Goudsche Courant, woensdag 15 november 1871

Een oor gowicliti ü vraag blijlt celitcr op wflki wij o 1111 onzo doleiisio in t algemeen zul wonlen ingericht Sedert lioe vele jaren wordt nu niet reeds een gruot deel der millioeiieii verknoeid die voor oorlog worden uitgetrokken en nog is er geen spoor te vinden van eenig itekel Wanneer zoo goed mogelijk uitgemaakt ia dut we ons kunnen verdedigen dan ook niet meer getalmd uiet gelapt geen halve maatregelen genomen maar krachtig aan die verdediging gearbeid naar een vast stelsel door de wetgevende macht goedgekeurd maar dan ook tot zoolantr niet meer dan t hoog noodzakelijke tot zoolang niet veel meer dan credietwetten Verwerping van de begrooting voor oorlog ïou dus in weorwïl van de opofi eriug der egerorgauisatie wenscheiyk zjin ten einde daardoor met den grootsten aandrang om de wetsontwerpen die dit punt betreffen te vragen Moet het zoo zijn dat de ingezetenen zich groote opofferingen moeten getroosten ttn einde hun vaderland verdedigbaar te maken zij zullen t zich weten te getroosten maar laat hen dan ten minste weten dat ze werkelijk verdedigbaar zijn niet alleen maar dat ze zich ook zullen kunnen verdedigen Het gaat niet aan jaren lang belangryke sommen voor dit hoofdstuk te besteden en dan na jaren in regeeringsverslagen te constateeren dat we den aanval iu 7G geen oogenblik hadden kunnea weerstaan 147 279 40 796 890 357 652 43 Hoofdstuk IX Koloniën Departement Suriname Curasao Uitgaven voortvloeiende uit de 100 000 225 000 18 286 40 000 ophefiSng der slavernij in W Indië Subs aan de kust van Guinea Pensioenen Onvoorziene uitgaven 1 685 113 83 Bijna 20 000 minder dan de vorige Zooals men ziet wordt het grootste gedeelte van dit hoofdstuk voor West Iudiö en de Kust ingenomen Behalve de tractementen der gou verneursgeneraal en hunne pensioenen en de kosten der landmacht komen voor een subsidie van by na 3 ton aan Suriname van 65 000 aan Curasao en van 2 4 ton aan de kust van Guinea ongerekend de uitgaven der 4 afd Kuim 600 000 als subsidie aan de geldmiddelen dezer bezittingen Zou ook hier be uiniging misplaatst wezen Hoofdstuk X Onvoorziene uitgaven 50 000 In 1871 was hetzelfde cijfer uitgetrokken en daarvan slechts ƒ 13 000 besteed De wet op de middelen is vooral thans van minder belang omdat de minister gelijktijdig met het ontwerp een belangrijke wijziging daarvan heeft voorgesteld Het patentrecht en de accijns op t vleesch worden in dat ontwerp onder de middelen tot dekking der uitgaven gebracht terwijl in een ander ontwerj ongeveer ter zelfder tjjd ingediend wordt voorgesteld de genoemde middelen diior een inkomstenbe Uating te verviingen waardoor te gelijker tijd het tekort op de begrootiiig t m bedrage van 12 ton zou worden gedekt Ann die pliinneii zullen we uu onze aandacht wijden BUITENLAND Ilultvnlauilscli Ovvi7 lcli lic FrnnBchr oommissio voor gratie uit de nut veri iideriiij znl curst n s Doiiderdag liiji ciikomcii oui over 1 S annvrngdi te oordreleii Men vor t er bij Int verschndcn ittin ii Kullcii noodlij zyii lUvorpiis cell besluit knn frciioindn worden Het is mogelijk Int lit uitstel uüod iikclijk is mnar voor de veroordeelden is die onvckcrc toestand verre van aangpunaui Men zegt dat Tliiers voornemens is gematigdheid eu zaolitinoedighcid met alle kracht aan te bevelen Steeds is de brochure van Jules Favrc naii de orde waarin deze zijn lioudin en in de llomeinsihe quaestie en zijn dépi ches aan den Heiligen Stoel verklaart 11 üeiiwit it u uo anii c liladi testeerca tegen vele zijner voorstellingen Zooals uit ons overzicht onder de rubriek Fr inkrijk blijkt gaan enkele algein ciie raden voort inct htt uiten van politieke wciischen maar worden dan geregeld door het gou ernemeni op de vingers getikt Knkole raden zijn neds gesloten de perinauente commissien bij ons j edepulvtrde staten zijn meest in den geest der regeering e Indépendance meldt als zeker de benoeming van Ernest l ieard tot gezant te Brussel van loulard te Florence van Jules Ferry te Washington Vooral tegen de laatste benoemiogijvert de reactionunire oppositie zeer De geruchten als zou er eene wijziging gebracht worden iu de kieswet en dat er andere plannen betrett eiidc constitutioueele quoestieo lioor het gouvernement zouden worden voorbereid worden op uieuw verklaard van grond te zijn ontbloot Het Duitsehe parlement is bezig de gapingen aan te vullen in de bondsconstitutte en breidt zijn bevoegdheid uit tot regeling van die ouderwcrpfn die uiet uitdrukkelijk zijn uitgesloten Ue heer Lasker en ongeveer zestig afgevaardigden van den rijksdag hebben een voorstel ingediend om art 4 dat op de bevoegdheid van de bondsregeering betrekking heeft in dier voege a m te vullen dat het burgerlijk recht het strafre ht en de burgerlijke en lijfstraffelijke rechtspleging er bij worden opgenomen Dit voorstel is in de zitting van Donderdag iu eerste eu tweede lezing anngeiioraeu Zaterdag is de disoussieoverd muntwet begonnen Die overuegiiigen waarop het ontwerp st unt beschouwen den icgenwoordlgen maatregel slechts als eene eerste schrede naar de instelling van oen eenvormig muntstelsel voor geheel lluitschlaiid Het gouverneineiit is van meeiung dat zeven versehilleude muntstelsels iu Uuitschlaiid onbestaanbaar zijn met de waardigheid van eeu groot rijk dat wat handelswetgeving tarieven eu vurbruiksbul istingen een geheel vormt i e regeling der munt is aan de boiidsHctgeving overgelaten de regeering kan dus niet nalaten om eeu einde te maken aan een staat v m zaken die de gereg lde ontwikkeling van Uuitschland iu den weg tiat In de Rijiiprovincie wanr tegen alle verwachting bg de laatste verkiezingen de ultraiuoiitauen hadden gezegevierd schijnt eene omkeeriiig in de publitKe opinie te komen Zelfs de vroeger zoo liberale gemeenieraad van Keulen was dour ultrumontanen vermeesterd dooli nu hebben de ultiamontaiicn bij partieele verkiezingen eeu groote nederlaag geleden De groote sensatie overal door het overwach ontslag van von Beust te weeg gebracht wordt niet weggenomen door de benoeming van graaf Andrassy Van alle oorzaken die men er van opgeeft is de meest waarschijulijke deze dat de kanselier die gedurende 6 jaren zich heelt staande gehoudene te midden van den strijd der partijen het slachiofl er is geworden van eeu hotkabaal De liohemia een blad dat voor het officieuse orgaan van het gevallen ministerie doorging beweert dat de redenen van het ontslag des njkskanseliers van geheel persoonlijken eu niet van politieken aard zyn De wezelyke oor a ik is slechts bekend iu die kriugen waartoe het publiek geen toegang heeft Naar de Pex i Naplo meldt heeft de heer Andrassy gisteren in den Hougaarsohen ministerraad medegedeeld dat h j de portefeuille van buitenl zaken aanvaard had Hierop verklaarden de gezamenlijke ministers in antwoord op zijne vraag dat zij het vooriitterschap wenschlen overgenomen te zien door den neer Lonyay La itstgenoemden hoeft hierop de heer Andrassy onder voorbehoud van de keizerlijke goedkeuring dadelijk van dit besluit verwittigd en naar l esih ontboden liij do Weener verrassing vergt een der aldaar gevestigde eorre K ii lentie per ttlegiMiif nog dit bcrieht He keizer is oniiangediend zijn e kaiiscliur von Heust wezen bezoeken en heeft zieli gedurende eoii g ii tijd niet dien staatsman die naar men niiMule in oiigenaile gevallen was oiulerhoudcn Welk eeu nieuw veld voor beBpiegelingeii van allerlei aard I F R A N K R IJ K Nog altijd giiaii sommige arron liss metitBraden vooit om politieke wenschen 111 temining te brengen die haast even spoedig als zij worden besloten door de regeering worden nietig verklaard Die besliiiton hebben eeliter hun belang als kensohctseud voor den geest van een groot gedeelte des lands steeds zijn het liberale wenselien dio worden geuit de conservatieven scbijneii zich dus gomakkelyker binnen de perken der wet te houden De laatst per telegrnaf vermelde veriiieiigdc besluiten betreffen de raden van liordeanx Toiilmise Villefranehe dep Haute ïnronne ij haiidcldon over de noodzakelijkheid van de invoering van verplicht en kosteloos lager onderwijs d reorganisatie van het lener eeu belasting op de eiïcclen de administratieve organisatie van Frankrijk de benoeming van de ambtenaren voor den op nHiro üenst nnt ff g au de onderprefecturen en de verdrijving der Jezuiten De Ttmp maakt de opmerking dat deze l esluitcn wel zijn genomen in strijd met de et maar dat zij alle behooren tot het kader van onderwerix n die met de hervorming des lands in de eerste plaats aau de ordi komen Verstandiger heelt de algeipeene raad van het dept Seine zich gehouden om de reputatie niet t verspelen van schoon voor een goed deel uit radicalen samengesteld zich aan de wet te honden zich te bepalen tot de zaken van plaatselijk belang en daardoor een dementi te geven aan de conservatieven met hnn vrees voor al wat tot de uiterste richting Ix hoort hecfl die raad geweigerd om een motie in behandeling te nemen over de wensohelijkheid van het uitvaardigen van ecu algemeene amnestie Het besluit kan niet anders dan een gunstigeu indruk maken eu is ten wapen uit de hand genomen van hen die Parijs nog altijd ils te radicaal beschouwen om er den zetel der regeering weder te vestigen Belangrijk was de discussie in een der laatste zittingen van den algcmeeneu rand van het depait Eure Er werd een motie voorgesteld om den algemeenen dienstplicht voor dringend noodzakelijk te verklaren de minister van fiuanoieii l ouyer Quertier president van dien raad legde een verklaring af waaruit bleek dat de regeering niet zoo sterk meer ti gen den algemeenen dienstplicht was als dat vroeger het geval was Men herinnert ich dat vooral Thiers zich niet met die moderne instelling kon vereenigen Pouyer Qnortier heeft den raad de verzekering gegeve i dat de regeering meer en meer tot den algemeenen dienstplicht begun over te hellen de zaak uerd echter nog rijpelijk iiver ogen en de raad zou derh ilve volgens den minister beter doen met de quwstie te laten rusten In de laatste twintig jaren hebben te Parijs niet zoovele woningen te huur gestaan als tegenwoordig en vooral is dit het geval met woningen voor de onbemiddelde klasse met huizen alzoo beneden de ROn fr huur Volgens eene statistiek aan de preieeiuur der Seine daarvan opgemaakt waren op l dezer 54 510 woningen te huur waarvan twee derden ja irlijk minder dan ROO fr opbrengen Intiisschcn ziju de huizen van 20011 tot 20 000 fr eu daarboven het nuiist aan den man te brengen Hunue waarde is op dit oogenblik meer dan 30 pCt verminderd en door elkander gerekend is de wairde der huizen 20 pCt ged iald Het is voorts een feit dat vele arbeiders tegenwoordig Parijs verlaten om zich naar Engeland of naar Amerika te begeven Doch deze landverhuizers ziju niet de behoeft igske Zij hebben eenige middelen om iu de kosten hunner nieuwe vestiging te voorzien De wezenlgke armen blijven te Parij ENGELAND De Time treedt in emi beschouwing van het FranschKngelsohe handelsverdrag waarvan door Frankrijk herziening in minder vrij innigeu geest verlangd wordt Het blad komt op togen de bewering dat het in 18IJ0 gesloten tractaat eene groote concessie aan Kugeland is geweest zoo zelfs dat men tijdens den jongsten oorlog Engelands onzijdigheid zoo uiet vijandseliap bestempelde met den naam van zwarte ondankbaarheid jegens Frankrijk hetwelk ter wille van Enneland s vriendschap zooveel had toegegeven De tlians over het handelsveidrag gevoerd wordende on lerhiiiiilelingcn zonden dan ook moeten strekken om de rekening van winst en verlies beter te doen fluiten Eugeland evenwel zegt de Times beschouwt lie zaak uit eeu geheel ander oogpunt nl als eene schikking welke voor de beide rijken even voordeelig is gewee t De overeenkomst dat Engelsche goederen in Fr iiikrijk luiii een lager invoerrecht onderworpen zouden zijn was voor Engeland maar ook voor Frankrijk V jordeelig en behoefde dus geeiie andere ovireeiikonisl welke legen haar opwoog Evenzoo as de verlaging van het luiKelsciio invoerrecht op de Fraiisclie wijnen eene daad van goede stnatkuiide wa iniaar Engeland sedirt eenigen tijd met geslad geil tred streefde eu die ook onder tractaat B miZlv r iBtiltóQll ff v u i Mniit l lioist ¥ L v AWr èlmW iiijl kil OW k t ottelP ii mi pft fm if iwlfinl u ia lm ton Bnii tm i il i i ioiliiieli tir ia4Mi iiijj kil OW k t I luil fmn L dai Iwr ton Bnii fitm i HfkdofanworiflitileriulnryiieK linj énéa tffi s mt ire bir int iiDite aiu n iM it M IW IMI op II pti ti ii if MIW Wï kffiii iiir it W t èxr iHk mill h l fj njJipc IKUS UdtMlitieuiin8 pwil kit i xn m h r lil k dl ém in VBM i ptiii M iii t i ll ii j kH m k Umpitj iffi rrl a IWliUé r w W ftiwt Sta es ko I mk fl aj