Goudsche Courant, vrijdag 17 november 1871

iiigt Il u II M I I 1 I il u 1 Wijslicid 1 11 opi ith 1 I t I 1 p d 11 liuimi i 1 lil 11 i I iiiiir lii ld uil 1 Il II II Dl OM rpiii 111 1 1 1 It 1 1 lot I I 1 111 dl gewouiit n vim i iiu buuilii liti i i iti mo tin iio ton uum gi iibidi d ii I i hit i ii4 o iiii d u mi t lilt nntti o piiiird I i i iliii im gi ti di iihinq dm oik rU teu II tin opii i nn in hie liirlfioki idrultif ititeld Na liet iui ik er v m gili in lieb selijut li t eon niiikHiiidi opsti 1 te ij n De buolkm van Mtl ondergnit de be itliiig met eliitinheid Geen spoor van dii plagerij ii guitciistnkkeii en jon ensstiekon uiaiiii de bovjl king van tiaatsbur f oiui tputtilijk is t uuvei do Dnitsihi bi i tliiystiof pen iii plaitsi lijki aiituiiteitiii iiitie uo zeï men nig Wij ijii no in dm f5r md des haiton Inns hj r ill it n 1 iits e be7dtiiig van 50 Jartn mdioii vvij nil jod f verl cede hnr oo ling moeten oil br inn iis rBvenmin on dermaiiiseeren als do 0 tPiirijk i lie ibezettui vnii IS 15 tit IS54 l oiiibirilij viu ii i tionalitut liteft kunnen v landeren W ij i iitnouden 0n8 VIU ille verketr uid din vromUlii n ij lnten hiin in vrede en vuuen lioiii mils liivordm dat luj ons op 7jne beurt nut rust liit in ib IxHaall tut hit houden van parade op onic piemen Dat Irankrijk ons echter nut vir iti Ik beb te Metz vnj mt gi i n at mij deid ont roeren onder anderen hit ta idbeiU v in jji ncrn il Pabert met yijn fier en mmnelijk gilnit en met het met minder fier en minnelijk woord dat in het Toetstuk 19 gebeiteld en voorts d gishitin miar nog net nfgebiokm lood van di llollaiid clie nin bulanoe Het opbchrift en het lloode kius ijn nog aanwezig Dank aiii de edolmoed e b volkiii van Nederliiul voor al hit goeie dat ij idurende die ontzettende maanden hieft gisnht Het Journal rfes D bats zi j t niir aiuliiding der redevoenng vnn den heer Jules Jiniii hy ijin receptie als lui der Franscht Acidemie dit men daarin al de boeunde leiteikuiidigi ugiiis liappm au dien aehrijvtr tenigvinilt i u deilt mede dut Jules Janin liever den lof vim Lumrtim ouhibbon verkondigd miar nu de Acideinie hem dien van Sainte lieuve tot ta ik had gegeven z oh d larvan ïoo volledig mogelijk gekweten heeft Het niuwe lid heeft eohtir de lofiede op ijn voor i i er nut telf uitgesproken lengevolge vin hit vuit iivel in an zwaarlijvigheid zioh reeds si krt een truiinm tyd slechts met moiite verpllatsende had de inspin ning om zijn letterVimdig hoogfiest bij ti vvonin Jules Jauiii zoozeer vi nnoeid dat toen hij jnzitil m de Acidi mie had bi reikt wel een poging d lor hem werd gedaan om ijn minuscnpt voor te le ni maar hij dmiun zoo slecht shiigde dat de lieei u villitr Heury loh met het vooile m belastti l i heer Camdle Uouoet die het ninivvc li 1 beantwo ir Ide heeft volgens de gewoonte bij anbiniselie rei ptuii de lofspraak op Ste Bi uve aaiigi vnlu m tcgeljkir tyd uitgeweid in dm lof vin het iiiiiiHi lil De beide redevoeringoii hadden cm uitsluiti iid kt irkiin dig karakter op een enkele kleun stiitkuiidiae tji speling m welke de heer Camilli IJoiioit iili am het slot zijner rede vtroorloofdi II ij hi It hit im melijk in dm heer Janm iir epii m iliti e i ijn vcrknochthild ain Liilewijk 1 liilips in dieiia dvnas tie ook na haren val nooit veibloimd heelt en iht hij roet name in een aan dun uioiiirch kort lu jn overlijdeu givvijd uitmniitind fenilletoiiartikel eeue warme hulde heeft tii ehraebt am de r giering die Frmknjk aehttim jauii lan geluk mvidiglnid 8 iiij ebi u lit 11 ld De hm Dniiet ii ii levi ml g vi i eerdei van het kii imik hiifl dan ip litin voL i n Ik btnijd u dn tuil dij h ht k iioiitiiiii ten WIJ iets van ou i es Imd i s ii t ms i u m reehlv 1111 lij ii dm di foitu ii iiouil ni i h i uu li ii te viriireii dn iiohltien jiiiiii I iii lui 1 i iiikri k eeiie gczegeiiue rust m viili i hiid h bliin uitiii te sehenkin Di e tiispt lnu op Int v i li ii kei ir huis liiift d iIr toijiiii liiiij man o ik oi li i di Kepubliki lil 11 en Oili iiiisli ii uu vi i st ik i in i vervv ekt üi ittmg vvird dooi leii nit i u ii piibliik bij gewomd vvuiioiilir m n dm liiitig vii Xiinnle opmeiktc die op ettilijk int Ui uu i s m giLnnm om lit ftest bij tl n uiiii i ii mit ipi s i t iii di i lieer Au n sti Lnig I op iiii ilir i It i li binkiii van hit hilfi lilde mipli tlu it i dn id linl pints genomen r C 1 s j ENGELAND Oiidi 1 dl j iii 1 ilip 111 a V UI il 1 lint hm jitzant 111 I ipiii 11 Mill I 11 II 11 1 lil lil I II nudl il liii ov 1 d I 1 II I 1 II 11111 il I V 111 biriilit 11 V lil dn H ils i ii i u ui li I t du onhm s I u 1 s I 11 il I i i I i ulo I ti i tlhlolt UI I d 1 I I I 11 I 1 il ii I I k HUI 1 11 koipliiiil II o liiiMi mm I 11 V Ik Inruil I 1 uhl It 11III I I 11 I I 1 I I 1 I I iL 1 uu mm t jil I lui 1 III 11 111 II I I II I dl I I II un II Uit I i ou Old IV iidiiij IS hit il ii i il ll 1 I II ll I ill lipillll li llllllll kk II il V I lid Im III lit II ivtuwil gull liij ili li I kl I 11 11 ll it 1 iirop 1 lu iiiv 1 M I 11 ill 1 11 I I toi ullm bij ll igeu oiii il ijde industiie opt lul I 11 lip 111 lieift m ll 11 joii stm lijl u vviust vtndiii haiiili I lu ecu i lu i di v iiniii f ill i doi h hit blijkt Uims d it di bovium 11 1 iiitv ii diiarv in een van de lu I ii grijkble ooizakeii van de niiniliie qiiilitiit dw ijdi is m lui ook if Ja piinnii lit bi uniu iii ti im il hit buitmliiid 1 u ll iili k V J itiim mi niu ilijklipi 1 oiuliiMi dm 111 h t bikoin n del tiiiiii van ijdi ivormiu Indien do lipmiieis nn de i ml vingen van de kamer v m koopi iiidil ti t I 111 deukbitld op Int de kainei van koop null I te lleids IS per teligram bikiid ewordm gi wordm dat de jurj te Dublin den feiiiin Kibiit k 1 llv die voor di oominis ionf onit aldaar hiift te reilit istiau I s bisehuldi d v lu nioord op den ii di ri oinmissaris van politit filbot heeft vnj iapro ken De e uitspraak s onti m igji lijk v m ho ig ge w elit De sehuld van Hob rt K ell ib hovin allm tivijf I viihiven van hit ooguiblik if ilit hit sehot op 1 libit vveid tlust tot d t zjiiir luliielitmisuo ining butt men Kelly niit mt hit oo Mrloren hij vvird oninidili lijk door twti p litii igiuten nagezet en m zijiu poguig oni ti outsi ippeii huft hij lei v i i de eii in de dij givvonl aan het bed van 1 lib it ge brailii IS hij door de iu als de dader lurkend de pigiiig tot moord is dus bevvizen doordiin lalbol wiiiiue dagcu later ludi gevolgen is overkdm Ito bilt Kelly n dan ook met vnjstesprok n oindat ijnt selmld oubewi on of tvvijfelaohtig was d eh op groiid van de bi wering dat 1 ilbot geatorvm is teu r volge liner virkeirde geneiskundige behiiideliiig Hit is hurop dat di p ig iigm der a Ivocatm vinKill di heiim 1 utt ill lalkiiur voornameliik irulit ijn gewitst en de i pigingm zijii nut gilnkkigm uitsi ig bekroond De reihter diarmtegen bitoogdi dat lalbot overli don was anu de givolp eii zijiur ivuiid na eeni heelkniulige bihiiidiling te goedi r trouw oudi rnouieii en in de hoop oni iju lev u I r ddm ml t als dl o i iak viiii iju do id di I em ti gebriolt wond nj t vvordm iaii mi rkt zon lir elki ir voor de bedoelde b ban lelmg geeiie noodzakelijklii id zo 1 hi bb n Ins asn 11 iikms d iiid ri mt Dublin ontvangen beriehten noilt d jury doiliN tmiitig niinutm beraidslaigd in huft do nitspi uk loivel hi t hot als hit pnbliek zier viriast tirvvil de btachuldigde bij hit hooren zijuer vrijspriak di elfde ka lule m zilfbihetisclung heetl bi lioudon iljir welke liij zieli gedureiidi hitgeheile gi I nj liii Itgi ktimiirkt di ieren Miiiidig moist hij eelitir VMibr voor lut liof ti reeht staan we eiis lie vcruoiiihng vm i n polilii i eiit de hem luit eeii aiuler hud ua i t ii 11 it op 1 ilbot was gis lutiu lull uit UUO I lO piisoiim be taandi voksnuiiigti huft zieh viikden Zouil ig ti Dublin in opt 1 lit I ur de wuiiin van den advoenat Butt bi ivui ell ll ll hi rli iiildi lijk tiigejuielit Di hier liutt VI rt Hill 1 leli laii liei venstii in wens hte de vollsium ti nut ill beiailk e iiistitulioiiuli ovir mil ly ink llij iliilde virdirini li ilul hijdeii vii i iiilm dig 111 d aik van dm heer 1 igott dm I I Ml Ur ln i lan de vrijheid ilii dmkpiis uioest viidul 11 Viivolgini IS aan dm hen lalkiii r dell III im vii I iligii van Kelly gcljki ovatie gibi I lit I e belli zieh eehtir met veitoond Allia IS I listl lll l lo ipi 11 I I 11 Ispi Ilk lu de Ilk V m Kellyis m Luge and iiiit 111 I III iniliug III ilijk ook uit om hoofdaitikel vin ll M blijkl luti bui lit veiiiomm als opiiieun biwi iide lioe in inlijk het ells mit di libirileen envllllllll stiitkinli van hit uiiiusterie dlaiKtoui lilt iiuoiil V 11 h t lei lu volk di heeiaohmde op uu ill Inliiul guiibtign voor de Biitsehi heii sell ppj te sleimum Di luiirdiiiaui v n i ilbot is dit bliik nit dm loip on ili iiilkonibt viiii lietreihts 1 liii 111 liiliid u 11 p u ail mail g w jrileii alleiii oindiit laib I i ii sli tillir een diennr in em itlOUU ill I 1 11 III lul I lit ill r l lg IS Di j o c zi l in ll link 1 n v in il i iik hitviiUmde llllllll ll p t 1 I u In mil ougisti ill kuui 111 Hurd lid iiilu s t II III s ntilau t I 111 I 1 11 1 riii ol o I u 11 ill liiig h ii t 111 I ll mil I t I I I Mil ml IS bis 1 ll I I 111 t VI I I I ll 11 illi loi ll ll ll iililii 11 I I 11 ink I I I r 111 Jul I I jui s 111 11 nil ll 1 III t 1 111 I I iliilil I DUITSCIILAWD I o tliiilliii VI hi t 1 iilli I I van S li Iki te 1 1 U ll lit r I I pi ll ll III mil 111 I 1 1 ill ll ll u I 11 ill i IS 11 11 u ll I 111 rmk k op dii teisl iiid didiii knkn ilil de I vi iidi lull 1 ell 111 t V ml III I giii VIU hen on liib 11 af VI ll M 11 1 di lulls si he mm sti rs Il iiiplit 1 uduii 1 pu dm hin von M ililir hismarek de atantsiu m van i r eu bloed had ich lien vii mis hiilil uii m iis ong sti Idlii id Oik kii ir Willi Im VII h n lu u kou zijn tigonvvoiidl liiid b hiiMu lis 1 1 11 ssie of wellicht nog betei als ten iniiid i oprtihtvl i u van dm volksgeist Schilki wiril iii met rilt iloui hit volk nut ildou bisehoind nis hit ci mbuld van lut I liiisisehi rij inii inm il lelit dan oik ditdel misischi luiriii uh nut aan de pkihtighiid mdiu hibbiii I viigu una h door u j hten vi iti onvvooidigi 11 111 kii ir de ki i iriu is fc Keulen it op f ini al ondiilijke tubniii di Beilijiis hi goniomtek IS was ti schrad vooi ieii voor zulke kostbiro I iilirnimingen inair had pliiis ii miiu op het bilkoii vnn het gcboiuv del itichuii llimg zooi ra do kii ir init einige piinsen viis hem viiig di pliohI li id nil m vvel vudiriin nut ei r in Sel ilIns 1 sf met hit liid van Luthei Leu viste burcht IS 0 1 dod De liojgkerair Be i de verviirdigir van hot btild droig dit diirop ovir aim den burg meester van Berlyn von Seydil die un korte tiispnak hield vv nrin vocl ge=prokiu werd V m hilillois goist en do omstanders wordm opgewekt Om hit ulnle getrouw te blijven het hoofd niet te laten zinken den iiboid nut t laten veislippen nut te vei wakkeu in liet streven en uoisteIm 11 iiii het hoo sti on edelsti m di tiouvve bevoi ilermg vin het giistilijk g e Ie dit hit gmieengoid 18 van ons volk nut nut of moediloos te worden in den een gen atiijd legen het ontdelo en lagi Dl kliin oon van Selullor Jde hur vim dleiehenKnsswnim nnakti het omhulsel los het volk oiithloütti het hoofd lom hit beilil i htbi ir werd eu hit koor bigroitte dm incinlen feehillei met het Lied in uu 1 reudi Ion slotte nerl nog door hit niu ikkoips de Schiilers uiarsth van Meverbeer uitgi vond lilt plem WIS omgiven van iiii woud v in masten versieid met de Dnitsche kkiiini men zi2 voorhit list twee rcn ichli e ki i rsv igjjen an ilken mast was eui utait ii t Sihill r i ii bri ht hit scheen ichlir dal mm bij hol luibuigui d r wapens vau de virsohillindi Dnitsilu si il n bovm die op ohrif tin r hchti loos was ti u rk ggiiii hc gevolg nas dat sonimigi opsihi ll n vul iildiii vinpersiflages oo prijkten ondei het baksisehc wapen de woorden ir s m gl eh Koiiut ich iiilit mthr wie ich Nicht mchr uniek wie mir a btubt woUte De Siiksisehc rijksdigafgivaaidip den woren over het cit lat nuts gestikt Üiidii het wapen vau een dir giaiine eerdi roviniim l ia mm Die soh men lage voi niijui smd ni n vorubir ZWITSERLAND De bmtmgewüiii ittiug dei bindsvergadiiiiig e Lernhieft haren aibeid aangivnngin delijk bekend IS helft de veigadermg tot tuk do vjoittelkn tot vvij igmg der eonstitut i iigidiiml te ondn oeken Dl 11 itioii ik riad hiifi al i lUst uids blijk f egeven dit liij den opgevitteii ariiul w urlijk ernstig ter liuti iieiint virs liiidmi vourslellm wilke de btiekkiiig hidden om de akiii op di Imge bian te sihuivtn zij w iien ifkom tig van ledm der ikruale pirtij ijn alk vau di ham gevezen d liüudi ig ilir veigadeiiug hiift dn i len dit dergelijke pogingen met oji haie onderst uniiig kunnen rikinon want uut twud nliii der stemmen zijn al du voorstilIcn virwoipiu Het aantal voorstelkn tot wi igiiig dei bondsoouafitutii IS groot Kij ijii giwiilitg wat beti eft hunne strekking lot de vooiuaiinste voorstellen behoorin 0 a de volgtnde Het liger u voortnn ten wcikelijk bo idsleger ziju hit gansiho beliiei over de stujdkruliteu hot vuor iin 111 dl behoell n daai v iii en enz d een boiids i k woidm dt kiiitniiiil ii iiruigen zullen leb tik vooi hiir kantin nul niur bihoevm te bolasfm nut h t bislii din du diiivioi gr oiderde uitgiv 11 lütdk lil lieiuit iv 11 lik ll bonds 1 IS V 1 ll 111 ll k jl I wil dl uit ml raid etubij iilir bilislii iivoiim ondnd b ii inimg van iplh 1 t 1 I 1I M mr tel m I v I 1 V 1st I V lil ll II S ml III 11 1 dun lihivin 11 n I I I I I p d I iliil I Willi I viii 1 11 v I 1 I 1 s I u ll n I 1 kl I tol viiwijilii VI 11 Il 11 lm ml 1 t iluil 11 iphilhng II II II