Goudsche Courant, vrijdag 10 november 1871

liij dou slant 0 di dcil fcmuii tii Bimiiiiriti r n e bUcIi i lil 1 1 lp 1 lull 11 i 1111 11 1111 lit Wirl 11 J lil 1 tlllHl t l llllllll Mil lll k 1 1 ll Il t I 11 b 1 1 k ll 1 Il mom i ii i ii iii Il llll nl II II 1 I II 1 iciiil ll t t lt waiiroider li vniii oiie d r da ii i i ii dt ger lits ml ueril over bi i lit ii klein U ar en d it di gdiiiiKii VÜ 1 rj Biiinitr lu mtt üV rbodig w iidibl k p iiop iiin lilt d luHidin van t mcdi datoinerholdi te k midi gal hoe giariie htt den manIl ld bivrijd 111 iN Ik ld of iniililiir op ili liai d iigidragen lUo dsi liiil 1 t dt liina bli ft iinin rop d ler iht na ion ilitiii kltven bur irs di lands dienaren worden in koelen bloide d moord door sc iurkfn die weken Iniig op hen gtlodd en il liuiiiit bewi ingdi adi isliptn litbben n di iiiooidennnrsif uil1 af 1 t r dr luidi til ftij di Moord IS iidpdi VKimd in vcli lm den b stalt Int dwaalbtgnp dat moord uut üo i iiaaindc piitriottische bedoeliiueii gien niisdaid is Maarselialk l rim o a vitl onlang aU di si ii iitolier van du iroiliiinelijke Ittr Al lar iii eeii land van luropi bml n h luid vind dit 1 r itiuii bi het volk elfi Zoülaiig Itnand dt e tndiiie iiitt van zich ieliudt kan het iioth op edtlijkdi noch op waarachtig politieken vooruitgang hopen Van ene andere 7ijde worit saii aaiide dc i aik nog het volgtiule gtraeld Men is te l i bliii beviecsd oor de herhaling van ddi aiiivd dun de politie eeiiige jart gcltdi n te Mi ii ohi sttr li 1 1 te verdun n bij gelegenheid vm hit tniispoittin ii van eenige fenians en het is al een 7 trtreurig vcr chijn9 l dat men lu de Irr ch hoofdstad een klem leger bijeen moet brengen om te verhoeden dat eiii fmatieke volkshoop een man die 7ich aan een veracht lijkeu sluipmoord heefl schuldig gemaakt a in de handen der politie onttrekkt De veimoorde wis ooals reids vroeger gemeld is de hoofdkoiist ibi I lalbot n man behoorende tot die klasst van ineiisi hen welke aan de romanschrijvers der laitste jaren ruime stot tit sensatie makende schildtriiigtn heeft gc evtn namelijk een geheime polititngent Gedurtnde de fenmnis ische samenzweringen bewees hij tier overhiid groott diensten leu einde achter de ehtimm der samen zweerders te komen mi ngde hij ich onder hen Voor zulk een beroep ijn tegenwoordightid vin geest en list hoofdven ischttn en het laat i th gemakkelijk verklaren dat iemand van dergelijke hindwerk e n hartstocht kan maken en trotsch op rijnt dadi n kan worden Ofschoon de wertld zulke lieden tlls wan neer ij hunne kunst voor ten goed doel aanwenihn niet met em gun t g oog btschouwt ns de r ienng toch ttn volle gerechtigd leh van hdi t b dienen en zy liet dan ook nut na 1 ilbot voor ijiip verdiensten te beloonen lalbot trad bij vtrM hu dene instructitn als getiugi op en stelde dt bisihiddigden door ijne onthullingen aan de kaak a tnurlijk werd htm wraak ge woreii De rtgeenng betaalde hem voor ijiii ditiisten en bood hem zelfs hare hulp aan om hit land te verlaten maar hij ver koos te Dublin te blijven en eraclittt het hem diti ginde gevaar bmdelijk werd htt lang voorbireid plan van wraakntining ttn uitvoer gehf d tn lalbot overleed ain de wonden welki htm verradiilijk dts nachts op dt straat werden toeg br clit Men wis algtmeen van gevoelen dat di moord op bevel van een geheim veemgerieht wis geschiel in elk gevnl kan het met vvordin bitwijlild dut lalbot als de spion tn g tuigt ttgen de ftiiiiii is dooilgis liotin liübert Kelly wtrd als de virnio ddjkt dadir iii hethtinis gtnonitn en de houding vin hit gtmitii btwijst genoeg iini dit hij de wart schuldige is ware dat nut hd geval dan ou li einem rustig htt onderdook in d zaïk afivithtdi luiwtU o di vrijspi lak van den beklaag l oii mietm uitlooppii V tlken noodlottigeii invloid dt fdiiani tis ht kui perijeii op dl giinoidertn dir liren nitotf iieii is de tr dagen wcdir in Anurika gibleken w lar di finiius OlVdll Dom hut en irli v aan het hoofd cditi lieiide pirtijgenooKii etii uanv 1 hibbiii ged lan op hl t aii idnsthe foit l imbiiia aan dl Koode Imiri Jaimnii iioig ijn dt oproorliiir di mit hulp van Amirik iniiidi tioipm op hit ioiiilj bie l d r IJnii terii gidi V ii 1 or d in rik lausi ovirhdd op vrije voftdi gpsiild omd it ij giin nii liijl haddiii b aan op hit gioiidgibied dis der Unie di dt gduigdiis d 1 anadaselie anib eiiaren wi iiis dii g br k 1 1 dtn vorm i itt wiid aaiigin imi ii O Neill s btn II kiiril bniop ointrlit naar t l anis m Min iiisota tl rii om niissdiidi on etii nu uw in aaiiila te innen Uitwin t wdi ilun d it di aiiiivo rdds alsdan iii haiiddi vu Idi dii au ula tlu Iro p ii opdat dc t hurkin vo irli II uorliii liill DUITSe H LAND Dl lidlijii l bdi lit v r I i Ut n i i iiiii di i l hiddi ini l dit Int vooi I I bili 11 n li lid ii lus Btti 11 V lil dii iiuiiwt 1 jialiN lil I r jl iistituti f dit lil tik II bi lss dl dl I UI 1 1 null I ijii wilks liddi 1 11 lul volk iilliu n i l I k n in ilhme i iidupeii iiiditik li II g maikt II t grill dod litd 0111 sp I li It 10 iwdisdtt V rail l nii ii iii il ii st i ilkimdigi ii to stand di r Nleck liubiuf Il bn ilkmg t bungiii al w inisthijnlijk nut void 11 b II kt I liij de d rde le in al namens den boiulfiaad tdi vtrklaring d SHtg iiordm ingidiind gt g mddt tol respondent oodat mtn op di toekomst al mottf 11 hopen I Men veriuemt dit d Meoklenbnigsolit ledmvan ddi rijksdig llll pliii lidibin op ivd om htt uit voerigi virsli dir dis ussu n m ddi rijksdag ovtr hit b wuste voorstel gihoudtn in talloo t txtmplaren onder dt b volking ahl uir te vi rsprtiüi n üp di8 vvij c al d geest ilda i wakker wordm gesthud eu dt po til dir rifdruip Idu j t ordtii btmodtlijkt oai IJ t Il sioui spoidigir dm IJ thans waarsthijn lijk verwa ht zal inottdi toigivtn tn ten oii titutie uitrani ligen wtlki aan de eistlien dt s tijds litant I woordt Idra 7 1 worden overgegaan tot het bouwen van em eemrilc likeiitn wolmarkt m dtet noofd stad Het plan daartoe is uut memv want in htt vorige jaar was rttds bepaald dat tt dujLi stedt een lakeniii wolmis iou worden gevestigd dt omstandigheden verhindi rden destijds dat Inaraaii gevolg vvird gegeven Ihans echter heett men hit btdoilde plan utt sooveel yvtr ter hand gtnomen d t hit wddri 7al 7ijn vervelen ijkt Kr IS ipn lominissu gevormd uit personen bij de mak bi trokktn tn door haar is een tirrtm aaiif ekoiht dat tin opptrvlikti heeft van IS 000 vierk initer Diarop al een gebouw worden gesticht hetwelk il bevatten etn btjrabkaal 600 kantoren en maga ijncH voor den verkoop ingericht btnevens een pakhuis met 90 000 vierk vott ruiinle tot bet opslaan van koopwaren lilt dairiot btnoodigdt kipilaal tot een bedrag van l s mllioin thai is voor het grootste gtdteltt reeds btsthikbaar Niar nitn tgt zal slechts etn zttr gering getal aandeelen voor het publiek verkrijg baar worden gesteld F £ R Z I Ë IIoB stelt men zich Per ie over hit algtmeen voor Oordttlendt naar hetgeen ij la en en vtrnamen toen de tijding van den ont tttendtn hongersnood wtlkt Per u VI rwoest bekend wtrd dooven w ij dat dt inetrderh ld van het publuk idi ongevKr hit volgiiidi ddikbcihl van l tr u vormt l ir i is 1 11 j root Oü t rsph njk btwoond door tdi lilt bis liiald düdi lilmtrijk volk dat ov r vele hulpmiddi 1 11 tn un vriitlitbaren grond te btsihik kin hettt en girigierd wordt door een iiespotiek gouverni ment dat hit vok onderdrukt doch veel gdstkracbt tsi eerzucht bt it Nu gtlijkt l erzie op niets minder dar op dit P r u 18 een uitgestrikt land bestaande ut gebergten woestijnen en piairiiin onvoldoend door de nati nr en bijna in htt geheel nift door de inwoners van watd voonun mit ter weinig hoornen daar de boomen op s steniit sphe hij7i of het gebergte ijn Hit eroeid h airdoor hit land al de nadeelige givolgdi ondtrvindt welke op di virnietiging van wouden pleegi te valgdi Oit land 13 bewoond door ongivier twetmiUiom 1 ippere i ii sthrandirt dodi luu tn hoo t on ede lijkt irkluden en landboiwirs dit veel ligtr slaan dan dt N ipilitanen op witii ij het ineisl gelijktn tn door ongtveir twee milliodi Nonndisehe volkstinimiu dl men htl bist nut de liidoumen ver dijktii km üfsihoon ij idelyk op un lagtr trap Stl lil In strijd net de lier van Zoroaster du den akkerbiutt bi mistig 1 i lit hibbtn om ildus aan htt Noinidisdii leven i ii eiiule It maken wordm siiiiU girnmidi tyd dt Nomadin veek r tot linn vvi rviiiik levinsmj t aaiigi rao digd door di rtgtiring Dt wikke virsprddi gidiinoralisti rde bevolking welki dooi tpuliimsdie lekten hoiigi isnood tn oorloptii I inj mtriniil uitbtirft woidt giiigiiid door ten dir skditti pOiiviinrmenten welkt dii kbaar yii llll lan dfspitiseie satrapen die onitht ij alkii fiiiiilit van ddi fedi lil ijii ii oit nfgezit of istiaft vvüiddi zmgt dt bivolking uit en veidrukt haar op dl sihiiiddijkstt vvy e De laiidboinv is zeir adittrhjk htt grondbe it IS iir on iktr d lar er ten kadasttr is tn dair de voiuKt van di i of dit ooikmdt soms vorilt ringen doet opdgiii wilki kn groiuk igina ir vm alks hl roovdi bistied di t w img mot tt aan yn gr ml waarvan Inj nooit kti is Win dl Diid 11 1 p III i ld dan lU liy genoeg opbnng n d h soms is d gtdmindi ii ii paiirj in n biik im Kgdi UI Il lioogvl ikti 11 i u niiilukt dt o ig t Hoviiilun viinidigtii sprinkliiiuii diiinilin iiisiddi un ddi diiddi oo t tn wt ri lis lu t vol niukt bi k II 111 ibiiiid U n dl niitkl lm van virvoii kil m lilt pibi k vnii dt itii piovinm I ld n of nooit dooi du iniltrt proviiitit n lai oveivloid hfisdit vnor im woidm De hstdieien du ovii dl kalt lont vlikttn hit graan moeten iianbriiigin oiitlm op de hitn tn terngriis meer vtUiren dan y tlvi n dingtii koiidtn liovindien viibittltn de salripen den uitvoti van guuun eer dikwyls om m dt gtltgenhtid te yn waniuir het glim m dt nibiiiif 1 jirovmtit ui prys rysl diar tUs door siuokktlhaiidtl moordt el van tt plukken In jiireii van ovtrvlotd wordt nooit graiii bewaard voor onvruchtbare jaren onidit het volk hand laars 111 giaiim wotktriars aiüt m dk korenmiiga yn outlt pluiultrin waimitr de prys stug Dt satiapen htbbtn wel ttiiigt pakhm tn doth de e yn slechts etn droppd m den Oteian en hdpm hit volk mets amieer dt hongersnood yu slachtotftrs begun te ei htn Dit land is nu gettolttn door de vtrselinkktlykslp allir rauijitn ttn culinintertndtn hoiigtrsnood dat wil ztggtii door etn lioiigcrsiiood wtlkt door gedttltdyke mislukking van dm oogst ui aaidioudetfde droügtt sinds drie jnrtn kliuimtiiilc is een hongersnood wtlkt veroomankl wordt doorditn er uoch glim noch ryst noob voedtr voor vee verkrygb ar 13 Te oordeelcn naar de berichten welke van alle zydtn tot ons kointn sterft het Perzische volk op lilt oogenblik by dui endtn dm hon tidood en het 01 t ettuidbti is dat dt geheele btsehiafde wereld dit Binds tcnigtn tyd weet onder in stna te zyn de minste hulp aan tt brtngcn Ut Nomidistht stnmmtn die de helft der Ptr ische bevolking uitmaken hebben al hun vee verloren door de droogte ttgui welke zy reeds diie jirtn te vergetfs slryden en daar allen gelykelyk getrolftn zyu kunnen y elkander mtt htlptn Zy kunnen met mar vruthlbiuirder striken trekken want ter y ergms kunnen komtn motten y houdt rden mylen ver door een dorrt wotstyn trtkken en zoo zy deze reis ovtrltvm en leh over de gnii tn w ngcu uilen y zeker door de naburige volken of stammen als vyanden bejegtnd worden liovendien is het hiertoe te la it daar dt lastdieren omgekomen yn loen htt rondtrtkken nog mogelyk was yn er vele Nomadischt Per en naar oe groote steden getrokken ea daar waar hulp het geniskkelyksi kon verstrekt eu levensmiddelen aangevoerd worden is de nood onbeschryfelyk hoog gestegen Je hjmhan tijn m de sc mjuictaii het paleis van den Schah 12 000 Uiden tan honger omijekumen te Kateroeu z ju er van de 1U 0U0 mwonera nog slechts iOOO over tn iiia iin de rjksle en toegankehjkUe plaat van gtheel l ersu sleiven de innoners dugeLjki hj dozijnen tn iiidim mtn dit wtl üvirwo pu heeft en raeu weet hot dt tot tiiid is in dt rykste stedm van het land eu m de holstad dm poge men iieh voor te stellen wat er op de dorre vlakteu in de droge hoofialen geilden moet worden bir llenry Kawlmson de luroptaan die wellicht het best bekend is met Ptrzie httft op etn meeting te Loiidtn belegd tot bespreking der middelen om hulp a in te bniigen gi egd dat menschelyker wyze gesproken hulponmogelyk is Met de stoïsche kalmte welke in een oiit tttende crisis Mohamedanen nooit sohynt tt btgcvm maktn dt Perztn zich gereed te sttrven en htt is onmogtlyk hun voedsel toe te voeren liet vtrvoer van levensmiddelen en veevoeder voorde steiveiide liedouinen o 1 elynt taminen is oiimogt hjk omdat de lastdieren metr oiiili n noodig ht bben dan y kunntn dnigt n en er get nt andere vtrvoeriniddelen yn hr zyii geen wegen geen rivieren geen kanalen geen spoo wegtii Dt kamptinmttn der vin hun pin tien btroofde stammin yn even onbtreikbaar als eilanileii uaren votJrdat men schepen had De staat doet mets door onvermogen onwetendheid en wanbestuur Fr bestaan geen voorraadschuren en de bohnh atht htt benctlcn zyii waardigheid dl hulp van andtit mogendhedtn in te rotptn ja hy itt met ongmocgen dat mtn van buiten af zyn st iwtiiden ondmlanen hulp totvoert tlfs oo ten beter snisotn aanslaande is en het gras bigiiit te htrleven moileii tr ininsttns ilriejaiir vtrioopeii etr de kuddtn wedei m siait yn de bevolking te onderhouden en m elk geval moeten alle ItM nsbthotfttn gedurende t maanden nog wordt n ingevoeld Daar Ptizit ongeveer geen uitvoerhauiltl tn gten giaccumuletrden rykilom heeft is de tot komst oo drtigend mogelyk De bi volking van liushiie zou door onmiddellyke tn ter knilitige hulp uit Liiropa gedteltdyk geholpen kunnen wonlin tlocli voor htt gehtele overige Ptr it bittii dl tiiktlt houdt rddui tnden guldens vvdki 1 ngdand grootmdtels byiin on brtiigen niet htt alldinmsti Dt tnigt ijdt van waar hulp kun komtn is Britxih liitlit Dt ngtering aldaar hu ft over groote linlpbioimen it btsihikkin tn kan oo y aUt kmthtm iii piiit lis pold h t llll plolsiliiig opgikomen oorlog vtti hulp iiiiibrdi di tut tinige dui tntl 11 I llll kiiniii 11 vioiili 11 kan till dom doth bthooit y Int tt dotn