelen Soerakiirta Djokjokarta Banjoeinas eii ïngal afgelegd is dien departements ohef oj nieuw de onjuistheid gebleTten van do herhaalde beweringen dut de onveiligheid op Java ran dag tot dag zou toenemen liet IlandeUblad heeft een brief ontvangen van den Nederlandscben Consul te Chicago don heer J P Voawinkel Dorselen waarin deze een beroep doet op de aloude weldadigheid van het Nedcriandsche volk ter leniging van de vreesselijkc ramp door den braiid te Chicago en door de boscli en prairiebranden iu de suiten Michigan en Wisconsin aangericht waardoor iiii enden huisgezinnen van alles zijn beroofd De Hüllaiidsche nederzettingen in Wisconsin en Michigan zoo le en wij in dien brief hebben boveu beschrijving zwaar geleden en ook in Chicago zyn een menigte Hollaudsche huisgezinnen het offer van de brandwoede geworden Voor Chicago alleen waar onze landgenooten verreneg hel minste geleden hebben is te minste lülH dollars noodig om hun eciiigszins te gemcet te komen om verbrande gereedschappen waardoor zij hun ilngelijkseh brood in de toekomst kunnen verdienen aan te koopen Kr heeft zich te Chicago een coininissie gevormd bestaande uit de heereii ds V anllrde ds D de Hev J van t Woud vredei er en genoemden coiisul die ich belasten al om ile liefde aven welke liiin uit het vmlerlaiid moeliten urdeii loigezoiiden