Goudsche Courant, zondag 12 november 1871

1 ponu iiiriiii I imuu u lu ili i l u ii u u iUiul rclioiuirn Do imiu tpr v m biiuit iil u Im In dkiii hiofl lia ir iiicdtgcddUl lul d r j Miui de liiiimi icdc quwlii rtr uklii oM iwu j t Versailles 1 tl Nu liet st liijnt oker dat grnnf Orlolï tot givnnt van Unslnud nl worden btnoomd liet gerucht 11 van rimd ontbloot d it iu t ouvpniomcut mm de vülk iï ili j iMiwoordi ini lii t m ir tel 7al doen om de liden d r familu Uonii nrto pt Frankrijk ie verbannen Berlijn lO Nov De teeHilykludm ti r 5 ele Rcnhnd vun de oiitliulUMji v m lirt beluller nionnninit hel ben vol en8 let iirogniinnia iiliiats jji iiad IV ker er de kroonprins en Berlijn in Nov De Nord lkuhrlie AlUj Alij zegt dat hel optreden viiii andere pervinen 111 hit Oostennjk ch Hüiiga irsch bfwiiul Thmi vir nidiiim zal erooiv iken UI de NnciuKcliapptlijke bi tii kkinu i n tussehen Oostei rijkllongnnjc en Duitseliland liet genoemde bl id leht weder nadnikkdijk de vermaiiing lot lie gie s rye drukpeis om mede te wei ken aan de bei rijdmg van de twee luta uulionah de roode en de zwaite Luxemburg m Nov De Kimer heeft een lulres van antwoord op de troonrede aangenomen Ziehier de voonia iinite 7insne len De mfje eteneii ijn dooriiri n e 1 i mhitgioot be lang onzer spooiivegcn zoo wat den pobti kui toest md als den handel dei lands betreft De Kaïner aeheiikt haar aandaeht nan de vraagstnkken welki gere en yijii door de wcigeruij der Maat ch ipp 1 van den Ojstirspoorweg om den Parijs 10 Nov De Algemeene Itand van het departement der Seme heeft geweigerd eeii votum uit te brengen om den wrnseh uit Ie spiekm nanrieiie amnestie en oplieffing aii den staat van beleg int eerbied voor de wet die aan de lladen vcrb idt politiike wenschen te u ten Burgerlijke Stand Ondertrouwd JAN HOOGKMIOOM OU ELISAUETU COUNÉIU as Gravenhage 10 Nov 1S71 nkUouvNi 8 Nov Jul nnn lli intnka omtirs J F Prang CD J J llftrtmaD dillfs oinleis O InlurviUI en J nn der Steen 10 Vhibiipua ouders J dm Ibrlufïtn 1 im Leeuwen JohBuoes Wijimiidus ouders M Tciteis tn A M vau 5 jiüudschc Bruodtabrlek PRIJZEN vau het ULIOOÜ op 13 Nov 1871 FiJn Krentenbrood 4 J Ct pei ion lood id 23 50 Gewoon Krentenbrood 20 lüü id i i j 0 Anisterdaiuscli Melkbrood i5 100 i i 75 12 50 Gebuild Brood 2 i lüü t nv = 50 j Ongebuikl Urood 27 150 IS 100 Noordbrakindseh Koggelnood 1 a iOü 1 50 1 lüü Zoet Uoggebrood l i ï 100 Kadetjes en Kreutenbrondjes 2 Ct per stuk Te eiis veikriij jimar Kc eijeu en I liardeuBroiicl 1 J le mo kilo 11 AN oi N DOOL 1 l o l l Socit lcit Om v fjJt Mütv t u Zaai KUNSTMIN te Gouda DE liO ITEHDAMSCllE VEREENIGINU Ot leiiiiijL baart kunst znl op ZONDAG 12 NOVEMBER 1871 liet aviiitils ten 7 iin ten toouoelo voeren AMANDËiEMESTINE or IJcproortlt liuuelljhstrouw r iümLl9 iil II dm HidiijvLU naar liit Krniistli duor N i OMIiKul LN VMIN De Eii olschc iocdcreii KUuiiN nl 111 t te UudiijMii nair lui lluuu dii Isi li iW Het Is ten stelligste verboden in do Zaïvl te Rooken Kleeilingttnklen Parapluies eu i unnengedeponeerd worden iii de Gaide role tegen betaling van 5 C t W UIME STOVKN jn ie liekomin tegen 5 Cents riüJZEN DER PLAATSEN HH Ledeu voor hun persoon vrij entree Introductie voor Dames en Kinderen van Ledeu 25 ets per persoon Niet Leden 49 Cts Derde Rang 25 Cts lUt Uureou tot liet btsprcken der plaatsen is propend ZONDAG 12 NOVKMHEll vnu dts morgens 10 ot des namuldigs 3 ure tigcn bLliiliiig vnn lil Cents voui elke pis its Lokaal Nut kn Vkhmamv Oosthaven nmda Tweede voorstelling duor ti t Tooiiict Gczilsdin tad den llolU i dainsclicii Sclioiiwbiirg ütutcr dirct liu ALBREGT e VAN OLLEPEN op WOENSDAG 22 SOV EMBER 1871 de s aviiu h ten 7 ure mm m i TiHimrl jifl iti 2 Afdcelmgdi of 5 llrdnjren mft vrijo j ilnuikin ikin r vaii Fredt nkn llri tiar s rüiii iii De liuuii door ril Itirch l fuif r int h t Hxmdaitsch rtii lid door 1 Koahol PRI IZEN DER PLAATSEN Eorsto Rang 90 Cts Tweede Rang 50 Cts By latsoenhjke Burgei lieden behtaiit gelegenheid voor pen Ilcer tot en des verkiezende Huiselijk veikeer Adres franco onder lett B aan t Bureau dezer Courant In de STEARINE KAARSENFABRIEK I alhier verlangt men eenc JUFVROUW om het op iclit te houden over den arbeid in eene I vork dimts Ook kan een twintigtal iMeisjes geplaatst wenden Men adressere zich aan de fabriek 277 Btaats Loterij Do Trekking der EERSTE KLASSE begint MAANilAG 20 NOVEMBER 1871 VAN a 10 CENT per stuk Te iM koiiM ii bij A BRINKMAN Langen I ll mil ing alhier llldll III uk V lil li Ull llUlll Vooiiuopige Auiilioiidii li i De Notaris Mr KIST te Gouda is voorncnieiis op MAANDAG 4 DECEMBER 1871 en met 27 NOV zooala vroeger aangekondigd werd te VEILEN en te VERKOÜPEN eenige ONROERENDE GOEDEREN bestaande hoofdzakelijk in drie WOONHUIZEN met TUINEN en MOEJSdROND aan de Fluwelen en Catten Singels to ouda een BOVEN en BENEDENHUIS achter do Visehmarkt en eeuigo kleinere HUIZEN op verbchillendon stand als Leradulsteeg Wijdepoort enz alles nader en breeder aan te kondigen l c itoucidaiiisciic GREDIETVEREBmGING IIET 0 DKIILI G CIIKDIKT Kantoor TOERIJSTUIN II N 37 Geeft geldelijke voorschotten en neemt gelden in bewaring a deposito tegen vergoeding van rente De Direetie l DE REGT LjmOOGLEEVER F ORTUYN DIJKGRAAF en IIEÊMRADEN van den Zuidplaspolder in hielaiid maken bekend dat ingevolge machtiging van den Heer Commissaris des Koninga de beide in de ringvaart onder de gemeenten Nieuwerkerk aan den IJsKel en Zevenhuizen gelegen keersluisjea gedurende DRIE MAANDEN terekenen van heden af van Zons onder tot Zons opgang gesloten zullen zijn Moordreck den O November 1871 Dijkgraaf en Ileemruden voornoemd De SerretmU Penmn iieef ter De Dijkgraaf J J SNEL J v i J3REGClENAz Uilslultciul voor Wmm TWAALF PRACHTIGE PHOTOGRAPHI EN vrouwengroepen in schilderachtige houding slechts voor 50 SERAIL ALBUM uiterst plcnnte groeperingen gephotographieerd 12 i laten voor den prijs van slechts 0 VENUS ALBÜM 24 Photograplüën sierlijke vrouwenbeelden in de bekoorlijkste groepen gerangschikt en bijeengevoegd in een zeer smaakvol versierd Zak Albuiii voor den prijs van slechts f 10 Dit alles te zamen IS verkrijgbaar voor slechts 15 Verkrijgbaar bij ovuruiakiiig vau het bedrag hetzij in baiikbiljetton coupons oi postzegels door tusschenkomst van P J DEIIM to Mainz BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Go ida gezien de verklaring van den alhiei gevestigden geneeskundige den Heer Dr J C T GANDVUÜRDER dat het tot stuiting van den voortgang der alhier heerschendc pok kenepidemie uoodig is om het bed met toebehooren en de kleoderen tijdens zijne ziekte gebruikt door het aan de pokken overleden kind van JOHANNES van ROON genaamd WILLEM te verbranden Overw ef ende dat hier aauwe ig is het geval bedoeld bi Art 00 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen vernieliï eii de navolgende vouiworpen als een veeren bed een veeren peluw twee veeren kussens een wollen en een katoenen deken twee lakens een stel bedgordijnen en acht stuks kiuderkleederen Zullende dit besluit op de gebruikelijke wijze liiiir ulkoudigii g n aanplakking ter openb iro kennis worden gebragt en geplaatst woiden in de iimdsehe Courant leilaaii te ionda den 10 November 1871 Ilmgi meester en Wellioudi rs voornoemd De Si 111 lm IS Dl Ibiijreineestev Dl 101 1 1 1 M 1 li oiill IJN VN Bl lU l iN 1 1 1 M 00UN lVüt =P Jnt Ji DIN Die pv ftijcoptrp m sil 111 tel è i l tt£B t Beiteüiiiflpf tefliab li y i i UA ptai 5 Vtrstlniltniie mtjiM mmk Ki i M worwega 1 1 Oiiltntf i i 8 iin eiits t lfr Jfjjrais M 4 J iUoiBtii et iitaauWl Nijiay 1 PeDsiöHien m 13 OwoomeiHiiiti iffire fedwtoorb 1 00141 u li op l I ilioni H 4