Goudsche Courant, zondag 12 november 1871

Men ondorstell dat ilc bcrnnil aijingen ovev dit ontwerp vvU da cn uUeii vorderen zoüdat het uls zoer waarschijnlijk wordt beaelinuwd dnt de rijksdas en de l ruisiaehe landdn i te K lijk zitting zullen houden Mci verzekert niinielijk dat de Pruisisehe repeering in geen geval zal afwijken van het opgevattu plan om nog in len loop dezer maand den landdng byeen te doen komen Dit staat in verband met het tot stand brengen der begrooting de constitutie vordert dnt de begrouling vóór het begin van het jaar wanrover zij loopt moet gereed zijn en aan deze bepaling zou wellicht niet diu zeer bezwaarlijk voldaan knnnen worden indien de landdag veel later bijeengeroepen vvierd LUXEMBURG L Universen zijne Luxemburgsehe correspondenten gaan voort met hun gal uit te npuwen over Prins Hendrik der Nederlanden den Protestantsehen stedehouder van het groothertogdom die zich door zijne vermeende PruisenlietUe eu zijne beweerde tegenwerking van Luxemburgs inlijving bij Frankrijk hunnen ouverzoenlijken haat schijnt op den hn s gehaald te hebben Die ultrnmontaansche publicisten nemen nu weder ecne door den Prins bij eenc te Mersch gehouden landen tuinbouwtentoonstelling uitgesproken rede te baat om hunne aanrandingen en insinuation te vernieuwen Volgens hen zou de Prins te Mersch in hoofdzaak tot de Luxemburgers gezegd hebben Weest gerust hebt goeden moed en vertrouwen zoolang ik er nog ben zjil men u niet annexerren De koning mijn broeder waakt en ik sluimer volstrekt niet in De berichtgever van t l niver verklaart dit gezegde voor zuivere fantasie van den Prins en beweert dat deze woorden door niemand in Luxemburg voor goede munt worden aangenomen Koning Willem III waakt volgens hem in gecnen deele voor het behoud van Ijuxemburg en ziet integendeel nog bestendig naar de eene of andere combinatie uit waardoor hij zioh van het frootheitogdom kan ontdoen en zeer natuurlijk want iet levert den monarch niets dan last onrust eu altyd dreigende gevaren op De koning weet zegt de correspondent dat uit dit ver van zijne staten verwijderd hoekje grond elk oogenblik conflicten kunnen oprijzen die zijne koninklijke kroon in de waagschaal k inen stellen en hij is derhalve alleszins bereid om het leen aan het koninkrijk ten offer te brengen Dat het afstaan vim Luxemburg nan Frankrijk hetwelk in 1807 zoo goed al vastgesteld was afgesprongen is wordt door de berichtgevers vau l Ünivers ook thans weder uitsluitend aan prins Hendrik geweten die toen evenmin sluimerde als thans en in zijne waiilioop over het verliezen van oen pust en een werkkring welke den lust zijns levens uitroeken met de Pruisische vrijmetselnars en de Duitsche chauvinisten geraeone zjiak maakte en met hunne hulp de gelicime combinatie op het oogenblik harer verwezenlijking totaal in duigen deed vallen Dit leidde gelijk de correspondent meent te weten tot eene hooggaande spanning en oiicenigheid tussehen het vorstelijke broederpaar die thans weder i bijgelegd De prins echter wordt ver ekeren de schrijver nog steeds door zijne oude anti thioi n beheerscht en indien hij daarvoor oiulersteniiing vindt bij het meerendeel der voorname beambten vnn het groothertug loui dan moet dit hieraan worden toegesehieven dut iij maar al te goed weten dat zij van de annexeerende raogemlheid niets te warhten zouden hebben BINNENLAND ÜOUDA 11 NOVEMBKII Door den Koning is tegen 1 Januari a s peneioen verleend aan den heer D van H inlopen Labberton predikant bij de llemoustrantbch gereformeerde gemeente ulhiei Sedert eenige weken is de heer K Mars leernar bij de inrichtingen van middelbaar onderwijs alhier even als in den vorigen winter bezig met koatelooze lessen in de scheikunde te geven voor werklieden I eze belniigelooze poging tot verspreiding van nultige kennis in een kring waar die nog al te veel ontbreekt kan niet genoeg worden aangemoedigd en gewaardeerd Werklieden behoeven zioh slechts des dinsdngavoiids voor 8 uur a in t gebouw der Hoogere burgcrsehuol op i en Tiemlcweg aan te melden om toegelfteu te worden Woensdag had te Schoonhoven de herBtenimiiig plaats voor t leden en de vrije stemming voor éeii lid in het kiescollege die voor Ys l orthodoxe ricliting uitviel Indien alle beiioeinden zich de keuze laten welgevallen is lliniis Int kiescollege Ü i geninehtigdiMi compleet Voor de herstemming willen jlli en voor de vrije btemniiiig 31 J hiljelleii ingekomen Vnn de lihernlr kiezers is alweder een groot deel niet ter stembii a opgekomen In de zitting der Proviiieiale Staten vnn Zuid Holland van üonderdng Dnarop was lum do orde het voorstel van Ged Staten tot wijziging van enkele artikelen van het algemeone polderreglemciit Het dool van dat voorstel was ingeval van weigering door eenig polderbestuur van eeni door wien ook gevrmi I toestemming tot het verrichten vnn dnüen an eigendom die volgens de keur zonder toestemming vnn het Polderbestuur zyn verboden nnn Gcdep Stntcn behoudens liooger beroep van hunne beslissing op den Koning en dus zoowel aan Gedeputeerden als aan den Koning de bevoegdheid toe te kennen om de toestemming te verleenen He Commissie iu wier handen dat voorstel was gesteld adviseerde in haar rapport tot met aanneming van het voorstel en meende zich zeKs van het voordragen van eenig amendement daarop te moeten onthouden Geilep Staten hoezeer de opmerkingen van de Commissie beantwoordende gaven in hunne nadere memorie van toelichting te keiineu het voorstel niet te hebben gedaan uit eigen overweging maar om te voldoen aan het verlangen vroeger door de Vergadering geuit en wensohlen niet aan te dringen op de aanneining van het voorstel Na langdurige discus üe werd het met algemeene stemmen 58 vervvorp n Nadat nog eenige voorstellen van Gedep Staten van minder belang zonder dispnssie w iren aangenomen werd besloten de beraadslaging over de venier aan de orde gestelde onderwerpen te verdagen tot aanstianden Woensiing len elf ure Hij de Prov Staten van Zuid Holland zijn nog ingediend twee nota s en een uadere nota betrekkelijk de verzoeken der gemeenten Reeuwijk Katwijk en Nieuw veen om subsidien uit de provinciale fondsen wegens het lagi r onderwijs Daarin wordt voorgesteld aan Keeuwijk te verleenen een bijdrage van hoogstens 10 5 U lü te verdeelen over 2 jaren zoodat slechts ƒ 8Ü0I voor de nieuw te stichten school te Nieuwdorp en de te vergrooten school te Sluipwijk geriuiinil op ƒ 2 lfi9 ten laste der gemeente blijven het verzoek van Katwijk om bijdrage in de gcHone kosten van onderwijs af te wijzen nan Nieuivveeii te vi rleeiien een bijdrage van hoogstens ƒ 3595 3 zooilat slechts 5U tU van de kosten vnn vergrooten vernieuwen en herstellen der openbare school en het bouten eener nieuwe onderwijtcrswoning geraamd op ƒ 12 190 78 ten laste dergcaieente blijven De minister van fiimncii n heeft de aandacht van belanghebbenden gevestigd op de gelegenhetd tot verzending van brieven gedrukte stukken en monsters v iii koopwaren naar Ned Indië door middel van het stoomschip J rins Hendrik van de maiitsoliappij Nederland waarvan het vertrok uit het Nieuwe Diep is bepaald op den H November aanst De brieven en verdere stukken welke men met deze gelegenheid weiischt te verzenden moeten voorzien zijn van eene beimalde nnnwijzing op het adres waaruit van dnt verlniigen bl jkt Het port der brieven van 15 grammen on daar beneden i O cents met toepassing op de zwaardere brieven van de seliani van opklimming die voor do biiiiienlanilsehe briefwisseling is vastgesteld Voor gedrukte stukken en monsters van koopwaren is een port verschuldigd van 5 cents voor elke 40 gruuimen of gedeelte van 40 grammen Bovendien bestaat er gelegenheid tot aanteekening van brieven en verdere voorwerpen voor Nöd Indie welke op den vorenbedoelden voet met de stoombootcn der voornoemde maatschappij worden verzoiidi n en wel legen betaling van het vorengemelde port 1 enevens van een aanteekengeld ten bedrage van 50 cents een en ander bij vooruitbetaling te voldoen Staten Generaal Twtwn Kameu Zitting van 9 November Hoor de nfdeelingen zijn benoemd tot rapporteurs over het wetsontwerp betreflenile de inkomsien beInsting de heeren van Akerlnken Kappe vne Luyben van Kuyk en van Delden Op voorstel des voor itterj wordt besloten de beraadslagingen over de staatsbegrooti ig aan te vangen op annst M naming ten 11 ure De vergadering is hierop gesehcidei Te Arasterdam werd Woensdag morgen in het Am atelhótel dr vergnderiiig gehouden vnn stemgerechtigde nandeelhpuders in de Ncderlandsehe handelmaatschappij ter beslissing van de vraag of uien al of niet déze inslelling zou voortzetten voor den tijd van ÜS jaren Onder leiding van den preeldeiit der miintseliappij den heer K P de Moiiehy werd in do talrijk bezochte vergnderiiig over die gewiehlme vraag beraadslaagd Daarbij bleek het dal er geen ti genstand bestond tegen de door het bestuur voorgestelde verlenging waartoe ten slotte met 357 tegen 7 stemmen werd be iloten Men meldt uit Leeuwarden Dat tot dusver het grootste gcdeclie van hel beste vee de beste boter enz enz naar het buitenlnnd wordt gei xpedieerd is van algemeene bckemiheid doch minder bekend waa het zeker bij ons dat ook de v sch niet alleen de zoelwatervisch maar vooral de zeeviseh te u h nge prijzen naar elders wordt afgezet De verzending van zeevisch alhier zooals die in het laatst der vorige weck plants vond behoort althans tot denienwigheden Den geringen stand in het bijzonder die voorheen zich aan dit artikel nog eens te goed doen is ook in dit geval dus weder de pas afgesneden Gelukkig echter voor hem dat de prijs van de snoek en de baars thans ietwat dalende is en dat men voor betrekkelijk weinig geld nog wat wit visch voren en blei kan verkrijgen De verbouw van rogge die in Nederland t meeet vt ordt uitgeoefend in vergelijking van andere gewa sen strekte zich in 1870 volgens opgaaf uit over meer dan 202 930 hectaren De geheele opbrengst van dit product wordt gerekend te hebben bedragen ruim 3 892 iUÜ hectuliter mud zijnde 19 2 hectoliter per hectare De waarde van dezen oogst wordt geschat op 41 807 493 waaronder 1 f 972 929 wegens de opbrengst van het stroo De veestapel van het Koninkrijk der Nederlanden was volgens opgaaf bij hit begin van dit jaar samengesteld als volgt paarden en veulens 252 054 waarvan 35 939 belaste pn irden 174 738 werkpaarden en 41 377 jonge paarden veulens ezels en muilezels 3 193 runderen 1 410 822 waarvan 69 8B mestkoeijen 919 695 melkkoeijen 406 330 kalveren CU hokkeliiigen jong vee 14 489 stieren en 10 323 trekossen j schapen 900 187 waarvan 614 187 tot de groote en 286 000 tot de kleine rassen worden gerekend bokken en geiten 136 930 en varkens 329 058 Deze veestapel wordt naar de gemiddeld marktprijzen van 1870 geschat op een waarde van paarden ƒ 44 724 000 e el8 en muilezels ƒ 96 7 Bq runderen ƒ 194 853 646 schapen f 12 114 992 hokken en geiten 684 fi50 en varkens ƒ 10 529 856 alzoo te zamen op 263 002 933 Het getal hectaren woeste gronden in Nederland werd bij het begin dezes jaars geschat op 668 500 waar an in Groningen 33000 Friesland 34000 Drenthe 100 000 Overijssel 101 500 ielderland 129 000 Utrecht 15000 Noord Holland 32400 S uid Holland 13000 Zeeland 12400 Noord Brnbant 144 000 en in Limburg 54200 hectaren Hieruit blijkt geno gzaam dnt er in ons land nog gronden genoeg ter ontginning aanwezig zijn zoodat men niet direct aan Californië behoeft Ie denken De aanleg van den bouw van den spoorweg van Boxtel uanr Wezel is in vollen gang Aan den onderbouw der brug over de Maas bij Gennep wordt met alle kracht gewerkt Voor den bovenbouw is met de firma John Cockeril te Seriiing een contruct gesloten De bouw der kleine kunstwerken gaat geregeld voort De maitsehnppij heeft wat den bouw der onderscheidene stut ons en haltegebouwen en verdere inrichtingen op de verschillende stntions emplaoemenien betreft gfcijiitracteerd met den heer Laiidij Er wordt dan ook reeds druk gewerkt aan de haltegebouwen te Oeffelt en te Mil Een groot decider onteigeningen is tol heden op minnelijke wijze geschied Vat het Duitsche gedeelte van de lijn betreft het onlangs gesloten trnctaat iusseh n de Nederlandsohe en Pruisische regeeringen betrell ende de aansluitingen aan do Pruisische grenzen bevordert zeer het in gereedheid brengen der plannen ten einde ook dfór de werkzaamheden te doen aanvangen De opening van den weg van Boxtel naar Goch in het volgend jaar en de geheele voltooiing ot Wezel eenigszin later laten zioh dus geroedelijk voorzien Naar wij vernemen zal bij den Amsterdamsolien uitgever D B Centen legen het einde dezer maand verschijnen het ecrsie n van SliMPEHVlllENS weekblad voor den tuinbouw in Nederland teven orgaan van de koninklijke Nederhindeohe Tuinbouw maatschappij Liimaeuii waarvan de redactie isoggedragcn aan den heer Witte den bekenden Hortulanus te Leiden Handehbtad Xaatste BerichtenT Parijs 10 Nov Men verzekert dat de oommissie tilt t verleenen van gratie eerst den lüdon dezer bijeciikouien al