Goudsche Courant, vrijdag 10 november 1871

jn wat moer is mug zij hel doen Kr 7ijn lieden die zonder na te denken ja nllrn antwoorden doch wij durven dit niet te doen De Indische regeering kan niet pogen do ellende van geheel Azië te virzaehten hare io ingen louden door het wanguiiatigc haatdragende hof van l crzii met alle macht worden tegengewerkt in plaats van geholpen de millioonen noodig voor lk een reusachtige onderneming kunnen alleen verkregen worden door een helasting te heffen van de inboorlingen van Britsch Indie die zelven vaak aan hongersnood blootstaan men denke aan den ontzettenden hongersnood van Orisaa een paar jaar geleden en die de Perzen alleen ak vijanden kennen iiüügst waarscnijnlijk zaï de Indische regeering niet van staatswege hulp in het groot verlci nen en het 18 daarom onmogelijk zich een voorstelling te maken ven de wijze wna op de ongelukkige bevolking van het verbasterde Aziatische rijk van den Schali gered zal worden BINNENLAND GoDDA 9 November Gedurende de maand Oct zijn in deze gemeente overleden 17 in mnen en 24 vrouwen t w in het Ie levensjaar 12 ni en a vr totaal 20 vau 2e 7e 2 II It 2 4 II II 7 e He 0 tl tl 2 2 ff ff 15e 20e 0 II II 0 It 0 ff ff 21e 3üe 0 tl tl 1 H 1 II II 31e 50e 0 II It 4 tt tl 4 II II Ble 6Be 3 tl It 3 tt e II H 66e 80e 0 II It 2 11 2 boven t 8üe 0 ff ft 2 II t 2 17 tl 24 tt 41 Als zonder geneeskundige hulp overleden komen voor 2 m en 4 vr in t Ie levensj iar totaal 6 Daarenboven levenloos 2 m en 2 vr 4 Als oierleden aan de pokken komen voor m in t Ie 2 vr in t 2e 7e en 1 vr in t 7e 14e levensjaar totaal 1 ra en 3 vr 4 Dinsdagmorgen lerliet de heer Loudon nieuw benoemd gouvernetirgcneraal van Ned Indii de residentie en ehlra den viulerlniidscheii bodem om zich met de zijnen via Marseille per laiidmail naar zijne besteinining te begeven Aan het station bevonden zich behalve de familieleden van den heer Tiondiin nog onderscheidene vrienden om hem en zijn gezin uitgeleide te doen Met hartelijke woorden nam de heer Loudon van allen afscheid en verzocht ook den herr Kengers an Warmenhuyzea noiiinnals aan de prov ttaleii zijnen dunk te betni gen VOO de blijken van welwillendheid die hij als voonntter dier vergadering zoo ruimschoots had ondervonden en haar zij ien afscheidsgroet over te brenijen Dinsdag werd de herfstvergadering der proviiieiale staten van Zu il Ilullaud geopend door den wnarnemenden Comm sjaris des Koning den Heer i 11 Baron Itengeis van Warmeiihuyzen lid an gedep staten die de volgeiulc aanspra ik hield welke door de vergadering met linde bijval b tiiigiiigen werd begroet even als ilc daariip volgende mededeeliiig van den voorzitter dat de heer Ijoudon alvorens dien dag het Vaderland Ie verlüten hem hail nitgeiiaodigd zijn hartelijkcn groet niui de verg idering over te brengen tl Mijne II eer f II Met is met angstvalligheid da ik de e pl uils bekleed raij door het Kon besluit loo even un di gedeeld aangewezen Het is uwe wch dleiidlieid u e toegevendheid die ik inroep bij het a irneinen van het Voorzitterschap dezer Vergadering ri t oo waardiglijk door den hooggeachien afgeireden Juniiiiis aris des Koiiings werd bekleed Tijdelijk zijii mij bij dat Kon beshiit de wcrkzaamlieden van Cnunis snria des Koiiiiigs in dit gewest opgedragen die sedeit 18l 2 door den lieer I oudon zijn waargenomen Hij vervulde die betrekking met kennis van zakei met zjichimoedigheid met kracht Hij was vrijgevig in zijn wijze lan zien stond ieder gcreedelijk te woord en h elp wïiiir te helpen wus Moeielijke oogenblikken voor dit gewest heeft hij doorger nan doeh met eere teneinde gebracht daarbij de orde bewaard en de achting en HelwiUendheid van ieder verworven VVij namen met weemoed afscheid van hem doeh troo tcn ons dat door het vertrouwen door den Koning in hem gesteld liij tot een hoogere belangrijker betrekking voor Nederl md is geroepen Hem vaarwel toeroepende uiten wij den wenscli dat hij ii i zijn taak inde overzeeschc genegen wc em te hebben vollir ielit met de zijnen den Vader laiidseheii bodem weder moge betrede et de clf voldocniiig de e gcHiehtige betrekking ten voordeeli en ten nutto van het dierbaar Vaderland te hebben bekleed De verschillendi prae advirseii vim ledep Staten ünit mt Ie aanhangige voorstellen nrih vroeger medegetlcelil werd in handen van eomini sirn gebeld Omtrent de coucesfie aiiiivrage van den heer lindius voor de Merwedo en Waalspoorweg is onlange medegedeeld de brief van den minister van staat en bmncnlandsehe zaken dd 10 October jl aan dien heer gericht waarbij ie kennen wordt cgeven dat de concessie op de voonvaarden door zijn ambtsvoorganger geiteld kan worden aanvaard voor 1 Mei 1872 en dat bij de aaiivaarding het waarborgkapitafd tc somme van 400Ü00 za moeten worden gestort i i g st i huli in v dsi Jx ning van Jl Oct zich tot ge cüden minister gewend ten einde van Z Exc te vernemen of gezegd schrijven van 20 Oct aan den heer Bredius gelijk kan gesteld worden met eene voorloopige concessie daar dit van invloed zou kunnen zijn op het te nemen besluit Hierop ia tot dusver geen antwoord van den minister bekomen zoodat de ooinmissit ad hoc bij monde van den heer Léon verzocht en verkregen heeft diligent vcrklaring voor haar ad es totdat het antwoord des ministers lal zijn ingekomen Aanstaande Donderdag zullen de stalen weder vergaderen en wel ter behandeling vaii het rapport der commissie omtrent de wijziging van het algemeen polderreglcmeut Staten Generaal Tweede Kameb zitting van 7 November Onder de ingekomen wetsontwerpen valt de aandacht op die M vanhteUmg der tariecen eo in uilen dooreoer lit Ned InéUê tot wijziging der wet op de bevordering enz der militaire officieren bij de landmacht tot vadstelling er begrootingen mn Suriname en Vurut ao voor 1872 en tot aanleg van apoorvegen op Jam De Voorzitter deelt mede dat het eindverslag eereed is ever het wetsontwerp lot afkoopbaarslelling der tienden de d ig van beraadslaging zal nader worden bip iiild Daarop gant de vergadering uiteen Reeds is door ons medegedeeld dat bij de tweede kamer icii wcisoiiturrp is ingekomen houdende wijzigingen in de wet tot regeling van de bevordering het ontslag en hel op pensioen stellen der militaire oliieiereii bij de laiidiiiaeht Ook uerd bij die gelegenheid reeiK medegedeeld dat de strafbepaling op het iiiiiigaaii v h een hnuelijk buiten sKonings tuesteminiiig zal vc illeii doch wij viT uiindeii toen daarbij te voe eii d tt volgens den niin ter ran oorlog dt uoud al I ijklit id is gebleken om er de volgemle bepaling voor in de plaats te stellen Wegens het aiinlioiidend makcD van schalden tengevolge van verkwisüug of andere vrijwillige haudelingi u wanneer daardoor de handhaving der krijgstucht belemmerd of op eenige andere wijze nadeel aim den militairen dienst toegebracht wordt Niet alle otlieiireii zegt de minister weten hunne uitgaven naar hunne inkomsten te regelen en de ondervinding van jaren leert telfs dat er officieren worden gevonden die op den duur aan korting op linn tractement mueten worden onderworpen wegens het maken van schulden welke het gevolg zijn van eene verkwistende levenswijze of van andere vrijwillige hiindeliiigeii die hoewel niet onder wangedrag te rangschikken en evenmin den officier bepaid lelijk onteereiide iiogtana in beginsel zijn af te keuren Voor zulke olliciereii helpt geen disciplinaire straf terwijl de denst under huiiiii handelwijze lijdt omdat een otticier die onder schulden geliukt gaat niet die eii rgie brtooneii met dat overwicht op zijne minderen bezitten kan welke tot handhavi g eener goede lrijgstuclit in het belang van den mibtairen dienst dringend gevorderd worden V eet nu een officier dat hij gelijk thans uit de wet met op te maken en dan cok tot dusver met geschied is in sommige gevallen wegens het maken van schulden uit den dienst kan worden ontslagen dan zal hij naar te verwachten is zich voor dusdanige handeling iu acht nemen De mini ter van oorlog heeft naar aanleiding eener missive van den minister van marine ter kennis van de betrokken auroiiteiten gebracht dat in het tijdvak ingegaan den l November jl tot den 31 Maart bV aan ieder recruut die zich voor 6 jaren bij het corps niariniers verbindt en aan een ieder milicien die ingevolge art J der mditiewet daarbij overgaat als maximum voor hiindgeld kan worden uitbetaald ƒ 100 Het elal Lr door de postkantoren verkochtebriefkaarten heeft tot dusver bedragen Ie kvvartaid l K i h il 2e 77 418 en 3c 853 235 te zameu3 U3 512 liiiineii kort zal worden overgegaan tot de vervaardiging van nieuwe nuintbiljiilen alle van ƒ 10 die bij meer sierlijkheid van vorm tevens meer wiiarbnrgcn tegen niimaak zullen aanbieden Do Toekomst thans onder eene nieuwe redactie eeft het volgende programma Wij verlangen langs wettelijkcn weg te verkrijgen Hervorming vau liet belastingstelsel volgenseen meer rechtvaardigen maatstaf Opheffing van het staande leger en in deplaats daarvan algcmeenc volkawapeniug Uitbreiding van de kieabevoegdheid te beginiien met de toepassing van het bij de grondwet bepaalde minimum van den census door het geheelerijk ten einde van lieverlede tc geraken tot hetalf uie t rr oh Neutraal openbaar oiMerwijs kosteloos en Toorallen verplichtend Algeheele scheiding tujsehen kerk en staat Hervorming van het koloniaal beheer op denzedelijken grondahig van eerlijkheid en rechtvaardigheid Afschaffing van alle weiten en instellingen die met den geest van vooruitgang in strijd zijn om zoodoende te geraken tot een geweuschte oplossing van het sociale vraagstuk Als eene bijzonderheid meldt men uit Leeuwarden dat aan de vlschmarkt aldaar onder üleer groote baarzen eene baars is verhandeld wegende niet minder dan 2 3 kilo s De lengte van dit schoone dier was 45 centimeter en het was in omvang van 42 centimeter dik De schubben waren dubbeltjes gelijk de grootste waren zelfs bijna zoo groot ah een kwartguldenstuk Men herrinnert zich niet een soortgelyk exemplaar daar gezien te hebbon Laatste B ericht en New york 8 Nov De republikeinen hebben bij de verkiezmgeu in New l ork eene groote meerderheid behaald Parijs 8 Nov l c geruchlen omtrent onderhandelingen over Xuxemburg tuesohen Frankrijk en Pruisen zijn van grond ontbloot Roehefert is in den afgeloopen naobt naar bet fort I Boyard overgebracht Madrid 7 Nov De sub commissie voor het budget heeft haar verslag aan de commissie aangeboden De Jmparcial zegt dat de eenige wijzigingen die ill Ie begrootiiig van den heer Ruis iomez gemaakt zijn bestaat in de belasti ig vni IS percent op de rente van alle sclnilden behalve die uitdrukkelijk daarvan uitgszoriderd zijn lu het weglaten der belasting van 10 percent op de spoorweglerieven en iu het afschalleu van eenige andere belastingen £ erlijn 8 Nov De rijksd g heeft bij de derde lezing het voorstel van den heer Bussing waarbij bepaald wordt dat elke bondsstaat eeu door rechtstreekaohe verkiezingen aaamgestelde vojkavertegenwoordiging moet hebben met groote meerderheid aangenomen Praag 8 Nov De Bohecmschen landdag heeft in zijne zitting vau heden met eenparige stemmen besloten geen leden voor den rijksraad te verkiezen Hierop is de zitting van den landdag gesloten Brussel 8 Nov Het Journal de BruxeUe antwoordende op een art kel van de Nordd Allg Zeitung waarin o a gezegd wordt dat Belgii het behoud zijner onafhankelijkheid te danken heeft aaa Duitachlaiids bloedige overwinning op Frankrijk maar dat in weerwil hierv m te Brussel de zwarte en roode internationale elkander de hnnd reiken om hare aiivalleu op Duitschlaud te richten iets waartegen de vrije drukpers aldaar met kracht moest opkomen daar die aanvallen een voortdurend gevaar voor België zijn wijst de beschuldigingen in zoorer de clericalen aangaat van de hand De IndcpenJuHce antwoordt dat het beroep van de Nordd Zeitung op de vrije drukpers in België minstens genomen overbodig is Immers zij houdt niet op het dweepzieke Jezuitisnie en communisme te bestrijden maar hoe verfoeielijk hunne leerstellingen ook zijn mogen wil de vrije drukpers de vrijheid van srhrijven geëerbiedigd zien Weenen 8 Nov Volgens de A i rWM heeft graaf Audrass de portefeuille van buitmlandsohezaken aangen omen Posterijen De Directeur van het postkantoor te Gouda brougt ter kenuisse der belanghebbenden dat er gelegenheid bestaat tot verzending van brieven gedrukte siukkén en monsters van koopwaren naar Nederlandsoh ludic door middel van het stuoin ehip I riim Hendrik van de Maatschappij Ni uKUlAMj de laatste verzending uit Gouda heeft plaats den 17 November a s des morgens ten 10 30 ure Gouda den 9 November 1871 De Direeteiir vüuriiuemd v vN KIUIIJNK