Goudsche Courant, vrijdag 17 november 1871

1871 Vrijdag 17 Nuveiiibc N 1129 GOUDSCHE COURANT Nieuws m Advcrlenliehlad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOT E LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzouderiyke Nommors VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot óén uur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND Ilulicniaiiilsvli Uvcrziclit Men mt idt uit Versailles naar luiju beweert op goeden grond dut da Fransulic ministerraad en de president zelf gehofl ius eninien met het omwerp op het verpliolitu onderwijs dat door den heer Jnles Simon den minister van onder ije is in gereedheid gcbraolit liet zou een direet antwoord zijn op den brief van AlfcKf Hupanloup bisschop lun Orleans die hevig is te velde getrokken tegen dit beginsel dat doodend is voor het onderwijs ler geestelijken welk Bohrijven bestemd schijnt om nis inleiding te di meii voor een gehoele opruiing van den clerus i Sicen de conservutie c minister van publieke werken de heer Larey was tegen het ontwerp Het is te liopi n dal de nationale vergadering de wet guiiBtig suil ontvangen want behalve dat zij tB goinoet komt aan een aluemeenen wcasoli in liet land is zeker de reorganisatie van het onderwijs con der gesolukste middelen om Kr inkrijk te verhelten De algemeene raad van het depart Seine heelt een krachtig bewijs gegeven op hoe hoogen prijs hij het onderwijs stelt C T voorb eld dut men hoopi dat navolging zal vinden Voor de begrooting van het lager onderwijs is nog meer toegestaan dan de prefect liad voorgesteld nara lijk l i i 1 0 1 frcs 1 onder liet keizerrijk werd Volgens di Vw w feitelijk met meer dan óOÜ ODü frcs aan hit lager onderwijs tc i koste gelegd omdat du da irvoor liestemdo opbrengst der bela=tingcn veelvuldig tot nmlire doeleinden werd aangewend le I emp 1 is zeer inginonicn met dit bealuit het ii niet giu ieffzaam iiiurkt het blad terecht op dat men zieli in het afgctrokkene verklaart voor de beginselen Tan liet verplicht onderwij de Stn ii dealjcmtene raden de gemeenten moeten het bewijs leveren dat zij ernst maken met het beginsel en ook de middelen willen versehallcn om het beginsel te kunnen uitvoeren L e France komt met een sriiBatie berielit Ilepaus zou zijn weiisch te kennen hebben gegeven om in Frankiijk zijn verblijf te gaan houden Uit blad voegt er bij dat Tluers het kameel te l iii ter beBoliikkiiig van Zijne Heiligheid gesteld heeft maar tevens trachtte hem van zijn vooniemen icrug te brengen l c tegenwoordigheid van l iiis IX in l rankrijk zou dan ook niet dan een nieuwe bron van onrust en botsing zijn Het bericht is evenwel hoogstwaarechijnlijk een verzinsel en heeft in bUc gevallen nadere bevestiging noodig Men verzekert dat de regcering aan de nationale vergadering voorstellen zal om de proces vormen te TercTnvoudigen bij de behandeling van de zaak der 20 000 gevangenen die wegene deelnoming aan de commune nog terecht moeten staan De ontwapening van de nationale garde zal togen het linde vnn November voMnoid vijn l en aanzien van den verpliclitni krijgsdienst is In t tussehen ile speeialr o iiimiBMe en lut uverucment tot ecne w hikking gekomen Het bevestigt zich dut het gouveriieiuent vouriieinens is aan de nationale vergadering voor Ie tellrn de bank te inaehtigcn haar kapitaal te verdubbelen en de cirenlatii van buiikbiljetteu te venneerdereii maar dat dit onlwcrp iiog niet definitief is vu tge Bleld Men verzi kerl Int de raad van lu liecr over de bank ei oiignii tig vuor gesleiiid is He Messa fir de Paris zegt dat in een onderhoud Zondag tussehen de regenten der bank en den heer Thiers gehouden alleen is overeengokoraen dat de hank allo pogingen zou doen om don 4 Deoember te halen zonder de wettige grens der circulatie te oversohrijdeu He heer Thiers drukte het Tcrlaiigou uit dut lie bank zoo nooilig BO millioen aan goud zou verkoopen liever dan hare schuldbrieven te verkoopon ot het diaoonto te verhoogon Het Duitscho niinisierie gaat naar den zin der liberalen niet doortastend genoeg te werk tegen de geeslclijkcn die zioh inbreuken veroorlooven op het gebied der werelillijke maolit Uit liorliju wordt dan ook aan de Kóln Zeit gesclireven dat de liberale partij voornenicns is een nieuw artikel voor te stellen van het code pénal om de misdrijven der geostelijkeii strafbaar te stellen Ieder geestelijke die in lie uitoefening van z jn ambt of binnen do voor deii envilienst bestemde looaliteit deinatollingen vnn den Stnai de bilrgeriyko rege ring beieedigd of de politieke liart toaliteii opgewekt heeft zou met een gcvanneni strar van een ja ar gestraft worden Een telegram uit VVeenen doet de benoeming vun Louyay tut HongaarRoh premier als aanstuaiide verw ichten Een huoggejilaatst ambtenaar van het ministerie van financiën zal dan Lonyay Is rijksminister opvolgen De nationale Hoiigaarsche partij met Deak aan het hoofd zag ongaarne Andrasay die geheel in den geest der liljernie l esther meerderI lieid handelde door Tjonyay vervangen Maar ten gevolge van een samcnspreking van Andrassy melde hoofden der Heak partij schijnen de bezwaren uit den wog goruimd en niets de keuzo van deii tegenwoordigen rijksininister Tan finanoiën tot ministerpresident van Hongi ije in don weg te taan Uit idles blijkt dat in Jostenrijk met het ontslag van Hohcnwart en vou Heust de B iken weder om zoo te zeggen op loisc schroeven zijn gezet het gevaarlijkste wat hot rijk kan ten deel vallen Overigens wordt men in deze dagen op nieuw herinnerd aan het gezegde van von Hismarek dat Godenrijk het zwaartepunt van Weenen nuar l eeth moet verleggen Dit schijnt in omgckeerden zin verwezenlijkt te worden en l esth te worden verlegd naar U eeneu De discussién over do Internationale zijn eindelijk in de Spaaiisohe Tories algeloopen Met 191 legen 38 slcmmeu werd de houding der regeering in di zc goedgekeurd terwijl Zurilla en zjne partij zioh van stemming onthielden Blijkens telegrafisch bericht heelt deze een voorstel gedaan tot afkeuring van het rcgeeriiigsboleid van het kabinet Uit de beantwoording eener interpellatie door den heer Arouli blijkt dat van de voorgestelde oouponbelastiiig die leoningen uitgezonderd zijn waarbij het verbod eener zoodanige bclusting uitdrukkelijk bepaald is on dat tot dusverro nog door niemund geweigerd is om de aohtorsiallige stortingen der laatste leening te voldoen De minister verklaarde ton slotte dat het ontwerp der ooupoiibilastiiig breedvoerig in de Cortes behandeld zou worden De heer Scott Eusscll heeft een brief openbaar gemankt wa irin hij de geschiedenis medei clt van de jong 4e socialistisclie beweging iii Engeland Hij egt o a dat het ilenkbecld dier beweging bij hem opkwam toen bij eens ecu gesprek voorde met wijlen prins Albert en hij beweert dut die prins aan het hoiilU der beweging oii sta iii indien liij nog leefde ij nerd verhaast door de jongste gebei t fiifsen in I iunkrijk niiuir ij is noch van politiekeu noch van rovolutionaireu aard Hij was de eerste die de vereeniging voorstelde van de armen met do handwerkslieden Hij dringt or op aan dat allen hun plicht zullen doen om liet vaderlandslievend werk ten eindo te brengen De Belgische kamers zijn eergisteren zonder troonrede geopend De kamer van afgevaardigden zou gisteren haar bureau benoemen De senaat heeft den prins de Ligne tot president gekozen FRANKRIJK In ene particulitre correspondentie in de N Roti Ct leest men aangaii ide Metz Metz heeft mij een aohouwspol geboden waarop ik volstrekt uict was voorbereid De donkere uniformen do puiithelmcn Pruisische en lichtblauwe hel men Beieren zeggeu u dut gij u in Duitsohland bevindt Het aantal huizen die te koop of te huur wordea aangeboden bewijst dat men den voet ia eene stid heeft gezet die door een aaiizionlijk gedeelte harer ingezetenen wordt verlaten Alaar alles in iet gezin en op de openbare plaatsen in de restaurants en den spuorweji in hotels niiignzijnen en winkel alles is l rausoli geheel Eransoh gobleveu De boeken en plaatwerken van don dag die ik te Purijs Lyon en BesaiKjon gezien had vindt men te Metz in het openbaar uitgestald De Courier de la Moselle wordt niet meer te Metz gedrukt omdat de Duitscho censuur hem er te voel in den wog stond hij wordt te Nancy uitgegeven maar men vindt hem te Metz niettemin in de koffiehuizen en bij den bookverkooper hij valt Duitscldand niet aun maar ignorcert het j hij wijdt zioh uitsluitend aan de Fransoha belangen en plaatst zich daarbij op oen Kraiisoh en republikeiiisch standp t Daarentegen veraohijnt thans te Metz de Zeitung für BeaUch Lolharingen Amtlic ies Organ dat heel weinig lezers vindt Uit nieuwsgierigheid heb ik een paur nummers gekocht het blad wordt in hel Duitsoh en Pransoh geschreven en welk een I rai soh lieve deugd I De inhoud i even prachtig als de vorm Oordeel zelf Alhoewel de Klzas en Lotharingen nog niet in don Rijksdag vertegenwoordigd zijn kan het niettemin bulangwek kond wezen de beraadslagingen van dat wetgevend liohuain te volgen waar do naam van den Elzas en Lotharingen dikwerf weerklinkt en altijd met du diepste sympathie wordt uitgesproken Do rijksilig men weet het komt niet bijeen met het doel om zich uit te puttet in eene ouvruchlliare worsteling d r puriijen noch om aan de wereld het bc luoheujk Eoliouwspel Ie bieilen van persoonlijke nan vallen en aanhoudende interruption noub veel miniler om een kostbaren tijd te doen verloren gaan met uitgebreide redovoeringon over grootheid eii room Neen arbeid is het doel van don rijksdag De ocrsle wetten dio goodgokeuid warden wareii wetten op de posterij voor het guiisoho keizerrijk i daiirbij wordt hei nxira port ufgesohnft voor do brio ven voor het pInUelaud Bij het deliat waurtuc do flonvontie aanleiding guf dio don 12 October met den Fransihen minis er den heer Tonycr uertior werd gesloten hoeft graaf von Bisniarok tereoht doen opmerken hoe groot eon dienst door dio aon vcntic aan bet Fraiuuhe gouvoruonient en gehoül Frankrijk word benezen want zij be ege t do gocili betrekkingen het ui ml er lelhrlijk met Diutsnh land Die dienst werd dan ook d ir de 0ii iartij dige Fmiwobo bladen erkeml Ik vlei mij dut do