Goudsche Courant, vrijdag 17 november 1871

♦ L A N D ilbcelii Mill SrliiUcr tc liid nu t uiiHii i cr rsoiu ii merkte men er ptn denken dat de l n lo igini van hru on heb lu I misisehc ministers den heer von Miililer ij JT eil bloed hnd zich ongest ldheid iii en men kon zijn tegenen coneossie ut wellicht i ht vleien van den volka iuet reclit door het volk bet lll eeb van h li dan ook dat de l ruide plechtigheid zonden i door tusschenpeisoncn is te Keulen zat op de Rcrlijnsche gemeenteen voor zulke kostbare plaals en mu n op het i chamthinfj zoodra do erscheen ving üe nlcchlienim niet zeer in Scldl an Luther Een vaste loogleeraar Begas de ver ocg dit daarop over aan i lijn von Seydel die eeni liiirin veel gesproken werd rastanders werden opgetuw te blijven het hoofd irbeid niet t Inteu vertil iu hol streven en ivorste d 1ste in de trouwe bcvorgoede dat het gemeen iet mat of moedeloos tc strijd legen het onedele k de heer von Gleicheniinlsel los hot volk ontfct beeld ziehtbiiar werd eu eialen Scliiller raet het ri n slotte wenl nog door ei3 marsoh van 51e verbeer an een woud van masten I k euren men zag voor liet svlaggen Aan eiken must 1 aangebracht 1 het scheen ai brengen der wapens van aten boven die opschrif verk gegaan het gevolg Ift ii veel hadden van persi Br hot Saksische wapen dfe i h nicht mehr wie ich iiir s beliebt woUtc Bal Vaardigden waren over iiider het wapen van een las men Irnijuez sind min vorüber BLAND der bondsvergadering tc gevaiigcn ielijk bekend I taak de voorstellen tot edicn l tc onderzoeken amistdiuls blijk gegeven leid waarlijk ernstig ter voorstellen welke de aken op de lange baan afkomstig van leden der Il van de hand gewezen jiiif heeft docji zien dat derlure onderst uning kunnen W ilen der stemmen zijn al wijziging der bondscouiïlwichtig wat betreft hnmic luste voorstellen behooren een werkelijk bondslcger irer de s lrijdkraeliteii het larvan enz enz zal een li i miuilr re eeriu en zullen l iiu l nier behoeven te i iler Ixu vnor gevorderde iil a eii ellv debonds il 1 ii il imile raad een iiuli Ie ben lining j i r ten Ijl V l ei riihl diiiireiib Cdi is n hleii jehi ven 1 1 sluklvniile lol II l n l i i laiiddi oplulliiig Bij een ander nri el wovdl gevraap d opliefTui del s ii eii Versclii idene oiduerpen lieblieii de strekking mn do regeling van velerlei aangelegculieden op te dr i en aan liet uitvoerend bewind ten einde op die v n e eenheid in de toepashing der wet te erlangen en tevens betere regeling dier aiingolegenhedeii als da ir zijn het hooger onderwijs het maat en gewichtstelsel lie a mleg en het beheer der spoorwegen de arbeid van kinderen in fabrieken de rechterlijke macht het toezicht op de waterv rken de verbeteringenvan het vaarwater de hoatvesterij enz wyders het recht van vestiging en bet daaraan verbonden stemrecht het initiatief in zake van wetsvoorstelleu van de zijde van het volk indien 50 U00 stemhebbenue jurgers uu muieniiig oi w j iging van een wetsontwerp verlangen enz Hel behoeft ter nauwernood te worden gezegd dat onder de opgenoemde punten vele zijn die aanleiding zullen geven tot Iievige debatten waarbij wellickt de eigenlijke zaak voor een groot gedeelte uit het oog zal verloren worden De staatsraad van Geneve heeft dezer dagen het houden van godsdienstige ceremoniën in het openbaar of op s heeren weg verboden Slechts een uitzondering wordt hierop gemaakt namelijk bij ter aarde bestellingen BINNENLAND Got DA l i Novi mber Van wege het Departement Gouda der maatschappij tot nut van t algnneen zullen er in den aanstaanden winter eenige avonden worden gevrijd aan volksbijcenkomaten De eerste zal aanstaanden Zondag in Ons Genoeiien plaats hebben alsdan zal dóór de alhier gevestigde rederijkerskamer He Gonchlilocm worden opgevoerd een baakbillet van duizend Gulden l e entree is be aald op slechts cl zuodat velen voorzeker van deze gelegenheid tot oiitBpaniiiiig zullen gebruik miiken De toegangskaarten zijn zoolang de voorraad strekt te bekomen bij de lieercn J van lieiitnm en Zn en A J5rinkman alhier Naar wij vernemen is er sedert de invoering van den wintcrdienst op de Rijnspoorweg een wijziging gebracht in de retonrbilletien daar men met retonrbilietten voor ii dag voortaan op de terni reia ook van sneltreinen gebruik zal kunnen maken Bij kon besluit is benoemd tot kantour te Oudenbuseh mr V G LoelT thans gritlier bij het kantonger tc Schoonhoven Bij kon I esiuit is benoemd tot griffier bij het kaïitongerieht te Schounlioven mr D de Blocq van llaersma Buma advocaat te Leeuwarden Maandagavond had te Schoonhoven tot opening der volksvoorilrachten een vocaal en instrumcnt ial volkseuncert plaats in het lokaal van ileii heer L van Zessen De zaïigverccniging en het muziekgezelschap Wo beide onder direelie van den heer W van Uossum hadilen zich daaitoe welwillend aangeboden De loeg ing was behalve voor kinderen beneden 12jarigen le flijd geheel vrij iisteren is de zitiiiig der provinciale staten van Zuid llollind gesloten Omtrent de meeste voorstellen werd gunstig gerapporteerd en besloten lireedvücrigc discuss e hail plants over het rapport van Gedep Staten oiiiireiit ile aan hen gei fiivoyeerde ndressi ii 1 vnn de heeren 1 C KnijlV en Kapteijn te Woerden zieli noeiiiende voorloopigc ejiieessionarisseii voor den aanleg van een spoorHcg tusschen Utrecht en loeiden daarbij verzoekende anii hun onderneiiiing ecu krachtigeii fiiianijeelen steun van de zijde der provincie te verleenen hetzij door het toekennen van een subsidie in i ns of in termijnen uit tc betalen hetzij door het nemen van aandeden in de ondenioming tot een door de stalen tc bepiden bedr ig en 2 van de kamer van koophandel en fabrieken te Leiden strekkende tot oiidcrBteiiniiig van het nb 1 omschreven adres Het rapport der cnnimissie strekt om de Vergadering in overweging te geven het verzoek van adressanten iiiit in liehandeliiig te nemen vóijrdat blijkt dat zij werkelijk concessionarissen zijn en 2 mocht de vergadering in anderen zin beslissen dut lan de commissie diligent worde verklaard in het uilbrenn cn v in een nader r ipporl Het l di el deel der eii i liiiie worill met groote mei rderheiil veruorpen IM was voornamelijk de heer l ineolVs die het be ln l Hij voerde nnn dal het niet meer hm n delijk is d il liij die een groot werk il oiideniemen Ie voren zoo at de kiiii sell inoit kuilliell heiekeliell Il dll 1 AW ook eleii eiken l Uii Inj Ie lelildi lu fl U n leilelMirl lller lil dl eolllllll e ifl in al d de verg ideriii leli a iii de i lm den be l ll eiiiik zoeker il I wnre met Iriiiden en voelen gebonden moest miigeViii i u In m iladel jk let geld optafel tocuerpeii inii ir dit is loeli iiiei de Z ink Ouk hel ii dei I di r e jiiehisie lokte veel debat uit De voorzitter stel Ie vo r i iii i eii Koning de vereiiehte niiielitiging te vragen voor de euminibsic om hare werk iiamheden na het sluiten drr vergadering te mogen voortzetten Dit voorstel vond van vei scliillcndc zijden bestrijding inen achtte t onbillijk jegens de adressanten de zaak te verdagen tot de aanstaande zomervergadering Na zeer lange discussie wordt besloten dat op Dinsdag den 28 dezer des voormiddags ton elf ure de vergadering andermaal zal bijeenkomen om de aanvrage Knijft en Kapteyn iu belmndelin te nemen Daarop was aan do orde de subsidie aanvrage van den heer Urediua voor den gcprojecteerdim Merwedeen VVaalspoorweg Het gold een subsidie van 3 ton Nadat besloten is de zaak eerst in beginsel uit tc maken roeren daarover het woord de heeren van der Heira en Preuijt tot bestrijding de heer Pincoffs tot verdediging liet voorstel wordt verworpen met 36 tegen 85 stemmen Daarop stelt de heer PinooH B voor om op het besluit omtrent de aaiivra ig van de heen Kapteijn en Knijff genomen terug te komen en ah nog het 2 T unt der conclusie diligent verklaring der commissie aan te nemen Ken en ander wordt daarop iiangenomen Aan de gemeenten die tegemoetkoming gevraagd hebben in de gewone of buitengewone kosten van het lager onderwijs wordt de aanvraag toegestaan behalve aan Katwijk Tot die gemeenten behooren Papekop en Tleeuwijk Hiermede zijn de werkzaamheden afgeloopen zoodot de voorzitter in naam des Kouings de gewone herfstvergadering der Staten gesloten verkl iart Staten Generaal Twekde Kameii Zittingen van U en 15 November Jh Stuatsbegroolmg voor 1872 Bij de voortzetting der slgemecne beraadslagingen 1 waren liet roornanielijk drie onderwerpen die in het debal i den voorgrond traden de liuancicële toestand en de voorgedragen fiinancieéle maairegslen de homogeniteit van hel Kabinet ten aanzien der legerorgaiiisatie en de census Omtrent de beide eerste o ider erpeii werd einiji nieuws behandeld Omtrent den census deelde de ministervan binnenlandsche zaken mede dat liij nan de Kamer niet alleen statistieke gegevens versliekkeii m iar ook oonclusiën daarbij voegen zou hij S van nieenhig dat in sommige streken herziening van den census noodig was maar hij zou geen wetsontwerp daartoe indienen ia afwachting der te nemen beslissing over de voorgedragen belastinghervorming Gelukkig namen Dinsdag de algemeene beraadskgingen een einde ilüofdst L Huis des Konings wordt zonder discussie met algemeene stemmen aaiigenoinen Hoofilst IL lloüge collegiin van staat Mgemeeue bernadBkigiug wordt niet gevoerd Bij de i aid Raad van Slaie wordt door de heeren Wintgens en Sinidt het woord gevoerd over de leemten die bij dat coUegie als admini tratief collcgii bestaan De minister van binnenl zaken erkennende dat er leemten bestaan acht wijziging der wet niet noodzakelijk De heer van Houten lokte bij de 5 Aid kabinet des konings een gedachten isseli guit over dr vraag cf bij Vüurtdiiring het kabinet des konings op den bestiianden voet ei ii plaats zal blijven innemen onder of neiei s de Uoege coUegien vm Stiiat Na in historisclic bijzonderheden te zijn getreden geefi Spr als zijn gevoelen te kennen dat de ollieiei lc werkzaamheden aan het kabinet opgedragen tot den werkkring van het algemeen bestuur behooren en dat alzoo de bestaande toest ind is ongrondwcttig Hij zal nu geene beslissing uitlokken maar dit lot een volgende begrouting uitstellen wanneer da irop in dit opzicht geene verandering is gemaakt De minister van binnenl zaken erkent de gegrondheid vnn deze opmerkingen doch acht dat de inwilliging dezer wenschen geene verandering in het wezen der zaak zal brengen De directeur van het kabinet is niets dan de tusschenpersoim insschcn den koning en den minister hij vervult geen regeeringeplichtcn De heer van Houten vindt zich teleurgesteld door het betoog vnn den minister Hij blijft t abnormaal noemen dat er een staatsbetrekk iig bestaat die niet tot de civiele lijst en niet tot het staatsbestuur behoort lloufdst II wordt met algemeene stemmen aan genomen WOKlt de lll i lloüfdst 111 Bmlenl zaken liii de algemeene beraadslaging over dit hoofdstuk ft lier allerlei oiuhmnpen t woord gevoerd en i eii orden door den niiiiister iinar vrii is bcaiiluoord leer van beliiii win de diaeiisMe iiilgelokt door hot aiiuiiidemenl van den heer Diunliar orii het gezantschap te Rome te doen vervullen Daarover voerden het woord behalve de vnorstellei de heeren t remers en Iratama tot verdediging de hecrni de Bieberslein van der Maesen en Slorra tot bestrijding De diseussie da irover wordt heden voortgezet De heer Diimbar heeft een araeiideinent voorgesteld cp Hoofdstuk IU Biiiteninudsclie Zaken om art B te verminderen met ƒ Sllüü voor de bezoldiging van den gezant te Rome De heer Heemskerk Azu heeft een amendement voorgedragen op de wet cp de middelen om onder de middelen on te in nieii eene bijdrage van drie millioen gulden uit het nader bij de wet vast tc stidlen batig slot van de algemeene rekening wegens de ontvangsten en uitgaven van Nederl Indié over den dienst 18Ö7 Ten gevolge van het aannemen door den heer mr C Fock van zijne benoeming tot commissaris des konings in de priwineie Zuidholliiud moet in het hoold kiesdistrikt Amsterdam de verkiezing plaals hebben van een lid voor de tweede kamer der s alcmgeneraal Die verkiezing zal geschieden op Dinsdag S Dee 1871 en zoo eene lier teminiiig noodig is zal die plaals hebben op Dinsdag 19 Dec daaiaanvolgende In de Memorie van toelichting tot de aan do tweede kamer ingediende begruoting voor het pensioenfonds der burgerlijke ambtenaren voor 1872 druktdeminister van fiiiancién den v iiusoh uit dai de doorloopeade korting reeda iu den loop vaii 187 2 zal runnen wordai afi eschaft In verband diianneile slaat de mededeeling dat een wetsontwerp lot herziening der wet op de buigerlijke pensioenen bij den Kaad van State in onderzoek is In de memorie van toclieliting op het wets ontwcrp tot aanleg van spoorwegen op Java zegt de minister van kolonicn o a het volgende Na kennisneming van de rschillende plannen vroeger met betrekking tot dien aanleg gevormd is de ondergeteckende tot de overtuiging gekomen dat het noodzakelijk is een spoorwegnet over geheel Java aan tc leggen en wel met het oog op den vorm vau het eiland zoo mogelijk eene stamlijn welke het in de lengte doorloopt en waarop naar gelang der behoefte zijtakken kunnen worden aangcbniclit up geschikte punten bestemd deels om belangrijke lijnen van gcmeeii chap binnen s lands te vormen deels om de gemeenschn p met de zeehavens waar zij reeds beslaat of nog gemaakt moet worden uit tc breiden en te verbeteren Het eerste werk was dus het ontwer MMi van een algemeen plan dat naar gelang van omstandigheden achtereenvolgens kan worden uitgevoerd Men zal wel niet verlangen dat zoodanig oiitweqi in al zijne bijzonderheden uitgewerkt door de wetgeving worde bekrachtigd Om de goedkeuring der wetgeving te vrag in komt het toereikend voor het out erp in algemeene trekken voor te stellen de kosten zoo na mogelijk te berekenen en de middelen aan te wijzen welke tot bestrijding van de uitgaven noodzakelijk worden geacht Zix is ook gehaiideld toen het gold te heslissen over den aanleg der staatsspoorwegen Het komt noodzakelijk voor zoo mogelijk éia sinmlijn vnn het oosten naar het westen op Java aan te loggen Voor een groot gedeelte gaf de kenz e der richting van zoodanige lijn geen bezwaar Van Pasoeroeaii af tot aan het midden van Java en aldaar aansluitende aan den poorweg van Samarang naar de Het wets oiilrterp heeft derhaSe t ii doel den aanleg te verzekeren 1 van een spoorweg die de lijn Batavia Bn teiizorir met H mdon nrliiiHlt van een spoorHC van I ijoljoLarlii do ir liigeleiini H iiijuemiiiis naar Tjihiljap ö van leu sjioonve van