Goudsche Courant, vrijdag 10 november 1871

Ml mutmmm n i l i iip mr i r iwii i n iii ni jiiy I gT w Sirr riitimiam 1871 Vrijdag 10 November N 1126 GOUDSCHE COURAÜTT Kieuws en Adverle licb ad veor Geiida en Omslrelen je uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgsve in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 60 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommera VIJP CENTEN De ingending vac advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave KE ISGEVI1 G BURGEMEESTER en WETHOUIJERS van Gouda brengen ter ïlj cmeene kennis dat de Gemeenteraad overwegende dat he gewaar van het uitbreken der Cholera geaeht mag worden geweken te ïijn besloten heeft het verstrekken van versch IJs elwater van gemeentewege te doen ophouden en dat dus na heden dit water niet meer zal worden aangevoerd GooDA den 10 November 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DuOOGt EBVlJtt FOUTOUN VAN BeUOEN IJzENDOORH BUITENLAND ISuKciilandsch Overzicht Allerlei minder gewichtige qunestiën worden bij ffebrek aan beter nieuws doo de l arijschecorresponöcnlen behan l lil Zoo willen die van ile InJe pendance zeker weten lat Thiers voornemens is met zijn bureaux naur l arijs terug tn keeren zelfs in weerwil van de nut vergadering l e eene zegt dat de president der Fraiischc Uepubliek voornemens een uitstipje naar het W uslen des lands te doen andeieii spreken het tegen Nog anderen behandelen de quacstie v ui het onderwijs voo al naar aanleiding Van een schrijven van Msgr Dupanloup lievoorde invoering van het verplichte en kostelooïe onilerwij waarschuwt Deze l iatste zaak is voor de toekomst des lands wel gezette overweging waardig De l reaie maakt ineliling van een gerncht volgens hetwelk bij de nationale vergadering een voorstel zal worden ingediend om een beroep op t e uatir te doen tut het verkrijgen eener besli wing onitrer l deze drie punten Verlangt l Vankrijk hamllmving der Republiek bamlhaving der macht van den heer Thiers en een gedeeltelijke vernieuwing der nationale vergadering En eindelijk een vraag over t geen zou moeten gebeuren wanneer Tli ers kw un te overlijden Na lange en moeilijke beraadslagingen is door den Dnitschen rijksdag het ontwerp op de keizerlijke munt aangenomen he eenheid is bep iald op iU mark van 1 25 francs met goudstukken van lU 20 en 30 mark Het keizerlijke gouvernement had voorgesteld om de aanmaak van zilverstukken to verbieden maar men is verplicht geweest aan de eischen van Heieren toe te geven dat bevvcerile voor Znidüuitschland den gulden en zijn ondcrdeelen niet to j kunnen missen In afwachting van de vergunning i die aan particulieren zou kunnen worden verleend on geld te doen munten is uien overeingekonien aan elk der bondsstaten liet recht te geven oo ee geld te doen slaan als voor de ei rculatie nood ig wordt geacht aan de eene zijde m de keizerlijke adelaar prijken aan de keerzijde de beeltenis van den souvereiu in wiens staat het geld geinnut is lloeucl deze wij iguigen meerderheid der deskundigen de wet geen ernstige vooruitgang maar veeleer een middel om eene radicale munthervorming voor geraimen tijd uit te stelh u Prins von Bismarck is wegens het overlijden van zijn schoonvader den heer von Pii tkammer te Reinfeld in Pommeren met ujn twee ionen derw onrts vertrekken en zal binnen eeuige dagen te Berlijn terugkomen De Nordd Mig Zeit bespreekt de toenemende samenwerking van Ultrimontanen en Commnnistrn de zwarte en roode Jezuïeten en merkt op dat in Delgic beide doodvijanden van ümtschlnnd en den moderiiüii Staat hun hoofdzetel hebben België wordt verder gezegd is het land dat sinds ISGt alles te danken heeft a in de onbaatzuchtige en opofferende bescheruiiiig van Duilschland de Belgische vrije pers heeft derhalve geen gewichtiger taak dan hel bestrijden van de zwarte en roode Internationale wier ameniverking de toekount van Duitschland voortdurend bedreigt Het artikel bewijst dat men in regeeringskringen nog altijd den ultraiuüntanen zeer vijandig is Men vewieemt dat de ientsche werkstaking der werklie len in de machinefabrieken geëindigd is Eene overeenkomst is gesloten tusschen de werklieden rn de patroons door bemiddeling van den burgemeester Tan Gent De voorwaarden zijn dat het dagwerk van 1U uren zal zijn en dat de patroons maar twee unn overwerk zullen kunnen eischen tot den prijs van het dagwerk verder dat het overwerk van 11 uren sa oiids tot O uren s morgens en het Eondagwerk betaald worden met Bü p t vermeerdering met andere woorden dat de werklieden des nachts en des Zondags drie uren zuilen worden betaald voor twee uren erk Deje voorwaarden zijn heden morgen gcteekcnd tusschen de werklieden en de patroons ten siadhuizs van Gent Die voorwaarden zijn nagenoeg deztlfde die door de meesters werktuigkundigen van het begin der crisis zijn gesteld Maandag hebben de werklieden de geslotene overeenkomst gevierd en Dinsdag morgen zonden zij aan het werk gaan Het is onnoodig te zeggen dat zoowel de werklieden als de patroons de schikking nu met genoegen zien tot stand komen want de ontbering die sommige werklieden geleden hebben is groot Wat de andere werkstakingen betreft die zijn slechts van weinig beleekenis Daarmede worden ook bedreigd ecnige boekdrukkerijen maar de werklieden aldaar hebocn den arbeid niet geslaakt en onderhandelen met hunne patroons Uit Wcenen komt het verrassende bericht dat von Itenst op hooger aandrang zijn ontslag genomen heeft Andrassy zou zijn opvolger ïijn terwijl de minister van financiën Ijonyny Hongaarsch ministerpresident zou worden Aanleiding da irtoe zou de al te gepronocecrde Duitschgezinde houding an von Bcust tegenover het gevallen en door den keizer tKirsoonlijk gesteunde rainiftene Hohenwart gegeven nebben In het lagerhuis heeft Andrasay geantwoord op de bekende interpellatie der afgeviiardigden HeKyf en Tisza over de inmenging van den Iloiigaarschen premier il de la tste nunistericelc crisis in CisLeitha nie Hij ontkende dat h t vergelijk door zijn toedoen iiitii tol stuud was gi küincn en verklaarde dat invoiTiiif rciicr pcrsoiicele uiiie voor welke Tisza zich verklaarde tliniis en in de toekomt omluclinatig zou zijn Immers door een personeele unie zou niet slechts een voortdurende minieterieele crisis ontstaan maar ook een permanente crisis tusschen Hongarge en Oostenrijk Het eeuige middel ter iKscherming van Hongarije s belangen is volgens hem vasthondea aan het verkregen recht De Luiemburgsche kamer van afgevaardigden is eergisteren te drie uren geopend door Z K H prii s Hendrik In de redevoering door den prins gehouden komt o a het volgende voor Onze goede betrekkingen met vreemde regeeringen hebben door de oorlogsgebeurtenissen niet geleden ondanks alle moeilijke voorvallen waartoe die gebeurtenissen dikwerf aanleiding gegeven hebben worden wg overal welwillend bejegend Het is te betreuren dat het vraagstuk der liquidatie van de rekening met Holland tot heden niet het onderwerp eener schikking heeft kunnen ijn maar de hoop woidt niet opgegeven offl het vraagstuk op eervolle wijr j op te lossen De regesriiig heeft met groote befangstelling zich bezig gehouden met de vr igen waartoe aanleiding geven zal de weigering der miiatschappij van den Ooster spoofweg om te exploiteercn den spoorweg Ouülaume Luxembourg maar de moeilijkheden welke ontstor deu ten gevolge van de rechten en belangen vaarin diuirbg moet voorzien worden hebben de regeling tot heden belet Tot vourziiter der kamer ia de heer Scherff benoemd met 20 stemmen terwgl 15 leden zich van de stemming onthielden De commissie uit leden der Spaansche Cortes die gepoogd h id een verzoening te bewerkitelligea tusschen de aanhangers van Sagasta en Zorilla is niet geslaagd Sagasta en Zorilla hebben aan de commissie medegedeeld dat de poging tot verstandhouding geheel is mislukt ENGELAND Hoe weinig men zich op de liefde tot orde en rechtsgevoel van de Ieren verlaten kan bewgzen de voorzorgsmu itregelen welke de overheid te Dublin gemeend heeft te moeten nemen jij gelegenheid van het proces tegen den van raorrd op Talbot aangekliiagueu Robert Kelly De gevangene wordt bg zijn overtocht van de gevangenis naar het rechtsbof door drie eskadrons cavalerie lu een sterke politiemacht te voet en te paard begeleid en rondom het gerechtsgebouw is een sterke afdeeling infanterie geplaatst Hoe ook de bladen rich somtijds na eene korte periode van kalmte laten verleiden tot optimistische beschouwingen omtrent de stemming der gemoederen in Ierland feiten als de bovenstaande komen hun telkens uit dien aangcnamen droom wakker schudden Het zijn hier niet de gruwelijke misdaden waarvan de dag bladen onophoudelijk gewagen deze zijn het werk van een wraakzuchtig of gewetenloos individu of hoogstens van een feninnsche club die zich van zulke handlangers bedient Wat meer beteekent dan 20 agrarische of zooals men ze noemt uationalisiische misdaden is de symp ithie welke de menigte door woord en daad aan den sehnidige scheukt de moeite welke zij zich geeft om hem te beschermen de lof dieo zij zich niet schaamt hem tie te zwaaien Al dfze bedroevende kenteekenen van de stemming der gemoederen te Dublin bleken dezer dagen bij het verlioor van Hubert Kelly den viTiniioilcijkcii moordenaar vim Talbot liel ijk incii wed wiis di7 e een nilslekeiide spmirlionil drr polit e iN i oodanig bewees