Goudsche Courant, zondag 12 november 1871

tb üm 1871 Zoniliig 12 i ov tiiilK r N 1127 dat liy pend heeft aOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en ömslreken De inzending van advertentlën kan geschieden tot één uur deq namiddags op den dag der uitgave LE NIJHOFF te en 22 DB s ten 10 nur te Stolw jk WONING Aren 05 Cen en BOUWe te Stolwijk HOOILAND op gecombineerd Januar en BOER Toor 311 17V SWONIKa inauwen te Stol Aren 03 Centia en BOÜW Hektare 46 lND op Laag gecombineerd te aanvaarden Bouwakkers die aan 3 personen lopen 333 47 Ponden best jevindeude in den 3ub 8 vermeld gecombineerd erkrijgcn ten Notaris J G Haastrecht terwijl zien zich raoein Bovenkerk ceren OTOGRA schilderachtige SERAIL AL gen gephoto prys van slechts Photographiën bekoorlijkste voegd in een um voor de i alles te zamen Verkriig drag hetzji in jfels dofir tus ilill De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post 2 De staalsbcg rooting IL Hoofdstuk I Huis des Konings 750 000 Dit cijfer is geheel overeenkomstig de artt 27 28 en 33 der Grondwet en de daorui voortgevloeide wet van 10 Aug 1849 StaaUt L n 32 Het spreekt dus van zslf dat tegen dit c fer geene bedenkingen zjjn in te brengen Ook hoofdstuk II betreffende de Hooge Collegiëu van Staat en htt Kabinet des Konings geven tot weinig opmerking aanleiding De afdeelingen van dit hoofdstuk met de voor ieder begroote cijfers laten we hier volgen Staten üeneraal ƒ 273 080 Raad van State 100 115 Rekenkamer 104 250 Kunaelarg der riddeiorden 33 900 Kabinet des Konings 30 070 Pensioenen en wachtgelden 41 007 Ouvooraiene uitgaven 7 000 ƒ 590 022 Voor het loopende jaar bedroeg dit cjjfer ƒ 3 581 meer Hoofdstuk m Buitenlandsche Zaken Uet departement ƒ 64 850 Gezantschap en consulaten 375 b00 Verschillende uitgaven 18 400 Pensioenen en wachtgeldou 55 015 Onvoorziene uitgaven 10 000 7124 005 Dit cijfer is 18 700 hooger dan b de begrooting voor 1871 Dit verschil is lioofdzakelijk gelegen in een nieuwen post voor een gezant in China uitgetrokken Het is thans de derde maal dat deze post wordt voorgesteld tweemaal werd hij verworpen thans schynt de kamer daarin te zullen berusten Ilectt men eenmaal e m nieuw gezantschap gevestigd dan is het niet gemakkelijk het wederom op te heften De aanneming van het voorstel zal dus een blijvende verhooging van hoofdst Ill uitmaken en het is zeer de vraag of die jaarlijksche uitgaaf van ruim 20 000 in verhouding zal staan tot de diensten die men geniet van dien ge aut of cnnsnl fjeneraal of hüc nu n deii titel ook vaststollcu wil Vai eigenlijk i dit een algeiiioen bi zwaar tc cn het grootste gedeelte van dit hoofdstuk Wat heeft men voor deze uitgaven Zeer weinig en juist daarom moest hier vooral slechts het hoog noodige worden gevraagd Hield mer zich aan d en regel dan zou t eindcyfer eene belangrijke vermindering kunnen ondergaan Het zou zeer te wenschen zijn dat de Tweede Kamer zich daaraan ernstig liet gelegen liggen voor de regeering is het voorstellen van bezumigmgen op dit gebied veel moeilijker Dit bewijst o a alweer een kleinigheid nl de post voor een gezant by den Peus Was het niet de plicht geweest der regeering om daarvoor geen cijfer meer uit te trekken Op dit oogenblik behoort Pius IX evenmin tot de regecrende vorsten van Europa ah Napoleon Hl of Isabella van Spanje Waardoor verantwoordt de regeering dan t behoud van den gezant bij den eerste terwjjl aan de beide laatsten niet meer wordt gedacht Is men gezaat bij den persoon der vorsten Immers neen men is het bij t rijk Onze gezant in traiakrijk b V is daar gebleven ook toen de keizer gevallen was Vooral in een tijd dat er geldnood ia moet de staat karig zijn in zijn uitgaven voor weelde en zouden daartoe niet grooteudecls die behooren welke tot dit hoofdstuk worden gebracht Hoofdstuk IV Justitie Departement ƒ 107 925 Rochteriijke macht 1 147 500 Militaire rechtspraak 51 200 Raad van tucht 205 500 Rijkspolitie 309 855 Gevangenibsen 714 660 Gebouwen 630 613 Pensioenen enz 148 957 Onvoorziene uitgaven 20 000 J 3 335 710 of 41 238 meer dan voor 1871 Omtrent dit hoofdstuk valt weinig mede te deeleu Do tegenwoordige minister van justitie behoort onder de jjverigste leden van het kabinet en het is te hopen voor de verbetering van onze geheele rechtsbedeeling dat hij geruimon tijd aan t hoofd van dit dopurtement blijve btaan Het voorloopig verslag op dit hoofdstuk der bcj rcotiug getuigt dan ook van zeer groote woluillemüicid Toch wordt ook hier goklaagd ADViïïRTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN dat niet die sporen van bezuiniging zichtbaar zijn die met t oog op den toestand van s lands middelen noodzakelijk is Vooral gold dit de 6 en afdeeling Eene weelderige inrichting der gevangenen kan niet goed te keuren zgn De fierlijke arme heeft t in de maatschapp op sto lelijk gebied soms veel slechter dan de misdadiger in de gevangenis Dit mneilyk vraagstuk laat zich niet in énkele regels oplossen genoeg zij t thans ook daarop de aandacht te vestigen Te Alkmaar bestaat een verbeterhuis voor jongens die vrijgesproken zijn omdat zij zonder oordeel des onderscheids handelden daarvoor is uitgetrokken ƒ 42 886 ruim f 12 000 meer dan voor t loopende jaar is toegestaan voor dat gesticht Vooral hier mocht worden gewezen op het gevaar om deze inrichtingen te weelderig te maken wat zou er van de jongens worden zoo zij er aan behoeften gewend werden die zij later niet konden bevredigen wanneer z j weer in de maatschappij waren teruggekeerd Oügeveer f 40 000 wordt o a uitgetrokken voor de kosten van verplaatsing der gevangenis voor veroordeelde vrouweu van Woerden naar Maastricht Deze verplaatsing schijnt in verband te staan mot de defensie Het kasteel te Woerden sedert 1830 gevangenis wordt thans weder door den minister van oorlog opgeëischt Er moet daar een maga ijn voor t leger komen altijd wanneer de plannen van den minister worden verwezenlijkt Zou t daarom niet beter zyn eerst die plannen tt doen hooren ten einde tot de verwezeniyking te kunnen medeweiken en deze ƒ 40 000 provisioneel in kas te houden tot die plannen goedj ekeurd zijn BUITENLAND Uuilciiliiiidstli Ovvraclil Naar de JtidepeuJauce vern i int weigert lirt Engdselie goiiverneiHeiii Lq aald om njel gemeen üïer leg wijzigingen in het bestaai le Fraiische Imiidelsdrag te biiiigen Daarop uicet Tlueis fjeaiitivuürd lubben dat liij de reehten op ijzer steeukülen sclitikuiidigc fnlirikatiij en zal laten bestnau maar do gen even n gespoiun u goede nn wcnsclit Ie belasten met 10 a 15 en 15 h 2U pcreeiit naar do kl isiii lu p aiits vim inei 7 a Vi en 10 i 15 pCt A s lut KiigJselie iiDUVerneineiil b luien eker tijdsverloop dl e Mj i ingui uut a iiineemt zal het