Goudsche Courant, woensdag 15 november 1871

1871 Woensdag lü November N 1128 GOUDSCHE COURANT mm 8H AdvÊrleKlidïbd voor Gouda en Oinslrc De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs er drie maanden is 1 75 franco per post f 2 ADVEllTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen G ROUTE LETTERS woi den berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommera VIJF CENTEN Do inzending van advertontiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave l e staalsbcjjTootiiij Hoofdstuk V Biinnenlandsche Zaken Departement ƒ 201 850 Besiuur der provinciën 582 900 25 Militie en schutterijen 50 200 Medische politie 139 400 Verschillende uitgaven 12 270 Waterst en publ werken waaromler 8 000 000 voor spoorwegen 16 085 204 Onderwijs 1 719 629 40 Kunsten en weteuschapp 172 705 Armwezen 451 300 Ned Ötaiitscourant en Staatsblad 73 550 Nijverheid 138 805 Pensioenen enz 338 654 Onvoorziene behoeften 64 000 ƒ 20 030 533 65 Meer dan voor 1871 ƒ 607 907 42 bijna uitsluiteiul het gevol van meer behoefte voor afd 6 Verbetering van de Merwcde van de Zwolsche en Rottordamsche waterwegen en van de haven te Harliugen dragen daartoe bij Omtrent de vijf eerste afdeelingen dezer begrooting valt even als over de zeven laatsten weinig bijzonders mede te deelen Een aantal wetten wordt in t vuorloopig verslag givraagd doch t vaste antwoord van den Minister is Ik verwijs naar hoofdat I dtrniemorit van antwoord waarin om met de Anih Cf Us spreken aan de Kamer den raad gegeven wordt niet als de kinderen om meer te vragen voor dat gegeten is wat op t bord ligt Een uitzondering hierop maakt de waterstaat Zoodra men op dat gebied komt is de minister geheel anders Heeft men de waterstaat wel niet eens het troetelkindje van dezen genoemd Diiar zjjn geen verwijzingen geen halve antwoorden maar duidelijke taal Dringend noodig ii een algemeene wet op den waterstaat niet organisatie vau t corps ambtenaren met betere regeling van hot toe ie lit op do rivieren met meer bepaalde afscheiding van den rijks en provincialen waterstaat s teen scKets der aanstaande wet Kan men weldra zoo niet in de dau bi den uan aMg der olgeiide zitliii lie vvet veruuclilcnV Zou Idaii niet weuschel k zjjn om ook dit hoofdstuk sterker te besnoeien dan blijkens het voorioopig verslag t plan schijnt te zjjn Als eerste stap wordt voorgesteld de jaarwedden der vaste opzichters bij den waterstaat te verhoogen Wanneer de wet werkelyk onderweg is dan zou t beter zjjn dien eersten stap nog niet te doen Vooral ook omdat verhooging der meeste andere ambtenaarstractementen niet luinder noodig is dan van die bij den waterstaat In welke verhouding om er slechts een te noemen staat de bezoldiging van de aiubtenaren by den waterstaat tot de bezoldiging van de ambtenaren bij het lager onderwijs bij de onderwijzers liet is zeer gemakkelijk om een hoog eindcjjfer voor de begroeting te krijgen daar het weinig moeite kost de uitgaven van de 6 Afd van dit hoofdstuk te vorhoogen Er is aan onze dijken en rivieren zooveel te doen zooveel te onderhouden dat de sommen daarvoor uit te trekken zeer elastiek zijn en waar dan op de tegenwoordige begruoting ruim 6 ton meer wordt gevraagd daar mocht wel met meer aandrang in t voorioopig vc slag zijn gevraagd of er hoegenaamd geen mogelijkheid bestond om deze uitgaven uit te stellen of over meerdere jaren te verdeelen Deze minister noemt zich zoo gaarne een vriend van zuinig beheer hy weet dan ook op de meest afdeelingen zgner begrooting te bezuinigen o a op de 2 ongeveer 30 000 op de 7 ongeveer f 80 000 hierop maakt hjj echter een uitzondering voor de O afd die met niet minder dan 7 ton verhoogd wordt d i met de grootste helft van het tekort dat voor 1872 wordt geraamd Hoofdstuk VI Marine 254 433 33 1 049 483 3 797 881 3 229 591 19 607 739 60 000 Administratie Loodswezen Materieel der zeemacht Personeel Pensioenen enz 0 Onvoorziene uitgaven 8 999 127 52 Ook dit hoofdstuk bedraagt meer dan voor het loopende jaar werd geraamd ruim ƒ 90 000 hetgeen moot geweten aan een noodzakelijke vevbeteniig van het loodswezen De 3 afd ii uitt ruim 10 000 verminderd Hoofdstuk Vil A Nationale Schuld 1 Interesten lijfrenten enz 27 766 270 36 2 Amortisatie en aflossing 353 700 ƒ 28 119 970 36 Hot bedrag voor amortisatie voorgedragen is ongeveer 50 000 hooger dan voor 1871 Hoofdstuk Vil B Financiën Departement ƒ 380 040 De grootboeken der schuld 74 435 De publieke schatkist 103 600 Het muntwezen 34 375 Administratie der directe belastingen enz 3 488 500 Uitkeering van s van t personeel aan do gemeenten 6 934 000 Adra van het zegel de registratie enz 885 612 Adm der posterijen 1 604 700 Exploit enz der telegraphie 1 318 100 Eerodiensten 2 074 093 29 Landsadvocaten 1 200 Pensioenen snz 1 519 785 14 Onvoorziene uitgaven 54 500 7 18472 940 43 die voor 1871 met De raming overtreft f 196 941 95 Bij de behandeling van den fmancieelen toestand zal er gelegenheid zfln op dit hoofdstuk nader terug te komen De verhooging is grootendeels veroorzaakt door meerdere opbrengiiten Hoofdstuk VIII Oorlog Van dit hoofdstuk zullen we de afzonderlijke cyfers niet opgeven omdat de meesten bij de memorie van antwoord veranderd zjjn en we de juiste cijfers nog niet kennen De legerorganisatie die de minister zonder wet wilde invoeren en waarvoor op de begrooting aanvankelijk gerekend was is nu wederom in den steek gelaten de minister schynt dus meer en meer tot een ander gevoelen te komen Dit hoofdst was uitgetr voor f 14 057 9 i0 Bij de memorie van antwoord werd dit bedrag verminderd met 191 212 14 46 6 5 Ongeveer ƒ 150 000 minder dan voor t loopende jaar Door de iMi stuji zal welliilit de mini iter v n oorlog ook zijne bi i ro i nii len iianiiemeii