Goudsche Courant, woensdag 15 november 1871

p rtij truts hue overwinning op de Czeehen teu m jnid eu dat wellieiit afdoende kau zyn is de II IJ K irrf ml iiiniiiitsnulr n t 111111 iM tl 1 11 n n H iriliii bi iliitiii door iklaard Dk biiliiiten kenschetsend voor den i des lands steeds 7ijn vorden geuit de coii I gemakkelijker binnen De Inatst ptr tele uiten bttreffen de raden Il Tranche dep Haute l I d noodzakelijkheid 1 ht en kosteloos lager III net i ir een Ut uisIn iiiistralievL orgnnis itielii van de ambtenaren It de opheffing van de rdrijvmg der Jpzmten Ik ig dat deze be sluiten net de wet maar dat ld r van onderwerpen die Ie m de eerste plaats aau il 2n ieene raad van het on de reputatie niet te en goed deel uit radijii de net te houden zich Inn plaatselijk bel ing en Ivo I aan de conservatieven I it de uiterstt richting I erd om een motie inIe wenschelijkheid van smecne amnestie Het lai etn gunstigtn indruk V e hand genomen van i i te radicaal beschouwen weder te vestigen sfie in een der laatste zit bn aad van het depart viorgcsteld om den al Irngend noodzakelijk te I tin nciun Pouyer Qucrtier gle een verklaring af erin niet ioo sterk meer lisipl cht nas aU dat vroe neiiniitrt ich dat vooral nc lt ne instelling kon ver iiciTt den rand de Verze irmg meer en meer tot It j uu over te hellen de l k jvernogen en de raad minster Leter doen met jiren hebben te Parijs hu ir gestaiin als tegen he geval met woningen 1 m II Uuuen alzoo beneden ne statistiek aan de V ill lopgemaakt waren op tl tl huur waarvan twee la 6 til fr opbrengen In I ïjou tot 20 000 fr en 111 lan te brengen Hunne mier dan 30 pCt ver r g rekend i de wairde il Hit 18 voorts een feit ird g Parijs verlaten om aar Amerika te begeven Is IJl met de behoetligste I o a m de kosten hunnern Ue we cnlijke armen L N D hoi wmg van hit Franseh wa rv door Frankrijk Il iiigei geest verlingd wordt j de bewering dat het in griote coiicissie aan Kn ilfs dit men tjdena den = onz digheid zoo met vij i di i naam van iwarte 1 mktyk hetwelk ter wille II 70 viel had toegegeven vei J ag gi voerd wordendeihiu 3ok moitm strekkm i t en Mrlus beter te doen 7Cjt 11 Time beschouwt lir io pniit nl als eene bc l rijktii iven voorreen lonist dat tngelsdie n 1 g r iinoirrieht ondervdoi 1 iijTc 1 uid inaur ook M biliüifli ilus 1 e II gin hani opwoog l venlilt 1 iiKiKi lie invoelreeht II il 111 villi 01 dl stftitI 11 dl ril lil tl il niel II du uk oiuler traitaat on 70iidir dat biaiikiijk nmr miili idiii dnnnn lots iium1Ii iIi hl ir beslag ou hiblini irliu d ooilia de selialki t i u loKluiiid ovirsehot aanweis liidun dus Frankrijk den wuisih ti keiiiini geift om htt triictiiat op te eg iii of ti wij igen bihoort eaiitwoord te wordiii dat Let daartot vo komen vrijhud heeft indien het slichta in Int belang der Piigelsehe handelaren die iii de wij iging oudi n betrokkm 7ijn tijdig waarschuwt rees voor represailles behoeft Frankrijk lutt te koesteren want ofsehoon Engeland hetzelfde r eht hieft behoort het dit niet uit te oefenen en indien de Engclsche invoerrechten op de buitenlaiuhche wijnen b v ooit mochten verhoogd worden behoort zulks alleen te gischieiicn uit fiscale i izf kelijkheid i a i het r i o g ou l iijn om de aocijnsen op binneiilaiidsehe bieren en op het binnenlandsch gedistilleerd te verhoogen Indien Kngeland aldus handi It uilen do Fraiisi hen tot hunne verbazing zien del Kngeland ook na de voordeden te hebben laten varen welke het heet gekocht te hebben geene stappen doet om den verineenilen koop prijs terug te erl mgen en tB men er wellieht einde lijk leiis aan gian twijfelen of h ngeland s onderlian delingen werkelijk nuts niideis bedoelen dan zijiien naburen dm loef af te steken hike stap lu de richting van vrijmaking van deu handel zal erkend worden een zegen te zijn 7 oowpl voor hera die geeft alt voor hem die ontvangt en de groote leerstellingen van de handilsvniheid zullen na de opheffing van het tractaat helderder in het licht treden dan onder de verdenkingen welke het gevolg waren van de omstindigheden waaronder het traetaat gesloten mogelyk zou geweest zijn OOSTENRIJK De Oostenrijksche dagbladen v in den 7 November waarin het onverwacht luncht van het ontslig van den rijkskauseher en minist r van buitenlandsclie aken vun Beust opgenomen is zijn heden aangekomen iluch verspreidm zooals zioh cl niet anders verwachten liel weinig licht over het onbegrijpelijke vraa stuk De AVtie frete Pretie die indertijd onder de hoede van den heer von Beust op erioht werd eu sedert voor hel offieiense orgaan der Oostenrijksche njkskii selar j gehouden wenl is zelfs ten hoogste verbiasi over deze uieu e crisis eu weet er niet den minsten grond voor op te geven Kr zijn egt het blad heden nog weiniggegevens voor de beteekenis dezer gebeurtenis voorhanden In den slrijd tegen de C echnche Fundamental Jrhkel had de coalitie van von Beust en Audrassyge nivierd hel door von Hohenwart voorgishgenrescript dat de eischen der Crechen aaiinim werd erivorpen hit ministerie Hohcnwart werd ontslagen de heer von Kellersperg werd met de vorming vaneen nieuw kabinet belasi een rescript in den geestvan von Beust en Audrassy ontworpen werd naarPraag gezomlen de hier von kellir perg r iadplce demei den njkskanselier over het regeeringsprogramma beide staatsl eden stemden daarin met elkander overeen en heden heeft von Beust onder voorwend sel van zyn gisihokle gezondheid aau deu keizer zijn ontslag ingediend Het blad noemt de aangegeven reden het baniaiste voorwendsel dat men leh denken kan cii is er van overtuigd dat er een andere reilen bestuit al wordt die met uitgesproken Het maakt den in druk alsof men een zoeuoller voor den zoo moeilijk verkregen val van von Hohenwürt iioodig hal m alsof von Beust uitverkoren is om dit zoenoffer ti ïyn De Neut Jreie l resae gelooft dan ook d it von Beust algemeen aangiiien wordt Noor dm pir ooii die het roimsterie llohenwart died vallen Pe arti kelen der C echisehe bladen en dir oro anm van het gevallen kabinet hebben voor de beslissing wel is wiarjmeerraalen de vr ng gesteld of Beust of llohtnw irt en s eeds ver ekerd dat aan eene verzoening luitde Czechen met te denken viel zoolang von Btubt aan het beslunr was doch merkwaardige r ij e maakte die vijandschap alleiigikens plaats voor een andire met minder hevige tegen Audrassy die ua den val van Hohenwart het bijna uitsluitend in de Czechi ohe bladen moest ontgelden In velband met dit ver sehijnsel komt ons jnist het ontsl g van von Beust als het bevvijs voor dit met hij ma ir Andnssy depersoon 18 die het vertrouwen des keizers geheel be it m op wiens raad de eischen der Czechen werden algewezen De eiiidbesliss ng werd toch door den keizer genomen eu de invloed welken de persoon op hit hoofd van den staat kon doen gelden om zijn gellefkoo d plan de ver oiiiinp met di C echeii vairwel te zeggm kan met van dun aard ijn elat retil een pmr da in daarni alles vi r cten is en iinn dien pfrsoon zijn ontslag gegeven wordt Ln boveiidim stait het v ibt dal m di bestnjilii g van von Hohenwart von Beust m Audrassy imgc diagslijii volgden hoc zou dan di i md U li erlims kiiiiiim aaiivaar ldi van von Beust du juist wi ms ijiu hüuiliiig Kgiiiovir vem llohmwait moil Itu eleli Hl A t Ina l u nt stipt di i duiililijk ti geiiapnak in linn opvitlniri liilit nm mn dodi maakt ir leli uut di upmukiiig van al dat wil is waar vroegir de riv ilit u tusMhin ii lras i en von Bi list zeer groot was doeh d it juiit de laatste ge beuitimesen bewezen hebben ilat de verstaiidhoudin zoo innig was als nooit te voren N eu von Beust moeht het met zijn die gezegevierd heeft ooals men meenele Alsof met juist wanneer die goide virataudliouding van beide zijden zoo uitsleknid was het III hit beling van bede staatsmannen geweest ware om elkander in hunne posUie te steunen Of von Beust was de persoon die het mimstcneHohen wart deed vallen en dim is het onmogelijk dat hij thans reeds het onbegrensd vertrouwen des keizers wee s l n verlnren 70U heb en of Andraasy bracht den keizer tot die beslissing en dan blijkt da iruit dat hij het volle vertrouweu van den monarch bezit waardoor hem voldoende macht ten dienste staat om den njkskanselier tot zijn ontslag te dwingen Wanneer men daarbij weet dat Audrassy als intngant bekend staat en dat hij reëels meermalen met altijd op zeer royale wijze den vreemdeling den protestant Bchui Duits her uit den zadel trachtte te liehten dan behoi ft men dunkt ons waarlijk met te a ir elen om de voorstelling van de iV H r e Prewe zeer onw aarschijnlijk te noemen Alle keuteekenen zijn aanwezig om lil Vnilrassy den bewerker van den val van von Hoheiwart te zien die hierdoor tot ongckendcn ii vloed gekomen ijn macht misbruikt om aan zijii oude veete en jaloezie naar hartelust toe te geven Het DuitschOosteiirijksch orgaan schijnt er bovendien reden voor te hebben om met ongewone kalmte dezen voor zijne pariij zoo vreeaelukeii slag te baspreken en te beoordeelen want afgescheiden van de nederlaag van den Daitscheu staatbinan spreekt het blad eer weinig over de vooruitzichleu van Oosten rijk dit met langer de hoogste sraitsbetrekkmg aan een lluitscher doch voor de eerste maal aan een Hongair toevertrouwd zal zien a y di Dui sche partij in Oostenrijk ook gevoelen dat wd zij den strijd met de andere nationaliteiten volhouden zij zich vast aan di Mag aren moet aansluiten al dreigt hit zw lartepuiit in Oostenrijk ook van Weeiieu na ir l esth verplaatst te worden Is die aansluiting mis Echien oo gebiedend dat de Duitsoli Ooslenrij iers gedwongen worden er niet aan te denken dat thans mu ihun tevergeefs te aalzbuig en Uastein de beiile kaïise ursCüiifercerdm Dezi iragen zal de toekomst moeten biaiit oorden voor het oogenblik sehtjnt het illeen duidelijk te zijn dat de Duusch Oostenrijksche slo te nu er verloren d in gewonnen heeft Omtrent de teekouist V iii Oustiiinjk zegt de Neue freie Preiie elechls hit vo gende De ni uive regeerings drieeenheid Andraasy Kel lersperg Lüi vay die aan onzen politiiken horizon opduikt versci aft ons nog geen helder uitzicht en WIJ vreezxn dat vnn dag tot dig het aantal toenemen zal van hen die met ons voelen dat Oosteuryk m von Bemt een stiatsman bezat die met gemakkelijk te vervangen is V ie weet hoe spoed g hetoogin blik komt dat zijne terugroeping uoodziikelyk is niettegenstaande ziju geschokten gezondheidstoestand waarom hij thans zijn outslig nemen moe t De omstandigheden waaronder het ontslag van von Beust plaats grijpt doen eerder gelooveu dat de positie der Duitschers in Oostenrijk gevoelig go sihokt IS dau dat de gezondheid van den njkskanselier zijn aanblijven verbiedt herst dan wanneer die positie weder geheel dezelfde mocht worden als ZIJ voor 1866 was zal neh opnieuw de behoefte aan een von Beust d e i gevoelen Noch Mngyaren noch Czechen noch Polen noch Knthcnen rullen zoolang het lu hunne macht staat huu toevlucht lot een Duitaoh rgkskanselier nemen GOUUA U NOVFMBFB Onjuist was in ons vorig N het bericht dat de openbare lessen van den Heer Mars alleen voor werklieden toegankelijk zijn alle belangstellenden worden toegelaten Morgen zal in de vergadering van de Debating club alhier door den heer Mars worden gesproken over de slofwissehng met de lucht Men schryft ons uit Oudewaler dd 11 Nov LI nitstikriiil voor hunne zaak birekend i a Mogen nog lang iii dun dfdiu geest voorigaiii iii nu III ilaii hunne stad enootm een avoud van uitspanning 111 genot versehalfen Tot nota iclen bij de Uerv jemeente te Woerdi ziju herko eii do lieeren R Ambagtsheer Jr L Paling J m Alb Knijtl Jz Ir IS een wij iging gebricht in de postroale van hier op Schoonliovcn De postrid van s avonds 7 ure vertrekt thans reeds s avonds ten 5 ure vin hier zoodat de avond bestelling te Schoonhoven omstreeks 7 j ure zal kunnen plaats hebben De overige uren vau vertrek en aankomst zijn dezelfde gebleven De aanvoer op de 11 Vrijdag gehouden Merde of laatste najaarsveemarkt te Berg Ambacht bedroeg 90 stuks vee bijkans alle vuarkoeien en kalfkoeien benevens enkele kalveren Voor de vaarkoeien werd besteed van 100 tot 120 voor de kalf koeien van 120 tot 170 Lene zeer ware kalfkoedeei 250 Kalveren gingen vour 40 tot ƒ 65 Over het algemeen was er een vlugge handel en nagenoeg alles werd opgeruimd Naar wij vernemen is de heer m C Fock beroemd tot Commissaris des Kouings in de provincie Zuid jolland Staten Oeneraal Twffde Kamee Zitting van i November Algemeene beraadslagingen over de StaaUbegrooting Bijna w irm weilit jaar aan de algemeene beraadsl ontsnapt Zoowel bij den aanvang der zitting ais lil de pauze scheelde het weinig of de kamer maakte een einde aan het kwijnend debat De heer VVintgens w isde eerste spreker Hg velde een ongunsiig oordeel over den toestand des lands ZijuB inziens waren hurte lande de grooie wenschen met verhoord de nationale belangen met behartigd Nederland had gevegeteerd het had geleefd van deii eenen dag op den andere Het hooger onderwijs waa nog ongeregeld het bi lastingatelsel in vollen omvang niet herzien op koloniaal gebied maatregelen genomen van twijfelachtig allooi en wat het defensie ezen betreft niets gediau ln de vorige parlementaire zitting was mede niets verricht het was eene blaneozitting Hij besprak voorts de gevolgen van zoodaaigen toestaud de aanleidiuf er toe en de middelen tot herst 1 Het eenig muldel tot herstel door hem ge invoering van virplicht lager onderwijs doch zijne overige middelen waren zoo vaig zoo zwevend dat niemand zich er aan zoude toe lertrouwen Ook de heer B rginiiiu sprak ongunstig overhel algemeen regeerin s ieleid alleen was voor dezen spreker de Sninciiele loestand met donker Men moest de Indische saldo s miuir voor de dienst in Nederland bestemracii en overvloed was in t vooruitzieht De overige sprekers triden meer in bijzonderheden Een korte flinke improvisatie van den heer van Houten ter beantwoording van de rede van den heer Wintgens en diarop reeds waren de ministers aan bet woord Tegen he eiide der ziiting werd plotseling het debat iets m er geanimeerd toen de vmag omtrent de homogeniteit van het kabinet ten aanzien der vaststelling van de legerorganis it e bij de wet in het debat werd geworpen Kr is nog mets veranderd de minister van oorlog is met zijne ainlitgenooten op dit punt nog volstrekt niet homogeen Hij sireeft er na het te worden eu zal dit eker wel doen blgken voor zijue begrootiag aan de orde komt Dit kan nog gerüimen lijd duren want de latere wyzigmgcn hebben een uieuw onderzoek in de afdeelingen noodzikelijk gemaakt Bij den geriugen lust om zioh lu beschouwingen te verdiepen zou t natuurlijk zijn geveest dat de algemeene beraadslaging reeds gesloten werd doch daar zorgde de heer Heemskerk Az voor die t woord vroeg tegen h den Door eenige leden der ïweeile Kamer is aanmerkinggemaakt op ile groote kosten die op de begrooting uitgetrokken worden voor het gevangeniswezen Wanneer dialedeu wisten dat er o a weder bij de gevangenis de Kruubtrg een kerk zal gebouwd w orden die naar helgevoelen vau bevoegde personen geheel noodeloos isen bovendien in strijd met het reglement dat bepaalt dat de scholen daarvoor uilen gebruikt worden danzouden die leden met nog meer grond aanmerkingenkunnen maken en op noo lelooz weelile bij het gevungcniswe cn wij eu Jrnh Ct Niet onbelangrijk schijnt het mede te deelen ecu geschil dezer dagen behandeld bij den raad van state afdeeling voor de gesehillen van bi stuur wairby het betrof de vraag in hoever by hit verkiezen van leden van cm gemci iiti raad vruiiwinnamen op een sttmbnefje moeliii geacht worden ongeldig te zijn