Goudsche Courant, woensdag 15 november 1871

11 if d UI I I ir iiidiiiu l nibnifi m i uw urdi moet gene tifmui mui uitsluitiiij iillui fjilijk liulud de ijk dour di re i erin is Ik Ii I ikireliur hints hof as il oo hit kind vau de ri kuui want diputierdi slatin lusistui dnt liij uiLt als lul lan den riad kii m id n tie 11 iti i lUt lii tr ui dt nad hilibeii Iuuiik uridiii bi M diuti iukui bnar ptninakt i u uu t bi laiy li I in iidt k iiiiii s lx slisbiu ü lU i aduimi tr uu VI rii itsir ii in i iii lit Pl prov statm vm Gtldirhud bebbi u bislotm te haiidba ui liuii bisluit van 8 luli 1 7n ttiiaibg I aan dui htu J 1 Brcdius tt Doidnilit uit de proviiieuili foudsi n ei ii subs du van jOO OOO is toef e d vooi dcu laiiligim dt Laatste Berichten Versailles U Nov llitf iriuht ol Us lut welk de piut h t voointiuui n lubbiii ti kuiiiiii gegeven Koine te willui vtri tui wordt bisdiouiul ongio roud tt ijii De oiidtihamldiii tii tot wg igiii an htt hm dUstrictnt ut I iigt 1 lud boudtii un Hu Is ouis ruks Oj alguncuit ladui lublxn hiuuu ltting Il g aloti n Berlijn 13 Nov Pc muiitMit is bj iirsti leziiif aan i nomen lotdi tmub i nn i In slot ii liet lattaat van uitlivuiu nut Itik is aaivtnoiuui e spuüirt g be rü iting voor Ll as Lotlmriii ui is zoudtr discussie vastgistdd Graaf litinstorll vertrtkt mori en u lar loiidin De werkstiking ti thimiut is 700 gotd als fju in digd OUptvcer 1 dei iii ir tt gtkoiiit u aibtuli rs hebben dt werk aimludui oiidei de vroede e oor wanrdtn hiriat Parijs 13 Nov Dt I alrit Mi ikiil dit m eeue conferentie tussduu gn 1 111 ui tuili 11 van lul gouvtriifuunt tii vin dt bank b sin ui i lolMrdub ijding vau htt kapitail 1 11 dit li t j umi 11 uunt aan de nationale vorgadiriii aiI lo r ul 11 dt ur culatit lau bmkbdlettui op t ütrui tot tui btdng van 3 milliuds Brussel n Kov Di wrfuHCe deelt mede dat dl Rantongcreclit Ie Gouda Rij vonnissen van den 2 November 187 ijn V T w e ais het jionder tot icht laten weiden vau itu paard op tenen optnbaren weg oiidtr dt genu tuil Waddiiixuui piüvincie uid loUaiid veroordtild tit ttut geldboete van J i of dnt dagen Bubsid gi i iiigi uis tiaf 2 M II i ui8 hit bag uui in de riiur de IJsscl voor hihuliiuUdijk oidtr di enieei te Moordreebt binnen den afstand lau 10 uiders uit do buiteudijksloot tnii en oudt r sebrifie ijke toesttra miiig vau l ijkgraal 1 11 lltiojrliiiniraiUu mui Sehiclaud i J II wi ius lilt lus sthippi r of bi M Küudci van eni vairluig 1 dit va itiii tt bdiliui duin stil liggiii 111 dt lil iiidmg uiii dt M ilk ii luis li joutia i uut iipi jlgtii vau ili bi m u 11 duoi dtu luisiiat Ur igiMii t t liaiidluuiiig vm d goede ordi by dl doorvaart diu nluis i ro ululd lottiue gtldbottin de Ie van ƒ 11 111 ili 1 v 111 y il of Bubsiil vaii i lU straf vim ilrit biri vuor lU h 111 Mjf d 1 1 u voor dl i boiti l I v tl M 5 A 1 hiiisvr van 1 N UI 1 K II ledt r wi uis lul II louda op II ipuibaii plaits viiidui v ui tl it u 1 udi bi it oulir lul biuiiiti 2 mui uu d 11 eigiiiin il im dm üiiiiniss ins vau I lililit It 1 h uul li ht libui i istdd vuoordulil 11 1 r lit uie gildbiiti vau ƒ 1 of dut d i n sulisul g v iii uiisstiar lil bovintliiu alle 111 dt kosti u iivoitlirbaar by lijfsduim I Burgerlijke Stand OmoHiN 10 Nov Onitji omltis V v ii tilik iiA dtr Neut lil lltia llisahth Mina uliUrs 1 de luliiï t n Il il Ion 11 riB WiPliii uiiihrs N tï Itruiti til 1 l II lluitii Ailntilius liii ihiis tmj rs 11 I 1 1 itktii ij 11 Alitlt i iu ti8 J van Daliil tii U Kiiji 1111 ijLi lila J Mibsir IlisUi M na ni lus s 1 vim iltr KKiii I eii J van iltr Kiofl i iiiil m ili rs K Siliiiikil cii M i1l l ll W Hmtli I ni 1 i lus II Niivilil en J f V 1 lltijf riL lirlir ouiUrs J tU Joii 4 cii j J 1 aurii r 13 luhaiiuts üu tti t ou Itrs d 1 vau ni 1 lliiljvi u mr Omiuiis U o J lic Küia wid II de nul 6 1 J N van d r robt 7 m ld W tui Kiltiil md 11 Pa iiiiiin 7l J advertemtiëm ooispoi di btvilkii Mill eono Dotlilor 1 VN iitii KLLl X N mil Kiiou Goiidü 11 Nov 1871 lieden overleed m deu oudenloiu vau 67 jnar na voordien te ijn gewei it van de 11 11 h urunieuteu dei stenenden de HeerL A VN JIELÜLN h j nij Wed L A VN IIKLDEN 12 Nov 1 71 BüUVVHlU tN Iaiiijc en alj iiiiein X H s ii i Sociclcil nsCiciU 0 Tn Zaal KUNSTMIN to GOUDA Dingsdag en Woensdag 11 en l Nov 1871 jii Oüt Dames en llccrcn vÈLoin i ui ku sTin iiM ONDfcU DlliHUhV W UIN UI HOI VI Dl N VHOI II 1 IJIsf AUGUST KIEL van Allmiulu i te Lunib luii 1 lU isvooi ilksvlijt met i ni lo ipedistmnen m Jala Costiuini OpgehiislerddoorMSuzieli AN i s avonds 7 uie N 2 SiU lHt U 0 S liKAOKlilFA Zaal Kunstuuu to Gouda Dl roöutilisten vanden AnistiidaiuselieuStads Seliouwburg Direeteiir J T V lMv uilen de eer liebbi u tt veitoonen op DON DtUDAG 16 N OVEMBER 1871 DE KAARTLEGSTER Drama iii vijf llidiij i ii en et a loorapel vrij gevtilgd iiair hit Iraiwh van dour t J KOOIIOI Aanvang ten Zeven Ure üST Het IS ten stelligste verboden m de Zaal te rooken Klttduijjistukli 11 I irapbiii 11 kuniK ii ntdiponterd wor 1 n UI llo dardi mill lipli llitalii vim Cints WAKML slO l IJl te 11 kiiiiKli ligeii 5 Cents PRIJZEN DEU PLAATHEN 1 Rang Voor HU Leden hunne Dames eii Kinderen 1 per persoon Voor Nitt Ledeu hunne Dames en lvindLnii per pci oon J 1 0 2 Rang 75 ents 3 nvr Cts Ittiiit tl I u I i ul Ml il uUlii voor Uil liiK ilvi nmni li ts liilliii op n l I 1 I Novpiiilnr Us iituip cns t ii 10 un iMiMift i t i u lictaling vau 10 ts oor tikt plaats IIU liilitki larni nittiu litvnoiUtl jtn illmi voor hun gcziQ iiictHkio pliatHiu tt kuini ii bek uk ii tt Z n 75 C ints tin pil o II nuts iliinuaii tilluislijdi Ui ti ktiiiu üwiiilt I Iitt buitnu lil i t ljis HlniiUi pi its h i p 1 1 U 11 tr H NuMiiibir van iUh ni in ns li u h s mii 1 1 lil t s IK Upn hitalin m 11 l uits lk plniii J i WN mit VLlhl VOOK LUDKKs AN T A nsriDi ia 3sr Sl l Vssl lU Graihlp ITur Tinidmeeiter Door verscheidfiie lleeren word ik nitgenoodigd con vooiraiul van nw ANATUERINMÜNl V n U op te dom daar ik reeds einige aungikon li b nudiUlen heb doen komen die helaas i a iii het dot 1 nu t hebben beantwoord Van uw ANATIIKIUNMOND WATEll heb ik thans de overtuiging dat het den giootsieii loi veriiient want h iju deiue i jiirigo zoon die leeds maanden aehteieen dagili ks gedurende eeiiige uren door tandpijn gikvveld Mord is door dit middel daaiviin boMijd geworden ï en goed Met betuiging nii ner hoogachting J N MIIIEK hoopman Te vprkrjfrui te Coiida bij L Schenk winkelier up de llüopstrut vvijk 12 5 Ie Uotlerdiim bij F i vui Sinten Kollf iipolli en A Si hippereijii S C hl HUW e porepleiiivviiikfl Ie sllif e liij 1 Ij F C Sinliilu apolh te Lej len bij K üorlll k Ie Iflreelil lig r Mienn npolli ti Ainsieidam bij F van Windlicini verkoopliuis te Oudewnter bij T J van reuniuigcn te S lioonhoven bij A Wolff OUU CARTHAGENA S BERGPLANTEM OLIE lloeve el middelen i ii ei ten allen tyde niet aangewend om het Hun te behouden te doen iianwiissen en te verli laijen Het haar hetwelk ten bilangrijk sieraidvin dim nicnsehuitmaakt i u door jong cu oud op hoogeu prijs gesteld wordt Slaagde uien somtijds door dit middel iniii door een ander meer beter volmaaktir en geschikter middel werd zeker nooit mtgi vonden dan d it hetwelk men op de bergen van OudCarthagona ontdekte Uit eeu onopgi melkte pliint Uu iildaii ivelig w st werd door ei n bekwamen Plantenkenner dit heilrijke middel bereid Uit de plant namelijk wordt een sooit van Olie vervaardigd die tijdig gebruikt het uitvallen van het haar tegengaat en men voor vroegtijdige grijsheid niet bevieesd b hoeft te 7ijn 70odat het met recht een haarvorsterkend haarontwikkelend middel mag genoemd worden Het 18 a 60 cents per fleschje verknjgbaaraan het Hoofd Depót bij A BREEÏVELT Az ie Delft en verder bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Rotterdam Westewagestraat A REIJNARDT Oostpoort C WILHELMUS Woeiden A l RINS Zevenhuizen W HARES Gorimhem J J ÜROENHUIZEN Ut e ht En meer bekende depots in ons Rijk 277 Staats Loterij De Trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAt 20 NOVEMBER 1871 11 li liiiil van lliiiilviiia