Goudsche Courant, woensdag 8 november 1871

ii iai liuii lii ii Miiuiyuili l c tiil M Iii Mnlii iii en iscoii iii iillcii sub Cühud niirin l wordt n l c liici Diiisilcu Vi 1 111 kt l it nnk hm te liiiidi III de groüti sti ilcu Ouiniti i jjntninil uiirili ii tot hel lliwiuolen vuil lu fdijjnvcu voor oii i uu iii In pioi filien lijdende luiiilj tiiooleii iri Mitliifjaii V iseoiiim en C iiicHgo Hij bclnst loh imrne mrt het iii untviiiigsl nemen van hit iiigp inielde llij voi t ir imj den weusch bij dat de licfilndijjheid iii Ncdirliind zich spoedig moiie iK tooneii en le bijdr if h1 ijii ij met groot onuuildi llijk iii wissel op N W uik of Chicngo orden overgciunaki want ej t hij er 7ijn honderden hniige innen zonder diik vouimg of kleeding en de winter tmt voor de dmr JLaatste Berichten WeW York 5 Nov Diit di di rti uulvischvaanUia 7ijn tloor lu t ija iiijjisluLm tischudi ue ziju gtvouken IH man c ippeii ijii gered iJe overijje sclippL u ijii verln f ii Berlijn f Nov ji tcrtm htcft alhier eone volksvei iKU niif plaats gohnd die door ongeveer 4ÜÜÜ peisuiicii werd bijgewoond K vergadtriiig vcrkln iaU de s imcnwcrkmg der lïtrlijnhtlie erklie dmi tot het verkrijgen vnu loonvirhoogiiig ui inkorting van dei udktijd uood akUijk Voorts het ft y alle aibe detsvireeuigmgin uil cnoodigd lot benoeming vau ufgeva iidigilen haarliet iibndLrs congres hetwelk den lÜ en U dutr ullner al worden gehouden Londen fi Not De ininiöter van buitenlandichc akdi heeft ter kcmiia i ebiaoht aan de be itters vnn t paansche effecten dai de Bntsehe gezant ia angewe en om de Spnanschc regeeriug op niet offie ecle wij e te onderriehteu v n de besluiten van het comité uit dic be itteiH Culeru ge is benoemd tot algemeen zaakviaaniemer van het coraiié Oent 6 Nov De patroi ns der mathinearbei dcra staan 10 pCt vevhooging toe voor 10 uren arbeid en ingeval vim iiüo 1 iï uren Berlijn tJ Nov De rijksdag heeft het wtt ontwerp op de inuntlurvornung aangenomen Vou Bismtirck hei ft met gn lieide oiien de tad verlaten wegens htt oMrlijuen van ijn schoonvader Pntkammerlletnfeld m l ommeren 11 ij keert cer t daaes terug Berlijn 6 Nov l e Uijksdiig heeft het ueisoutwerp betrefTende htt oorlogafonds bij derdt le iiig onveranderd aangtnoincu Parijs ti Nov De Pressie maakt melding nv een i eruclit v Igena hetwelk by de Nationale Vergadering een voorstel al wordta iiigtdieud om ten beroop op de nuiie te doen tot hti verkiiii n oener beslissing omtrent de drie punten Vnlangt 1 raiiknjk l haiidliaviiig der Uepubliek Ü hdudhaving der volmacht van dm hl f r I hiirs mik gcditltilijke vernieuwing der Nation ilf i i idniMg Vergadering van don üomeontoraad iM i iiid 1 6 NuM lil 11 TcgciittüDrJui de hh iii Bi i i ti I l Liiduüru voui iU r Viiulj Keiiiy Kibt Iiijltii Wtstu b i in lUutnigir Oro i Ifcvtr Buihntr vnn Gcniitp vuii itr iiUii l ubl iJiüst tn Mt m iiiiiVer Du iiutulcD dei lll £i kuiiuii ijii wou ili iu it iLii nii lih ld stnlrii liiiudt iiilc gOLdkt uitiig vai twre riind btslinUti idmiiide aii dt stibatdidi vtrUtiid anii de iiistiMingtu van vtLldiidightid Jnf lul ru i Hjit dir luiuiitissK mui fiibrii lifti letriirtitdu ïiit vo iihti 1 Int afhlnud i ti Mid vim yn iik iu roiid uan üc Sli II iti Kaiirsi iiliibnck lut guiibtig UuJ iu1 iiipiiuit woi Jl ii Miuistil vnu d LOiiiiiiWhiu vnn fibiuiigi tut Ttrku p ni nfbiitak vitii Int hiiii ui vnu dm uvnsi liuU udt ii rond hwk lltiVLU Lil luiiwi dat 1111 11 in i tlist iissiL wuidt uuti ttLiioijuii dt piifr niJi inaj ncdnn iidi di i wi kt ii j isluti u Zijn tu lictwtrk mml biinuu i wtkin ynn ijn fin nditR Min di wtd Mpilanr vii uiktiuli i lU itguig v in Iiiiur van in sttikji poni nun de Mugtn Lij liu it iii gibiuik wurdt tiit i tiian 1 11 ndiiH 11 d M d Kuoininn en oun 7i h bfkli nide Ofei h t iiadiil dit ifij hjdiii iiiuit dunr hit tlxiuint ui d II Dintii k van d ii Uiliiiuli n y vn oikt het Im liiikki ii van vilt ni tii t mioik ii mui toniinif bnomi n I i kl lilit nonU ovitdiiviii t i l t tiiiidiit diiann ymtvLt 1 iiiD tlijk wuidl MKiwiiti 1 1 Int t WiHk I al i M in nul tigin 1 stiin liiftijl diii lulin biiilin Ii tiiiinii lili vt ii i HOI H 1 1 la nil IK it dut ii dt u i iiilr i i iuU i ui UV lp t 11 1 VMillll 11 til lil lit IKIUIlM L l ir dl 11 lljil lil dm JIIM1I V UI l al UI iii n Kl lut sli i k Aan dl ntd ix t lm MiiMstil t it bit npiimim m f tIt OUO liij di Ma lint bappij mui Imih i iiln ii du l U in l id uii iii i du ml diKii h m Hlt hl Luili diMii u iiii z iiuiiim mk t id i lil sli niiiH II J lltl MIUHtll l lh dl lUtlltlllli MUI MIhIi HmKv 1 1 tl dom i diuuilm tvunll i i iL li k v lU tiinp lll l ll Mt j utdbtkt lid I i lilt iippoit van li eu W ovtr hot adii im db I hh V d iiudm o uiii Ic i nuiLtkuniuig lu du kuatm v ni h t liüiiw mill loods luidt afHij eud ui do vugad niii b rust d i ii iii t Op Int ndrts van dü du pcri om vcrlinguig vin het cuntniLl Nüidl afvMjrciid btsi hikt en bisloltn tut opcnbiiru aanbeat ding an 11 en W wordt op huiinc aauvuHag autoriBuiic crIcend tot het openbaar aiubtAttden voor den tijd vau lea jaren van hd papier cbiijf bthoifttn drukwerken enz Tut vastfu st bippcr op N dravcnliago wurdt beiioomd M h tr ijl Na niailitii Mig tot uitvoering zonder resumtie eindigt do vergadering Burgerlijke Stand fitBOittN 3 Nov Cornell Hciidnrua ouders C erincului UI J van der Burg 4 W illeui Johannes oudora J Mijiigund eri A dt Pater 5 Arie oud ra A Strtefhiid en M Kor roind ouders E lleij en J van iiarte i O Ma atji ouuers iMif cu m van i iirten Andrita oudtrs A dijznig en V an dm Ikrg lUrinnnns oudirs C van der üU m G Dongtlinans Om ui KUi N 3 Nov J M van den H rg 10 w 4 C Hijiihout 3 j 10 m 5 J Twaulflioveii wtl A TBii Vnnren 08 j A do Haas U j 6 A J Strru 17 j ADVERTENTIË2 ï Overleden te Leydfn dtn 5 November lS71 in den ouderdom van ruim 83 jaar Mevrouw do Wed CUN EUS geb ut Kiu utF hartelijk geliefde Behuwd Groutmoeder euürootnioeder vau Mr J C w rui U H nu PUI Dfc FiiEMLifi Eenige kennisgeving V 1 Heer en Me rouw HAVEUKAMl UEGEMANN betuigen ook namens hunne kinderen hartelijk dank voor de vele bewijzen van deelneming bi het herdenken hunner VIJF hK T INTKJ IAUlGE ECHTVEKEENIUING Goiula 7 NoM inber 1871 Den li de er het voorregt genoten hebbende mijnen VIJFTIGdAliltiEN dienst bjj de firma J KültTENOEVElt ZÜON te herdenken breng ik mijn hartelijken dank aan luijne Patroons oor liiinne mij steeds betoonde genegenlieul en het ko itbare sierl jke cadeau waarmede ik op dien feestdag werd verrast aan hunne Famihën en verdere Stadgeuooten van hooger en lager btiind die bhjk gaven van hunne deehieming en aan mijne luede werkhedcu wier bowjj cn villi lichting en vriendschap uowel als hunne feestgeschenken op hoogen prijs worden gesteld hnnla 6 Ni 1871 O WEBER BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van ioHild giv u n de verklaring van den alhier gevestigiieii geneeskundige den Heer Dr J V Y GANDVUUHDEU dat liet tot stuiting van den voortgang der alhier heerschende pokken ejHiU iMie noodig is om het beddegoed en de kmdeikleedt ren tijdens hare ziekte gebruikt door de aan de pokken overli den dochter aii ARIE RUNHOUT genaamd CORNELIA te verbranden Overwegende dat hier iinnwezig is het geval iR doeld bij Art GO alinea 2 der wet vau 28 Augustus IS Staatsblad u 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen on te doen vernii tigi ii de navolgende voorwerpen als een zeegras peluw vijf kussens waarvan drie mot tulen en twee met stroo een katoenenen twee kinderdekens een laken en acht stuks j kiiiderkleederen I Zullende dit liesluit op de gebruikelijke wij e door afkondiging en aanplakking ter openbare Kennis wolden gebragt en geplaatst worden iii dl ioudsi lie Couiant Geilmiii te toitdd den November 1871 Biirgi iiii i ster en Wethouders voornoemd De Sei irlans De liuigeineester Dlil 1111 1 I H I II i llli linjN N ill III IN 1 l l MIOI IIN uuiiii ill uk vim V Ki iiikiiiuii Vooii io dgc Aaiikoiidiglng De Notaris Mr KIST te Gouda is voornemens op MAANDAG 27 NOVEMBER 1871te VEILEN en te VERKOOPEN eeniga ONROERENDE GOEDEREN te Gouda bestaande hoofdzake ijk in 1 een WOONHUIS met TUIN aan Jen Cat tcnsingel Q n 111 2 eeu groot stuk MOESGROND achter Jet Toorgaaude en anderen S een WOONHUIS met grooten TUIN daar iieven en achter aan den Fluwelen Singel i n 130 4 een WOONHUIS met grooten TUIN daar achter naast het vorige R n 138 en eenige kleine HUIZEN op verschillenden stand Eene oude en gunstig bekende firma handel drijvende in Koloniale en andere waren met een jaarlijkscheu omzet van een millioen ££ ongeveer twaalf millioen gulden en met vertakkingen in Engeland eu Wales verlangt een contract aan te gaan tot levering van BOTER uit Kul KAAS van i im en ftiWa BROODSU 1 KEK lloUandsche GIST Hongaarsch SPEK en andere eetwaren van het vasteland van Europa Men adn sseere zich Jianeo onder N 1486 met bewyzen van soliditeit aan de Boekhandelaars A VAN HOOGSTRATEN ZOON te sGravenhiige 277 Staats Loterij De Trekking der EER sTiO KLASSE begint MAANDAG 20 NOVEMBER 1871 Het in Oostenrijk Amerika on Engeland gepateiiteeide A NATH ERIN M O N DWA T E F van Dr J G POPP Praet Tandmeester te eenen Bognerstraat 2 Dit Mondwater door de geëerde Weener geneeskundige faculteit goedgekeurd en door ecne eigene 20jarige ervaring gestaafd behoedt voortrefïelijk tegen dk n kwalijken reuk uit den mond b j ver ui ide leiniging zoowel bi kunstals bi holle kiezen en wortels alsmede tegen tabaksieuk hetiseen onovertreil elijk middel tegen lek hgt bl ledend chronisch ontsteekbaar taiidvleesch scorbut in het bijzinider bij zeelieden tegen rheumatisehe en jicht kiespiineu hl het loslaten en slinken van het tandvleesdi bijzonder op meer gevorderden ouderdom waardoor eene buitengewone gevoeligheid van hetzelve bij verwisseling van temperatuur ontstaat het dient tot reiniging der tanden eveuzoo is het een behoedraiddel tegen vervuiling in het tnndvleesch en bijzonder aan te bevelen bij loszittende tanden een kwaad waaraan zoovele scrophuleuse personen plegen te lijden het verstel kt het tandvlee sch en bewerkt eene vastere a inshiiting aan de tanden het behoedt tegen kies ii n bl zieke kiezen tegen te groote tiiiidsteeiivormiug het geeft aan den mond ook eene aangename frisehheid en koelte yooinede eeiien zuiveren smaak daar het do taai e slijm welke er in aanwezig is oplost en dit daardoor gemakkelijk wordt verwijderd en alzoo verbetering van den smaak te weeg brengt Prijs per flacon ƒ 1 75 TANDLOOD tot het zelfploniberen van holle Tanden prijs 2 60 K k a p ANATHERIN TANDZEEP 1 50 Plantaardig TANÜPOEDER prijs 88 Cts Tc verkrijdi ii te Uoiid i bij L Si lienl ninkelier op de llüütfbir i it wijk A 123 Ie Itulleriliim bij F E v in Siuilcii KollT apolli en A ScliippiTPijii C bl inuwe püri Pleiiimiikel Ir s Iliifre bij J L F C Wii ibilu iipulb te Lp ileii bij 1 Noorilijk te Utrecbl liij 1 Mli ii i iipulli loAiiiMPul ini bij F vnii Windlieim O lerküuphuis Ie Oiiilen iler bij ï J Min II uiiiuijiin tl Scliiiiiiiliiueii bij A ulIV