Goudsche Courant, zondag 12 november 1871

o 11 1 111 dl 11 OlJ i I0f eMBC if iH itll 1 1 I Ï o itt jr l fis in 5t f il traftiuit Honhii opge e d miinr nog voluciis ih art van hit Ir ietaat ell gedurende een vol jaar van kracht blijven Hij het gaslni ial ilojr i i i lueimeii lord miuor gegeven heeft de lieer iliulslmie verklaard dat Kngelmd op dit oof cnblik met nieiiiiiiul ter weield iii geschil is Engeland zal altijd zijn stelling in Kuro a h iiidliaven en luj wen chl Kngclahd geluk iliit liet door aijne geogralische ligging verwijderd w v iii ekere gevaren en dat In t daar loor inel een onpartijdig oog de Eiiropceselie vcnvikkclingen k ui giideslaan nooit was de vrede van Kuropa zoo ecr ver ekerd aK thans Hij outkendj verder dat Engeland den oorlog had kunnen voorkomen maar prees België als een model voor Europa Voor Het Journal Officiel iet zich wcêi verp loht ora de berichten der erschillende ilaghladen met betrekking tot het verbande de iu de permanente commissie te verlieteren V aarora die iitingen echter geheim zijn ofschoon zij toih als het are iene voortzetting vormen vaa de openbare zittingen der nat vergadering dit is niet zeer duidelijk te meer daar op deze wij c het verhandelde toch officieel publiek gemaakt wordt De leden elf dier commissie schijnen de noodzakelijkheid der voorgeschreven geheimhouding ook niet in te zien hoe zouden anders de dagbladen in staat zijn om in hoofd aak zoo n iuwkeurig de behaudelde ouderwerpen mede te deelen De verbetering van het Journal Ojjiciel is wat de woorden betreft zeer gering doch des te ineer wijzigt zij den zin der verklaring van den minister van binnenl aken De heer Casimir Périer heeft nl naar aanleiding van de buitensporigheden der Bonapartist sche bladen gezegd dat de regeeriiig den weiiscli koesterde dat zij niet gebruik zou behoeveu te maken van de teehten waarmede zij tegen de pers gewapend is doch dat zij des Hoodig haren plicht zou doen Dit is inderdaad geheel iets anders dan de andere dagbladen den minister in den mond legden Wij verwonderden er ons ook reeds over dnt een Fransch minister vooral onder het tegenwoordig bestuur drukpersvervolgingen eu geldelijke ondersteuning der dagbladen in begintel ten strengste afkeurde en juist de grootst mogelijke vrijheid het beste middel achtte tegen een slechte pers Uit deze woorden blijkt thans eerder het tegendeel Het schijnt dat de minister heeft willen verklaren dat de regeering voor het oogcnblik de Bonapartistische woelnig en nog niet gevaarlijk acht doch zoodra het noodig mocht zijn al hare rechten zal weten te gebruiken Frankrijk is alzoo nog niet veranderd wanneer het Bouapartisme eenig gewicht begint te krijgen dan zal dus de regeeriiig er zorg voor dragen dat door drnkpersvervolgiiigen en conBscatifn dit gewicht toeneemt en den vervolgden de martelaarskroon op het hoofd wordt gezei De generale raad van het dep der Seine heeft een belangrijk besluit genomen Hij heeft den ensch uitgesproken dat er verplicht kosteloos omlcrwijs worde ingevoerd doch het voorstel om het staatsen gemeentelijk onderwijs ülH n aan Iceken op te dragen werd zelfs door dezen zeer liberalen raad met 41 tegen 37 stemmen verworpen Ilicriii blijki de invloed der geestelijkheid m Fr nikrijk op verlichte gemoederen zelfs en wat men aan verplicht onderwijs wint kunnen de ultramontanen weer bederven Men zegt dan ook dat men zul lerugkomeii op het besluit waarbij het godsdienstonderwijs op de staatsen gemeentescholen behouden werd Uc heer l ompée zal den gebraikelijken iniddelweg inslaan en voorstellen dat althuns het dogmntisch onderwijs van de scholen wordt geweerd Blijkens bericht nit Versailles zyn de zes departemenieu sedert Dinsdag geheel ontruimd zouJat te rekenen van dien dag Frankrijk nog slechts 50 000 man l uitsche troepen te onderhouden heeft Volgens het vrcdüs ractaat blijft die verplioliting bi staan tot 1 Mei 1S74 of liever totdat de gelieelc ouilogsvergocding gekweten is Het is geen wonder dnt na het slagen van de laatste onderhainlelingen te Berlijn men er ernstig aan denkt om ile e zware verpliciiting die ook voor Duitse ilaiid hare moeilijke zijde hectt van Frankrijks schouders te nemen Uit Berlijn wordt ech er gemeld dat daaromtrent nog geen officicele voorslelleii door Frankrijk gedaan ijii en do Duitselic regeeriiig elvc da ir lau allerininst denkt Wanneer men al in dit up iclit aan cenc wijziging van het vredi striieta it mo c denken dan is het ook niet meer dan billijk dat Dnitiehinnd eerst de zt kerheid erliiiige dnt Frankrijk de jongste conventie stipt nakomt In zijne zilling van H dezer heeft de IViheemsche landdag in aiitweiird op hel laitste rescript iles kei crs bisliiten om iiiel tot de heiuieiniii van leih n Toor den njilsiM ul over te ijani e l celn ii uluii dus oiiiiieuw hunne vroigire politiek mui oiillioiidiu aanneuieii l it liesluil verhoogt w uirlijk liet deiik t I beeld niet dat men zich inis schicu in den lantsleii tijd van liiiii politieken n gevormd liwl hel doel eerder a in gekrenkte eer ueht en wrevel denken dm a iii de fiere hoiuliii wilke aan een politieke pirlij p ist ilie lu een eerlijken strijd de nederlaag leed Ijlt aftreden van vou Heust als Ooslenrijkseh iniiiister IS nu een feit De oflicii ele ei deelt liet kei erlijk sell ijveu mede aan den graaf voii Heust geila teekeiid van gisteren waarbij zijn verzoek om redfiien van i e oiidlieid wordt n ingenomen en den rijkskuiiselier opreelite dank wordt betuigd voor de volh irdi iide onbaatzuchtige opoll ering bij het vervullen van zijn plieht De kei er wordt in dat schrij ven gelegd al nooit de diensten eergeten die von Heust gedurende ijn vijfjarige werk ainiheid meen tijdvak zoo rijk aan belangrijke geb Mirtenissen heeft bewiici aan den keizer eii den staat Tevens wordt von ist bij keizerlijk besluit voor ijn leven benoemd tot lid van het lieerenhiiis 1 Vin zijn aaiim kuiidigde benoeniing tot ge aiit te Londiii blijkt nog nieis I De wet tot trapsgewijze afschaffing der slavernij in Br izilie is door den minister van buitenl zaken met een schrijven v in 5 Oct aan s njks diplomatieke I veriegeiiuoordigers in andere landen toegezonden In dat schrijven doet de minister uitkomen dat die wet in beginsel de algemecne gO dkeuriug van de wetgevende kamera en van het publiek in den lande heeft weggedragen dat zij el is waar in de beide kamers door ecue minderheid is bestreden doch enkel omdat deze de door hel gouvernement voorgeslagen middelen niet het doel afkeurde die minderheid vreesde nl dat de landbouw de hoofdbron van s lands rijkdom een te zwareii schok door de voorgedragen wij e van uitdelgmg van den slavenstand zou lijden door het verlies van zoovele arbeidende handen terwijl het verkrijgen van vrije arbeiders tijd en moeite zou kosten stoornis in s lands bedrijvigheid en bestaanbroiinen zou brengen Het publiek buiten de wetgevende kamers heeft zich bij hare langdurige bernadslagi ig over de emancipatie steeds rustig gehouden een feit zegt de minister hetwelk aan Brazilië tot eer strekt en dat Herinnert hoe het publiek in Brazilië de soms kwellende en drukkende maatregelen tot stuiting van den slavenhandel met verlichte vaderlandsliefde geduldig verdragen ja ondersteund heeft üp grond van dat een en ander vertrouwt de minister dat het gouvernement in zijn oprecht streven om de wet geheel eu goed met verscliooning der belangen die zij treft in uitvoering te brengen krachtige ondersteuning bij de bevolking zal vinden Bij de plaats gehad hebbende verkiezing van ambtenaren voor den Staat New York hebben de rep blikeinen een meerderheid vnn 30 000 stemmen verkregen ten gevolge wnarvan aan die partij de meerderheid in de wetgevende vergadering van den Staat is verzekerd eu daarvan hangt de verkiezing van den opvolger van den Senator Conkling af De candidateu der Taininanj ring de dcmoeratisclie candidaten voor de wetgevjude vergadering hebben raeereiideels het oud spit gedolven en de verkozeiien hebben eene geringere meerderheid verkregen dan bij de vorige verkie ing Ouder de verko en candidaten der liberale pattij behoort het voormalig congresiul de heer VVashburiie een brieder vun den gezant te l arijs Ook lu Massachusetts hebben de liberalen de overwinning behaald met ech meerderheid van 25 000 stemmen bij de voorjaarsverkie ingeii bedroeg huiiiie meerderheid sli clits 9000 stemmen In iNew ïersey hebbeu de democraten bij de verkiezing van den gouverneur en van de staatsambtenaren de overwii ning behaald De republikeui clie gouverueur van Wisconsin is met een meerderiicid van 12 000 stemmen herkozen in het voorjaiir bedroeg de liberale meerderheid 110 000 stemmen in Marjland is de heer Whyte de candidaat der democraten gekozen De repnblikeiiicn beweren dat zij in de wetgeven Ie vergaderingen van N cw Yersey eu van Minnesota de meerderheid zullen hebben F R A N K R IJ K Ilct tegenwoordig in Frankrijk bestaand gebrek aan gemunt geld heeft den correspondent van een Belgisch blad op de gedachte gebracht om een bezoek te brengen aan de Fransche muut teneinde de oorzaken van dien toestand op te sporen Blijkens de mededeelingen van den directeur der munt was de bestaande geldcrisis een gevolg van de onmogelijkheid oiu zooveel aan te inuiiton als tegenwoordig werd vereischt door gebrek aan edel metaal aan de munt De munt koopt altijd goud en ilver tegen een vasten prijs en daar de tegenwoordige liiindcisprijs vnn die melalen die welke de munt gewoonlijk 1 1 taalt overtreft worden zij haar niet aiigebiiileii Kr is nvirvloed van goud en zilver iii iar Int is bijiia alles in liuinlen van speculanten lu den loop van dit j i ir lm It de munt niet niei r dan ongeveer 100 nullioeii iiienne geldstukken geslagen Voor den oorlog had mei intijds een cijfer van 1200 millioen m een jaar bereikt In l 1 werden aan de munt 52 i millioen in 1S55 117 niiilioen stukken geslagi n a i Ib U lot l iO bedroeg liet cijfer gemiddeld iüO millioen jaarlijks In de laatste jaren had men de aaiimniiting verminderd zoodat zij van 18 Jü tot ISK9 slechts 250 millioen in lipt jaar bedroeg In 1870 werden slechts 50 millioen stukken geslagen Onder de commune werd voor 1 300 000 francs aan vijf francs blukken aangeraunt Na cenige maanden te hebben stilgestaan werden de wcrkzaainhetleu hervat en s lcrt Septerab T jl zijn 10 millioen francs in omloop gebracht tegenwoordig sl jeg volgens mcdedeehng an den directeur de muut 50 000 stukken van 20 fraiies per dag terwijl de innnten te I arijs en Bordeaux iiagclijks voor 150 000 francs verschillende ninntstukken leveren Weldra verwachtte men dat het eijh r voor l arijs illecn tot 200 000 francs per dag zou klimmen Alles wat thans wordt aiingemuut nas voor rekening van de bank van Frankrijk die een voldoende hoeveelheid metaal in voorraad heeft doch zoo min mogelijk wil loslaten teneinde den uitvoer die op zoo groote schaal plaats heeft zooveel mogelyk te beletten Men was aan de munt druk bezig met het slaan van koperen munt voor Egypte Aan bronzen munt voor Frankrijk was reeds meer dan 11 mülioen geslagen terwijl de wet van 1860 sleohta vergunt om voor 12 millioen aan te munten üin T s c k L aITd Den 8 is in den rijksdag het voor tel Busiiig betredende de volksvertegenwoordiging in de bondsstaten voor de d irde maal gelezen De heer Oreil heeft tegen het ontwerp het üord gevoerd de heer Russel heeft ten gunste daarvan gfsproken Daarna hebben de heeren K mer en Bebel het voorstel bestreden waarbij laatstgenoemde in zeer vinnige critiek is getreden van de rijksconst tutie De wijze waarop de heer Bebel tegen de constitutie te velde trok geschiedde in zulke scherpe taal dat de presidcit hem tot do orde moest roepen onder bedreiging dat hij hem het woord zou ontnemen indien hij op gelijke wijze voortging Toen de heer Bebel het woord weder opvatte zeide hij o a het volgcude f De constitutnn in de Duitsclie staten uitgevaardigd zijn het papier niet waard waarop zij goschrev n staan reHdent Brengt do spreker tot die categorie ook de rijksconstitutie Bebel Ja president President Dan vraag ik vergunning om den spreker het woord te ontnemen Wie mij die machtiging wil vcrlceuen verzoek ik op te staan De meerdrrhdd der leden staal op President lk ontifcm den spreker het woord De heer Lasker bestrijdt de bcneringe van den heer Bebel en spreekt ten gunste van het voorstel tegen hetwelk zich verheft de heer Valek waarop de algemecne beraadslagingen worden gesloten Nadat de heeren Bebel Lasker en Wiggers wegens persoonlijke redenen een en ander in het midden lieOben gebracht en de heer Busing zijn voorste andermaal heeft verdedigd wordt het met groote meerderheid aangenomen ïegen hel voorstel hebbon gestemd de leden der uiterste rechterzyde en het raeerendecl der leden van het centrum Bij den rijksdag is ingekomen het wetsontwerp betrellende het slaan van gouden rijksmunten Iu het ontwerp wordt gezegd dat een rijks gouden munt z il worden geslagen waarvan op e én pond goud fijn 139 j stuks gaan het tiende gedeelte dezer muut zal heeten mark deze zal worden verdeeld in 10 groschen de grosche is tien penningen Behalve de rijks gouden munt van 10 mark zullen stukken van 20 en vai 30 mark worden geslagen De alliage zal bedragen op looo foud looo deelen koper Aan de eene zijde zal de bedoelde munt dragen den rijksadelaar met het onischrift Duitsche rijksmunt de ojigaaf der vnaide m marken en het jaar tal van de aanmiint Aan de keerzijde zal worden gesteld de beeldeiinar des vorsien van den bondsstaat welke de stukke i doet slaan of wel het wapen met de regale tributen indien hi t een der vrye steden is die la t geeft tot het aanuiunlen liet stuk zkI zijn gevat in een gladden rand het volgende insourift dragende jott mit nns De middellijn van hel lümarkstuk is 18 mm van hel 20markstuk 22 3 mm en van het 3ümarkstuk 25 mm Volgens de bepaling van art 11 nocteu alle gouden munten door de versehilleiidc bondsstaten indertijd in omloop gduaeht orden ingetrokken zoodra de eei tc njksniuiite voldoende hoeveelheid gc s a I 1 111 eireuLitu koiiuii Jill 1 1 iiir irnltl i Ni Hm iie It löi l ai w Itirit li ifeïtm 1 Bil iB l a W piw taii HiljMfllknM j l eiiiel lw il iite oibii ï aM tldtiijiloiuJiliM et Ikterliifii imiiRl JilmfBiiiipmjiip mircpiliiil alm tljJoil iwijf iTli 1 milloprijifi liii ii if Uu ipki ïma mic t i I W Il i Iw m 1 1 hp 11 4 ifcji ilii I i pmfti I t lUim M II 1 ijiit itt ijj j iplannaUfiii it mt It Piiiiiiekt Wt iiiuia Hji MipkUrMBl v ia N U Mf I 1 Jet Oelt t Hii v Kil rv ri L T