Goudsche Courant, vrijdag 10 november 1871

IDE iTIETJ VSrE 1 S W IH E S m mk ws m ê De ondergeteekende maakt zijnen geëerden Stadgenooten en Begunstigers hekend dat hy eden zyn VlSCH en FIIUITWINKEL op de Westhaven wjjk B n 140 geopend heeft heden zyn VlSCH en FIIUITWINKEL op de Westhaven wjjk B n I40 geopend Zullende niets onbeproefd laten tot eene prompte civiele en zindeljjke bediening UEd T w Dienaar W A VAN DONGEN BOLDING Gouda November 1871 I Voor de vele bewezen van deelneming I betoond bij bet overlijücu un haren geliefdeuEchtgenoot den Heer GERUIT dk MOOIJ Sii betuigt de ondergeteekende ook namens hare I Kinderen en Behuwdkinderen haren opregtenj dank Wed G m MOOIJ Sr Gouda 9 Nojr 1871 Stevens N 2 van het Abonnement I Socicidt ONS GE OEGE Zaal Kunstmin te Gouda De Tooueelisteu van den Anisterdamschen Stadsschouwburg Directeur J TJASINK zullen de eer hebben te vertoonen op DONDERDAG 16 NOVEMBER 1871 DE KAARTLEGSTER DrsiD lu vyf Bedryveu en een Voorspel rij gevolgd naar het Franich au VICTOR iSKJOUU door C J ROOUOL Aanvang ten Zeven Ure a Het is ten stelligste verboden in de Zaal te rooken I KU idiugstukken Parapluies enx kunnen gedeponeerd nurden iu de Garde rube tegen bttallug van 5 Cent V ARME bruVEN zijn te beVomcn tegeu 5 Ccutii PRIJZEN DER PLAATSEN I 1 Rang 7 ior HH Leden hunne Dames en Kinderen ƒ 1 per persoon Voor NietLeleu hunne Danie en Kinderen per persoon L50 1 Raug 75 Cents S Rang 40 Cts De lutiug Ivr U bcBprekeu plaatsen voor llll luteekenaren zal plualH hebbeu up Wüvubda 15 November dei morgcuB teii I 10 ure precits ti giu bttaliug vao 10 CU voor elke plaats ilH ïiitctktmireD geniete btt voordeel oli aliceo voor hun Eizin incnltre plantstu te knniifD bikoineo tegen 75 Cents I de persoon mits daarvan tilkuis bij de loting keuuia getcude lU t bureau tot b t bespreken der plaauen is geopend I Donderdng 16 November van des morgens ÏO tnt des nainidI dags 3 ure tegen betuhug vau 10 Ceuta voor elke plaats J F VA N DER YLIST llooghcemraadscliap Itljnland DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van liijiiland brengen bg deze ter kenuisse van belanghebbenden 1 dat de begrooting voor het dienstjaar 1872 van den 9 November tot en met den 23 November aaaataande van des morgens tün tot des namiddags twee ure op de Secretarie van het Hoogheeraraadachap ter inzage I zal liggen van het algemeen en aldaar verkrijgbaar i u tegen betaling van 50 cents vüor elk exemplaar 2 dnt do ingelanden volgens artikel 165 van I het reglement van 6 Juljj 1857 Staatsblad I n 90 hunne bezvyareu tegen deze begrooting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus vóór 30 November iian de Vereenigde Vergadering moeten inzonden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Donderdag den 30 November des morgens ten cl ure in eene openbare zitting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde bi grooting Lfulfii den 4 November 1871 l i kgriuit en liooglu cmradeu van UipiUxnd Dl Gl KRCCJ l jl inu f I V ü Dl lilMII IN KÓl S sv M Cjenieiigde Herichteii i ju j si I LANÜUüUWotlLOLKN in AMERIKA In dl Westelijke Stnton vnn de Unie wonU zegt de Pali Mali Gaiette eene even zonderlinge nla belangwekkende proeve genomen ten opzichte van het onderwijs zooals blijkt uit de raededeelingen omtrent de vorderingen en do vooruitzichten ran de landbouwkundige scholen welke op eene bijeenkomst vau vertegenwoordigers dier uistellingen onlangs te Chicago gehouden gegeven werden De Bcholen werden opgericht om de proof to nemen met een meuw stelsel van onderwijl De studie der Klassieken is van di instellingen geheel uitgesloten of men net laii iu eft i om ofk onderwijs te geven m de neteuschappdi en ipoderne talen h iiog onbekend Maar zooals de naam der scholen rjed naiidnidt wordt eene eerste plaats gegeven ian het landbouw onderwija Men guatzilfs i zoo ver dat de leerlingen onderricht krijgen in het spitten drameeren en iii het oprichten van si huren en lioercn hofsteden Aange ien het meercuUeel der leerlingen t onvermogend is om hun tijd aan de studie te kunnin besteden betalen zij ten deele althans voor het onderwijs doorliet werk dat zij verrichten Nogtans schijnen vooralsnog weinige dier scholen de kosien te kunnen dekken aangezien het work geene voldoende winsten afwerpt om daarin te voorzien Ofschoon de cholen iii dit opisieht teleurstelling hebben gegeveu was men het op do meeting algemeen eens dat het onderwijs een uitmuiiteiulen invloed htefl op de leerlingen Uit de ervaring bleek het dat de letrliiigon die den meeste handenarbeid verricht n zonder onderscheid het be t studeereu en tevens de be te leerlingen de beste werklieden ziju Deze seholen in het Westen worden ook door een tal vau meisjes bezocht tonder dat er voor haar bijzondere inrichtingen yu gemaakt Slechts in enkele scholen is dit het geval Al de onderwijzers constateereii dnt de aanwezigheid dier meisjes een uitstekeudeTi invloed uitoefent op da jongelingen zij worden welgetaaiiierder handelbaarder en ijveriger Er werd ook algemeen getuigd dat er in deze seholeii minder schandalen voorvallen dan in die enkelen waarde meisjei en jongens atzonderlijk j onderwezen worden De me sjes staan volstrekt niet 1 iLn ohter bij de jongens ten op ichte van het weien chappelijk onderwijs eii het werken m de boomgaarden de bosscheii de orBiijericn de krtoekeryen en in de tuinen De belangwikkendste proef iverd echter genomen iu twee seholin lu Illmuis en lawa Ihiar worden niet allee meisjes on joii ens i ot dezelfde klasse toegelaten en under hetzelfde dak pehuisvest 1 maar bet geheele bestuur der scholen if opgedragen ann de leerlingen de onderwijzers voimen als het ware een hof van appel De leerlingen hebben een half militaire administratie in het leveii j eroepeii er beslaat eene soort van krijgsraad die vonnis velt over hen die zich aan overtredingen Icbuen schuldig gemaakt en hen straft die inbreuk naken op de wetten die bij algcmeeiie goedkeuruig zijn aangenomen In de lichool te lowa bestiuit de e ra id uit vijf jongcliiiger en vijf meisjes De leermeesters verlekereu dat de handelingen van dezen inad zich on 1 derscheiden door de naauwgezetste eerlijkheid en de i i trikten eerbietl voor de orde en dat iet inbreuk laken op de reglementen teeds zeldzamer wordt M ARK T BE R I C H T E N QOUda 9 Nov Bij weinig oin ct bleven de f rij en nagenoeg onverandeid Tarwe puike Zeeuwsehe IS 85 il ƒ It il Mindere ƒ 12 76 II J 13 5Ü l older ƒ KI Ü5 i ƒ 13 Bogge puike 8 8B i ƒ 9 5U MnnUre ƒ 7 85 i J 8 60 Voer ƒ B ii ƒ 7 iirbt puike ƒ ü tt 7 20 Mindere ƒ 5 25 a ƒ Haver koite 3 75 il 4 85 Lange 3 25 il 4 20 Puivebooiien 8 60 ii 8 8J Hennepzaad 8 1 25 De veeniaikt met redelijken aanvoei eerstekwaliteit guig vlug vnn de hand inferieure soorteniets Ir iger Vttte varkens van 24 a 2C l eiitn perhalf kilo magere varkens en biggen met redelijkeniianvocr en eer levendigen handel Aangevoerd 4 p irtijei kaas 30 a 33 Gosboter l ti ii ƒ 1 70 Weibüter 1 3 ƒ I 46 wmmmm III I I Bu rgerlijke Stand Oïtm EDtN 6 Nov J M VI üe Biuu U iii 8 V van lloon 3 j 7 m GniowD 8 Nuv C IIiiKtiidoom cii M VctgurJ J Oo tcrhiig fii N Ic KuUb Iloiitmiin A vau Vcgtcn en E vau Kijk A liiituld m 1 Vcrbij ADVERTEWTIËN 77 Staats Loterij Trokkiii dor KUUSTK KLASSE bof iiil MAAMt J t NOVLMHKI isTI CouJlt Uiuk MIU V Uliulviimii Openbare Verkooping VAN TWEE KAPITALE BOEREN HOFSTEDEH De Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Haastrecht zal op VRIJDAG den 22 DECEMBER 1871 des voormiddags ten 10 uur in de Herberg van G van DAM te Stolwijk Veilen en Verkoopen F De Kapitale BOUWMANSWONING N 89 met 24 Hektaren 43 Aren 05 Gen tiaren allerbest WEI HOOI en BOUWLAND in Bovenkerk zuidzijde te Stolwijk en 2 Hektaren 68 Aren HOOILAND op Laag Bilw k te Haastrecht Eerst in 4 percelen en daarna gecombineerd Te zamen verhuurd tot 1 Januari en l Mei 1875 nan GERRIT BOER voor f 1780 in liet jaar De lasten over 1871 belopen 311 17Vj 2 De Kapitale BOUWMANSWONING A N 10 in Lang Schoonanwen te Stolwijk met 26 Hektaren 46 Aren 03 Centis ren allerbest WEI HOOI en BOUW LAND onder Stolwijk en 1 Hektare 46 Aren 70 Centiaren HOOILAND op Laag Bilw k te Haastrecht Eerst in 7 percelen en daarna gecombineerd AANSTONDS in genot te aanvaardenmet uitzondering van 6 Bouwakkers dienog een jaar verhuurd zgn aan 3 personen te zamen voor f IL De lasten over 1871 belopen 333 47 En 3 50 000 Kilogrammen of Ponden best gewonnen HOOI zich bevindende in den Hooiberg van de Woning Sub 2 vermeld Eerst in 20 percelen en daarna gecombineerd Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen ten kantore van den voornoemden Notaris J G BROUWER NIJIIÜFF te Haastrecht terwp zij die de percelen verlangen te zien zich moe ten aanmelden e an de woning in Bovenkerk te Stolwijk Uitsluitend voor Hccren TWAALF PRACHTIGE PHOTOGRA PIIIËN vrouwengroepen in schilderachtige houding slechts voor 3 50 SERAIL ALBUM uiterst picante groeperingen gephotographieerd 12 Platen voor den prijs van slechts 6 VENUSALBUM 24 Photographiën sierlijke vrouwenbeelden in de bekoorlijkste groepen gerangschikl en bijeengevoegd in een zeer smaakvol versierd Zak Albiim voor den prjjs van slechts 10 Dit alles te zamen is verkrijgbaar voor slechts 15 Verkrijgbaar bij overmaking van hot bedrag hetzjj in baiikbiijotleii coiijions cl postzegels door tusscliciiKuiust van I DEIIM te Main